Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Onların fıtratında niçin ölüm yok...
16/5/2014

Onların fıtratında niçin ölüm yok...

Zon­gul­dak-Ka­ra­don Kö­mür İş­let­me­si­’n­de 2010 yı­lın­da mey­da­na ge­len ma­den ka­za­sın­da 30 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Bu ka­za için Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, “Bu mes­le­ğin fıt­ra­tın­da ölüm va­r” di­yor­du. Ya­ni ka­za­la­rın do­ğal ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­du. Dö­ne­min Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Ömer Din­çer ise “Gü­zel öl­dü­le­r” açık­la­ma­sıy­la ta­ri­he geç­ti.Baş­ba­ka­n’­ın bu açık­la­ma­la­rın­dan son­ra CHP mil­let­ve­ki­li so­ru öner­ge­le­ri ver­di. An­cak Baş­ba­ka­n’­dan ce­vap yok. Fran­sa­’da­ki kö­mür ocak­la­rın­da 50 yıl, İtal­ya­’da 30 yıl­dır ka­za ol­mu­yor. İş­te CHP mil­let­ve­kil­le­ri de­ği­şik ül­ke­ler­den ör­nek­ler ve­rip, So­ma­’da 5 yıl­da 11 ki­şi­nin ölü­mü­nü TBMM gün­de­mi­ne ge­tir­mek is­te­di. An­cak din­le­yen kim?

Av­ru­pa’da birinciyiz
2010 yı­lın­da 131 ma­den­ci, 2011 yı­lın­da 85 ma­den­ci, 20012 yı­lın­da 88 ma­den­ci, ge­çen yıl için­de de 80 ma­den­ci ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Dün­ya ma­den­ci­li­ğin­de ilk sı­ra­da yer alan Çin ve ABD ile kı­yas­lan­dı­ğın­da Tür­ki­ye­’de­ki ka­za­lar so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci sa­yı­sı­nın hay­li yük­sek ol­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor. Ma­den ka­za­la­rın­da Tür­ki­ye Av­ru­pa ül­ke­le­ri ara­sın­da bi­rin­ci, dün­ya­da ise üçün­cü sı­ra­da… Çi­n’­de ka­za­la­rın azal­tıl­ma­sı ör­nek alı­nıp 2009 yı­lın­da ra­por ha­zır­lan­mış ama o sa­de­ce ka­ğıt üze­rin­de kal­mış.

So­ma Hol­ding, Ey­nez kö­mür oca­ğı­nı Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri­’n­den dev­ral­mış. 9 Tem­muz 2013’te kö­mür oca­ğı­nın açı­lı­şı­na Ta­ner Yıl­dız ve çok sa­yı­da AK­P’­li ka­tıl­mış. Ta­ner Yıl­dız, açı­lış­ta ma­de­nin ye­ni iş­let­me­ci­le­ri­ne öv­gü­ler yağ­dır­mış.
Ma­den oca­ğı ta­şe­ron usu­lü iş­çi ça­lış­tı­rı­yor. Ama res­mi ka­yıt­lar­da ken­di fir­ma­sın­da iş­çi­le­rin gö­rül­dü­ğü yo­lun­da CHP Ge­nel Baş­ka­nı­’na bil­gi ve­ril­di­ği­ni öğ­re­ni­yo­rum. Oy­sa bu tip iş­ler­de ka­li­fi­ye iş­çi ça­lış­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Özel, soh­be­ti­miz­de da­ha il­ginç bir du­ru­ma de­ği­ni­yor. Ta­şe­ron ça­lış­tı­ran fir­ma­lar da ba­zı iş­le­ri baş­ka ta­şe­ron­la­ra yap­tı­rı­yor­muş. Zon­gul­dak, Bar­tın, Kü­tah­ya ve Ba­lı­ke­si­r’­den ge­len iş­çi­ler bu­lu­nu­yor. Kı­sa­ca So­ma­’da 20 bin ma­den iş­çi­si var, bun­la­rın 15 bi­ni ye­r al­tın­da ça­lı­şı­yor. On­lar­da­ki "yüz ka­ra­sı de­ğil kö­mür ka­ra­sı…"

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile bir­lik­te ka­za ye­ri­ne git­tik. Kur­tar­ma eki­bi çok ama ki­min ne yap­tı­ğı, ya­pa­ca­ğı ko­nu­sun­da kar­ma­şa ya­şa­nı­yor. Dö­nüş yo­lun­da Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan So­ma iz­le­nim­le­ri­ni din­li­yo­rum:

Bil­di­ği­miz var­di­ya böy­le de­ğil
“Bir ger­çek ve bir be­lir­siz­lik var. Ger­çek olan; in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nı kay­bet­tik­le­ri­dir. Be­lir­siz­lik ise ola­yın na­sıl mey­da­na gel­di­ği, içe­ri­de kaç ki­şi­nin ol­du­ğu da bi­lin­mi­yor. Oca­ğa gi­ren her­kes kar­tı­nı ba­sa­rak gi­rip çı­kı­yor. ‘İ­çer­de kaç ki­şi ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­ruz. Var­di­ya de­ği­şi­mi sı­ra­sın­da ka­za ol­du­’ de­ni­li­yor. Var­di­ya de­ği­şi­mi­nin oca­ğın için­de ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik. Tü­mü çık­ma­dan, ye­ni ki­şi ge­li­yor o ay­rı­lır­ken o işe baş­lı­yor. Böy­le bir sis­te­me ta­nık ol­duk. Be­nim bil­di­ğim bir var­di­ya çı­kar, di­ğe­ri gi­rer. Bu­ra­da bir boş­luk yok. Kart­lı gi­riş-çı­kış ol­du­ğu­na gö­re şöy­le bir kuş­ku var: Ka­yıt dı­şı ça­lı­şan­lar var mı? Si­gor­ta­sız ça­lı­şan­lar var mı? Ço­cuk­la­rın ol­du­ğu yö­nün­de du­yum­lar var. Kay­gı­lar­la il­gi­li be­lir­siz­lik var. Yet­ki­li­ler de ‘bil­mi­yo­ruz, bel­li de­ği­l’ di­yor­.

Ba­kan ön­yar­gı­lı ko­nu­şu­yor
Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, açık­la­ma­la­rın­da fir­ma­yı öve öve bi­ti­re­mi­yor. Ba­ka­nın, fir­may­la il­gi­li bu aşa­ma­da olum­lu gö­rüş be­lirt­me­si doğ­ru de­ğil. Bi­lir­ki­şi ra­po­ru­nu gör­me­den ya­pı­lan bu ko­nuş­ma­lar mak­sat­lı­dır. Ola­yın ne­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı sap­ta­ma­dan ön yar­gıy­la ko­nuş­ma­sı ka­bul edi­le­mez. 300 ci­va­rın­da ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği yer al­tı ma­den iş­let­me­si­ni iş­le­ten ki­şiy­le il­gi­li olum­lu be­yan­lar­da bu­lun­mak, ba­ka­nın ön yar­gı­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Bu da hak­lı ola­rak şu kay­gı­yı gün­de­me ge­ti­rir: İler­ide bi­lir­ki­şi­le­re bas­kı ya­pı­lıp ken­di is­te­dik­le­ri yö­n­de ra­po­run çık­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­ler. Baş­ba­kan iş ka­za­la­rı­nı bil­mi­yor mu? Bu olay­da bi­le CHP’­yi suç­la­mak için fır­sat kol­lu­yor. Oy­sa biz bu­gün de ala­bil­di­ği­ne dik­kat­li bir dil kul­la­nı­yo­ruz. Baş­ba­kan, ken­di ka­ba­ha­ti­ni bi­zim üze­ri­mi­ze yı­ka­bil­me­nin te­la­şı için­de. 300’ü aş­kın in­san ha­ya­tı­nı kay­bet­miş. Her­hal­de bu­nun bir so­rum­lu­su ol­ma­lı. Baş­ba­ka­n’­a sor­mak ge­re­ki­yor, bu ola­yın so­rum­lu­su kim?

O söz­ler, kat­li­ama da­ve­tiye
Baş­ba­kan, ma­den ka­za­la­rı için ‘ka­za­lar işin fıt­ra­tın­da va­r’ di­yor ve 100 yıl ön­ce­ki ka­za­lar­dan ör­nek­ler ve­ri­yor. Baş­ba­kan bu söz­le­riy­le ölüm­le­re, ka­za­la­ra, kat­li­am­la­ra da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. Ma­den oca­ğın­da ça­lı­şan­lar ölü­mü gö­ze ala­rak ça­lış­maz­lar. Han­gi iş olur­sa ol­sun ölüm için ça­lış­ılmaz, alın te­riy­le ka­za­nıp evi­ne ek­mek gö­tür­mek için ça­lı­şı­lır. Dev­le­tin gö­re­vi, onun ça­lış­ma or­ta­mı­nı gü­ven­ce al­tı­na al­maktır.
Şu so­ru­yu sor­ma­sı la­zım; ne­den ma­den ka­za­la­rın­da Av­ru­pa­’da bi­rin­ci, dün­ya­da üçün­cü­yüz? Ne­den Av­ru­pa­’da bu mes­le­ğin ka­de­rin­de ölüm yok. Te­şe­ron­laş­tır­ma ka­der mi? İş gü­ven­li­ği ol­ma­dan iş­çi ça­lış­tır­mak ka­der mi? O ül­ke­ler­de fıt­rat yok mu? O ül­ke­ler­de de ma­den çı­ka­rı­lı­yor, in­san­lar ça­lı­şı­yor. O ül­ke­ler­de hü­kü­met, dev­let yok mu? Var. Ama ölüm­ler bu
ka­dar ol­mu­yor? Ne­den?”

CHP Ge­nel Baş­ka­nı, sa­lı gü­nü grup top­lan­tı­sı­nı hep iş ka­za­la­rı­na ayı­ra­cak. Da­ha ön­ce hiç dik­ka­te alın­ma­yan iş ka­za­sı uya­rı­la­rı bel­ki bi­ri­le­ri­nin dik­ka­ti­ni çe­ker…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Onların fıtratında niçin ölüm yok...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları