Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bu önemli bir uyarı: Türkiye şeriata doğru gidiyor
2/10/2013

Bu önemli bir uyarı: Türkiye şeriata doğru gidiyor

Ana­ya­sa­’da ya­zı­lan­ların, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin al­dı­ğı ka­rar­ların, ya­sa­lar­da yer alan hü­küm­le­rin AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de hiç­bir an­la­mı ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış du­rum­da. “Ben yap­tım ol­du­” de­mek­le bel­ki bugün o söy­le­dik­le­ri­ni­zi ya­par­sa­nız, se­çim­ler­de yük­sek oy da ala­bi­lir­si­niz ama unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken o taht­lar, sa­ray­lar kim­se­ye kal­mı­yor, ya­pı­lan hu­kuk­suz­luk­la­rın da he­sa­bı so­ru­lu­yor.


Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter. Dü­nün na­sıl he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor, bel­ge­ler ar­şiv­ler­den çı­ka­rı­lı­yor­sa, bu dö­ne­min de çe­te­le­si­ni tu­tan­lar var­dır mut­la­ka…

Türk­çe­’yi unut­tur­mak için…

Okul­lar­da “an­dı­mı­z”­ı kal­dır­mak bi­le “de­mok­ra­tik­leş­me­”nin en önem­li adı­mı ola­rak açık­la­nı­yor. Vah ki vah… An­dın kal­dı­rıl­ma­sıy­la, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­dan be­ri be­nim­se­nen “han­gi et­nik kö­ken­den, han­gi din ve mez­hep­ten ge­lir­se gel­sin bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın Türk ol­du­ğu­” an­la­yı­şı or­ta­dan kal­dı­rıl­mak is­te­ni­yor. Yok­sa, an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı han­gi de­mok­ra­tik hak­ka hiz­met ede­cek…

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de Türk­çe eği­ti­mi or­ta­dan kal­dır­mak için sis­tem­li bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yor. 300 bi­ne ya­kın öğ­ret­men ada­yı gö­rev bek­li­yor. An­cak Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de öğ­ret­men açı­ğı de­vam edi­yor. Ya­ni, bı­ra­kın “an­dı­mı­zı­” söy­le­te­cek öğ­ret­men bul­ma­yı, İs­tik­lal Mar­şımı­z’­ın bi­le oku­tul­ma­sı he­men he­men ola­nak­sız ha­le gel­di.
Hak­ka­ri CHP İl Baş­ka­nı Meh­met Ba­ş’­la ko­nuş­tum. İl­le­rin­de “e­ği­tim fa­ci­ası­” ya­şan­dı­ğı­nı, bin 900 öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­ma­yın. Şu gün­ler­de Hak­ka­ri mer­kez ve il­çe­le­rin­de­ki öğ­ret­men açı­ğı­nı ka­pat­mak için üc­ret­li öğ­ret­men alı­mı ya­pı­lı­yor. An­cak bu alım­lar ob­jek­tif kri­ter­le­re da­yan­mı­yor. Lis­te­ler, em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nün ona­yı alı­na­rak ya­pı­lı­yor. Öğ­ret­men ada­yı, hiç­bir so­mut ge­rek­çe gös­te­ril­me­den lis­te dı­şı bı­ra­kı­lı­yo­r” di­yor.
Ya­ni Hak­ka­ri­’ye bu dev­let asil öğ­ret­men gön­der­mi­yor, ve­kil öğ­ret­men ola­rak ata­nan­lar için de AK­P’­den onay is­te­ni­yor. Hü­kü­met, Türk­çe­’nin ye­te­rin­ce doğ­ru ve gü­zel ko­nu­şul­ma­dı­ğı yö­re­le­ri­mi­ze öğ­ret­men gön­der­mi­yor ve “a­na­dil­de eği­ti­m”­in alt ya­pı­sı­nı oluş­tu­ru­yor. İş­te AKP bun­la­rı ya­par­ken, BDP ile kol ko­la ol­du­ğu da her adım­da gö­rü­lü­yor.

“De­mok­ra­siy­le il­gi­si yo­k”

Ül­ke­miz­de Ana­ya­sa­’nın, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nın bir ke­na­ra atıl­dı­ğı bir dö­nem ya­şı­yo­ruz. Ön­ce Ana­ya­sa­’nın 11. mad­de­si­ni oku­ya­lım: “A­na­ya­sa hü­küm­le­ri, ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı or­gan­la­rı­nı, ida­re ma­kam­la­rı­nı ve di­ğer ku­ru­luş ve ki­şi­le­ri bağ­la­yan te­mel hu­kuk ku­ral­la­rı­dır. Ka­nun­lar, Ana­ya­sa’­ya ay­kı­rı ola­maz.”

Baş­ba­ka­n’­ın açık­la­dı­ğı “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­”n­de, Ana­ya­sa­’ya, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı hü­küm­ler içe­ren mad­de­ler yer alı­yor. Onur­sal Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu­’nun, SÖZ­CÜ­’ye söy­le­dik­le­ri­ni oku­ya­lım:
“De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti di­ye açık­la­nan hü­küm­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nü şe­ri­at dev­le­ti­ne gi­diş için atıl­mış adım ola­rak gö­rü­yo­rum. Bun­la­rın de­mok­ra­siy­le il­gi­si yok. De­mok­ra­si de­di­ği­niz kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na da­ya­nı­yor. Bu pa­ke­tin ba­ğım­sız yar­gı, öz­gür ba­sın, te­mel in­san hak ve öz­gür­lük­le­riy­le her­han­gi bir il­gi­si yok, bun­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si­nin izi bi­le yok. Ya­pıl­mak is­te­nen: di­ni si­ya­se­te alet et­mek dü­şün­ce­si­nin da­ha kuv­vet­len­di­re­rek sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sı­dır.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan din­sel sim­ge ola­rak ka­bul edi­len kı­ya­fe­tin ya­say­la ya da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la, ge­nel­gey­le kal­dı­rıl­mak is­ten­me­si la­ik cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne ta­ma­men ay­kı­rı bir dü­şün­ce bi­çi­mi­dir. Ya­pıl­mak is­te­nen dü­zen­le­me­ler, de­mok­ra­tik­leş­me de­ğil, AK­P’­nin se­çim ha­zır­lı­ğı ola­rak gö­rül­me­li. Ce­ma­at­le­re, ta­ri­kat­la­ra eko­no­mik öz­gür­lü­ğü sağ­la­mak için ya­pıl­dı­ğı da söy­le­ne­bi­lir. Özet­le, bu pa­ke­tin de­mok­ra­tik bir pa­ket ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir. Bun­la­rın için­de ‘mem­le­ke­tin çok bü­yük ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yo­r’ di­ye­bi­le­ce­ği­miz, de­mok­ra­si­nin ge­rek­tir­di­ği bir şey yok.”

Ne ge­ti­rir­se “dev­ri­m” di­ye­cek­ler

Baş­ba­kan “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­” adı al­tın­da ne ge­ti­rir­se ge­tir­sin “b­ra­vo… dev­rim… dev re­for­m” di­yen bir ko­ro var. Böy­le bir pro­pa­gan­da kar­şı­sın­da halk ne yap­sın? İş­te, son pa­ke­te de ay­nı ko­ro öv­gü­ler di­zi­yor. Baş­ba­kan da, pa­ke­ti aç­ma­dan ön­ce ge­le­cek eleş­ti­ri­le­re kar­şı uzun bir sa­vun­ma yap­ma ge­re­ği­ni duy­du. Bu pa­ke­tin de­mok­ra­si­ye bir ya­ra­rı şöy­le dur­sun, ül­ke­mi­zin bir­lik-bü­tün­lü­ğü­nü teh­li­ke­ye ata­ca­ğı, AK­P’­ye ya­rar sağ­la­ya­ca­ğı or­ta­da­dır. Ka­na­doğ­lu­’nun pa­ket için söylediklerinin öze­ti “la­ik cum­hu­ri­ye­ti or­ta­dan kal­dır­ma ça­lış­ma­sı­” olu­yor.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ma su­çu­nun za­man aşı­mı yok. “Ben yap­tım ol­du­” di­yor­sa­nız, de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de böy­le şey ol­maz. De­mok­ra­tik­leş­me de­di­ği­niz ba­ğım­sız yar­gı is­ter, ba­sın öz­gür­lü­ğü, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler, top­lan­tı, gös­te­ri ve yü­rü­yüş­le­ri öz­gür­lü­ğü is­ter. Or­ta­da bun­la­rın hiçbi­ri yok. Ulus­la­ra­ra­sı sı­nıf­lan­dır­ma­lar­da Tür­ki­ye­’nin 89. sı­ra­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ya­lım. “Ge­ri­ye gi­di­ş” pa­ke­ti­ni “dev­-
ri­m” di­ye al­kış­la­yan­la­ra bra­vo!

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bu önemli bir uyarı: Türkiye şeriata doğru gidiyor

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları