Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Başbakanın, Baykal'la ilgili "angajman kuralı"
28/3/2014

Başbakanın, Baykal'la ilgili "angajman kuralı"

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, gö­rün­tü­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı­nı 7 Ma­yıs 2010 ta­ri­hin­de, er­ken sa­at­te öğ­ren­miş­ti. Mil­let­ve­ki­li se­çil­me­den ön­ce avu­kat­lı­ğı­nı ya­pan Şa­hin Men­gü­’yü te­le­fon­la ara­dı­ğın­da, Men­gü, avu­kat­lık bü­ro­su­na doğ­ru gi­di­yor­du. Ge­ce ya­rı­sı bir ga­ze­te­ci ken­di­si­ne bil­gi ver­miş, o da ya­sal mü­da­ha­le için avu­kat­lık bü­ro­sun­da­ki ar­ka­daş­la­rı­nın bü­ro­ya er­ken gel­me­si­ni is­te­miş­ti. Bay­kal, ge­rek­li hu­ku­ki mü­da­ha­le­nin ya­pıl­ma­sı­nı ve ken­di­si­ni bil­gi­len­dir­me­si­ni söy­lü­yor­du.


De­niz Bay­ka­l’­ın ve­kil­le­rin­den bi­ri­si olan Men­gü­’nün or­ta­ğı Avu­kat Mut­lu­han Ka­ra­gö­zoğ­lu, me­sa­inin baş­la­dı­ğı sa­at­te An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Bi­li­şim Suç­la­rı Bü­ro­su­’na di­lek­çe­si­ni ver­miş, Bay­kal hak­kın­da hu­ku­ka ay­kı­rı ya­yın yap­tı­ğı­nı öne sür­dü­ğü ha­ber­vak­tim.com ile me­ta­ca­fe.com in­ter­net say­fa­la­rı­na eri­şi­min en­gel­len­me­si ve içe­ri­ği­nin çı­ka­rıl­ma­sı­nı, so­rum­lu­la­rı hak­kın­da iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­du.
Baş­ba­kan Er­do­ğan o gö­rün­tü­le­ri hep kul­lan­dı. Ba­ğı­ra ba­ğı­ra “On­lar özel de­ğil, ge­nel­dir ge­nel” di­yor­du. Bu­gün, or­ta­ya çı­kan ses ka­yıt­la­rın­dan son­ra ay­nı Er­do­ğan, o gö­rün­tü­le­ri ya­rım sa­at son­ra ken­di­si­nin in­ter­net­ten çı­ka­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Bu ne yet­ki böy­le? Baş­ba­kan is­te­di­ği gö­rün­tü­yü in­ter­net si­te­sin­den çı­kart­tı­ra­bi­li­yor mu? İs­te­di­ği gö­rün­tü­yü çı­kart­ma yet­ki­si­ne sa­hip olan, is­te­di­ği gö­rün­tü­yü de ya­yın­lat­tı­ra­bi­lir. Bir hu­kuk­çuy­la ko­nuş­tum şun­la­rı söy­le­di:
“Baş­ba­ka­nın ka­nu­nen böy­le bir yet­ki­si yok. Bu­nu söy­le­me­si bir hu­kuk ayı­bı­dır. An­cak sa­vaş ha­li ve sı­kı­yö­ne­tim dö­nem­le­rin­de ba­zı şart­lar­da mü­da­ha­le edi­le­bi­lir. Bu­nun dı­şın­da Baş­ba­ka­n’­ın hiç­bir yet­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.”

Er­do­ğa­n’­ın is­te­ğiy­le de­ğil…

Avu­kat Mut­lu­han Ka­ra­gö­zoğ­lu, gö­rün­tü­le­rin bir an ön­ce si­te­den çı­ka­rıl­ma­sı için çır­pı­nı­yor­du. An­ka­ra 3. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si Ha­ki­mi Dr. Afak İl­le­ez, Sav­cı­lı­ğın baş­vu­ru­su­nu “ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan ha­l” ola­rak de­ğer­len­dir­di ve 2010/642 sa­yı­lı dos­yay­la Bay­ka­l’­la il­gi­li gö­rün­tü­le­rin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ver­di.
O gün ya­şa­dık­la­rı­nı hiç unut­ma­yan Avu­kat Mut­lu­han Ka­ra­gö­zoğ­lu, “Baş­ba­kan, çe­şit­li açık­la­ma­la­rın­da, De­niz Bay­kal ola­yı­na hü­kü­met ve yü­rüt­me ola­rak mü­da­hil olup, özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­lal eder ma­hi­yet­te­ki ya­yı­nın dur­du­rul­ma­sı için TİB ve di­ğer ma­kam­la­ra ta­li­mat ver­di­ği ve bu ta­li­mat­lar so­nu­cu özel ha­ya­ta mü­da­ha­le eden ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­di­ği ko­nu­sun­da­ki açık­la­ma­la­rı ke­sin­lik­le ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. Bay­kal ile il­gi­li ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si­nin tek ne­de­ni ida­ri ma­kam­la­rın em­ri de­ğil, yet­ki­li ve gö­rev­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ve mah­ke­me­ler­ce ve­ri­len eri­şim en­gel­le­me ka­rar­la­rı­dı­r” di­yor.
Açık­ça­sı, o gö­rün­tü­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için Baş­ba­kan kı­lı­nı bi­le kı­pır­dat­ma­dı. Bun­la­rı öğ­re­nin­ce, aca­ba in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ve or­tam din­le­me­si ol­du­ğu an­la­şı­lan ka­yıt­lar­da­ki ko­nuş­ma­lar gi­bi bi­ri­si göz­lü­ğü­nü ta­kıp gö­rün­tü­le­ri iz­li­yor, son­ra da­nış­ma­nı ara­cı­lı­ğıy­la in­ter­net si­te­si­ne gön­de­rir­ken “CHP şim­di bit­ti­” di­ye el­le­ri­ni mi ovuş­tu­ru­yor…

Baş­ba­kan, yi­ne ka­rış­ma­dı

Mah­ke­me ka­ra­rı­na rağ­men, ay­nı gö­rün­tü­ler 2011 yı­lın­da yi­ne in­ter­net­te ya­yın­lan­ma­ya baş­la­nı­yor. Bu kez avu­kat Mu­zaf­fer Yıl­maz, gö­rün­tü­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için baş­vu­ru­da bu­lu­nu­yor. Yıl­maz da, bı­ra­kın Baş­ba­kan ya da ida­ri bi­rim­ler­den yar­dım gör­me­yi, san­ki bi­ri­le­ri bi­raz da­ha ya­yın­da kal­ma­sı için ça­ba gös­te­ril­di­ği­nin far­kın­day­dı.
İl­ginç­tir, ay­nı gün­ler­de Or­ge­ne­ral Sal­dı­ray Ber­k‘­le il­gi­li ses ka­yıt­la­rı da in­ter­net­te ya­yın­la­nı­yor. As­ke­ri Sav­cı­lık “Bun­lar ay­nı mer­kez­den ya­yı­lı­yor. Kay­na­ğı ay­nı. Tek kay­nak­tan çık­tı­ğı­na gö­re bu­nu araş­tı­ra­lı­m” di­yor. Ya­pıl­mı­yor. O si­te­nin bil­gi­sa­yar ka­yıt­la­rı, ya­yın ta­ri­hin­den son­ra si­li­ni­yor. Ya­ni hay­li il­ginç­lik ve ko­ru­ma­cı­lık var…
O yüz­den­dir ki, Baş­ba­ka­nın “Bay­ka­l’­ın gö­rün­tü­le­ri­ni ben kal­dırt­tı­m” söz­le­ri ger­çe­ği yan­sıt­mı­yor.

Şu “Angajman kuralı” dedikleri

Su­ri­ye­’de­ki ge­liş­me­ler­den son­ra sık­ça kul­la­nı­lan “An­gaj­man ku­ra­lı­”nın ne an­la­ma gel­di­ği­ni 45. Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı emek­li
Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ne­r’­den din­li­yo­rum:
“Ge­nel­lik­le, bir üst ma­kam­dan mü­sa­ade ve­ya onay al­mak için sü­re­nin çok kı­sa ol­du­ğu du­rum­lar­da, na­sıl ha­re­ket edi­le­ce­ği­ni em­ret­mek, be­lirt­mek ve­ya ta­li­mat ver­mek için bir di­zi an­gaj­man ku­ral­la­rı ha­zır­la­nır. Ör­ne­ğin çok ba­sit­çe;
A-1: As­ke­ri uçak yö­nü­nü ül­ke­mi­ze çe­vir­miş, ge­li­yor­sa, sı­nır­dan 20 Mil me­sa­fe­den iti­ba­ren tel­siz­le ikaz et.
A-2: As­ke­ri uçak atış kon­trol ra­da­rı­nı bi­zim uça­ğı­mı­za ki­lit­le­miş ve 4 mil­den da­ha faz­la yak­laş­mış ise, ateş et.
A-3: Ya­ban­cı As­ke­ri uçak sı­nı­rı­mı­zı 500 met­re ih­lal et­miş ise ateş et v.b.
Bu şe­kil­de, kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek du­rum­la­ra gö­re ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni or­ta­ya ko­yan 10’lar­ca an­gaj­man ku­ra­lı ha­zır­la­nır ve bu­nun için kim­le­rin yet­ki­len­di­ril­di­ği be­lir­ti­lir. Ör­ne­ğin, A-1 ve A-2 ku­ral­la­rı­nın uy­gu­la­ma yet­ki­si Dev­ri­ye Uça­ğı pi­lo­tu­na, A-3 ku­ra­lı yet­ki­si Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na ve­ri­le­bi­lir. Özet ola­rak, an­gaj­man ku­ral­la­rı, ön­ce­den ha­zır­lan­mış, o du­rum­la kar­şı­laş­tı­ğı­nız­da ne yap­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten, yet­ki­li­le­rin da­ha ön­ce bi­ze ver­dik­le­ri emir­ler­dir.”

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Başbakanın, Baykal'la ilgili "angajman kuralı"

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları