Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Türkmenleri oyuna getirdiler ve olanlar oldu
17/6/2014

Türkmenleri oyuna getirdiler ve olanlar oldu

Su­ri­ye­’dey­ken on­la­ra han­gi ül­ke­nin des­tek ver­di­ği­ni dün­ya alem bi­li­yor­du. Su­ri­ye­’den son­ra şim­di Ira­k’­ta­lar. İki ül­ke ara­sın­da sı­nır kalk­mış, sı­nır böl­ge­si­nin kon­tro­lü de ken­di­le­ri­ne Irak-Şam İs­lam Dev­le­ti di­ye bi­li­nen yay­gın adıy­la IŞİ­D’­in eli­ne geç­miş du­rum­da. Tür­ki­ye­’nin po­li­ti­ka­sı Ira­k’­ın top­rak bü­tün­lü­ğün­den ya­nay­dı. Bu­gün Irak fii­len üçe bö­lün­müş, mez­hep ça­tış­ma­la­rı böl­ge­yi sar­ma­ya baş­la­mış.


Mu­su­l’­da Kon­so­los­lu­ğu­muz ça­lı­şan­la­rı, şo­för­ler ka­çı­rıl­ma­sı­na rağ­men, Ira­k’­ta Tür­ki­ye­’ye iyi göz­le ba­kıl­mı­yor. Ül­ke­miz­de ba­zı olay­lar an­la­tı­lır­ken “Ye­şil­çam fil­mi­“ de­ni­li­yor­sa, Ira­k’­ta ise ya­şa­nan­la­ra “Hint fil­mi­” yo­ru­mu ya­pı­lı­yor.
Ön­ce ka­çan­lar ve va­li­nin ge­nel­ge­si
Oyun için­de oyun var. Tür­ki­ye, son dö­nem­ler­de han­gi ül­ke­de bir olay ya­şa­nı­yor­sa, mez­he­bi öne çı­ka­rı­yor. Bu­nun en so­mut ör­nek­le­ri Mı­sır po­li­ti­ka­sın­da da gö­rül­dü. Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki­’ye kar­şı her fır­sat­ta sert açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Ha­len top­rak­la­rın­da te­rör ör­gü­tü­nü bes­le­yen Bar­za­ni­’ye des­tek ise ar­tı­rıl­dı.
Mu­sul, yak­la­şık 3,5 mil­yon nü­fus­lu bir kent. Bu­ra­da güç­lü ol­du­ğu bi­li­nen Irak as­ke­ri bir­lik­le­ri de bu­lu­nu­yor­du. Bar­za­ni­’nin ça­ba­la­rı so­nu­cu Mu­su­l’­da­ki as­ke­ri bir­lik­le­re, Kürt ko­mu­tan­lar atan­mış­tı. IŞİ­D’­in Mu­su­l’­u sar­ma­ya baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, ken­ti ilk terk eden ve kaç­ma­yı teş­vik eden­le­rin de Kürt ko­mu­tan­lar ol­du­ğu­nu öğ­re­ni­yo­rum.
Mu­sul Va­li­si­’ne ne de­me­li? Va­li Esil El Nu­cey­fi, 6 Ha­zi­ra­n’­da bir ge­nel­ge ya­yım­lı­yor, “Bu mü­ca­hit­le­re kar­şı koy­ma­yın. Eli­niz­de­ki, da­ire­le­ri­niz­de­ki ev­rak­la­rı ya­kın, hiç­bir şey tes­lim et­me­yin, mu­ka­ve­met gös­ter­me­yi­n“ ta­li­ma­tı ve­ri­yor. Ade­ta dev­le­tin yok edil­me­si­ni is­ti­yor.
Irak Or­du­su­’na ait as­ker­ler Mu­su­l’­u terk eder­ken, on­la­rın git­me­si­ne yar­dım­cı olan­lar, teb­rik eden­ler de az de­ğil­di. Mu­su­l’­un çok ko­lay­lık­la IŞİD mi­li­tan­la­rı ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ril­me­si, di­ğer kent­le­re “si­lah kul­lan­ma­yın, tes­lim olu­n“ me­sa­jı içe­ri­yor­du. IŞİD böl­ge­sel yö­ne­ti­mi yet­ki­li­le­ri Türk­men şe­hir­le­ri­ne gi­dip, “si­lah­la­rı­nı­zı bı­ra­kır­sa­nız IŞİ­D’­e kar­şı si­zi des­tek­le­ri­z“ de­ni­li­yor.
Bar­za­ni ve IŞİD an­laş­tı mı?
Türk­men­ler ara­sın­da mez­hep ça­tış­ma­sı ya­şan­ma­sın di­ye Irak Türk­men Cep­he­si bün­ye­sin­de hem Şi­i, hem de Sün­ni­ler için bü­ro­lar açıl­mış, ara­la­rın­da­ki so­run­lar bü­yük öl­çü­de gi­de­ril­miş­ti. Bu­gün, Türk­men­ler de Şi­i ve Sün­ni ay­rı­mı gi­de­rek bü­yü­me­ye baş­la­dı.
Böl­ge­de oyun için­de oyun oy­na­nı­yor. Peş­mer­ge­ler, Sün­ni Türk­men­le­r’e gi­dip, “si­lah­la­rı­nı­zı bı­ra­kın, biz si­zi sa­vu­na­lım. IŞİ­D’­le de an­laş­mış du­rum­da­yı­z“ di­yor. Bu du­rum, IŞİ­D’­le Bar­za­ni ara­sın­da bir an­laş­ma ol­du­ğu yo­rum­la­rı­na ne­den olu­yor. Kürt­le­r’in, hiç­bir böl­ge­de IŞİ­D’­le ça­tış­ma­ma­sı ve is­te­di­ği yer­le­ri tek mer­mi at­ma­dan ele ge­çir­me­le­ri de bu­nun bir so­nu­cu ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.
Irak Türk­men Cep­he­si­’nin An­ka­ra Tem­sil­ci­li­ği, san­ki ül­ke­le­rin­de on­ca olay ya­şan­mı­yor­muş gi­bi ses­siz. Cep­he­nin ön­ce­ki Tem­sil­ci­si Ah­met Mu­rat­lı ise ala­bil­di­ği­ne kay­gı­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor ve SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­lü­yor:
“Tür­ki­ye, IŞİ­D’­e kar­şı ta­vır­sız. On­lar için ‘te­rör ör­gü­tü­’ bi­le de­mi­yor. Hat­ta, IŞİ­D’­in ar­ka­sın­da Tür­ki­ye­’nin ol­du­ğu id­di­ası da ya­yı­lı­yor. Bu du­rum Türk­men­le­r’in Tür­ki­ye­’ye ba­kı­şı­nı da de­ğiş­ti­ri­yor. Şi­i Türk­men­ler, Tür­ki­ye­’nin bu po­li­ti­ka­sı­na kar­şı ka­fa tu­ta­cak ha­le gel­di­ler. Tür­ki­ye­’ye kar­şı Ira­k’­ta tep­ki­ler bü­yü­yor. Türk fir­ma­la­rı­na, Türk mal­la­rı­na kar­şı da her an boy­kot uy­gu­la­na­bi­lir.
Fet­va­lar­da cen­ne­tin anah­ta­rı
Türk­men­le­r’in öte­den be­ri Tür­ki­ye­’den bek­le­di­ği can ve mal gü­ven­li­ği­nin te­mi­nat al­tı­na alın­ma­sı­dır. Bu­nun dı­şın­da ne yar­dım, ne de si­lah is­ten­me­miş­tir. Şim­di, Ira­k’­ta mez­hep­sel bir ça­tış­ma var ve ne­re­de du­ra­ca­ğı bel­li de­ğil. Gü­ne­y’­de­ki Şi­i di­ni li­der­ler, fet­va ya­yın­la­yıp IŞİ­D’­e kar­şı gö­nül­lü ola­rak ça­tı­şan, sa­vun­ma­ya ge­çen, Irak or­du­su­na des­tek ve­rir­ken ölen­le­rin şe­hit sa­yı­la­ca­ğı­nı, bun­la­rın cen­ne­tin anah­ta­rı­nın ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. O yüz­den or­du­ya bü­yük ka­tı­lım­lar olu­yor.
Se­vin­di­ri­ci ha­ber gel­mez
Ira­k’­tan Tür­ki­ye­’yi se­vin­di­re­cek, olum­lu bir ha­ber gel­mez. Önü­müz­de­ki üç yıl bu böl­gey­le Dev­let çok ya­kın­dan il­gi­len­mek zo­run­da ka­la­cak. Çün­kü Ira­k’­ta­ki ge­liş­me­ler, Tür­ki­ye­’nin Gü­ney­do­ğu­su­’nu da çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Ba­kın, ay­nı ta­rih­ler­de Di­yar­ba­kı­r’­da bay­rak in­di­ri­li­yor, İran Cum­hur­baş­ka­nı Ru­ha­ni Tür­ki­ye­’ye ge­li­yor, Mu­sul Va­li­si, mü­ca­hit­ler gi­re­cek di­ye ge­nel­ge ya­yın­la­yıp on­la­ra kar­şı di­re­nil­me­me­si­ni is­ti­yor. Bun­lar rast­lan­tı de­ğil.“
Ira­k’­ta 1 mil­yon ci­va­rın­da Türk­men var. Tür­ki­ye, Türk­men­le­r’i göz ar­dı et­miş du­rum­da. Özel sta­tü­lü ol­ma­sı ge­re­ken Ker­kük ta­ma­men Kürt­le­re tes­lim edil­di. Se­çim­ler­de Türk­men­le­r’in an­cak ya­rı­sı oy ver­me­ye git­me­si­ne, bö­lün­müş ol­ma­la­rı­na rağ­men 100 bin oy al­ma­sı­nı da gör­me­di­ler.
Ge­liş­me­ler iz­le­nir­ken, kuş­ku­suz as­ke­ri se­çe­nek­ler de ma­sa­ya ya­tı­rı­lı­yor. Özel ope­ras­yon tim­le­ri­nin de ha­zır ol­du­ğu­nu öğ­re­ni­yo­ruz. Ko­nu­yu ya­kın­dan iz­le­yen emek­li ba­zı ko­mu­tan­lar­la ko­nuş­tu­ğu­muz­da bir ka­ra ha­re­ka­tı­nın as­la müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı da ek­li­yor­lar. Bek­le­ye­lim, gö­re­lim…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Türkmenleri oyuna getirdiler ve olanlar oldu

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları