Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > 34 ay sonra evinin yolunu bulamadı
15/10/2013

34 ay sonra evinin yolunu bulamadı

Te­le­viz­yon­da, as­ke­rin ca­mi­mi­zi bom­ba­la­ya­ca­ğı­nı, uça­ğı­mı­zı dü­şü­re­ce­ği­mi­zi duy­du­ğu za­man “bu ka­dar da ol­maz ki­” di­ye söy­len­di. Böy­le bir şe­yin ol­ma­sı­nın ola­nak­sız ol­du­ğu­nu dü­şün­dü. Bu ha­ber­ler­den kı­sa sü­re son­ra “Bal­yo­z” so­ruş­tur­ma­sı baş­la­dı.


Ga­zi Al­bay Ha­san Bas­ri As­lan, An­ka­ra Ka­ra Harp Oku­lu­’n­da­ki gö­re­vi­nin ba­şın­day­dı. Te­le­viz­yon­da “son da­ki­ka­” ha­be­ri ola­rak “Bal­yoz so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da gö­zal­tı­lar baş­la­dı­ğı­” be­lir­ti­li­yor­du. Ken­di­sin­den o ka­dar emin­di ki, böy­le bir şe­yin ken­di­si­nin ba­şı­na ge­le­ce­ği ak­lın­dan bi­le geç­me­miş­ti. Di­ğer ar­ka­daş­la­rı­nı suç­la­mak için de­ğil ama “Tüm su­bay­la­rı tu­tuk­la­sa­lar her­hal­de en son ba­na sı­ra ge­lir. O ka­dar ken­dim­den emi­ni­m” di­ye dü­şün­dü.
O gü­nü hiç unu­ta­maz. Çün­kü olup bi­ten­le­ri an­la­ma­ya ça­lı­şır­ken, tak­vim 22 Şu­bat 2010’u gös­ter­di­ğin­de, ko­mu­tan ya­nı­na ça­ğır­dı. Ko­mu­ta­nın oda­sın­da Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan ge­len üç al­bay otu­ru­yor­du. On­la­rı ko­mu­ta­nın mi­sa­fir­le­ri san­dı. Otur­du ve ko­mu­ta­nı ken­di­si­ne, “Gö­zal­tı­na alı­na­cak­lar ara­sın­da sen de bu­lu­nu­yor­sun. Ar­ka­daş­lar se­ni al­ma­ya gel­di­” de­di. Bi­ri mah­ke­me ka­ra­rı­nı gös­ter­di.
Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı­’na gö­tü­rül­dük­ten kı­sa sü­re son­ra jan­dar­ma ve De­niz Kuv­vet­le­ri­’n­den 5 as­ker da­ha ge­ti­ril­di. Hiçbi­ri­ni ta­nı­mı­yor­du. Her­kes bir­bi­ri­ne ba­kı­yor, ne ol­du­ğu­nu an­la­ma­ya, bir­birle­ri­nin or­tak nok­ta­sı­nı öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yor­du. Bir şey öğ­re­ne­mi­yor­lar­dı. O ge­ce ka­ra­yo­luy­la mi­ni­büs­le İs­tan­bu­l’­a gö­tü­rül­dü­ler ve 4. gün ne ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­me­den gö­zal­tın­da tu­tul­du­lar.

Sav­cı: As­ker ca­mi bom­ba­lar mı?

26 Şu­ba­t’­ta cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın kar­şı­sı­na çık­mak için di­ğer su­bay­lar­la bir­lik­te Be­şik­taş Ad­li­ye­si­’n­de bek­li­yor­lar­dı. Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ra­l‘­ın bu­gün slo­gan ha­li­ne ge­len “Su­çum ne?” so­ru­su­nu yal­nız ken­di ken­di­le­ri­ne de­ğil bir­bir­le­ri­ne de “Se­nin su­çun ne?” di­ye so­ru­yor­lar­dı. Da­ha ön­ce ne­re­de gö­rev yap­tık­la­rı­nı öğ­ren­me­ye ça­lı­şıp ara­la­rın­da bir bağ bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı an­la­mak is­ti­yor­lar­dı. Ama kim­se bağ­lan­tı ku­ra­mı­yor­du.
Sav­cı­lık­ta sı­ra öğ­le­den son­ra gel­di. Sav­cı, Al­bay Ha­san Bas­ri As­la­n‘­a “Bal­yo­z”­u sor­du. Bu ko­nu­da te­le­viz­yon ve ga­ze­te ha­ber­le­ri dı­şın­da bir şey bil­me­di­ği­ni söy­le­di. So­ruş­tur­ma için yar­dı­ma ge­len cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, “As­ker­ler ca­mi­yi bom­ba­lar mı, böy­le şey olur mu, as­ker ken­di uça­ğı­nı dü­şü­rür mü?” di­ye hay­re­ti­ni di­le ge­tir­di. Bu­nu söy­ler­ken cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın son de­re­ce sa­mi­mi ol­du­ğu­nu an­la­dı. Hat­ta ifa­de­sin­de­ki ba­zı bö­lüm­le­ri de dü­zelt­ti. Tüm ifa­de sü­re­si 15 da­ki­ka­yı bi­le geç­me­miş­ti.
İfa­de­den son­ra çı­kıp gi­de­ce­ği­ni sa­nı­yor­du. An­cak ken­di­si­ne, “Ka­ra­rı di­ğer sav­cı­la­rın ve­re­ce­ği­ni ve bu yüz­den bek­le­me­si­” söy­len­di. “Tu­tuk­la­ma is­te­miy­le mah­ke­me­ye sevk edil­di­ği­ni­” öğ­re­nin­ce iyi­ce şa­şır­dı. Ama “Ha­kim na­sıl ol­sa bı­ra­kır. Çün­kü su­çum yo­k” di­yor­du. Sa­at­ler geç­mi­yor­du. An­cak sa­at 01.00 sı­ra­la­rın­da ha­kim kar­şı­sın­day­dı. Ora­da da sor­gu­su, ifa­de­si­nin dü­zel­til­me­si 20 da­ki­ka­yı bi­le geç­me­di. Sa­at 02.00 ci­va­rın­da ka­rar açık­lan­dı­ğın­da Has­dal As­ke­ri Ce­za­evi’­ne gön­de­ri­le­ce­ği­ni öğ­ren­di. Su­çu, EK-A lis­te­sin­de adı­nın ya­zı­lı ol­ma­sı ola­rak gös­te­ril­di.

“Şüp­he­len­me­ye baş­la­dı­k”

O gün­ler­de yüz­ler­ce ki­şi “Bal­yo­z”­dan as­ke­ri ce­za­evi­ne gö­tü­rül­dü. On­lar ara­sın­da geç­miş­te ay­nı bir­lik­ler­de gö­rev ya­pan ki­şi sa­yı­sı 10’u geç­mi­yor­du. Hep­si de mü­kem­mel su­bay­lar­dı. Yal­nız on­la­rı de­ğil ge­ti­ri­len di­ğer ko­mu­tan­la­rı da ta­nı­dık­ça, ko­nuş­tuk­ça on­la­rın da ay­nı özel­lik­le­ri ta­şı­dı­ğı­nı an­la­dı. Hep­si, “Bal­yo­z”­u te­le­viz­yon­dan öğ­ren­miş­ler, ga­ze­te­ler­de oku­muş­lar­dı. Ken­di ken­di­le­rin­den şüp­he­len­me­ye, “Biz böy­le bir şey yap­tık da ha­be­ri­miz mi ol­ma­dı­” di­ye ara­la­rın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­ma­ya baş­la­dı­lar.
O gün dü­şün­dük­le­ri­ni, ara­dan tam 34 ay geç­tik­ten son­ra ba­na “Ya­pı­lan­lar ta­ma­men Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin tas­fi­ye­si­dir. Biz ce­za­evin­dey­dik. İna­nın ör­ne­ğin bu ya­zı­yı oku­yan­lar ne ka­dar suç­suz­sa, ce­za­evin­de olan­lar da o ka­dar suç­suz. Ce­za­evin­de­ki­ler ne ka­dar suç­luy­sa, bu ya­zı­yı oku­yan­lar da o ka­dar suç­lu­dur. Kim­se­nin kim­se­den far­kı yok. O ka­dar suç­suz ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­ru­m” di­yor. Şem­din­li­’nin De­re­cik böl­ge­sin­de te­rö­ris­tin ate­şi so­nu­cu ba­şın­dan ya­ra­lan­mış, bir yıl has­ta­ne­de yat­mış­tı. O bir “ga­zi­” al­bay­dı. Ce­za­evin­de bu­lun­ma­la­rı çok ağ­rı­na gi­di­yor­du.

Tah­li­ye ha­be­ri­ni na­sıl al­dı?

30 Ağus­to­s’­ta emek­li­ye ay­rı­lan Kor­ge­ne­ral Rıd­van Ulu­gü­ler, Al­bay Fa­tih Mu­sa Çı­nar ile bir­lik­te Ma­mak As­ke­ri Ce­za­evi­’n­den An­ka­ra-Sin­can Ce­za­evi’­ne gö­tü­rül­müş ve ay­nı oda­ya ko­nul­muş­lar­dı. 9 Eki­m’­de, Yar­gı­ta­y’­ın as­ker­ler için olum­lu ka­rar ve­re­ce­ği­ni bek­li­yor­du. “Çün­kü suç­su­zu­z” di­yor­du. O gü­nü bi­ze şöy­le an­lat­tı:
“Ce­za­evin­de, enin­de so­nun­da ada­le­tin ye­ri­ni bu­la­ca­ğı­nı, bu hak­sız­lı­ğın bi­te­ce­ği­ni bek­li­yor­su­nuz. Suç­suz olun­ca baş­ka bir bek­len­tin ol­mu­yor ve her­ke­sin tah­li­ye ola­ca­ğı­nı ümit edi­yor­su­nuz. Te­le­viz­yon­da 88 ki­şi­nin tah­li­ye­si­ne, 237 ki­şi­nin ce­za­la­rı­nın onan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği­ni öğ­ren­dik. An­cak ki­min tah­li­ye edil­di­ği­ni bil­mi­yor, oda­da­ki üç ki­şi hem umut­la­nı­yor, hem umut­suz­lu­ğa ka­pı­lı­yor­duk.
İn­faz ko­ru­ma me­mu­ru sa­at 17.00 ci­va­rın­da gel­di, ‘Ha­san Bas­ri Ars­la­n’­a ve Fa­tih Mu­sa Çı­na­r’­a tah­li­ye var. Rıd­van Ulu­gü­le­r’­in ce­za­sı ise onan­mı­ş’ de­di. Biz bir an­da ne söy­le­ye­ce­ği­mi­zi şa­şır­dık. 237 ki­şi­nin içer­de kal­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce ken­di du­ru­mu­mu­za hiç se­vi­ne­me­dik. Ha­len de se­vi­ne­mi­yo­rum. Ak­lı­mı­zın, kal­bi­mi­zin ya­rı­sı ora­da… On­lar da tah­li­ye ol­du­ğu za­man an­cak tah­li­ye se­vin­ci­ni ya­şa­ya­bi­li­rim. Şim­di, içeri­de­ki­le­ri­ne, ai­le­le­ri­ne des­tek ol­ma za­ma­nı…”
Sa­at 20.30 ci­va­rın­da ce­za­evi­nin ka­pı­sın­da ken­di­si­ni 34 ay­dır bek­le­yen eşi Ne­fi­se, kı­zı Me­lis, oğ­lu Çağ­la­r‘­ı gör­dü. Eşi loj­man­dan ye­ni bir eve ta­şın­mış­tı. O evi­ni ilk kez gö­re­cek­ti. Yo­lu­nu bi­le bil­mi­yor­du. Ce­za­evi­ne al­bay ola­rak gi­ren As­lan, emek­li al­bay ola­rak çık­tı­ğın­da ye­ni bir ad­re­se doğ­ru gi­di­yor­du.
Sa­kal bı­rak­mış, saç­la­rı­nı uzat­mış, as­ker­li­ği san­ki unu­tur ol­muş. Ama unut­ma­dı­ğı ve en ağ­rı­na gi­den de ken­di­le­ri­ne “te­rö­rist dam­ga­sı­” vu­rul­ma­sı ol­muş.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > 34 ay sonra evinin yolunu bulamadı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları