Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı
1/7/2014

Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı

CHP ve MHP’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, se­çim ça­lış­ma­sı­nı mem­le­ke­ti Yoz­ga­t‘­tan baş­la­tı­yor. İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nı hem­şe­ri ola­rak iç­ten içe des­tek­le­se­ler de, Sa­rı­ka­ya dı­şın­da­ki di­ğer il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin ta­ma­mı AK­P’­li. On­lar bu zi­ya­re­ti uzak­tan iz­le­mek­le ye­ti­ne­cek­ler.AK­P’­li Yoz­gat Be­le­di­ye­si, ge­çen yıl bir cad­de­ye Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu adı­nı ver­miş­ti. Ya­kın bir ge­le­cek­te o cad­de­nin adı­nı kal­dı­rır­lar­sa bu­na da şa­şır­ma­mak ge­re­kir. Bel­ki de bu isim de­ği­şik­li­ği­ni, AK­P’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak gös­te­ri­len Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Yoz­ga­t’­a gel­me­den de ya­pa­bi­lir­ler.

Boz­dağ, onun için de­miş­ti ki
Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, Yoz­ga­t’­ta ya­şa­ma­dı ama ba­ba mem­le­ke­ti­ni unut­ma­dı. O yüz­den Bo­zok Üni­ver­si­te­si­’n­de yap­tı­rı­lan kül­tür mer­ke­zi­ne yak­la­şık 10 bin ki­tap ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.Adı­nın cad­de­ye ve­ril­di­ği gün, ta­be­la­nın bir ba­şın­da Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, di­ğer ta­ra­fın­da Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu var­dı. O za­man adı Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak geç­me­yen hem­şe­ri­si için, Be­kir Boz­dağ “Bü­yük bir bi­lim in­sa­nı­” di­ye söz edi­yor ve şun­la­rı ek­li­yor­du:

“Sa­de­ce Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ho­ca­mın de­ğil hem ba­ba­sı­nın hem de­de­si­nin, Yoz­ga­t’­ın di­ğer ma­na ve bi­lim sul­tan­la­rı­nın ön­der­le­ri­nin mut­la­ka keş­fe­dil­me­si ve bu­gün­kü ne­sil­le­re, hem ge­le­cek ne­sil­le­re on­la­rın ilim­le­ri ile bi­ri­kim­le­ri ile reh­ber­li­ği ile ak­ta­rıl­ma­sın­da bü­yük fay­da­lar ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Bu ema­net­ten feyz ala­cak ni­ce Ek­me­led­din İh­sa­no­ğul­la­rı­nı da­ha ni­ce baş­ka bü­yük bi­lim ve sa­nat in­san­la­rı­nı bağ­rın­dan çı­kar­ma­ya de­vam ede­cek­tir.”
Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Cum­hur­baş­ka­nı se­çim­le­rin­den ön­ce Yoz­ga­t’­a git­ti­ğin­de bu kez fark­lı açık­la­ma­lar ya­pa­cak ve oy­la­rın Er­do­ğa­n’­a ve­ril­me­si­ni is­te­ye­cek­tir.

Yoz­gat kar­şı­la­ma­ya ha­zır
MHP’­nin bir dö­nem “ka­le­” ola­rak gör­dü­ğü Yoz­ga­t’­ta, es­ki gü­cü yok. İl­çe be­le­di­ye­le­rin­den sa­de­ce Sa­rı­ka­ya­’yı ala­bil­miş­ti. CHP der­se­niz Yoz­gat mer­kez ve il­çe­le­rin­de ne­re­dey­se “yo­k” gi­bi. Ka­zan­dı­ğı il­çe be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı da bu­lun­mu­yor.
MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz, İh­sa­noğ­lu­’nun ge­zi­si­ni or­ga­ni­ze edi­yor. İlk ge­zi­nin gör­kem­li ola­bil­me­si için çev­re il­le­rin­den de Yoz­ga­t’­a ge­le­cek­le­rin sa­yı­sı­nın yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. AKP dı­şın­da si­ya­set yap­mış olan es­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin de ço­ğu İh­sa­noğ­lu­’na “hem­şe­ri des­te­ği­” ve­ri­yor. Yoz­gat­lı­nın, hem­şe­ri­si­ne sa­hip çık­ma­sı için yö­re­ye öz­gü “Ca­mi­nin içi du­rur­ken dı­şı­na ha­yır düş­me­z”, “Mil­li­yet­çi­lik ma­hal­le­den baş­la­r”, “Ne de ol­sa bi­zim ba­ğın ko­ru­ğu­” öz­de­yiş­le­ri­ni sı­ra­lı­yor­lar.

20. Dö­nem Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Ba­can­lı, Yoz­gat­lı­la­ra çağ­rı­da bu­lu­nur­ken, şu öz­le­mi de di­le ge­ti­ri­yor:
“Ha­ram yi­yen, iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tı­ran, ema­ne­te hı­ya­net eden, hal­kı al­da­tan, hal­ka ya­lan söy­le­yen, ta­ki­ye ya­pan, dev­let im­kan­la­rı­nı ba­ba­la­rı­nın ma­lı, çift­li­ği gi­bi kul­la­nan, kay­na­ğı­nı as­la açık­la­ya­ma­ya­cak­la­rı ef­sa­ne­vi ser­vet­le­re sa­hip olan, ne ka­dar kut­sal de­ğer var­sa on­la­rı pa­ra­ya, men­fa­ate, şöh­re­te alet eden­le­re, dev­le­te ve mil­le­te kar­şı mad­di-ma­ne­vi suç iş­le­yen­le­re hu­kuk ku­ral­la­rı için­de yol ver­me­ye­cek bi­ri Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­lı­dır.
Yoz­gat­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze dü­şe­cek gö­rev mil­le­tin inanç de­ğer­le­ri­ni be­nim­se­yen, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­na, te­mel de­ğer­le­ri­mi­ze bağ­lı olan de­ğer­li bir bi­lim ada­mı, hal­kın inanç de­ğer­le­riy­le Cum­hu­ri­ye­tin te­mel de­ğer­le­ri­ni ba­rı­şık kı­la­cak olan Yoz­gat ev­la­dı­na her Yoz­gat­lı­nın des­tek ver­me­si ge­re­kir.”

Asıl so­run, CHP’­nin için­de
Or­ta­da, se­çi­mi ka­za­na­bi­le­cek iki aday var. Son se­çim­de AK­P’­nin oy­la­rı yüz­de 43, CHP ve MHP’­nin top­lam oy ora­nı da yüz­de 43’dür. Ya­ni se­çi­me eşit pu­an­lar­la gi­di­li­yor. AKP için­de ra­hat­sız olan yüz­de 3-4 ora­nın­da seç­men kit­le­si var. De­mok­rat Par­ti, De­mok­ra­tik Sol Par­ti, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si­’nin de oy­la­rı ek­len­di­ğin­de, İh­sa­noğ­lu­’nun şan­sı­nın, AK­P’­den az ol­ma­dı­ğı gö­rü­lü­yor.

Asıl so­run, CHP’­nin için­de.
Ger­çek şu: CHP’­nin tek ba­şı­na çı­ka­ra­ca­ğı ada­yın se­çi­mi ka­zan­ma­sı müm­kün gö­zük­mü­yor. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da, bu­nu bi­li­yor ve bu­na gö­re stra­te­ji be­lir­li­yor. Di­ğer si­ya­si par­ti­ler­de aday­lık için ay­kı­rı ses çık­maz­ken, CHP kay­nı­yor. Evet, CHP kül­tü­rün­de eleş­ti­ri var­dır. Ni­te­kim bu eleş­ti­ri­ler de par­ti or­gan­la­rın­da ge­nel baş­ka­nı­nın bu­lun­du­ğu top­lan­tı­lar­da acı­ma­sız­ca ya­pıl­mış­tır. Ar­tık yet­mez mi?

Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu için im­za ver­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri üze­rin­de “bak par­ti­yi böl­dün, ih­raç edi­le­cek­sin, ge­nel baş­kan­dan çi­zik ye­di­n” tü­rün­den bas­kı ku­rul­ma­ma­lı. Ana­ya­sal yet­ki­si­ni kul­la­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ne “ce­za ve­ril­me­si­”ne sa­nı­yo­rum ilk kar­şı çı­ka­cak isim yi­ne Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu olur.
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bu­gü­ne ka­dar gir­di­ği se­çim­ler­den hep za­fer­le çık­tı. Bu se­çim, Er­do­ğa­n’­ı ye­nil­gi­ye uğ­rat­mak için bir fır­sat­tır. CHP’­de bö­lün­me de­ğil, bü­tün­leş­me za­ma­nı…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları