Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Başbakan o istifaların nedenini çok iyi biliyor
17/10/2013

Başbakan o istifaların nedenini çok iyi biliyor

Emekli Oramiral Nusret Güner, “Bazıları televizyona çıkıp timsah gözyaşları döküyor Bunu yapanların acıma duygusu yok. Güçlü Deniz Kuvvetlerimizi bitirdiler” dedi…De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Kur­may Baş­ka­nı Ko­ra­mi­ral Atil­la Ke­zek ile De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin tek­nik iş­le­rin­den so­rum­lu olan ve bu alan­da en et­kin isim­lerin başında gelen Tü­ma­mi­ral Sa­mi Ör­gü­ç’­ün is­ti­fa­la­rı­na Baş­ba­ka­n’­ın şa­şır­ma­sı­na, en çok ko­mu­tan­lar şa­şır­dı! On­lar­dan bi­ri de De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’na ata­na­cak­ken, De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin içi­ne dü­şü­rül­dü­ğü du­ru­ma tep­ki gös­te­rip Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­den is­ti­fa eden emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner… Gü­ner, “Baş­ba­kan is­ti­fa­la­rın ne­de­ni­ni çok iyi bi­li­yor. Bu­na rağ­men şa­şırmış gö­rü­nü­yor­sa ya­zık­lar ol­su­n” de­di. Gü­ner, şun­la­rı söy­le­di:

İs­ti­fa­mı giz­li tut­tum

Do­nan­ma’dan ay­rıl­ma­dan ön­ce ge­rek Yük­sek As­ke­ri Şu­ra top­lan­tı­sın­da, ge­rek­se Baş­ba­kan­’la yap­tı­ğım gö­rüş­mem­de De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin içi­ne dü­şü­rül­dü­ğü du­ru­mu ay­rın­tı­lı an­lat­tım. Bun­la­rın dü­zel­til­me­si için bir sü­re bek­le­dim. ‘Balyoz Davası’nda 324 komutan hakkında verilen mahkumiyet kararından sonra değişen bir şey olmadığını görünce istifa ettim. İs­ti­fam­dan kim­se­nin et­ki­len­me­me­si için bun­la­rı son ana ka­dar da giz­li tut­tum.

De­niz Kuv­vet­le­ri per­so­ne­li için ‘dar­be ya­pa­ca­k’, ‘ca­sus’, ‘fu­huş ya­pa­ca­k’, bir yan­dan da ‘şan­taj­cı­’ di­yor­lar. Özel­lik­le şu­nu vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum: Suç iş­le­yen ola­bi­lir ve bun­lar ce­za­la­rı­nı çek­tik­ten son­ra yi­ne bi­zim ev­lat­la­rı­mız­dır.

De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin 140 as­ke­ri, hü­kü­me­ti de­ğiş­tir­mek için dar­be ya­pa­cak­mış. Hü­kü­met İs­tan­bu­l’­da de­ğil, An­ka­ra­’da. De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin elin­de­ki si­lah gü­cü 145 ki­lo­met­re. Bu da De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin dar­be ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nın en bü­yük ka­nı­tı­dır.

Timsah gözyaşları…

Ba­zı­la­rı te­le­viz­yo­na çı­kıp tim­sah göz­yaş­la­rı dö­kü­yor­. Bu­nu ya­pan­la­rın, hiç­bi­ri­sin­de acı­ma duy­gu­su yok. Dün­ya­nın ilk 10’u­na gi­ren De­niz Kuv­vet­le­ri­mi­zi bi­tir­di­ler. Bir sa­vaş ha­lin­de ne­re­dey­se De­niz Kuv­vet­le­ri­mi­zi yok sa­yıp Ame­ri­ka­’dan do­nan­ma ki­ra­la­ya­cak­lar. De­niz Kuv­vet­le­ri­mi­zi bu du­ru­ma dü­şü­ren so­rum­lu­lar bu­nun he­sa­bı­nı bir gün ka­nun önün­de mut­la­ka ve­re­cektir.

Bu­gün, De­niz Kuv­vet­le­ri­mi­ze vu­ru­lan dar­be­nin sa­de­ce mad­di bo­yu­tu 200 mil­yar do­lar­dan da­ha faz­la­dır. Çün­kü nos­yon­la­rı­mı­zı yi­tir­dik, inan­dı­ğı­mız de­ğer­le­ri kay­bet­tik. Tril­yon­lar­ca li­ra har­ca­sa­nız bi­le bu­nu ko­lay ko­lay ye­ri­ne ge­ti­re­mez­si­niz.

Arkadaşlarımız esir!

Şim­di yet­ki­li­le­rin ağ­zın­dan ‘yar­gı sü­re­ci­’ sö­zü ek­sik ol­mu­yor. Pe­ki yar­gı sü­re­ci di­yor­su­nuz da siz ni­çin HSYK’­nın ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­ri­yor, as­ke­ri yar­gı­yı et­ki­siz kı­lı­yor­su­nuz? Ha­ta­lı ka­rar­la­rı ne­de­niy­le ha­kim ve sav­cı­la­rın taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum edi­lin­ce cep­le­rin­den öde­me yap­ma­sı ön­gö­rü­lür­ken apar-to­par ya­sal dü­zen­le­me ya­pı­yor­su­nuz? Tüm bun­la­ra rağ­men hâ­l⠑yar­gı sü­re­ci­’ de­mek Türk Mil­le­ti­’ni ge­ri­ze­ka­lı ye­ri­ne koy­mak­tır. Ben 1949 Ce­nev­re Hü­küm­le­ri’­ne gö­re De­niz Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­nı harp esi­ri ola­rak gö­rü­yo­rum. De­niz Kuv­vet­le­ri­’ne sa­vaş aç­mış­lar, ar­ka­daş­la­rı­mız da şim­di esir.

Yandaş basın gizliyor

Son ola­rak iki ar­ka­da­şı­mı­zın is­ti­fa et­ti­ği ba­sın­da yer al­dı. Ken­di­le­riy­le ko­nuş­ma­dım. An­cak ben ni­çin is­ti­fa et­tim­se, on­lar­ da ay­nı ne­den­ler­den do­la­yı is­ti­fa et­miş­ler­dir. On­lar­ da olan­la­rı gö­rü­yor, bi­li­yor ve ya­şı­yor­lar. Ya­pa­cak bir şey­le­ri kal­ma­yın­ca ta­ri­he kar­şı so­rum­lu­luk­la­rı­nı dü­şü­nüp is­ti­fa et­tik­le­ri­ni sa­nı­yo­rum. De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin içi­ne dü­şü­rül­dü­ğü du­ru­mu yandaş basın ver­mi­yor. Eğer, olay­lar ba­sın­da ta­raf­sız ve ba­ğım­sız bir bi­çim­de yer al­mış ol­say­dı hal­kı­mız olup bi­ten­le­re kar­şı tav­rı­nı ko­yar­dı.

Biz de şaşkınız!

Baş­ba­ka­nı­mı­za, ni­çin is­ti­fa ede­ce­ği­mi As­ke­ri Şu­ra top­lan­tı­sın­da da, be­ni ka­bu­lün­de de uzun uzun an­lat­tım. De­niz Kuv­vet­le­ri­mi­zin dü­şü­rül­dü­ğü du­ru­mu ve ne ya­pıl­mak is­ten­di­ği­ni izah et­tim. Baş­ba­kan is­ti­fa­la­rın ne­de­ni­ni çok iyi bi­li­yor. Bu­na rağ­men şa­şır­mış gö­rü­nü­yor­sa ya­zık­lar ol­sun.

De­niz Kuv­vet­le­ri­’n­de is­ti­fa­la­rın ne­den­le­ri ba­zı de­ğer­le­rin kay­bol­ma­sı­dır. Bu­gün is­ti­fa­la­rın ne­den­le­ri çok iyi bi­lin­me­si­ne rağ­men, bun­la­ra şa­şı­rıl­ma­sı da biz­le­ri şa­şır­tı­yor.
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Başbakan o istifaların nedenini çok iyi biliyor

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları