Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Montajdır Raporu"na şu yüzden güvenilmiyor
8/6/2014

"Montajdır Raporu"na şu yüzden güvenilmiyor

Son se­çim­ler ön­ce­si rüş­vet; yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da ya­pı­lan ve ço­ğu ya­sal olan ses ka­yıt­la­rı or­ta­ya dö­kül­dü. Ki­mi ba­ka­na 700 bin li­ra­lık sa­at alın­dı­ğı be­lir­len­di, ki­mi­si­ne “rüş­vet çan­ta­la­rı­” git­ti­ği fez­le­ke­ler­de yer al­dı.


Be mü­ba­rek adam ba­ri bu saa­tin ver­gi­si­ni öde de ko­lu­na öğ­le tak. Olay or­ta­ya çı­kın­ca yap­tı­ğı her açık­la­ma, ken­di­si­ni bi­raz da­ha ba­tır­dı. “Sa­yın ba­ka­nım sa­at kaç?” di­ye so­ran has­ta­ne ça­lı­şa­nı­nı işin­den at­tır­dı… Da­ha­sı, bu iş­le­rin Kürt ol­du­ğu için ba­şı­na gel­di­ği­ni öne sü­re­cek ka­dar ola­yı fark­lı yön­le­re çek­me­ye ça­lış­tı. Bu ya­la­nı­na da kim­se­yi inan­dı­ra­ma­dı.

O is­ti­fa­yı anım­sa­ya­lım
Ba­kan­lar is­ti­fa et­ti­ril­di, so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. An­cak o ko­mis­yon da bir tür­lü ku­ru­la­ma­dı. Amaç, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­sin­de bu ko­nu­la­rın gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ni, ko­nu­şul­ma­sı­nı ön­le­mek. Se­çim­ler­den ön­ce Baş­ba­kan ve oğ­lu ara­sın­da ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­len ko­nuş­ma­la­rın da “mon­ta­j” ol­du­ğu­nu açık­la­mak için TÜ­Bİ­TAK ay­lar­ca ni­çin bek­le­di?
TÜ­Bİ­TA­K’­ın yö­ne­tim ka­de­me­sin­de önem­li de­ği­şik­lik­ler ol­duk­tan son­ra “mon­taj ra­po-
ru­”nun dü­zen­len­me­si kuş­ku ya­rat­tı. Da­ha­sı, ön­ce­ki Baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Ha­san Pa­laz, Baş­ba­ka­n’­ın evi­nin al­tın­da­ki ça­lış­ma ofi­sin­de bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len din­le­me ay­gı­tı­nın ko­nul­du­ğu ta­rih­le il­gi­li ken­di­sin­den “tah­ri­fat ya­pıl­ma­sı­nın­” is­ten­di­ği­ne iliş­kin id­di­ala­rı­nı ve bu ko­nu­da­ki açık­la­ma­la­rı­nı da unut­ma­ya­lım.
Açık­ça­sı ül­ke­miz­de ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra gü­ven kay­bol­muş. Ve­ri­len her ra­po­ra kuş­kuy­la ba­kı­lır ha­le ge­lin­miş. Aca­ba o ses ka­yıt­la­rı baş­ka uz­man­la­ra in­ce­let­ti­ril­miş ol­sa yi­ne ben­zer bir so­nuç çı­kar mı? İş­te so­run bu­ra­da. “Mon­ta­j” de­nil­mek­le aca­ba o ka­yıt­lar ger­çek­ten mon­taj mı? İş­te, bu­nun için yurt­dı­şın­da­ki ba­ğım­sız ku­ru­luş­lar­dan da bu ka­yıt­la­rın in­ce­len­me­si ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ri­li­yor.

“Ses ör­ne­ğiy­le kar­şı­laş­tı­rı­lı­r”
Bi­li­şim uz­ma­nı Ta­ci­dar Sey­han, CHP’­nin ön­ce­ki dö­nem mil­let­ve­kil­le­rin­den­di. Mes­le­ği ge­re­ği, TÜ­Bİ­TA­K’­ın ra­po­ruy­la da il­gi­len­di. So­nuç­ta “Böy­le ra­por ol­ma­z” de­di. “Ne­den ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” da bi­ze şöy­le an­lat­tı:
“Se­sin ki­me ait ol­du­ğu­nun an­la­şı­la­bil­me­si için ki­şi­den ori­ji­nal bir ses ör­ne­ği al­mak ge­re­kir. Bu kar­şı­laş­tır­ma­da ses­le­rin bir­bi­riy­le ör­tü­şüp ör­tüş­me­di­ği, fre­kans­la­rı­nın ay­nı olup ol­ma­dı­ğı, ar­ka plan se­sin, ko­nuş­ma­yı ne oran­da de­ğiş­tir­di­ği tes­pit edi­lir. Bu­nun be­lir­len­me­si için ay­lar­ca bek­le­me­ye ge­rek yok. En geç iki-üç gün için­de bun­lar ya­pı­la­bi­lir.
Bir se­sin mon­taj olup ol­ma­dı­ğı­nı an­la­ya­bil­mek için ar­ka plan ses­le­ri­ne ve fark­lı­lık­la­rı­na ba­kı­lır. He­ce­ler ara­sın­da fre­kans fark­lı­lık­la­rı­nın olup ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­lir. Bu tes­pit son­ra­sın­da han­gi ke­li­me­nin bir­le­şik he­ce­le­rin­de mon­taj olup ol­ma­dı­ğı ra­po­ra ge­çi­ri­lir. Bu ra­por­la­ma her ke­li­me için ay­rı ay­rı ya­pı­lır. Ge­nel bir ra­por­la­ma sis­te­mi, tek­nik bir de­ğer­len­dir­me an­la­mı­nı ta­şı­maz.

Tek­nik de­ğil, si­ya­si ra­por
TÜ­Bİ­TAK ra­po­ru, tek­nik bir de­ğer­len­dir­me­den çok ge­nel bir de­ğer­len­dir­me ni­te­li­ği ta­şı­yor. Ra­po­run ay­rın­tı­la­rı ko­nu­sun­da her­han­gi bir açık­la­ma gö­rül­mü­yor. Fre­kans fark­lı­lık­la­rı ra­po­ra yan­sı­tıl­ma­mış, fark­lı­lık gös­te­ren he­ce­ler tek tek be­lir­til­me­miş. Kal­dı ki he­ce bir­leş­tir­mey­le oluş­tu­ru­lan ke­li­me­le­ri il­ginç ola­rak ni­te­le­ye­rek tek­nik ra­po­ru si­ya­si bir yo­ru­ma dö­nüş­tür­müş­tür. TÜ­Bİ­TA­K’­ın bu ra­po­ru, gü­ve­ni­lir bir ku­ru­mun ya­pı­sı­na uy­mu­yor.
İlk ba­kış­ta baş­ka­sı ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan bir si­ya­si ra­po­run onay­lan­dı­ğı his­si ve­ril­mek­te­dir. Eğer var ise tüm tek­nik özel­lik­le­ri­ni açık­la­yıp bu ko­nu­da uz­man­lı­ğı olan in­san­la­rın denk mu­ka­ye­se yap­ma­sı­na ola­nak sağ­lan­ma­lı­dır. Ak­si hal­de bu ra­po­run tek­nik özel­lik­le­ri açı­sın­dan tar­tı­şı­lır ol­du­ğu ger­çek­tir. Şu­nun ya­pıl­ma­sı la­zım: Ül­ke dı­şın­da­ki ba­ğım­sız ku­rul­la­ra eş­de­ğer ra­por­la­ma­la­rın yap­tı­rıl­ma­sı­dır.”

“U­zay­lı­lar ha­zır­la­ya­bi­li­r”
Ra­por­da, BİL­GEM Baş­kan Yar­dım­cı­sı L.K. ile Da­nış­man H.A.’nın im­za­la­rı var. Her­hal­de bu ki­şi­ler ra­por­la­rı­nı sa­vu­na­cak­lar­dır. Ra­por­la il­gi­li ko­nuş­tu­ğum bir TÜ­Bİ­TAK yet­ki­li­si şun­la­rı söy­le­di: “Ya­zı­lan ra­por çok ace­mi­ce. Fre­kans­la he­ce­ler­den ke­li­me oluş­tur­mak müm­kün de­ğil. Çün­kü ko­nuş­ma anın­da ki­şi­nin duy­gu­sal du­ru­mu, ar­ka plan­da­ki ses­ler önem­li­dir. He­ce­ler, ke­li­me­ler ek­le­ye­rek o an­da­ki duy­gu­sal du­ru­mu­nu or­ta­ya ko­ya­maz­sı­nız. Eğer, bu iş­ler bu ka­dar ba­sit olu­yor­sa, film sek­tö­rü bu­nu ya­par. Tam an­la­mıy­la saç­ma­lık öte­si bir ra­por dü­zen­len­miş. Bu­na ina­nıl­ma­sı müm­kün de­ğil. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rı ha­tır­la­ya­lım. O an­da­ki duy­gu­sal ha­li, ya da ba­kan­la ga­ze­te­ci­nin ko­nuş­ma­sın­da­ki ar­ka plan­dan ge­len ses­le­ri ver­me­niz çok zor. Eğer, uzay­dan ge­lip yap­tı­lar­sa on­la­rı da tak­dir et­mek la­zım.”
CHP’­li Er­dal Ak­sün­ger de, bu ko­nu­la­rı mes­le­ği ge­re­ği ya­kın­dan iz­le­yen bir mil­let­ve­ki­li. “TÜ­Bİ­TA­K’­ın bu ra­po­ru­nu tek­no­lo­jik ola­rak tar­tış­mak da doğ­ru de­ğil. Top­lum­sal al­gı yö­ne­ti­miy­le il­gi­li bir ra­por. TÜ­Bİ­TA­K’­ın gü­ve­nir­li­ği bit­miş­ti­r” di­yor.
Son dö­nem­ler­de TÜ­Bİ­TA­K’­dan 250’yi aş­kın birim yö­ne­ti­ci­si gön­de­ril­di. “Mon­taj­dı­r” ra­po­ru­nun, bu de­ği­şik­lik­ten son­ra çık­ma­sı da hay­li il­ginç de­ğil mi?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Montajdır Raporu"na şu yüzden güvenilmiyor

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları