Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > O il'de bayrak asamayan parti
27/11/2013

O il'de bayrak asamayan parti

Baş­ba­kan, he­men her haf­ta, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun 2011 yı­lın­da Hak­ka­ri­’de yap­tı­ğı mi­tin­gi gün­de­me ge­ti­rir, “Bun­lar Hak­ka­ri­’de bay­rak sal­la­ya­ma­dı­la­r” di­ye eleş­ti­rir. Eğer, Hak­ka­ri­’de bay­ra­ğı­mız dal­ga­lan­dı­rı­la­mı­yor­sa, her şey­den ön­ce bu ayıp ‘bay­rak sal­la­na­maz bir or­tam ya­rat­tı­ğı­’ için hü­kü­me­tin­dir.Baş­ba­kan, dün yi­ne Hak­ka­ri­’yi gün­de­me ge­tir­di. Baş­ba­kan Hak­ka­ri­’yi bu yö­nüy­le gün­de­me ge­ti­rir­ken, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 15 gün ön­ce CHP İl Baş­ka­nı­’nın oto­mo­bi­li­nin kun­dak­lan­dı­ğı­nı söy­le­me­liy­di. Ön­ce­ki AKP İl Baş­ka­nı­’nın bö­lü­cü ör­güt ta­ra­fın­dan ay­lar­ca dağ­da tu­tul­du­ğu­nu da ha­tır­lat­ma­lıy­dı.

Hak­ka­ri­’nin ne ka­dar gü­ven­lik­siz bir kent ol­du­ğu­nu her­kes bi­lir. Gün­düz­le­ri yüz­le­ri mas­ke­li genç­ler, oto­mo­bil­le­ri dur­du­rup kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor. Bun­la­ra, “Siz kim olu­yor­su­nuz?” de­yip hak­kın­da iş­lem ya­pı­la­mı­yor. Gün­düz­le­ri bun­lar ya­şa­nır­ken, sa­de va­tan­da­şın ak­şam saa­tin­den son­ra so­ka­ğa çık­ma­sı da müm­kün ol­mu­yor. Gün­düz mas­ke­le­riy­le gö­rü­len­ler, ge­ce mas­ke­siz do­la­şı­yor. Kent san­ki bun­la­ra ema­net edil­miş… Bu tab­lo­nun so­rum­lu­su ise Baş­ba­ka­n’­dır.

O bi­na­da bay­rak yok

Baş­ba­kan, dün Hak­ka­ri­’de­ki CHP mi­tin­gi­ni gün­de­me ge­ti­rin­ce, CHP Hak­ka­ri İl Baş­ka­nı Meh­met Ba­ş’­a, bay­rak ko­nu­su­nu sor­dum. İş­te İl Baş­ka­nı Ba­ş’­ın an­lat­tık­la­rı:

“Baş­ba­kan, bay­ra­ğı­mı­zı gör­mek is­ti­yor­sa, Bul­var Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan CHP İl Baş­kan­lı­ğı­’na ge­lir, par­ti bi­na­sı önün­de dal­ga­la­nan Ay-Yıl­dız­lı bay­rak­la­rı­mı­zı gö­rür. Bi­zim il baş­kan­lı­ğı­mız­da bay­ra­ğı­mız dal­ga­la­nır­ken, AKP İl Bi­na­sı­’n­da du­ru­mun na­sıl ol­du­ğu­na da ba­ka­lım. 5 ay ön­ce­si­ne ka­dar AK­P’­nin il bi­na­sı bi­le yok­tu. Sa­de­ce ka­ğıt üze­rin­dey­di. Bu du­rum sık­ça eleş­ti­ri ko­nu­su olun­ca, AKP il baş­kan­lı­ğı aç­mak üze­re Bul­var Cad­de­si­’n­de 1 mil­yon 200 bin li­ra­ya mal edi­len iki dai­re al­dı. An­cak üzü­le­rek söy­lü­yo­rum, AKP İl Bi­na­sı­’n­da bay­ra­ğı­mı­zı gö­re­mez­si­niz. Çün­kü, bay­ra­ğı­mı­zı asa­mı­yor­lar. Bu­nu bü­tün Hak­ka­ri­li bi­lir, ge­len­ler gö­rür.

Baş­ba­kan her fır­sat­ta Hak­ka­ri­’yi bay­rak­la gün­de­me ge­ti­ri­yor. Bu du­rum Hak­ka­ri hal­kı­nı da ren­ci­de edi­yor. San­ki Hak­ka­ri­li, bay­ra­ğı­mı­za kar­şıy­mış gi­bi gös­te­ri­li­yor. O bay­rak­ta hem Tür­k’­ün, hem de Kür­t’­ün ka­nı var­dır. Baş­ba­kan da­ha faz­la Hak­ka­ri hal­kı­nı ren­ci­de et­me­sin ve Hak­ka­ri­’den eli­ni çek­sin. Ya da sa­de­ce ger­çe­ği söy­le­sin. Ger­çek, Baş­ba­ka­n’­ın an­lat­tı­ğı gi­bi de­ğil.”

Baş­ba­kan, ‘bay­rak si­ya­se­ti­ni­’ hiç ek­sik et­me­di­ği gi­bi, ken­di aley­hi­ne olan du­ru­mu baş­ka­la­rı­nın üze­ri­ne yık­mak­ta da son de­re­ce us­ta ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Her fır­sat­ta CHP’­yi kö­şe­ye sı­kış­tır­dı­ğı­na da ta­nık olu­yo­ruz.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > O il'de bayrak asamayan parti

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları