Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bakın, telefonum nasıl dinlenmiş...
13/7/2014

Bakın, telefonum nasıl dinlenmiş...

Dö­ne­min CHP Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar Sey­han, CNN Türk te­le­viz­yo­nun­da, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin, ga­ze­te­ci­le­rin, iş adam­la­rı­nın te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği­ni söy­le­di­ğin­de, mu­ha­bir “Ör­ne­ğin han­gi ga­ze­te­ci?” di­ye sor­muş, Sey­han da “Ör­ne­ğin Say­gı Öz­tür­k’­ün te­le­fon­la­rı din­le­ni­yo­r” de­miş­ti. O an­da ek­ran­da te­le­fon­la­rı­mın din­len­di­ği ya­zı­sı da yer al­dı. Açık­ça­sı din­le­me ol­du­ğu­na inan­ma­mış­tım.10 gün ön­ce İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si­’n­den bir po­lis me­mu­ru te­le­fon­la ara­dı. “Bir ko­nu­da yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da­” ifa­de­me baş­vu­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ne ya­lan söy­le­ye­yim, “or­ga­ni­ze suç­lar­da­n” aran­dı­ğı­mı öğ­re­nin­ce bir­den ürk­tüm. “Be­nim or­ga­ni­ze suç­lar­la ifa­de­lik ne işim ola­bi­lir?” di­ye sor­dum. “Mağ­dur ola­rak ifa­de­me baş­vu­ru­la­ca­ğı­nı­” söy­le­di. Ne­de­ni de, te­le­fon­la­rım ya­sa­dı­şı bir bi­çim­de üs­te­lik İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan din­len­miş. Ya­zık­lar ol­sun si­ze…

Din­le­me em­ri ve­ren de din­le­nir
Mev­cut ya­sa­ya gö­re, te­le­fon­la­rım ya­sal ola­rak din­len­miş ol­sa din­le­me sü­re­si so­nun­da bir suç­la iliş­kim sap­ta­nır­sa za­ten hak­kım­da id­di­ana­me ha­zır­la­nır. Eğer, din­le­me so­nun­da her­han­gi bir suç­la ba­ğı­nız sap­ta­na­maz­sa, din­le­me­nin bi­ti­min­den iti­ba­ren en geç 15 gün için­de han­gi ta­rih­ler ara­sın­da din­len­di­ği­niz be­lir­ti­lip, “Her­han­gi bir suç kay­dı­na rast­lan­ma­mış­tı­r” di­ye ya­zı gön­de­ril­me­si ge­re­kir.

Ya­sa­dı­şı din­le­me­ler­de ise bun­la­ra hiç ge­rek yok. İs­te­di­ğin ka­dar din­le. Böy­le bir re­za­le­tin bir nu­ma­ra­lı so­rum­lu­su, hü­kü­met­tir. Em­ni­yet içi­ne sız­dı­ğı öne sü­rü­len ce­ma­at­çi po­lis­le­ri, on­la­rın mü­dür­le­ri­ni an­la­mam. Ben yü­ce dev­le­ti­mi­zi bi­li­rim. Çok sa­yı­da in­sa­nı ya­sa­dı­şı din­le­yen, din­le­me­le­rin yo­lu­nu açan hü­kü­met­tir. Şu­nu unut­ma­ya­lım, din­le­me em­ri­ni ve­ren­ler de din­le­nir. O ko­nuş­ma­lar ar­şiv­le­nir, gü­nü gel­di­ğin­de or­ta­ya çı­ka­rı­lır.

Bir si­ya­set­çi­nin bir ka­dın­la bir­lik­te ol­du­ğu­nu gös­te­ren gö­rün­tü­le­ri, da­ha in­ter­ne­te düş­me­den ön­ce Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın göz­lü­ğü­nü ta­kıp bil­gi­sa­yar­da iz­le­di­ği­ni CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu açık­la­mış­tı. Baş­ba­kan, o gö­rün­tü­le­ri iz­ler­ken, o gö­rün­tü­le­ri iz­le­ten, ay­nı an­da Baş­ba­ka­n’­ı da gö­rün­tü­lü­yor­du.

On­lar, Baş­ba­ka­n’­ın göz­de­si…
Baş­ba­kan, ken­di­si­ne bu bil­gi­ler ulaş­tı­rıl­dı­ğın­da, o si­ya­set­çiy­le il­gi­li gö­rün­tü­le­ri çe­ken­le­rin, tez­ga­hı ku­ran­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­miş ol­say­dı, za­ma­nın­da ge­re­ği­ni yap­say­dı, ken­di ses ka­yıt­la­rı da bu­gün or­ta­ya dö­kül­mez, inan­dı­rı­cı ol­ma­dı­ğı­nı bi­le bi­le “On­lar mon­taj­dır, dub­laj­dı­r” de­me ge­re­ği duy­maz­dı.
Bu­gün, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ya­pı­lan her tür­lü olum­suz­lu­ğu “ce­ma­atin üze­ri­ne yık­ma­” alış­kan­lı­ğı için­de… O ce­ma­atin men­sup­la­rı­nı Em­ni­ye­t’­te, yar­gı­da bu ka­dar bü­yü­ten kim? Siz de­ğil miy­di­niz on­la­rı en önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ren? Bı­ra­kın onu, 28 Şu­bat dö­ne­min­de Fet­hul­lah­çı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le bu­lun­du­ğu il’­den alı­nıp kı­zak gö­re­ve ge­ti­ri­len ki­şi, bu­gün en et­ki­li ba­kan­lar­dan bi­ri­si de­ğil mi?
An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ce­ma­at so­ruş­tur­ma­la­rın­da “Em­ni­ye­t’­te böy­le bir ya­pı­lan­ma yok­tu­r” di­ye ya­zan ve so­ruş­tur­ma­la­rın ta­kip­siz­lik­le so­nuç­lan­ma­sı­nın yo­lu­nu açan Em­ni­yet men­sup­la­rı, bu­gün Em­ni­ye­tin üst gö­rev­le­rin­de bu­lun­mu­yor­lar mı? Bu, iç içe ça­lış­ma­nın gös­ter­ge­si­dir.

Adım ol­muş Sa­lih…
Dü­ne ka­dar hü­kü­met-ce­ma­at iş­bir­li­ğiy­le in­san­la­ra hak­sız-hu­kuk­suz uy­gu­la­ma­lar ya­pan, on­la­rın ce­za­ev­le­ri­ne gir­me­le­ri­ne ne­den olan­lar, şim­di bir­bi­ri­ne düş­tü. Kuş­ku­suz dev­le­tin gü­cü kar­şı­sın­da ce­ma­atin dur­ma­sı müm­kün de­ğil.

Hü­kü­met-ce­ma­at or­tak­lı­ğıy­la hak­sız­lık, hu­kuk­suz­luk ya­pan­la­rın du­ru­mu­nu ib­ret­le iz­li­yo­ruz. Baş­ba­ka­n’­ın “suç­lu­” gör­dü­ğü ki­şi­ler­le il­gi­li Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ver­di­ği “ta­kip­siz­li­k” ka­rar­la­rı, mah­ke­me­le­rin “tu­tuk­la­ma­ya ge­rek gör­me­me­si­” Baş­ba­ka­n’­ı çi­le­den çı­ka­rı­yor ve bu ka­rar­la­rı ve­ren­le­ri de “pa­ra­lel ya­pı­nın ada­mı­” di­ye gös­te­ri­yor. Açık­ça­sı yar­gı men­sup­la­rı Baş­ba­ka­n’­ın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ka­rar ver­me­ye zor­la­nı­yor. Ak­si hal­de olu­yor­lar “pa­ra­lel­ci­”… Böy­le re­za­let olur mu? Eğer, yar­gı “pa­ra­lel ya­pı­nın men­sup­la­rın­da­n” olu­şu­yor­sa, bu da AK­P’­nin ese­ri­dir. O yüz­den, Baş­ba­kan şi­ka­yet et­me­sin.

Ge­le­lim, be­nim te­le­fon­la­rı­mın din­len­me­si­ne… İfa­de­mi alan Em­ni­yet men­su­bu ana adı, ba­ba adın­dan son­ra önündeki resmi belgeyi okudu:

“İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­ca yü­rü­tül­mek­te olan bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da, Mül­ki­ye Mü­fet­tiş­le­ri po­lis mü­fet­tiş­le­ri­nin yap­mış ol­du­ğu in­ce­le­me­ler­de 10 Ocak 2009 ile 8 Ocak 2010 ta­rih­le­ri ara­sın­da, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­ce 355764024631… IME­I nu­ma­ra­lı te­le­fon hat­tı­nız ‘Sa­lih Öz­tür­k’ kul­la­nı­cı bil­gi­siy­le ‘Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü­’ suç fa­ali­ye­ti ile ek­sik ve yan­lış isim bil­gi­le­ri kul­la­nı­la­rak tek­nik ta­ki­be ge­rek­çe teş­kil ede­cek her­han­gi bir bil­gi ve bel­ge ol­ma­dan usul­süz ola­rak din­len­di­ği tes­pit edil­miş­tir. Ko­nu­ya iliş­kin ifa­de­ni­zi ve­ri­niz.”

Ha­di ba­ka­lım din­le­me ta­le­bin­de bu­lu­nan­lar, din­le­me ka­ra­rı­nı ve­ren­ler ve­rin he­sa­bı­nı­zı…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bakın, telefonum nasıl dinlenmiş...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları