Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Demirel'den öneri ve unutulan askerler
23/4/2014

Demirel'den öneri ve unutulan askerler

9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’­in, si­ya­set­te­ki yol ar­ka­daş­la­rın­dan bi­ri Ali Nai­li Er­de­m’­dir. Ada­let Par­ti­si dö­ne­min­de ba­kan­lık, TBMM Grup Baş­kan­ve­kil­li­ği yap­mış­tı. Geç­miş­te baş­la­yan yol ar­ka­daş­lı­ğı de­vam edi­yor. O, De­mi­re­l’­i her haf­ta zi­ya­ret eder, ya da cu­ma gün­le­ri te­le­fon­la arar, haf­ta­lık de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nur­lar.MUHALEFET BAYKAL DİYOR

Ağus­tos­ta ya­pı­la­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için CHP ve MHP’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı he­nüz be­lir­len­miş de­ğil. CHP yö­ne­ti­mi, çok ak­tif si­ya­se­tin için­de ol­ma­yan bir aday ara­yı­şın­da… Par­ti içi mu­ha­le­fet ise baş­ka bir isim ses­len­di­ri­yor. CHP yö­ne­ti­mi­ne “A­da­yın özel­lik­le­ri sap­ta­nır­ken, ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu so­run­lar ve ih­ti­yaç­lar dik­ka­te alı­na­rak Ata­türk il­ke­le­ri­ne, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin de­ğer­le­ri­ne, ana­ya­sa­ya, çağ­daş hu­ku­kun il­ke­le­ri­ne bağ­lı­lık ve dış po­li­ti­ka ala­nın­da ül­ke çı­kar­la­rı­nı ko­ru­ma ala­nın­da bil­gi­ye, tec­rü­be­ye ve ce­sa­re­te sa­hip bir aday dü­şü­nül­me­li­” de­ni­li­yor ve CHP’­de bu özel­lik­le­re sa­hip ki­şi­nin de es­ki Ge­nel Baş­kan De­niz Bay­kal ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

‘Kim­se zaa­fa düş­me­si­n’

Ali Nai­li Er­de­m’­e, 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’­in ül­ke­de olup bi­ten­ler­le il­gi­li ne­ler dü­şün­dü­ğü­nü so­ru­yo­rum. İş­te söy­le­dik­le­ri: “Sa­yın De­mi­rel, fi­kir dün­ya­sın­da­ki par­lak­lı­ğı­nı ay­nen ko­ru­yor. Tür­ki­ye sev­da­sı ay­nen de­vam edi­yor. Fev­ka­la­de tem­kin­li ve özen­li ko­nu­şu­yor. Cum­hu­ri­yet­le or­ta­ya ko­nu­lan gö­rüş­le­rin doğ­ru ol­du­ğu­nu, bun­dan sap­ma­nın yan­lış ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Gi­di­şat­tan mem­nun de­ğil. Bu­nun için ‘Sa­bır, bu da ge­çer. Kim­se zaa­fa düş­me­sin. Ye­ter ki bir­bi­ri­ni­ze olan bağ­lı­lı­ğı­nı­zı de­vam et­ti­rin, bu gün­ler aşı­lı­r’ di­yor. De­mi­rel, yok­sul ba­ba­sı­dır. Her za­man ‘yok­sul­lu­ğu ve ce­ha­le­ti yen­me­ye mec­bu­ru­z’ di­yor. ‘Bir ta­raf­ta yok­sul­luk, bir ta­raf­ta ce­ha­let de­vam edi­yor­sa mil­le­ti mut­lu gör­mek müm­kün de­ğil­dir. Çağ­daş norm­lar dı­şın­da ya­şa­ma te­şeb­bü­sü yan­lış­tır. Ken­di­ni­zi dün­ya­dan so­yut­la­yıp ya­şa­ma­nız hiç­bir za­man müm­kün ol­ma­mış­tı­r’ gö­rü­şü­nü her fır­sat­ta yi­ne­li­yor.” Türk si­ya­se­ti­nin du­aye­ni Sü­ley­man De­mi­rel, ül­ke­de olup bi­ten­le­ri ya­kın­dan iz­li­yor, geç­miş­te bir­lik­te ça­lış­tı­ğı kad­ro­lar, alan­la­rıy­la il­gi­li ra­por­la­rı­nı De­mi­re­l’­e sun­ma­ya de­vam edi­yor.

“Mamak”tan sonra “Hadımköy” gemisi

“Balyoz” olarak bilinen davada tutuklanan neden tutuklandığını, serbest bırakılan niçin bırakıldığını bilmiyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, “Balyoz”un sorumluluğunu cemaate yıkmış, orduya “kumpas” kurulduğunu açıklamışlardı. E peki askere kumpas kurulduysa, siz onlar için ne yapıyorsunuz? Dört aydır niçin bekliyorsunuz? O insanları, aileleri umutlandırıp sonra niçin kılınızı kıpırdatmıyorsunuz? Mamak Askeri Cezaevi’ndeki denizci subaylar, Türkiye Cumhuriyeti Gemileri’nin kısa adı “TCG” yazdırıp gemilerine de “Mamak” adını vermişlerdi. Bunun altında “Tutsak Denizciler”i simgeleyen TD, yanına da geminin borda numarası olarak 134 yazdırmışlar. Yani Mamak gemisinde 134 tutsak denizci bulunduğu anlatılıyor. Bu şapkayı Mamak’ta yatan Deniz Kurmay Albay Engin Kılıç göndermişti.
Dün, Hadımköy Askeri Cezaevi’nden Deniz Kurmay Albaylar Ümit Metin ve Tayfun Duman’dan, gemi adı “Hadımköy” yazan şapkayı arkadaşları emekli albay İbrahim Aydıntan getirdi. Şapkayı, yaşadıkları sürecin hatırası olarak yaptırmışlar. Mektuplarını okuyunca içiniz sızlıyor:

Kahpe Bizans oyunları

“Bizler asker olarak düşmanla savaşmak için eğitilmiştik. Kahpe Bizans oyunları ile mücadele etmeyi haksız yere tutuklandıktan sonra öğrendik. Bizi arkamızdan siyasi oyunlarla kalleşçe vurup mağlup etmeye çalıştılar. Ama dimdik ayaktayız. Kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 30’un üstünde bilirkişi raporu, Birleşmiş Milletler Haksız Tutuklulukları Önleme Komisyonu kararı, en son TÜBİTAK Raporu, iktidardakilerin masumiyetimizi açıklayan konuşmalarına rağmen 237 asker hapishanede yatmaya devam ediyoruz. Gerçeklerin hukuka yansıyacağına ve üzerimizde oynanan oyunların son bulacağına inanıyoruz.”

Sessiz çığlık şimdi denizde

Albaylar Ümit Metin ve Tayfun Duman’ın mektubunun ardından, emekli Tuğamiral Semih Çetin’in eşi Nilüfer Çetin’den bir ileti geldi. O da yazısında “Kumpas itirafına rağmen, hâlâ yakınlarımız tutsak, bu konuda somut bir adım yok. Hukuk olmayınca çaresizce bekliyoruz. ‘Vardiya Bizde’ olarak, bu konuyu gündemde tutmak için 26 Nisan’da Beşiktaş Adliyesi önündeki ‘sessiz çığlık’ eylemimizden sonra saat 14.30’da teknelerle denize açılacağız” diyor.

Pankartlarına, afişlerine “Babamı, eşimi, oğlumu, dedemi istiyorum”, “Balyoz Esareti 43 aydır devam ediyor”, “Sevdiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz hemen” yazdırmışlar. Fenerbahçe, İstanbul Yelken ve Galatasaray kulübünden de tekneler seyir sırasında onlarla birlikte olacak.

Ne yapsın sevgili eşler. Umutlanıyor, sonra umutları kırılıyor. Eşlerinin haklılığını bildikleri için “Mamak”, “Hadımköy” şapkalarını takıp çığlıklarını, isyanlarını duyurmak istiyorlar. Ama 43 aydır bunu duyan yok…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Demirel'den öneri ve unutulan askerler

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları