Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Orgeneral Özel, mahkeme başkanından ne istedi?
27/6/2014

Orgeneral Özel, mahkeme başkanından ne istedi?

Gü­ney­do­ğu­’da as­ker­ler, öğ­ret­men­ler ka­çı­rı­lı­yor, yol­lar te­rö­rist ve yan­daş­la­rı ta­ra­fın­dan ke­si­li­yor, hen­dek­ler ka­zı­lıp ula­şım en­gel­le­ni­yor. Te­rör ör­gü­tünün “a­sa­yiş tim­le­ri­” adı al­tın­da kur­du­ğu eli si­lah­lı ki­şi­ler, araç­la­rı dur­du­ru­yor, in­san­la­rı in­di­ri­yor ve kim­lik kon­trol­le­ri ya­pı­yor. Ken­di­le­ri­ne gö­re mah­ke­me kur­muş­lar, in­san­la­rı yar­gı­lı­yor­lar, ce­za ve­ri­yor­lar. Ken­di ver­gi sis­te­mi­ne geç­miş­ler. Ha­ber sa­lı­yor­lar, “şu ka­dar ver­gi öde­ye­cek­si­n” di­ye. Dev­le­te yıl­da bir kez bi­le ver­gi öde­me­yen­ler, te­rör ör­gü­tü­nün bas­kı­sıy­la yıl­da üç kez ver­gi öde­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mış. Yay­la­lar, te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan gö­çer­le­re ki­ra­ya ve­ri­li­yor…Pe­ki, bun­lar­la mü­ca­de­le ede­cek kim­se yok mu? Va­li­le­ri­miz ne ya­pı­yor? An­la­şı­lı­yor ki as­ke­re ve­ri­len gö­rev “gör­me­dim, duy­ma­dım, bil­mi­yo­ru­m” olu­yor. Ka­ra­ko­lun 300 met­re uza­ğın­da du­ran ya da si­la­hıy­la ka­ra­ko­lun önün­den ge­çe­ne se­yir­ci ka­lın­ma­ya de­vam edi­li­yor.

Özel Pa­şa'dan Kılıç'a
“Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n” gi­bi da­va­la­rın sa­nık ve hü­küm­lü­le­ri­nin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı Ge­nel­kur­ma­y’­da bü­yük bir ra­hat­lık sağ­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in, ce­za­evin­de­ki as­ker­le­ri unut­tu­ğu ba­zı dö­nem­ler­de sık­ça öne sü­rül­müş ol­sa da ko­mu­ta­nın ba­sı­na yan­sı­ma­yan gi­ri­şim­le­ri hep de­vam et­ti.

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Öze­l’­in, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lı­ç’­a yap­tı­ğı zi­ya­ret sa­de­ce “ne­za­ket ve te­şek­kür zi­ya­re­ti­” de­ğil­di. Hak­la­rın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı ve­ri­len İs­tan­bul Ca­sus­luk Da­va­sı’­nın 43 hü­küm­lü­sü­nün de ocak ayın­dan bu ya­na Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­de bek­le­yen baş­vu­ru­la­rı var. Özel, ad­li ta­ti­lin baş­la­ya­ca­ğı 20 Tem­mu­z’­dan ön­ce bu baş­vu­ru­la­rın da so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ri­ca­sın­da bu­lun­du ve ya­şa­nan mağ­du­ri­yet­le­ri di­le ge­tir­di.

İs­tek­le­ri bu­nun­la da bit­me­di. İz­mi­r’­de de­vam eden 357 sa­nık­lı da­va­yı da unut­ma­ya­lım. Bu da­va­lar­da da sah­te bel­ge­ler, di­ji­tal ve­ri­ler, seh­ven ya­pı­lan yük­le­me­ler di­ğer da­va­lar­dan az de­ğil. Şu an­da hak­la­rın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı bu­lu­nan as­ker­ler, Ana­ya­sa Mah­ke­men­si­’nin bir an ön­ce ka­rar ver­me­si­ni bek­li­yor.

On­lar ce­sa­ret ede­bil­di
Açık söy­le­ye­lim, kim­se­nin ce­sa­ret ede­me­di­ği gün­ler­de ara­la­rın­da te­ker­lik­li san­dal­ye­ye mah­kum olanlarda bulunan ga­zi­ler, Si­liv­ri­’de­ki du­ruş­ma­la­ra gi­di­yor, Has­dal, Ha­dım­köy, Mal­te­pe, Ma­mak ce­za­ev­le­rin­de ya­tan ço­ğu­nu ta­nı­ma­dık­la­rı ko­mu­tan­la­rı en az 50 kez zi­ya­ret edi­yor­du. Üs­te­lik bu­nu ya­par­ken ken­di ara­la­rın­da pa­ra top­la­yıp zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ler. On­lar da, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne ya­pı­lan bu oyu­nu gör­müş, TSK’­ya des­tek ama­cıy­la ne­ler yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ara­la­rın­da tar­tış­mış­lar­dı.

- Sil­va­n’­da 13 as­ke­ri­miz şe­hit edil­miş­ti. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan ve Di­yar­ba­kır Jan­dar­ma Böl­ge Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan “em­ni­ye­ti­ni­zi sağ­la­ya­ma­yız, gel­me­yi­n” uya­rı­sı­na rağ­men üzer­le­rin­de şe­hit­le­rin ismi ya­zı­lı olan, ar­ka­sın­da bay­ra­ğı­mız bu­lu­nan ti­şört­ler­le gi­dip Sil­van ve Di­yar­ba­kır be­le­di­ye­le­ri­nin önün­de ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı­lar, te­rö­rü ve TSK’­ya ya­pı­lan hak­sız eleş­ti­ri­le­ri pro­tes­to et­ti­ler.
- Si­ir­t’­in Eruh İl­çe­si­’ne gi­dip va­tan­daş­lar­la bir­lik­te “Türk-Kürt kar­deş­ti­r” me­sa­jı ver­di­ler.
- Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de Re­şa­di­ye­’de 7 as­ke­ri­mi­zin şe­hit edil­me­si ko­nu­şu­lur­ken kul­la­nı­lan di­le de tep­ki gös­te­rip Baş­ba­kan ve dö­ne­min MİT yet­ki­li­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­lar.

Si­ya­si ör­güt gi­bi ba­kı­yor­lar
İş­te son olay, on­la­rı he­def ha­li­ne ge­tir­di. Bir grup ga­zi, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’na git­ti­ğin­de iki yük­sek rüt­be­li ko­mu­tan “Ga­zi­ler ara­sın­da si­ya­set ya­pı­lı­yor. Si­ya­set ya­pan­la­rı ayır­mak la­zım. Ga­zi­nin si­ya­set­le işi ol­maz. Ga­zi ga­zi­li­ği­ni bi­le­ce­k” de­di.
Baş­ba­kan, bu ko­nu­da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’nı ara­yıp bun­lar­la il­gi­li “ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni­” de ek­li­yor­lar. İş­te, bun­dan son­ra de­ği­şik pro­tes­to­la­ra ka­tı­lan ga­zi­ler­le il­gi­li özel bir ça­lış­ma ya­pı­lı­yor. Da­ha­sı, si­ya­si bir par­ti­nin pro­tes­to­cu ga­zi­le­re pa­ra yar­dı­mın­da bu­lun­du­ğu yo­lun­da da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na not ile­ti­li­yor.
TSK Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­’n­de gö­rev­li ga­zi yar­ba­yın da gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ri­li­yor. Ga­zi­ler, çok sev­dik­le­ri ko­mu­tan­la­rı­nın gö­rev­de kal­ma­sı­nı sağ­la­mak için yi­ne yet­ki­li ma­kam­la­ra ula­şı­yor. Ken­di­le­ri­ne gö­rev ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­ni “Ga­zi yar­bay­la il­gi­li şi­ka­yet­ler gel­di. Ge­çen yıl CHP’­nin ga­zi­le­re ver­di­ği if­tar­da, ko­mu­tan araç çı­kar­mı­ş” di­ye açık­lı­yor.
Oy­sa, CHP’­nin if­ta­rın­da araç çı­ka­rıl­ma­mış, Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si­’nin ara­cın­dan ya­rar­la­nıl­mış. An­cak AKP ve MHP’­nin if­ta­rın­da araç çı­ka­rıl­mış­tı. Ga­zi yar­ba­yın gö­rev ye­ri bu ya­lan­la de­ğiş­ti­ril­miş ol­du. Ga­zi­ler, ken­di­le­ri­ne bir si­ya­si par­ti­nin des­tek sağ­la­dı­ğı­nı da ke­sin bir dil­le ya­lan­lı­yor­lar, “Bi­zim için öne­mi olan pa­ra de­ğil, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin sağ­lan­ma­sı ve güç­len­di­ril­me­si­di­r” di­yor­lar.

AK­P’­den mil­let­ve­ki­li aday ada­yı olan şe­hit ve ga­zi der­nek baş­ka­nla­rı bu­lu­nur­ken, CHP’y­le te­ma­sı olan­la­rın ga­zi ve şe­hit ya­kı­nı sa­yıl­ma­ma­sı hay­li ya­dır­ga­nı­yor. Ga­zi­le­ri üzen-kı­ran ve on­la­rı si­ya­si gö­rüş­le­ri­ne gö­re fiş­le­yen­le­re, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Öze­l’­in söy­le­ye­cek­le­ri ol­ma­lı­dır.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Orgeneral Özel, mahkeme başkanından ne istedi?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları