Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Onlar, AKP'nin gözdelerildi, şimdi ne oldu?
23/7/2014

Onlar, AKP'nin gözdelerildi, şimdi ne oldu?

De­ği­şen bir şey yok. “Er­ge­ne­ko­n”­dan gö­zal­tı­na alı­nan İl­han Sel­çu­k’­un evi­ne sa­at 04.00’te gi­dil­miş­ti. İş­çi Par­ti­si­’ni yi­ne sa­ba­ha kar­şı ba­sıp ara­ma yap­mış­lar­dı. O gün, hü­kü­me­tin ya­nın­da yer alan ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­rın yet­ki­li­le­ri­ne ön­ce­den ope­ras­yon ya­pı­la­ca­ğı bil­gi­si ve­ril­miş­ti. Söz ko­nu­su ope­ras­yon­la­rı ya­pan ve yö­ne­ten­le­re, şim­di sa­at 01.30’da ade­ta “in­ti­kam ope­ras­yo­nu­” uy­gu­lan­dı.


“Er­ge­ne­ko­n” so­ruş­tur­ma­sın­da gö­zal­tı­na alı­nan­lar için “Ben bu da­va­nın sav­cı­sı­yı­m” di­yen Baş­ba­kan, bu kez “pa­ra­lel ya­pı­” adı­nı ver­di­ği ka­mu gö­rev­li­le­rin­den gö­zal­tı­na alı­nan­lar ve muh­te­me­len yar­gı­la­na­cak olan­la­rın hep “te­pe­sin­de­” ola­cak­tır. Ön­ce­ki kur­gu­lu da­va­lar­da ol­du­ğu gi­bi bu kez de “yar­gı sü­re­ci de­vam edi­yo­r” de­mek­le ye­ti­ni­yor.

İş­te, siz de bu­nu yap­tı­nız
Ge­ce­nin bir ya­rı­sın­da evi­ni­zin ka­pı zi­li ça­lı­yor. Siz, ya­rı uy­ku­lu ola­rak ka­pı­ya gel­di­ği­niz­de “kim o?” di­yor­su­nuz. Dı­şa­rı­dan “A­çın ka­pı­yı, po­lis… Aç­maz­sa­nız zor kul­la­na­ca­ğı­z” söz­le­ri­ni du­yu­yor­su­nuz. Ka­pı ya­rı açı­lı­yor, kar­şı­nız­da 10-15 po­lis var. O an bi­ri­si ka­me­ray­la çe­kim ya­pı­yor. Eşi­niz, ço­cu­ğu­nuz uya­nı­yor. Oğ­lu­nuz bü­yük bir kor­ku için­de; ağ­lı­yor. Evi­niz­de sa­at 01.30’da ara­ma baş­lı­yor… Eşi­niz tit­ri­yor. Sa­ba­hı bek­le­ye­me­di­niz mi?
“Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­”n­da ilk gö­zal­tı­lar ve ev ara­ma­la­rı da sa­at 04.00’te baş­lı­yor­du. O gün­ler­de de em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­ne “sa­ba­hı bek­le­ye­me­di­niz mi?” di­ye so­ru­yor­duk. O sa­at­te ara­ma em­ri ve­ren­ler, bu­gün ev­le­rin­de ara­ma ya­pı­lan­lar­dır. Dün, on­la­rın yap­tık­la­rı­nı, bu­gün de on­la­ra ya­pı­lan­la­rı eleş­ti­ri­yo­ruz. Dün, “Şu ga­ze­te­ci­ler, iş adam­la­rı tu­tuk­la­na­ca­k” ha­ber­le­ri ya­pan­lar, şim­di “tu­tuk­la­na­cak­la­r” ara­sın­da sa­yı­lı­yor.
Hak­sız­lı­ğa uğ­ra­yan as­ker­ler in­ti­har et­ti. Şim­di de, hak­sız­lı­ğa, ay­rım­cı­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı ve bu yüz­den ta­yi­ni çı­ka­rı­lan po­lis­ler­den de in­ti­har eden­ler çı­kı­yor. Ni­ya­zi Pa­ça­cı­’nın ni­çin in­ti­har et­ti­ği­ni hiç araş­tır­dı­nız mı?

Ya­rın “giz­li ta­nık­la­r” çı­ka­cak
Gö­zal­tı­na alı­nan­lar çok iyi anım­sa­ya­cak­tır, “Er­ge­ne­ko­n” so­ruş­tur­ma­sın­da tam 52 “giz­li ta­nı­k” ayar­lan­mış­tı. O gün­ler­de “giz­li ta­nı­k” ayar­la­yan­la­ra kar­şı şim­di “giz­li ta­nı­k” çı­ka­rı­la­cak­tır. Ba­kar­sı­nız, “Er­ge­ne­ko­n”­da “giz­li ta­nı­k” olan­lar ara­sın­dan da, ken­di­le­ri­ne ne va­at­ler­le “giz­li ta­nık­lık yap­tı­rıl­dı­ğı­nı­” an­la­tan­lar­da çı­ka­cak­tır.
Er­ge­ne­kon sü­re­cin­de ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rı, hu­kuk­suz­luk­la­rı di­le ge­ti­ren­ ga­ze­te­ci­ler yan­daş­la­ra gö­re “Er­ge­ne­kon­cu­” ol­muş­tu. Dün na­sıl hu­kuk­suz­lu­ğa uğ­ra­ya­nın du­ru­mu­nu an­lat­mış­sak, bu­gün de ay­nı yer­de­yiz. Dün, bun­la­rı di­le ge­tir­di­ği­miz için ya­sa­dı­şı ola­rak tam bir yıl te­le­fo­nu­mu din­le­yen­ler, ya­rın ba­kar­sı­nız, şu an­da gö­zal­tı­na alı­nan­la­ra ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rı yaz­dı­ğı­mız için “pa­ra­lel­ci­” der, bel­ki bu yüz­den te­le­fon­la­rı­mız yi­ne din­le­me­ye alı­nır.
Ce­ma­at­çi-hü­kü­met yan­da­şı ba­sın ele ele ve­rip ma­sa ba­şın­da “Er­ge­ne­ko­n” ha­ber­le­ri üre­ti­yor­du. Bu kez ce­ma­at­çi ba­sın­la, hü­kü­met yan­lı­sı ba­sı­nın kav­ga­sı var. Ce­ma­at­çi ba­sın, “hü­kü­met des­tek­li­” ya­yın or­gan­la­rı­nın ya­lan­la­rı­na tep­ki gös­te­ri­yor. Kız­ma­yın bey­ler kız­ma­yın. Dün si­zin Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rı için yap­tı­ğı­nı­zı, bu­gün on­lar si­ze “pa­ra­lel­ci­” di­ye ya­pı­yor. Halk de­yi­mi var­dır, “et­me bul­ma dün­ya­sı­” di­ye. İş­te du­rum böy­le…

75 bin ce­ma­at­çi­yi kim al­dı?
Baş­ba­kan, ba­kan ço­cuk­la­rı­nın, 4 ba­ka­nın isim­le­ri­nin ka­rış­tı­ğı “yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra­pa­ra­” so­ruş­tur­ma­sın­dan ön­ce hü­kü­me­tin, po­li­siy­le hiç­bir so­ru­nu yok­tu. Ne ol­du si­ze, ne ol­du böy­le? Po­lis için­de “kum­pas­çı­”la­rı, sah­te bel­ge üre­ten­le­ri, ya­sa­dı­şı te­le­fon­la­rı din­le­yen­le­ri siz ye­ni mi fark et­ti­niz? Açık­ça­sı, yol­suz­luk, rüş­vet id­di­ala­rı­nı gün­dem­den dü­şür­mek için mi “pa­ra­lel ya­pı­”yı dev­re­ye koy­du­nuz?
Tür­ki­ye­’de po­lis sa­yı­sı 256 bin ci­va­rın­da. Bu­nun 75 bi­ni AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de gö­re­ve baş­la­tıl­dı. Üs­te­lik bun­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün ce­ma­at­çi ol­du­ğu bi­li­ne bi­li­ne, se­çe se­çe alın­dı. Bu­gün gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın önem­li bir bö­lü­mü, AKP dö­ne­min­de önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ril­miş­ti. Siz de­ğil miy­di­niz on­la­rı is­tih­ba­ra­tın, or­ga­ni­ze suç­lar­la mü­ca­de­le­nin ba­şı­na ge­ti­ren?

Gör­me­di­niz mi, duy­ma­dı­nız mı?
17 Ara­lı­k’­tan son­ra 100 bi­ne ya­kın em­ni­yet men­su­bu­nun gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ril­di. Uz­man­lık ge­rek­ti­ren branş­lar­da­ki per­so­nel, il­gi­siz bö­lüm­le­re gön­de­ril­di. O yüz­den­dir ki uyuş­tu­ru­cu ve or­ga­ni­ze suç­lar, her tür­lü te­rör­le mü­ca­de­le ile ör­güt­lü hır­sız­lık suç­la­rıy­la mü­ca­de­le eden bi­rim­le­rin ope­ras­yon­la­rı dur­du ve sa­de­ce ken­di bün­ye­le­ri­ne yö­nel­di. Po­lis mü­dür­le­ri hü­kü­me­tin tep­ki­sin­den çe­kin­dik­le­ri için her tür­lü ope­ras­yon­la­ra ara ver­mek zo­run­da kal­dı.
Po­lis ko­lej­le­ri, po­lis aka­de­mi­si ka­pa­tı­lı­yor. Po­lis Aka­de­mi­si es­ki Öğ­re­tim Üye­si Mil­let­ve­ki­li İd­ris Bal, “Em­ni­ye­tin içi­ne ade­ta fit­ne so­kul­du. Per­so­nel ‘Pa­ra­le­l’, ‘Ül­kü­cü­’, ‘Nak­şi­”, ‘A­le­vi­’ di­ye yaf­ta­lan­dı. AK­P’­yi ve do­la­yı­sıy­la yol­suz­luk­la­rı sa­vu­nan­lar ile kar­şı çı­kan­lar bir­bir­le­ri­ne kar­şı kö­tü göz­le bak­ma­ya baş­la­dı. Hal­kın po­li­se olan gü­ve­ni sar­sıl­dı­” di­yor.
Ba­kan­la­rın, ço­cuk­la­rı­nın yol­suz­luk­la­rı, “sı­fır­la oğ­lum sı­fır­la­” ko­nuş­ma­la­rı or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­say­dı, po­li­se ope­ras­yon ya­pı­lır mıy­dı? Eğer, ya­pı­lan hu­kuk­suz­luk­lar dik­ka­te alın­mış ol­sa ve ge­re­ği za­ma­nın­da ya­pıl­say­dı, po­lis bu ka­dar key­fi ha­re­ket ede­mez­di. Sa­hi, 12 yıl­dır siz bun­la­rı gör­me­di­niz mi, duy­ma­dı­nız mı?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Onlar, AKP'nin gözdelerildi, şimdi ne oldu?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları