Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Skandal Yusuf, skandal atama
23/5/2014

Skandal Yusuf, skandal atama

Bü­rok­ra­si­de ol­ma­dık iş­ler olu­yor. Ya­sa, yö­net­me­lik din­le­yen yok. Has­ta­ne­ler­de dok­tor, So­ma­’da ma­den­ci­ler dö­vü­lü­yor. Po­li­sin gaz bom­ba­sı, TO­MA­’nın su­yu hal­kın üze­rin­den ek­sik edil­mi­yor. Ül­ke gi­de­rek bir “Po­lis Dev­le­ti­”ne dö­nü­şü­yor. Top­lan­tı ve gös­te­ri ya­pan­la­rı da “va­tan ha­ini­” ola­rak gö­rü­lüyor.


Ga­ze­te­ci­le­rin iş­le­rin­den atıl­ma­sı­na AKP hü­kü­me­tiy­le ta­nık ol­duk. Baş­ba­kan, te­le­viz­yon­lar­da, mi­ting mey­dan­la­rın­da ga­ze­te­ci­le­ri he­def gös­te­ri­yor. Omur­ga­lı gazeteci istenmiyor. Ken­di söy­le­dik­le­ri­ni “yo­k” sa­yıp, Yıl­maz Öz­di­l’­in bir söz­cü­ğü­nü çarp­tı­rıp, öne çı­ka­ra­rak he­def gös­te­ril­me­sin­de AK­P’­de bir ya­rış var. Öz­di­l’­i linç et­mek is­ti­yor­lar, he­def gös­te­ri­yor­lar. Geç­miş­te Tür­ki­ye’de bu­nun acı ör­nek­le­ri ya­şan­dı. Hâ­lâ bun­lar­dan ders çı­kar­ma­dı­nız mı?

Yoz­ga­t’­ı le­ke­le­yen adam
Baş­ba­kan­lık Mü­şa­vi­ri Yu­suf Yer­kel, Yoz­ga­t’­ın Bo­ğaz­lı­yan il­çe­si nü­fu­su­na ka­yıt­lı. Hol­lan­da­’da ça­lı­şan gur­bet­çi bir ai­le­nin oğ­lu. Hol­lan­da­’da bu­lun­du­ğu dö­nem­de Baş­ba­ka­nın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­la ta­nış­mış. Bir­bir­le­ri­ni sos­yal med­ya­da da ta­kip edi­yor­lar. O ta­nı­şık­lık, Yer­ke­l’­i, Baş­ba­ka­n’­a en ya­kın isim­ler­den bi­ri­si ha­li­ne ge­tir­miş. Ma­şal­lah Yu­suf şim­di önü­ne ge­le­ne tek­me sal­lı­yor. İki po­li­sin kol­la­rı ara­sın­da yer­de ya­tan ma­den iş­çi­si Er­dal Koca­bı­yı­k’­a vu­ruş­lar­da aya­ğı­nı in­cit­miş. Kı­rıl­ma­dı­ğı­na şük­ret­sin…
Ye­re düş­müş, üs­te­lik iki po­li­sin ara­sın­da­ki Er­da­l’­a vur­mak için Al­la­h’­tan kork­ma­dın mı? Yu­su­f’­un bu ha­re­ket­le­ri, mem­le­ke­ti Yoz­ga­t’­ın Bo­ğaz­lı­yan il­çe­sin­de­ki hem­şe­ri­le­ri­ni de faz­la­sıy­la utan­dır­dı. Bo­ğaz­lı­ya­n’­ın De­ve­ci­pı­nar ka­sa­ba­sın­dan olan Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği an­dan iti­ba­ren So­ma­’da so­ğuk kan­lı tu­tu­muy­la dik­ka­ti çe­ker­ken, bir baş­ka Bo­ğaz­lı­yan­lı olan Yu­suf Yer­kel ise ye­re ya­tı­rıl­mış ma­den­ci­yi tek­me­le­me gö­rün­tü­le­riy­le hep ha­tır­la­na­cak­tır.

Yu­su­f’­a ra­por ve­ren dok­tor
Yu­suf Yer­kel hı­zı­nı ala­ma­mış, yer­de ya­tan in­sa­na acı­ma­sız­ca tek­me sal­lar­ken aya­ğı­nı in­cit­miş, ken­di­si­ne da­va açı­lır en­di­şe­siy­le, üs­te çı­ka­bil­mek için An­ka­ra Ata­türk Has­ta­ne­si­’n­de Dr. Ser­van Gök­ha­n’­dan 7 gün “iş gö­re­me­z” ra­po­ru al­mış­tı. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik de, ya­nıl­tıl­mış, Yu­suf Yer­ke­l’­e san­ki bi­ri­le­ri vur­muş da o yüz­den ra­por al­dı­ğı ha­va­sı­nı ver­miş­ti. Oy­sa, Yu­suf işi­ni bi­li­yor. Ra­po­ru al­dı­ğı gün­ler­de o yi­ne Baş­ba­ka­n’­ın ya­nın­day­dı. İşi­ni gö­re­me­yen, kor­ku­dan ko­nu­şa­ma­yan, yer­ler­de sü­rük­le­nen ise Er­dal Ko­ca­bı­yı­k’­tır. O da ba­şı­na bir şey­ler ge­le­bi­le­ce­ği, işi­ni kay­be­de­bi­le­ce­ği en­di­şe­siy­le da­va­cı ola­ma­dı, ko­nu­şa­ma­dı bi­le…
Yu­su­f’­a bu ra­po­ru Dr. Ser­van Gök­han na­sıl ve­ri­yor? Ta­li­mat­la mı? İş­te An­ka­ra Ta­bip Oda­sı bu ko­nu­yu araş­tı­ra­cak. Ta­bip Oda­sı Baş­ka­nı Dr. Çe­tin Ata­soy, hem has­ta­ne­den, hem de dok­tor­dan bu ko­nu­da bil­gi is­te­ne­ce­ği­ni söy­lü­yor. Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nun gün­de­min­de bil­gi is­ten­me­si, bun­la­rın ulaş­ma­sı ve de­ğer­len­di­ril­me­sin­den son­ra so­ruş­tur­ma açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Her gün ‘So­ma’­lar ya­şa­nı­yor
Dok­tor sa­yı­sı 10 yıl­da 90 bin­den 130 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Ama, her yurt­ta­şın has­ta­ne­ye baş­vur­ma sa­yı­sı da yıl­da 3 iken, bu sa­yı 8’e yük­sel­di. So­ma­’da bir ton kö­mü­rün ma­li­ye­ti­nin dü­şü­rül­me­siy­le övü­nü­lür­ken, sağ­lık ala­nın­da ise ma­li­ye­ti dü­şür­mek için bir çok tet­kik­ten vaz­ge­çil­mek zo­run­da ka­lın­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­ruz.
Ma­den­ci­le­rin top­lu ölüm­le­ri bü­yük in­fi­al ya­ra­tı­yor. Ama has­ta­ne­ler­de he­men her gün bir çok te­tik­ler­den vaz­ge­çil­di­ği için has­ta­lar ha­yat­la­rı­nı kay­be­di­yor. Bir dok­tor, “Sağ­lık ala­nın­da he­men her gün ‘So­ma’lar ya­şa­nı­yo­r” di­yor. Dok­tor­lar­dan is­te­nen “da­ha çok ame­li­yat ya­p” olu­yor. Uy­gu­la­nan an­ket­te, dok­tor­lar, has­ta­la­rın yüz­de 94’ü­nün ha­ya­tı­nın risk al­tın­da ol­du­ğu or­ta­ya ko­nu­lu­yor.

Böy­le ata­ma mı olur?
Ma­den ocak­la­rı­nın sağ­lık­lı bir bi­çim­de de­net­le­ne­me­di­ğin­den ya­kı­nı­lı­yor. Ba­kın, Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri Ku­ru­mu (TKİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de açık bu­lu­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı De­ne­tim Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­ka­nı olan Mus­ta­fa Ha­cı Emi­noğ­lu­ atan­mış. 2 Ma­yıs 2014 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­’de bu­nu gö­rü­yo­ruz.
TKİ Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Ku­ru­m’­un tüm fa­ali­yet ve iş­lem­le­rin­de ka­rar ve­ri­ci ko­num­da. De­ne­tim Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı ise bu Ku­ru­m’­un ek­sik, yan­lış, ha­ta­lı iş­lem ve fa­ali­yet­le­ri­ni de­net­le­mek­le yü­küm­lü. Do­la­yı­sıy­la Mus­ta­fa Ha­cı Emi­noğ­lu ken­di­si­nin de im­za­sı­nın ol­du­ğu ka­rar­la­rı, fa­ali­yet­le­ri de­net­le­ye­cek. Bu an­lam­da, TKİ’­nin de­ne­tim­le­ri­nin la­yı­kıy­la ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na, ek­sik/ku­sur­lu fa­ali­yet ve iş­lem­le­rin üs­tü­nün ör­tü­le­ce­ği­ne yö­ne­lik en­di­şe­le­ri CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker de ta­şı­mış ola­cak ki, Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z’­a “Bu ne iş­tir ba­kan bey?” di­ye sor­du.

O ka­rar­na­me­de Ta­ner Yıl­dız ile Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın im­za­la­rı var. Me­rak et­me­yin, her şey­de ol­du­ğu gi­bi bu ata­ma­yı da hak­lı gös­te­re­cek ge­rek­çe bu­lur­lar. Son dö­nem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den genç­le­rin öl­dü­rü­lü­şü­nü bi­le hak­lı gös­ter­mi­yor­lar mı?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Skandal Yusuf, skandal atama

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları