Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İki ayrı bölge, iki ayrı polis
3/6/2014

İki ayrı bölge, iki ayrı polis

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, Gü­ney­do­ğu­’dan oy ala­bil­me­si için “çö­züm sü­re­ci­”nin iyi git­ti­ği her fır­sat­ta be­lir­ti­le­cek, bu sü­reç­te ope­ras­yon ya­pıl­ma­ya­cak, yol­la­rı­nız ke­sil­se, kim­lik kon­trol­le­ri ya­pıl­sa bi­le duy­ma­ya­cak­sı­nız, gör­me­ye­cek­si­niz. Da­ha dü­ne ka­dar “40 bin ki­şi­nin ka­ti­li­”, “be­bek ka­ti­li­” di­yen va­li­ler, şim­di Öca­la­n’­a olan tak­dir­le­ri­ni, te­şek­kür­le­ri­ni bildirmenin ve onun gön­lü­nü ka­zan­ma­nın ya­rı­şı­nı sür­dü­rü­yor­lar. Bu­nun ba­şı­nı da Şır­nak Va­li­si Ha­san İpek çe­ki­yor…


Gü­ney­do­ğu­’da çok şey­ler olu­yor. Şe­hir­le­ra­ra­sı yol­lar gün­ler­dir tra­fi­ğe ka­pa­lı. Şan­ti­ye­ler ba­sı­lı­yor, iş ma­ki­ne­le­ri ya­kı­lı­yor, iş­çi­ler ka­çı­rı­lı­yor, as­ker­ler bi­rer bi­rer vu­ru­lu­yor, şe­hit edi­li­yor. AK­P’­nin ön­de ge­len­le­ri, il­ler­de, il­çe­ler­de do­la­şa­mı­yor.

Çe­lik, ko­nuş­tu­rul­ma­dı
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Hü­se­yin Çe­lik, AK­P’­nin Van Mil­let­ve­kil­liy­di. Bu il’­e önem­li eği­tim ya­tı­rım­la­rı yap­tı. Yö­re­de se­vi­len bir isim­di. Van Ti­ca­ret Oda­sı­’nın ön­cü­lü­ğün­de, re­kor­lar ki­ta­bı­na gi­re­cek “Van kah­val­tı­sı­” plan­lan­dı.
AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik, TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ile bir­lik­te ala­na ka­la­ba­lık bir ko­ru­ma or­du­suy­la gel­di. Çe­lik, ko­nuş­ma yap­ma­sı için kür­sü­ye da­vet edil­di. Da­vet edi­li­şi, ko­nuş­ma­sı ve ora­dan ay­rı­lı­şı 6 da­ki­ka bi­le sür­me­di. Çün­kü, Çe­lik ko­nu­şur­ken, yu­ha­la­nı­yor, taş­la­nı­yor, PKK’­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan le­hi­ne slo­gan­lar atı­lı­yor, za­fer işa­ret­le­ri ya­pı­lı­yor­du.

Kah­val­tı için ge­len­le­re ku­man­ya da­ğı­tıl­dı. Ora­da, ade­ta BDP’­nin mi­tin­gi ya­pı­lı­yor­du. Gi­yi­len kı­ya­fet­ler, Va­n’­ın yö­re­sel kı­ya­fe­ti de de­ğil­di. Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Nec­det Tak­-va­’ya sor­mak ge­re­kir, ba­ba­nın, de­de­nin giy­di­ği Van yö­re­si kı­ya­fe­ti mi gi­yil­miş­ti, yok­sa ör­güt ele­man­la­rı­nın giy­di­ği kı­ya­fet mi?
Hü­se­yin Çe­lik de, “çö­züm sü­re­ci­” di­yor. Bir za­man­lar tö­ren­ler­le kar­şı­lan­dı­ğı, hal­kın ara­sın­da ra­hat­lık­la do­la­şa­bil­di­ği Va­n’­da son du­ru­mu gör­dü. Hü­se­yin Çe­li­k’­e bun­lar ya­pı­lı­yor­sa, va­rın di­ğer si­ya­set­çi­le­rin du­ru­mu­nu siz he­sap edin…

Va­li: Ya­zı­lı ve söz­lü em­rim var
İlin asa­yiş ve gü­ven­li­ğin­den, İl İda­re­si Ya­sa­sı­’na gö­re va­li şah­sen so­rum­lu. An­cak, va­li­ler hü­kü­met­ten al­dık­la­rı ta­li­mat­lar doğ­rul­tu­sun­da olan­la­rı gör­mez­den ge­li­yor. Dü­şü­nün, Ca­hit Kı­raç gi­bi de­ne­yim­li va­li, Di­yar­ba­kı­r’­da yol­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­na se­yir­ci ka­lı­yor. İn­san­la­rın se­ya­hat öz­gür­lü­ğü­nün en­gel­len­me­si­ni gör­mü­yor.
Pe­ki bu du­rum­da, Di­yar­ba­kır Va­li­si Ca­hit Kı­raç ne di­yor? Po­li­sin, jan­dar­ma­nın de­di­ği gi­bi ope­ras­yon için va­li­nin ona­yına ih­ti­yaç var mı? Bu­nu Kı­raç SÖZ­CÜ­’ye şöy­le açık­la­dı:

“Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne mü­za­hir grup­lar ta­ra­fın­dan 24 Ma­yı­s’­tan iti­ba­ren Di­yar­ba­kır-Bin­göl Ka­ra­yo­lu’n­da ger­çek­leş­ti­ri­len yol kes­me ve adam ka­çır­ma gi­bi olay­lar­la il­gi­li ola­rak; suç iş­len­me­si­ni ön­le­mek, gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­mi­zin ön­le­yi­ci za­bı­ta ola­rak as­li gö­rev­le­ri olup, bu gö­re­vin ifa­sı için her­han­gi bir emir bek­le­me­ye ih­ti­ya­cı yok­tur.
Bu­na rağ­men ili­miz hu­dut­la­rın­da mey­da­na ge­len yol kes­me, adam ka­çır­ma ey­lem­le­ri­ne kar­şı her tür­lü ya­zı­lı ve söz­lü emir ilk gün­den iti­ba­ren ve­ril­miş olup, ek gü­ven­lik tak­vi­ye kuv­vet­le­ri de biz­zat ta­ra­fım­dan ta­lep edil­miş­tir.”
Bu du­rum­da po­li­se, jan­dar­ma­ya sor­mak ge­re­ki­yor? “Va­li onay ver­mi­yo­r” ba­ha­ne­si ni­çin? Yol­la­rı aç­mak için ne­yi bek­li­yor­su­nuz?

Olay­lar ra­hat­sız et­mi­yor
Po­lis, Gü­ney­do­ğu­’da gös­te­ri­ci­le­re fark­lı, Ge­zi ey­lem­le­rin­de­ki gös­te­ri­ci­le­re ise fark­lı uy­gu­la­ma­lar ya­pı­yor. Gü­ney­do­ğu­’da yu­mu­şak, Ba­tı il­le­rin­de ise ala­bil­di­ği­ne sert. Biz, “Gü­ney­do­ğu­’da­ki ey­lem­ci­le­re de sert dav­ra­nıl­sı­n” de­mi­yo­ruz. Bu fark­lı­lı­ğın ne­den­le­ri­ni me­rak edi­yo­ruz. Bir po­lis mü­dü­rü­ne bu­nun ne­de­ni­ni sor­du­ğum­da şun­la­rı an­lat­tı
“Ge­zi ey­lem­le­rin­de po­li­sin sert ol­ma­sı­nın se­be­bi, si­ya­si ik­ti­da­rın için­de bu­lun­du­ğu hal do­la­yı­sıy­la san­ki ken­di­si­ni po­li­se sı­ğın­mış gi­bi bir ha­va için­de gör­me­si­nin et­ki­si bü­yük. Po­li­se aşı­rı de­re­ce­de sı­ğın­ma ih­ti­ya­cı­nın his­se­dil­me­si ne­de­niy­le, po­li­sin ken­di­le­ri­ni da­ha çok ko­ru­yup kol­la­ma­sı­nı bek­li­yor­lar.

Gü­ney­do­ğu­’da ya­şa­nan top­lum­sal olay­lar ‘a­çı­lım sü­re­ci­’ için­de de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de o olay­la­rın si­ya­si ik­ti­da­rı yıp­rat­ma­ya­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. So­nuç­ta bir açı­lım po­li­ti­ka­sı var­dır ve kar­şı­lık­lı gö­rüş­me­ler­de ta­raf­lar bir­bir­le­ri­ni mem­nun ede­cek adım­lar at­mak­ta­dır. Ora­da­ki bir ta­kım top­lum­sal olay­lar, si­ya­si ik­ti­da­rı ra­hat­sız et­me­mek­te­dir.
Ge­zi sü­re­ci ile baş­la­yıp ge­li­şen ha­di­se­ler­de si­ya­si ik­ti­dar cid­di şe­kil­de ra­hat­sız­lık duy­du. Çün­kü bu sü­reç­te si­ya­si ik­ti­dar en­te­lek­tü­el ya­pı­da­ki aka­de­mik kad­ro­la­rın­dan önem­li de­re­ce­de kay­ba uğ­ra­dı. Ken­di­si­ni da­ha ön­ce des­tek­le­yen li­be­ral kö­şe ya­zar­la­rı ve en­te­lek­tü­el­ler ik­ti­da­rın ar­ka­sın­dan çe­kil­di. Bu ne­den­le­re en­te­lek­tü­el­ler açı­sın­dan da­ha bü­yük bir za­fi­yet al­ma­mak için de­mok­ra­tik gös­te­ri­le­ri bas­kı­la­mak is­ti­yor.”

Ar­tık po­lis­ten gö­rev ve yet­ki­li­le­ri­nin dı­şın­da da­ha faz­la bir şey­ler bek­le­ni­yor. İş­te, jan­dar­ma­yı kal­dır­ma pla­nı da bu­nun bir so­nu­cu­dur. Jan­dar­ma­yı da dev­le­tin de­ğil, hü­kü­me­tin jan­dar­ma­sı yap­ma pla­nı­nı ay­lar ön­ce bu kö­şe­de du­yur­muş­tuk. Plan, adım adım yü­rü­yor…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İki ayrı bölge, iki ayrı polis

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları