Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Büyük eylem, polisin teröristlere mermi ve roketatar satışıyla önlendi. Böyle şey olur mu? Okuyalım...
23/9/2013

Büyük eylem, polisin teröristlere mermi ve roketatar satışıyla önlendi. Böyle şey olur mu? Okuyalım...

Sol bir ör­gü­tün mi­li­tan­la­rı ta­ra­fın­dan Em­ni­yet bi­na­la­rı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nu­la­ca­ğı is­tih­ba­ra­tı alın­mış an­cak bu ey­le­min ör­gü­tün han­gi hüc­re­si ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı be­lir­le­ne­me­miş­ti. Bek­le­nen ey­lem ön­ce­ki ge­ce Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ek bi­na­sı ve po­li­se­vi­ne ya­pıl­dı. Ey­le­mi ger­çek­leş­tir­di­ği öne sü­rü­len Mu­har­rem Ka­ra­taş öl­dü­rül­dü, Ser­dar Po­lat ya­ra­lı ola­rak ya­ka­lan­dı.He­men ya­pı­lan açık­la­ma­da, Mu­har­rem Ka­ra­ta­ş’­ın Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve AKP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne ya­pı­lan ey­lem­ler­de de yer al­dı­ğı be­lir­til­di. Sor­mak ge­re­kir yet­ki­li­le­re 19 Mart 2013 ta­ri­hin­den bu ya­na Mu­har­rem ni­çin ya­ka­la­na­ma­dı? Öğ­re­ni­yo­ruz ki yet­ki­li­ler, Mu­har­rem Ka­ra­ta­ş’­ın Yu­na­nis­ta­n’­da ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­muş. Bun­dan son­ra yi­ne ay­nı ör­güt men­su­bu öl­dü­rü­lür­se on­la­rın da AK­P’­ye sal­dı­ran, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na bom­ba atan ki­şi­ler­den ol­du­ğu açık­la­nır­sa bu­na da şa­şır­ma­ya­lım.

Ör­gü­tü öy­le bir oyu­na ge­tir­di­ler ki…

Sol ör­güt men­su­bu Mu­rat Gü­l’­ün in­ti­ka­mı­nı al­mak için ör­gü­tü ta­ra­fın­dan MİT ya da Em­ni­ye­t’­in ser­vis araç­la­rı­na, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı­na ey­lem ya­pı­la­ca­ğı bil­gi­si alın­mış­tı.

Ör­gü­tün, si­lah ve mü­him­mat alı­mı için ka­çak­çı­lar­la te­mas ha­lin­de ol­du­ğu öğ­re­nil­di­ğin­de, İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü H.A. üst ma­kam­lar­la gö­rü­şüp, “Bun­la­ra mer­mi ve ro­ket sa­tış­la­rı ele­ma­nı­mız ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­sın. Böy­le­ce han­gi hüc­re­le­re gi­dil­di­ği­nin izi bu­lu­na­bi­li­r” de­di. Yal­nız bu­nun­la ka­lın­ma­ya­cak, mer­mi­le­rin ba­ru­tu azal­tı­lıp et­ki­siz ha­le ge­tir­di­le­cek, ro­ket de kul­la­nı­la­ma­ya­cak­tı. Hi­ka­ye­nin bun­dan son­ra­ki bö­lü­mü­nü Do­ğan Ki­ta­p’­tan çı­kan “Dev­le­tin De­rin­lik­le­rin­de­” isim­li ki­ta­bım­dan alın­tı­lı­yo­rum:

O gün­ler­de An­ka­ra­’ya, ör­gü­tün si­lah­lı bir­lik­le­rin­den dört ay­rı tim sız­dı. Dört ay­rı ekip ay­rı ay­rı ça­lı­şı­yor­du. Her tim­de dör­der ki­şi var­dı. Ey­lem ya­pı­la­cak yer­le­ri be­lir­le­mek için ça­lı­şı­yor­lar­dı. Ser­vis ara­cı­na ya­pı­la­cak ey­lem ye­ri­ni sap­ta­mak için “en uy­gun ye­ri­” arı­yor­lar­dı. Gün­ler sü­ren ta­kip­ler ve araş­tır­ma­lar­la ey­lem ye­ri be­lir­len­miş­ti: Su­bay Ev­le­ri Şe­hit Mak­bu­le So­ka­k’­ta MİT ser­vis ara­cı­nın önü­ne el bom­ba­sı atı­lıp dur­du­ru­la­cak, ar­dın­dan Ka­laş­ni­kof­lar­la ta­ra­na­cak­tı.

Ser­vis ara­cı­nın üze­rin­de baş­ka bir ka­mu ku­ru­lu­şu­nun adı ya­zı­yor­du. Ama ör­güt, ara­cın için­de­ki­le­rin MİT men­su­bu ol­du­ğu­nu bi­li­yor­du. Ey­le­mi A.O.K, R.H., A.N., H.Ş. ger­çek­leş­ti­ri­yor, el bom­ba­sı­nı at­tık­tan son­ra si­lah­lar pat­lı­yor, Ka­laş­ni­kof­tan çı­kan mer­mi­ler an­cak bir­kaç met­re gi­di­yor­du. Ör­güt mi­li­tan­la­rı bu işin için­de “bir şey ol­du­ğu­nu­” o an­da an­la­ma­dı­lar. Si­lah­lar­dan bi­ri de tu­tuk­luk yap­mış, mer­mi ağ­zın­da kal­mış­tı.

Mi­li­tan­lar olay ye­rin­den kaç­ma­yı ba­şar­dı. 11 Ekim 1994 ta­ri­hin­de te­le­viz­yon ha­ber­le­rin­de, “Ya­sa­dı­şı sol bir ör­güt mi­li­tan­la­rı ta­ra­fın­dan MİT ser­vis ara­cı­na bom­ba­lı ve si­lah­lı sal­dı­rı ya­pıl­dı. Olay­da ölen ya da ya­ra­la­nan ol­ma­dı. Te­rö­rist­ler ey­lem­den son­ra kaç­ma­yı ba­şar­dı. Sal­dır­gan­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için ge­niş çap­lı ope­ras­yon­lar baş­la­tıl­dı­” de­ni­li­yor­du.

Mer­mi­le­rin ba­ru­tu bo­şal­tıl­mış­tı

Po­lis, mi­li­tan­la­rı kon­trol al­tın­da tut­mak, kon­trol dı­şı­na çı­kıl­dı­ğın­da da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ey­lem­ler­de ölen ol­ma­ma­sı için müt­hiş bir pla­nı uy­gu­la­ma­ya ko­yu­yor­du.

Ör­gü­te sa­tı­la­cak si­lah ve mer­mi­ler Gü­ney­do­ğu­’dan ge­ti­ril­di­ğin­de, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de yo­ğun bir ça­lış­ma var­dı. Ba­zı per­so­nel “me­sa­i”­ye bı­ra­kıl­mış­tı. Kur­şun­lar ku­tu­la­rın­dan tek tek çı­ka­rı­lı­yor­du. Her gö­rev­li­nin elin­de pen­se ve pa­muk var­dı. Mer­mi­nin ka­pa­ğı­nın üze­ri­ne ön­ce pa­muk sa­rı­lı­yor, pen­sey­le ka­pak açı­lı­yor­du. Amaç, ba­rut bo­şal­tı­lır­ken, mer­mi­nin üze­rin­de pen­se izi bı­ra­kıl­ma­ma­sıy­dı. Al­tı bin mer­mi, tek tek açıl­dı, az ba­rut ka­la­cak şe­kil­de bo­şal­tıl­dı. Amaç, si­la­hın pat­la­ma­sı­nı sağ­la­mak an­cak mer­mi­le­ri et­ki­siz ha­le ge­tir­mek­ti. İş­lem bit­tik­ten son­ra ör­güt­le bağ­lan­tı­lı ele­ma­na “tes­li­me ha­zı­r” ha­le ge­ti­ril­di. Ay­nı sa­at­ler­de, ro­ke­ta­tar ve lav si­lah­la­rı­nı da özel eği­tim­li gö­rev­li­ler bo­zu­yor­du. Bu ba­ru­tu azal­tı­lan ve bo­zu­lan ro­ke­ta­tar­lar ör­gü­te sa­tıl­dı.

O ro­ke­ta­tar­lar­dan bi­ri Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün Dik­men bi­na­sı­na çev­ril­miş­ti. A Blo­k’­ta bu­lu­nan Te­rör­le Mü­ca­de­le Da­ire­si de ön­ce­lik­li he­def­ti. Yağ­mur çi­se­li­yor­du. Ser­vis ara­cı­na yö­ne­lik ey­le­mi ger­çek­leş­ti­ren tim yi­ne gö­rev ba­şın­day­dı. Ro­ke­ta­tar pat­la­ma­dı. Na­sıl olu­yor­du? Ro­ke­ta­tar pat­la­mı­yor, Ka­laş­ni­ko­fun bi­ri tu­tuk­luk ya­pı­yor ve mer­mi ağ­zın­da ka­lı­yor, ser­vis ara­cı ta­ran­ma­sı­na rağ­men kim­se­ye bir şey ol­mu­yor­du? Te­rö­rist­ler müt­hiş bir oyu­na ge­ti­ril­dik­le­ri­ni çok geç an­la­dı­lar.”

Ör­güt için­den ha­ber alı­na­mı­yor

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Da­ire­si, ken­di iç so­run­la­rıy­la uğ­ra­şı­yor. So­ruş­tur­ma­lar, Fet­hul­lahş­çı ya­pı­lan­ma­yı kır­mak için ya­pı­lan ata­ma­lar, grup­la­rın iç mü­ca­de­le­si, ör­güt­le­rin içi­ne sı­za­ma­mak, ajan yer­leş­tir­me­de ya­şa­dık­la­rı zor­luk­lar bu ey­lem­le­rin yo­lu­nu açı­yor.

Sa­de­ce din­le­me­ler­le ey­lem­le­rin önü­ne ge­çi­le­ce­ği sa­nı­lı­yor­sa bun­da ya­nı­lı­yor­lar. Öğ­re­ti­len an­cak uy­gu­lan­ma­yan “ta­kip, ta­ras­su­t” ve bu­nun için bü­yük sa­bır­la olay mey­da­na gel­me­den ön­le­ne­bi­le­ce­ği­ni her hal­de en iyi is­tih­ba­rat­çı­lar bi­lir. Ma­dem öy­le, şim­di ni­çin böy­le?
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Büyük eylem, polisin teröristlere mermi ve roketatar satışıyla önlendi. Böyle şey olur mu? Okuyalım...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları