Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı
22/4/2014

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı

Ağus­tos ayın­da ya­pı­la­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için AK­P’­de Ab­dul­lah Gü­l’­ün mü, yok­sa Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın mı aday ola­ca­ğı ko­nu­şu­lur­ken, on­la­rın kar­şı­sı­na mu­ha­le­fe­tin ki­mi çı­ka­ra­ca­ğı ko­nu­sun­da ara­yış­lar da baş­la­dı. An­la­şı­lı­yor ki CHP ve MHP’­nin bir­lik­te be­lir­le­ye­cek­le­ri aday, iki si­ya­si par­ti­ye de “ter­s” gel­me­ye­cek bir isim ola­cak. An­cak şu ana ka­dar ne CHP, ne de MHP or­tak bir isim üze­rin­de uz­laş­tı. Da­ha doğ­ru­su te­mas­lar önü­müz­de­ki gün­ler­de hız­la­na­cak.İlk te­mas, CHP’­nin TBMM Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri ile MHP’­nin Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri ara­sın­da olu­yor. Kar­şı­lık­lı ola­rak isim­ler gün­de­me ge­ti­ri­li­yor. Bu isim ve yü­rü­tü­len te­mas­lar­la il­gi­li CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ve MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li de bil­gi­len­di­ri­le­cek. Açık­ça­sı par­ti­ler, aday ara­yı­şı için­de…

Par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı…

MHP’­nin des­te­ği ol­ma­dan CHP’­nin, CHP’­nin des­te­ği ol­ma­dan da MHP’­nin gös­te­re­ce­ği ada­yın Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­me­si zor. Ya­ni, iki si­ya­si par­ti­nin bir­lik­te ha­re­ket et­me­si ge­re­ki­yor. Bu se­çi­min ön­ce­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­den her yö­nüy­le fark­lı olu­şu­nu da unut­ma­ya­lım. Mi­ting mey­dan­la­rın­da va­at­ler­de bu­lu­na­cak­lar, ne­ler ya­pa­cak­la­rı­nı sı­ra­la­yıp va­tan­daş­tan oy is­te­ye­cek­ler. Özet­le, ar­tık “par­ti­li cum­hur­baş­kan­lı­ğı­” dö­ne­mi­ne gi­ri­li­yor.
He­nüz ka­rar ve­ril­miş de­ğil ama CHP ve MHP’­de ba­zı isim­ler ko­nu­şu­lu­yor. Bun­lar ara­sın­da es­ki ba­kan­lar­dan Işın Çe­le­bi, ANAP es­ki Mil­let­ve­ki­li Bil­te­kin Öz­de­mir, Onur­sal Yar­gı­tay Baş­ka­nı Sa­mi Sel­çu­k’­un adı­nı sık­ça du­yu­yo­ruz.
Ama bu­nun­la bit­mi­yor. Ad­nan Men­de­re­s’­i unut­ma­ya­lım. İdam edi­len es­ki Baş­ba­kan­lar­dan Ad­nan Men­de­re­s’­in, öğ­re­tim üye­si olan to­ru­nu Ad­nan Men­de­re­s’­in adı da ge­çi­yor. Si­ya­set­çi bir ai­le­den gel­me­si­ne rağ­men, Ad­nan Men­de­res hep po­li­ti­ka dı­şın­da kal­dı ve öğ­re­tim üye­si ola­rak ya­şa­mı­nı sür­dü­rü­yor.
AKP Mil­let­ve­ki­li Kök­sal Top­ta­n’­ın adı­nı da unut­ma­ya­lım. Top­tan, Ada­let Par­ti­si ve Doğ­ru Yol Par­ti­si dö­nem­le­rin­de ba­kan­lık, AKP dö­ne­min­de TBMM Baş­kan­lı­ğı yap­tı. Ha­len AKP Mil­let­ve­ki­li… Top­ta­n’­ın CHP ve MHP’­nin or­tak ada­yı ola­rak çı­ka­bi­le­ce­ği de ko­nu­şu­lu­yor.
Tay­fur Sök­men, Ha­ta­y’­ın ana­va­ta­na ka­tıl­ma­sın­dan ön­ce Ha­tay Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak gö­rev yap­mış­tı. Oğ­lu Mu­rat Sök­me­noğ­lu da il­ke­li, dü­rüst bir si­ya­set dö­ne­mi ge­çir­di. Sök­me­noğ­lu­’nun, Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin AK­P’­nin eli­ne geç­me­me­si için de bü­yük ça­ba gös­ter­di­ği bi­li­ni­yor. İş­te, aday­lık için adı ge­çen­ler­den bi­ri­si de Mu­rat Sök­me­noğ­lu… Ta­bi­i yaz­dı­ğı­mız tüm isim­ler için bun­la­ra sa­de­ce “ku­lis bil­gi­si­” de­mek da­ha doğ­ru olur. CHP ve MHP Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri­’nin bir ara­ya gel­me­le­riy­le ye­ni isim­ler de çı­ka­cak.

Ka­mer Genç: Ben ha­zı­rım

CHP es­ki Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, de­ne­yim­li si­ya­set­çi ve dev­let ada­mı. Aday­lı­ğı za­man za­man gün­de­me ge­ti­ri­li­yor. CHP’­nin Bay­kal ko­nu­sun­da he­nüz bir ka­ra­rı yok. Ama ül­ke­mi­zin Bay­kal gi­bi Cum­hur­baş­ka­nı­’na da ih­ti­ya­cı ol­du­ğu or­ta­da… Bu­gü­ne ka­dar “ben aday ol­mak is­ti­yo­ru­m” di­yen tek CHP’­li ise Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Genç…
Ba­ğım­sız ol­du­ğu dö­nem­de de TBMM’­de “AK­P’­ye kar­şı tek ki­şi­lik mu­ha­le­fe­t” ola­rak bi­li­nen Ka­mer Genç, “AKP ile yap­tı­ğım mü­ca­de­le­yi her­kes bi­li­yor. Dev­le­ti, si­ya­se­ti, par­la­men­to­yu, ül­ke so­run­la­rı­nı ya­kın­dan bi­len, yok­sul­luk­tan gel­miş bi­ri­yim. Dev­le­tin ya­tı­lı okul­la­rın­da oku­dum. 14 yıl tet­kik ha­kim­li­ği ve sav­cı­lık, ver­gi de­net­men­li­ği yap­tım. 1981 yı­lın­dan bu ya­na da si­ya­se­tin için­de­yim. Do­la­yı­sıy­la bu ka­dar bil­gi­si, de­ne­yi­mi olan bir ki­şi ola­rak, cum­hur­baş­ka­nı­nın Ana­ya­sa­’da be­lir­ti­len gö­rev­le­ri en iyi ya­pa­cak ki­şi­lik­te ol­du­ğu­ma ina­nı­yo­ru­m” di­yor. Genç, soh­be­ti­miz sı­ra­sın­da şun­la­rı söy­lü­yor:
“Ben Cum­hur­baş­ka­nı olur­sam, Tay­yip Er­do­ğan, dev­le­tin ku­rum­la­rı­nı yok sa­ya­rak ha­re­ket ede­mez. Da­ha­sı, hak­kın­da önem­li id­di­alar gün­de­me ge­ti­ri­len bir ki­şi­yi hü­kü­me­ti kur­mak­la gö­rev­len­dir­mem. Din is­tis­ma­rı­nın mut­la­ka ön­len­me­si ge­re­ki­yor. Va­tan­da­şı, dev­let­ten ge­le­bi­le­cek sal­dı­rı­la­ra kar­şı da ko­ru­ya­ca­ğım. Yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­dip, bun­la­rın si­ya­si ik­ti­dar ta­ra­fın­dan ör­tül­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ğim, ça­lış­tı­rıl­ma­yan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu­’nu ça­lı­şır ha­le ge­ti­re­ce­ğim. AK­P’­nin hak­sız­lık­la­rı­na, hu­kuk­suz­luk­la­rı­na kar­şı en et­ki­li mü­ca­de­le­yi ben ya­pa­rım.”

“A­day olur­sam ka­za­nı­rı­m”

CHP Ge­nel Baş­ka­nı, aday ol­ma­sı­nı is­te­mez­se, Gen­ç’­in aday­lık baş­vu­ru­su için ge­re­ken 20 mil­let­ve­ki­li­nin im­za­sı­nı al­ma­sı ve aday­lık baş­vu­ru­sun­da bu­lun­ma­sı zor. Açık­ça­sı, Genç de, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun is­te­ği­ne kar­şı di­ren­mez. Genç, ken­di­si­ne hal­kın bü­yük sev­gi­si ol­du­ğu­na ina­nı­yor, MHP’­li­ler­den de TBMM’­de­ki tu­tu­mu ne­de­niy­le her za­man te­şek­kür al­dı­ğı­nı kay­de­di­yor. Aday gös­te­ril­me­si ha­lin­de Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor, “Bu­gü­ne ka­dar ye­di de­fa se­çi­me gir­dim, ye­di­si­ni de ka­zan­dım. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de de çok id­di­alı­yı­m” di­yor.
Mu­ha­le­fet cep­he­sin­de son du­rum şöy­le: CHP ve MHP’­nin be­lir­le­di­ği ya da üze­rin­de uz­laş­tı­ğı he­nüz bir Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı yok. An­cak te­mas­lar de­vam edi­yor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları