Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > 62. soruya verilecek cevaplarla neler öğrenecektik...
20/7/2014

62. soruya verilecek cevaplarla neler öğrenecektik...

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan TÜ­İK’­e yap­tı­rı­lan “Tür­ki­ye­’de Di­ni Ha­yat Araş­tır­ma­sı­”n­da ül­ke­nin gi­de­rek din­dar­laş­tı­ğı­nı gös­te­ren so­nuç­lar çı­kar­ken, bü­yük bir ke­sim bu ça­lış­ma­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de… Araş­tır­ma­da Ale­vi va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiç yer al­ma­ma­sı da şa­şır­tı­cıy­dı.


Araş­tır­ma­da, Türk Mil­le­ti­’nin Müs­lü­man men­sup­la­rı­na mez­hep­le­ri so­rul­muş. Ale­vi­ler ise yok sa­yıl­mış. Ken­di­si de Sün­ni Ha­ne­fi olan CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ay­tun Çı­ray Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nı “Sün­ni­ci­lik yap­mak­la­” suç­lu­yor. Oy­sa, Baş­kan Meh­met Gör­mez, mez­hep ay­rı­mı­na şid­det­le kar­şı çık­tı­ğı­nı son top­lan­tı­la­rın­da di­le ge­ti­ri­yor, hü­kü­me­te “Sün­ni­ci­lik ya­pıl­ma­sı­n” uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor­du.

Din­den uzak­la­şı­yor mu?
Araş­tır­ma so­nuç­la­rı din­dar­laş­ma­nın ala­bil­di­ği­ne art­tı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Oku­yu­cu­lar­dan ge­len on­lar­ca ile­ti­de ise araş­tır­ma so­nuç­la­rı eleş­ti­ri­li­yor. On­lar­dan bir­kaç ör­nek ve­re­lim:

-“Ço­cuk por­no­sun­da, rüş­vet­te, yol­suz­luk­ta, hu­kuk­suz­luk­ta ve kı­sa­ca ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek ev­ren­sel in­san­lık norm­la­rın­da hep son sı­ra­lar­da yer alan Türk hal­kı­nın, Al­la­h’­ın yol­la­dı­ğı, Hz. Mu­ham­me­d’­in yay­dı­ğı, en can­lı ör­nek Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün ya­şa­dı­ğı yü­ce İs­lam di­ni ile ne ala­ka­sı var­dır?”
- “Al­la­h’­a ne de­di­ği­ni bil­me­den 5 va­kit na­maz kı­lan bi­ri Müs­lü­man ola­bi­lir ama din­dar ola­maz. Ne yaz­dı­ğı­nı bil­me­den Ku­r’­an oku­yan bi­ri Müs­lü­man ola­bi­lir ama din­dar ola­maz. He­le ki, bü­tün öm­rü ya­lan söy­le­yip if­ti­ra at­mak, ça­lıp çırp­mak, rüş­vet yi­yip kal­pa­zan­lık yap­mak, ka­mu ma­lı­nı yağ­ma­la­yıp ye­tim ma­lı­na hı­ya­net et­mek­le geç­miş bi­ri 30 gün oruç tu­tu­yo­rum di­ye­rek aç kal­mak­la din­dar­lık bir ya­na, Müs­lü­man bi­le sa­yıl­maz.”

-“İs­lam ba­rış, sev­gi, kar­deş­lik, hoş­gö­rü, her­ke­se, her gö­rü­şe say­gı de­mek­tir. Ata­tür­k’­ün gös­ter­di­ği ilim, akıl yo­lu da Ku­r’­an yo­luy­du. Ken­di­sin­den son­ra ge­len­ler o he­def doğ­rul­tu­sun­da git­me­dik­le­rin­den Ku­r’­an’­dan en uzak ol­du­ğu­muz dö­ne­me gel­dik. Ulu­su­muz Ku­r’­an’­a yü­rek­ten ina­nır ama içe­ri­ği­ni bil­mez, me­rak­ta et­mez.”

- “Tür­ki­ye­’nin ne­re­si din­dar­la­şı­yor? Ol­sa ol­sa da­ha yoz bir Tür­ki­ye or­ta­ya çı­kı­yor. Bir ta­raf­tan İs­ra­il’­e yan­daş­lık ya­pı­lı­yor, di­ğer ta­raf­tan bu ‘ci­ha­t’­mış gi­bi su­nu­lu­yor. Tür­ki­ye İs­la­m’­dan uzak­la­şı­yor ve İs­ra­il’­e vi­la­yet ya­pı­lı­yor. İn­san­la­rın ger­çek din­dar­lar­la, sah­te Müs­lü­man­la­rı ayırt et­me­si çok zor. O yüz­den­dir ki in­san­la­rın İs­ra­il’­e hiz­met eden ya­lan­cı mü­ca­hit­le­ri din­dar, on­la­rın yap­tık­la­rı­nı da din zan­ne­di­yor.”

Di­ya­net bu so­ru­yu so­ra­cak­tı
Di­ya­net adı­na ya­pı­lan araş­tır­ma­da ül­ke­miz­de İs­lam di­ni­ne men­sup olan­la­rın yüz­de 77.5’i­nin ya­ni dört­te üç­ten faz­la­sı­nın Ha­ne­fi, yüz­de 11.1’i­nin Şa­fi, yüz­de 1’i­nin Ca­fe­ri ol­du­ğu be­lir­til­di. Hiç­bir mez­he­be men­sup ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­le­rin ora­nı yüz­de 6.3 iken, mez­he­bi­ni bil­me­yen­le­rin ora­nı yüz­de 2.4 ola­rak bu­lun­du.
İş­te bu tab­lo or­ta­ya çı­kın­ca, Ale­vi va­tan­daş­la­rı­mız “A­le­vi­ler ni­çin yok sa­yıl­dı? Bu ül­ke­de mil­yon­lar­ca Ale­vi ya­şa­ma­sı­na rağ­men ni­çin araş­tır­ma­da bun­lar­la il­gi­li bil­gi­ler yer al­ma­dı?” di­ye sor­du­lar.
Ben de bu du­ru­mu Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­ne sor­dum. “E­vet, araş­tır­ma­nın hiçbir ye­rin­de Ale­vi­lik yo­k” de­di­ler ve ne­den­le­ri­ni de şöy­le açık­la­dı­lar:

“Tür­ki­ye­’de Di­ni Ha­yat Araş­tır­ma­sı­’nı, baş­kan­lı­ğı­mız adı­na TÜ­İK yap­tı. Bu ça­lış­ma­la­ra 2013 yı­lın­da baş­lan­mış­tı. Araş­tır­ma­nın 62’n­ci so­ru­sun­da 12 se­çe­nek yer alı­yor­du. So­ru ve se­çe­nek­le­ri şöy­ley­di:
‘Siz ken­di­ni­zi aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­ne men­sup his­se­di­yor­su­nuz? (Bir­den faz­la se­çe­nek işa­ret­le­ne­bi­lir): Ale­vi­lik, Bek­ta­şi­lik, Cer­ra­hi­lik, Hal­ve­ti­lik, Ka­di­ri­lik, Mev­le­vi­lik, Nak­şi­ben­di­lik, Ru­fa­ilik, Uşa­ki­lik, Me­la­mi­lik, bun­la­rın hiç­bi­ri­ne men­sup de­ği­lim, di­ğer­le­ri, ce­vap ver­mek is­te­mi­yo­rum.’

Ge­rek­çe: Ya­pı­lan iti­raz­lar
“Asıl araş­tır­ma­ya geç­me­den ön­ce bel­li bir de­nek gru­bun­da so­ru­lar ve ce­vap se­çe­nek­le­ri test edi­li­yor. So­ru­la­rın han­gi­si­nin doğ­ru, han­gi­si­nin yan­lış, tep­ki çe­ken, yön­len­dir­me, so­ru ve şık­la­rı­nın muğ­lak, se­çe­nek­le­rin ye­ter­li olup ol­ma­dı­ğı be­lir­le­ni­yor. Ar­dın­dan araş­tır­ma­yı ya­pan TÜ­İK bi­ze ra­por ve­ri­yor. TÜ­İK ta­ra­fın­dan bi­ze ra­por ve­ril­di. Bu­nun test­le­ri ya­pı­lır.
Bel­li sa­yı­da de­nek gru­buy­la so­ru­lar ve ce­vap se­çe­nek­le­ri ko­nu­sun­da test ça­lış­ma­sı 2013 yı­lı­nın Mart ayın­da yü­rü­tü­lür­ken, Ale­vi va­tan­daş­la­rı­mız­dan ‘A­le­vi­le­ri fiş­li­yor­la­r’ yo­rum­la­rı gel­di. Bu ko­nu­da 100’e ya­kın ha­ber ve ma­ka­le ya­yın­lan­dı. Ale­vi der­nek­le­ri ta­ra­fın­dan sert açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Bu­nun üze­ri­ne, Ale­vi­li­ğin de yer al­dı­ğı 62. so­ru­yu ta­ma­men çı­kart­ma­yı uy­gun bul­duk. Ka­mu bü­rok­ra­si­si­nin böy­le has­sas bir ko­nu­da risk al­ma­sı müm­kün de­ğil. Araş­tır­ma ta­mam­lan­dı, bu­gün ise Ale­vi­le­rin ni­çin yok sa­yıl­dı­ğı, dış­lan­dı­ğı tar­tış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Bu ko­nu­da mil­let­ve­kil­le­rin­den so­ru öner­ge­le­ri ve­ren­ler olu­yor.
Keş­ke Ale­vi­lik­le il­gi­li doğ­ru sa­yı­sal bil­gi­le­re de ulaş­say­dık. Ta­ri­kat­la­rı da son an­da araş­tır­ma kap­sa­mın­dan çı­kar­dık. Ale­vi va­tan­daş­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni İs­lam dı­şın­da gör­mü­yor. O yüz­den, bağ­lı bu­lun­du­ğu­muz ba­kan­lı­ğa yö­nel­ti­len so­ru öner­ge­le­ri de bu kap­sam­da ce­vap­lan­dı­rı­la­cak.”
Di­ya­net yet­ki­li­le­ri­nin ge­rek­çe­si iş­te böy­le…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > 62. soruya verilecek cevaplarla neler öğrenecektik...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları