Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bakın şu "uyduruk" dedikleri örgüte kimleri öldürmüş
1/8/2014

Bakın şu "uyduruk" dedikleri örgüte kimleri öldürmüş

17 Ocak 2000 ta­ri­hin­de, İs­tan­bul Bey­ko­z’­da­ki bir vil­la­da Hiz­bul­lah İlim Gru­bu­’nun li­de­ri Hü­se­yin Ve­li­oğ­lu öl­dü­rül­dü. Ör­gü­tün mer­kez ar­şi­vin­de­ki bil­gi­sa­yar hard­disk­le­ri ele ge­çi­ril­di. Bun­lar in­ce­len­di ve ka­ran­lık ba­zı ci­na­yet­ler ay­dın­la­tıl­dı. Se­lam (Tev­hid) gru­bu­na men­sup şa­hıs­la­rın, İran­lı ba­zı te­rö­rist grup­lar­la bir­lik­te ül­ke­miz­de ba­zı ey­lem­le­re ka­tıl­dık­la­rı, bun­lar­dan ba­zı­la­rı­nın da­ha son­ra Hiz­bul­lah İlim Gru­bu­’na ka­tıl­dık­la­rı an­la­şıl­dı.Sa­det­tin Tan­ta­n’­ın İçiş­le­ri Ba­ka­nı, Ka­zım Aba­no­z’­un İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de “U­mut” kod adı ve­ri­len ope­ras­yon­da ya­ka­la­ma­la­ra 6 Ma­yıs 2000’de ge­çil­di. Bu ör­gü­tün mi­li­tan­la­rı­nın ger­çek­leş­tir­di­ği sal­dı­rı­lar­da öl­dü­rü­len­ler ara­sın­da; ga­ze­te­ci-ya­zar Uğur Mum­cu, Prof. Dr. Ah­met Ta­ner Kış­la­lı, Prof. Dr. Mu­am­mer Ak­soy, Doç. Dr. Bah­ri­ye Üçok da bu­lu­nu­yor­du.

Bu mu "uyduruk olan" örgüt
Ha­ni şu gün­ler­de adı ge­çen Se­lam-Tev­hid ör­gü­tü için “uy­du­ruk bir ör­güt” söz­le­ri­ni du­yu­yo­ruz. İş­te on­la­ra “uy­du­ruk” de­ni­li­yor. Ada­let Ba­ka­nı, “san­ki se­lam ve­ren in­san­la­rın ör­güt ola­rak ni­te­len­di­ril­di­ği” so­ruş­tur­ma de­miş­ti. İş­te “uy­du­ruk” de­dik­le­ri hat­ta “yok” ka­bul et­tik­le­ri Se­lam-Tev­hid ör­gü­tü Uğur Mum­cu­’yu da öl­dü­ren ör­güt­tür. Böy­le bir te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­le­rin Yar­gı­ta­y’­ın Se­lam-Tev­hid ör­gü­tü­nü 12 Ka­sım 2002’de “si­lah­lı te­rör ör­gü­tü” ola­rak ka­bul et­ti­ğin­den, 8 Ka­sım 2006’da ve son ola­rak 31 Mart 2014’te bu ka­bu­lü­nü sür­dür­dü­ğün­den de ha­ber­siz ol­duk­la­rı­nı sa­nı­yo­rum.
İran bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu bi­li­nen Se­lam-Tev­hid ör­gü­tü son ola­rak 3 yıl 7 ay ta­kip edil­di. Ya­ni şu ün­lü 17 Ara­lık-25 Şu­bat dos­ya­la­rı ka­pa­tıl­ma­mış, cum­hu­ri­yet sav­cı­sın­dan dos­ya alın­ma­mış ol­say­dı, Se­lam-Tev­hid ör­gü­tüy­le il­gi­li çok önem­li ko­nu­lar gün­de­me ge­le­cek­ti. Du­rum öy­le bir hal al­dı ki, 17 Ara­lık-25 Şu­bat dos­ya­la­rı üze­rin­den mağ­du­ri­yet oluş­tu­rul­du, şüp­he­li­ler hak­kın­da, san­ki po­lis ta­ra­fın­dan mağ­dur edil­miş ha­va­sı ve­ril­di.

Din­le­nen iki da­nış­man
Her ne ka­dar 7 bi­ni aş­kın ki­şi­nin te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği öne sü­rül­se de, ha­kim­den alı­nan 114 din­le­me ka­ra­rıy­la 231 ki­şi ya­sal ola­rak din­le­me­ye alın­mış. Hak­kın­da din­le­me ka­ra­rı olan­lar ara­sın­da Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’ın da­nış­man­la­rın­dan Mus­ta­fa Va­rank ile Se­fer Tu­ran bu­lu­nu­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, üç ko­nuş­ma­yı Se­fer Tu­ra­n’­ın, iki ko­nuş­ma­yı ise Mus­ta­fa Va­ran­k’­ın din­le­nen te­le­fo­nuy­la yap­mış. O yüz­den “Baş­ba­kan din­len­di” de­ni­li­yor. Ko­nu­yu araş­tır­dı­ğım­da, ko­nu­şa­nın baş­ba­kan ol­du­ğu an­la­şı­lın­ca, ko­nuş­ma bel­li bir yer­de ke­si­li­yor ve bant çö­züm­le­ri ya­ni ta­pe­ler yap­tı­rıl­ma­dan cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan bu ka­yıt­lar her­han­gi bir yer­de kul­la­nıl­ma­dan tu­tu­lu­yor.
Din­le­me ka­yıt­la­rı­nın çö­zü­mü ola­yı so­ruş­tu­ran mü­fet­tiş­ler ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lın­ca, Baş­ba­ka­n’­ın ko­nuş­ma­la­rı or­ta­ya dö­kül­müş olu­yor. Açık­ça­sı, Baş­ba­ka­n’­ın ko­nuş­ma­sı ka­ğı­da dö­kül­me­siy­le bir yer­de suç iş­len­miş olu­yor. He­men be­lir­te­lim ara­la­rın­da Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z’­ın, Ku­zey Ira­k’­a uçak­la git­mek is­te­yi­şi sı­ra­sın­da ya­şa­nan olay­lar sı­ra­sın­da­ki te­le­fon ka­yıt­la­rı da yi­ne ka­ğı­da dö­kül­me­miş 93 ay­rı din­le­me­nin ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum.
Baş­ba­ka­n’­ın 30’dan faz­la da­nış­ma­nı var. Din­le­me­ler sa­de­ce iki da­nış­man için alı­nı­yor. Mah­ke­me­den alı­nan din­le­me ka­ra­rı, iki da­nış­ma­nın İran bağ­lan­tı­lı ör­güt­le iliş­ki­li olan ba­zı ki­şi­ler­le te­mas­ta ol­duk­la­rı id­di­ası­na da­yan­dı­rıl­mış. Es­ki Mil­let­ve­ki­li Ö.F.K’­nin İran­lı ajan ol­du­ğu öne sü­rü­len M. ile sık­ça bu­luş­tu­ğu da öne sü­rü­lü­yor. Ay­nı dos­ya­da gö­rün­tü­ler, tek­nik ta­kip, fi­zi­ki ta­kip, pa­ra, ha­ri­ta alış­ve­ri­şi gö­rün­tü­le­ri­ni içe­ren Se­lam-Tev­hid so­ruş­tur­ma­sı­na, Em­ni­yet­çi­le­rin gözal­tı­la­rın­dan iki gün ön­ce ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­miş.

Avu­kat­lar ne ce­vap ver­di
Sa­nık avu­kat­la­rın­dan Ce­ma­let­tin Mut­lu ve Ke­mal Şim­şe­k’­e, ba­sın­da yer alan ba­zı id­di­ala­rı so­ru­yo­rum. İş­te on­la­rın so­ru­la­rı­ma ver­di­ği ce­vap­lar:
- 7 bin ki­şi­nin din­len­di­ği id­di­ası doğ­ru de­ğil. Hak­kın­da mah­ke­me ta­ra­fın­dan din­le­me ka­ra­rı ve­ri­len­le­rin sa­yı­sı 231 ki­şi­dir. Bun­la­rın Se­lam-Tev­hid ör­gü­tüy­le bağ­lan­tı­lı ol­duk­la­rı için din­le­me ka­ra­rı alın­mış. Ha­kim de du­ruş­ma­da 7 bin ki­şi­nin de­ğil, 231 ki­şi­nin ne amaç­la din­len­di­ği­ni sor­du.
- Baş­ba­ka­n’­ın din­len­di­ği id­di­ası doğ­ru de­ğil. An­cak, mah­ke­me ka­ra­rıy­la iki da­nış­ma­nın te­le­fon­la­rı din­le­ni­yor. Baş­ba­kan da bu te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğu için din­le­me­ye ta­kı­lı­yor. Din­le­me­nin bant çö­zü­mü sav­cı­lık ta­ra­fın­dan da yap­tı­rıl­ma­mış­tı.
- Şüp­he­li­le­re ca­sus­luk suç­la­ma­sıy­la il­gi­li her­han­gi bir so­ru yö­nel­til­me­di. So­ru­lar ara­sın­da ‘Baş­ba­ka­n’­a sui­kast yap­ma ha­zır­lı­ğı için­de olan sol ör­gü­tü ni­çin din­le­di­ni­z’,
‘KC­K’­lı­lar­la il­gi­li ba­zı bil­gi­le­ri İn­gi­liz­ce­’den ni­çin Türk­çe­’ye çe­vir­di­niz?’ de yer al­dı.
- MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan hak­kın­da da din­le­me ka­ra­rı yok. Ya da bi­ze bu ko­nu­da her­han­gi bir so­ru yö­nel­til­me­di.
- Ca­sus­luk suç­la­ma­sıy­la il­gi­li bi­ze her­han­gi bir bel­ge gös­te­ril­me­di­ği gi­bi, mü­vek­kil­le­ri­mi­ze bu ko­nu­da so­ru da yö­nel­til­me­di.
17 Aralık-27 Şubat operasyonunu yapanlardan intikam alınmasına dönüşen
soruşturma, hayli ses getirecek gibi…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bakın şu "uyduruk" dedikleri örgüte kimleri öldürmüş

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları