Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Okullara mescit, sistemde oynama. Yeni öğretim yılında değişiklikler...
16/9/2013

Okullara mescit, sistemde oynama. Yeni öğretim yılında değişiklikler...

Ye­ni öğ­re­tim yı­lı imam ha­tip li­se­si müf­re­da­tıy­la baş­ladı. En önem­li ye­ni­lik­ler­den bi­ri­si, okul­lar­da mes­cit açıl­ma­sı yö­net­me­lik hük­mü ha­li­ne ge­ti­ril­di. Şim­di okul­lar­da “na­maz kı­la­n”, “na­maz kıl­ma­ya­n” öğ­ret­men-öğ­ren­ci ay­rı­mı da baş­la­ya­cak. İmam ha­tip li­se­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi li­se­ler­de de is­te­ye­nin tür­ban tak­ma­sı­nın yo­lu ya­pı­lı­yor. Bu öğ­ret­men­le baş­la­dı, öğ­ren­ci ile de­vam ede­cek.Ya­kın bir ge­le­cek­te kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­rin ay­rı okul­lar­da oku­ma­la­rı, imam ha­tip­ler­den baş­la­tıl­dı­ğı gi­bi di­ğer okul­la­rı da kap­sa­ya­cak bi­çim­de yay­gın­laş­tı­rı­la­cak. Ye­ni öğ­re­tim yı­lı­na 832 mad­de­lik ye­ni yö­net­me­lik­le gi­ri­li­yor. Bi­li­nen­le­rin dı­şın­da ge­ti­ri­len ba­zı ye­ni­lik­le­re ba­ka­lım:

* Sı­nıf mev­cut­la­rı 30’dan 34’e çı­ka­rıl­dı. Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da bir ders saa­ti 40 da­ki­ka­ya in­di­ril­di.

* Yurt­dı­şın­dan ge­len ve na­kil şart­la­rı­nı ta­şı­ma­yan öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la öğ­ren­ci alan okul­la­ra nak­li­ne im­kan ve­ril­di. Ör­ne­ğin yer­leş­tir­me­ye esas pua­nı tu­tan bir Ana­do­lu mes­lek li­se­si öğ­ren­ci­si kon­ten­jan bu­lun­mak kay­dı ile fen, sos­yal bi­lim­ler, Ana­do­lu li­se­le­ri­ne de na­kil ola­bi­le­cek.

45 gün de­vam­sız­lık hak­kı

* Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­na de­vam zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­le­rek, özür­süz de­vam­sız­lık 10 gün­le, özür­lü özür­süz top­lam de­vam­sız­lık ise 45 gün­le sı­nır­lan­dı­rıl­dı. Ve­li­nin ya­zı­lı be­ya­nı özür bel­ge­si kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­rek de­vam­sız­lık­ta ve­li­nin ta­kip ve so­rum­lu­lu­ğu ar­tı­rıl­dı.

* Öğ­ren­ci ba­şa­rı­sı­nın de­ğer­len­di­ril­me­sin­de, söz­lü ve ödev­le de­ğer­len­dir­me ye­ri­ne pro­je ve per­for­mans ça­lış­ma­sı esas alı­na­cak.

* Tas­dik­na­me ile il­gi­li hü­küm­ler çı­ka­rı­la­rak, bu­nun­la il­gi­li kav­ram­lar ye­ni­den dü­zen­len­di, bu bağ­lam­da öğ­re­nim du­rum bel­ge­si ile okul-ku­rum de­ğiş­tir­me ce­za­sı kav­ram­la­rı­na yer ve­ril­di.

* Uy­gu­la­ma­da­ki pu­an ve not­la de­ğer­len­dir­me esa­sı­na da­ya­nan iki­li ölç­me de­ğer­len­dir­me sis­te­mi, sa­de­ce pua­nı esas alan tek­li de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne dö­nüş­tü­rül­dü.

Ba­şa­rı pua­nı 50 olan ge­çe­cek

* Ba­şa­rı pua­nı 45’ten 50 pua­na yük­sel­til­di. Öğ­ren­ci­nin, ders yı­lı so­nun­da her­han­gi bir ders­ten ba­şa­rı­lı sa­yı­la­bil­me­si­ne yö­ne­lik pu­an­lar ye­ni­den be­lir­len­di. Bu­na gö­re iki dö­nem pu­anı­nın arit­me­tik or­ta­la­ma­sı en az 50 ve­ya bi­rin­ci dö­nem pua­nı ne olur­sa ol­sun ikin­ci dö­nem pua­nı en az 70 olan öğ­ren­ci­ler ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak. Okul tür­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma ile sı­nıf ge­çil­me­si­ne iliş­kin fark­lı­lık kal­dı­rıl­dı. Yıl so­nu ba­şa­rı pua­nı en az 50 olan öğ­ren­ci ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak ve sı­nıf ge­çe­bi­le­cek.

* Or­ta­öğ­re­nim sü­re­sin­ce en az üç öğ­re­tim yı­lı­nın bü­tün dö­nem­le­rin­de tak­dir bel­ge­si alan öğ­ren­ci­le­re üs­tün ba­şa­rı bel­ge­si ve­ril­me­si­ne iliş­kin hük­me yer ve­ri­le­rek, if­ti­har lis­te­si­ne iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­dı.

* Or­ta­öğ­re­tim sis­te­min­de sı­nav sa­yı­sı ve çe­şi­di azal­tıl­dı. Or­ta­la­ma yük­selt­me sı­nav­la­rı kal­dı­rıl­dı. Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ya­pı­lan so­rum­lu­luk sı­nav­la­rı, il­gi­li der­sin öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan yıl­da iki kez (Ka­sım-Ni­sanda) ya­pı­la­cak.

* Bil­gi edin­me ile il­gi­li mev­zu­at doğ­rul­tu­sun­da öğ­ren­ci­nin sı­nav not­la­rı­na iti­raz­da bu­lu­na­bil­me­si­ne im­kan ve­ri­le­rek, bu­na iliş­kin sü­reç ta­nım­landı.

Sı­nıf­ta kal­mak zor­laş­tı­rıl­dı

* Doğ­ru­dan sı­nı­fı­nı ge­çe­me­yen öğ­ren­ci­ler­den, sı­nıf ba­zın­da ba­şa­rı­sız ders sa­yı­sı en faz­la üç ders olan­lar ile alt sı­nıf­lar da­hil top­lam al­tı ders­ten ba­şa­rı­sız olan­lar, so­rum­lu ola­rak sı­nıf ge­çe­cek. Öğ­ren­ci­nin sı­nıf tek­ra­rı azal­tıl­dı.
* Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın eği­tim ve öğ­re­tim fa­ali­yet­le­rin­de; üni­ver­si­te­ler, si­vil top­lum ör­güt­le­ri, ye­rel yö­ne­tim­ler ve di­ğer res­mi ve özel ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği yap­ma­la­rı teş­vik edi­le­cek.

* Zo­run­lu or­ta­öğ­re­tim kap­sa­mın­da; sı­nıf tek­ra­rı­na, öğ­re­nim hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sı­na, ka­yıt şart­la­rı­nın yi­ti­ril­me­si­ne ve di­sip­lin ce­za­sı­na bağ­lı ola­rak ör­gün or­ta­öğ­re­tim­le ili­şi­ği ke­si­len öğ­ren­ci­ler açı­köğ­re­tim li­se­si­ne yön­len­di­ri­le­cek.

* Or­ta­öğ­re­ti­min dip­lo­ma har­cı kal­dı­rıl­dı.

* Züm­re öğ­ret­men­ler ku­ru­lu, öğ­re­nim sü­reç­le­ri ve sı­nav­lar­la il­gi­li alı­na­cak ka­rar­lar­da be­lir­le­yi­ci ola­cak. Sı­nav­la­rın or­tak, ders­le­rin blok ola­rak ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin sü­reç züm­re öğ­ret­men­ler ku­ru­lu­nun öne­ri­si­ne, öğ­ret­men­ler ku­ru­lu­nun ka­ra­rı­na ve okul mü­dü­rü­nün ona­yı­na bağ­lan­dı.

* Okul mü­dü­rü­ne öğ­ren­ci ile il­gi­li acil di­sip­lin du­rum­la­rın­da on iş gü­nü­ne ka­dar ted­bir ka­ra­rı ala­bil­me yet­ki­si ve­ril­miş,

* Öğ­ret­men­le­re ye­ni be­ce­ri­ler ka­zan­dır­mak, eği­tim ve öğ­re­tim­de kar­şı­la­şı­lan prob­lem­le­re çö­züm yol­la­rı bul­mak ama­cıy­la ders ke­si­min­de ve ye­ni ders yı­lı baş­lan­gı­cı ön­ce­sin­de mes­le­ki ça­lış­ma­la­rı üc­ret­len­di­ri­le­cek.

* Okul­la­r, haf­ta so­nu, ya­rı­yıl ve yaz ta­til­le­ri da­hil ol­mak üze­re ge­rek­ti­ğin­de 07.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da yıl bo­yun­ca açık bu­lun­du­ru­la­rak, şart­la­rı uy­gun olan bü­tün okul­lar­dan tam gün tam yıl ya­rar­la­nı­la­bi­le­cek.

Ye­ni öğ­re­tim yı­lı, ön­ce­ki yıl­la­rı da ara­ta­cak bir bi­çim­de san­cı­lı baş­lı­yor. Eği­tim­de bu gi­di­şi dur­du­ra­cak yi­ğit de çık­ma­dı…
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Okullara mescit, sistemde oynama. Yeni öğretim yılında değişiklikler...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları