Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bir paşanın hazin sonu....
11/9/2013

Bir paşanın hazin sonu....

Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın Su­riye­’den çı­ka­rıl­ma­sın­dan son­ra, dö­ne­min Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Şe­ner Eruy­gur, Su­ri­ye ile te­mas­la­rı yü­rüt­tü. İliş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­sin­de, Su­ri­ye ma­kam­la­rı­nın PKK’­ya ba­kış açı­sı­nı de­ğiş­tir­me­sin­de bü­yük kat­kı­sı ol­du. PKK ey­lem­le­ri­nin azal­dı­ğı dö­nem­de, fark­lı ça­lış­ma­la­ra yö­nel­di.O fark­lı ça­lış­ma­lar ara­sın­da jan­dar­ma­nın ‘ör­nek köy­le­r’ oluş­tur­ma­sı, mey­ve bah­çe­le­ri ku­rul­ma­sı, eroz­yon­la mü­ca­de­le­de var­dı. Mil­yon­lar­ca adet fi­dan di­kil­di, ba­kı­mı da jan­dar­ma ka­ra­kol­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­dı. Emek­li­ye ay­rıl­ma­sın­dan son­ra Eruy­gur, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği­’nin ‘Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’ gö­re­vin­de bu­lun­du. Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­ri­ne des­tek ol­du. Hep Ata­türk sev­da­lı­sı, do­ğa aşı­ğı bir ko­mu­tan ola­rak anıl­dı.

Hey gi­di Şe­ner Pa­şa hey

Ara­dan yıl­lar geç­ti… ‘Er­ge­ne-­ko­n’ ola­rak bi­li­nen so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­lan­dı. Ay­nı so­ruş­tur­ma­nın tu­tuk­lu sa­nık­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lo­n’­la bir­lik­te Kan­dı­ra F Ti­pi Ce­za­evi’­ne ko­nul­du. Ce­za­evi­nin 18 ba­sa­mak­lı mer­di­ve­nin­den yu­var­lan­dı. Bu ola­yı bi­le ‘yan­daş ba­sı­n’ fark­lı gös­ter­me gay­re­ti­ne gir­di. Sa­ba­hın er­ken saa­tin­de Hur­şit To­lon, söz­de mer­di­ven­den it­ti­ği Şe­ner Pa­şa­’nın ba­sa­mak­lar­dan yu­var­lan­ma­sı­na ne­den ol­muş. Eğer To­lon Pa­şa, gü­rül­tü­ye uya­nıp ce­za­evi gö­rev­li­le­ri­ne za­ma­nın­da du­ru­mu bil­dir­me­miş ol­say­dı, Şe­ner Pa­şa­’nın kur­ta­rıl­ma­sı da müm­kün ol­ma­ya­bi­lir­di.

Oku­yan, ya­zan, Şe­ner Pa­şa­’nın, ce­za­evin­de ge­çir­di­ği ka­za­dan son­ra ha­ya­tı alt-üst ol­du. Oku­ma-yaz­ma ye­te­ne­ği­ni yi­tir­di. Saa­ti bil­mi­yor ve ar­tık za­man mev­hu­mu yok ol­du. Ken­di evin­de oda­sı­nın ye­ri­ni bi­le bu­la­mı­yor. Mer­di­ven­den inip çı­ka­mı­yor. Her gün çok sa­yı­da ilaç içi­ril­mek zo­run­da… Eruy­gu­r’­un bir yar­dım­cı­sı ol­ma­dan ilaç­la­rı­nı be­lir­le­nen sa­at­te iç­me­si de müm­kün mü?

Evinden ambulansla alındı

En zo­ru da onu bu ha­liy­le ce­za­evi­ne gön­der­mek ol­ma­lı. Onun du­ru­mu­nu en iyi bi­len­ler­den bi­ri­si de avu­ka­tı Fi­liz Esen… ‘Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’ kap­sa­mın­da Şe­ner Eruy­gur, 5 Ağus­tos 2013 ta­ri­hin­de ağır­laş­tı­rıl­mış ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­mış, hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­ka­rıl­mış­tı.

Eruy­gu­r’­un bu­gün­kü du­ru­mu, ade­ta bir ço­cu­ğu an­dı­rı­yor. Ce­za­evi­ne gön­de­ri­le­ce­ği an­la­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğın­da, ken­di­si­ni sev­me­dik­le­ri için gön­der­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. O yüz­den eşi­ne, ço­cuk­la­rı­na, avu­ka­tı­na kü­sü­yor.

Hak­kın­da­ki mah­ku­mi­yet ka­ra­rı üze­ri­ne, avu­ka­tı mah­ke­me­ye iti­raz et­ti. An­cak so­nuç de­ğiş­me­di. Dün sa­bah, Fe­ner­bah­çe Or­du­evi’­ne gi­den po­lis, Şe­ner Pa­şa­’yı gö­tür­me­ye gel­miş­ti. Ev­den ağıt­lar yük­se­li­yor­du. Avu­kat Fi­liz Ha­nım da tüm ça­ba­la­rı­na rağ­men Şe­ner Pa­şa­’nın gö­tü­rül­me­si­ne en­gel ola­ma­mış­tı.

Geceyi hastanede geçirdi

Sa­ba­hın er­ken saa­tin­de evin­de çok sa­yı­da gö­rev­li­yi gö­ren Şe­ner Pa­şa da ne ol­du­ğu­nu an­la­ma­dı. He­ye­can­lan­dı, tan­si­yo­nu yük­sel­di. İlaç­la­rı ve­ril­di. Dok­tor, da­mar yo­lu aç­tı. Pa­şa, am­bu­lans­ta se­rum ve­ri­le­rek Çağ­la­yan Ad­li­ye­si­’ne gö­tü­rül­dü.
Avu­ka­tı çır­pı­nı­yor­du. Mah­ke­me­ye çı­ka­rıl­ma­dan ön­ce Ad­li Ta­bip, Şe­ner Pa­şa­’nın du­ru­mu­nu gör­dü. Bu ha­liy­le ce­za­evi­ne gö­tü­rül­me­si­nin sa­kın­ca­lı ola­ca­ğı­nı an­la­mış ola­cak ki, tam te­şek­kül­lü bir has­ta­ne­den ce­za­evi­ne ko­nu­lup ko­nul­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da ra­por is­te­di. Pa­şa, bu kez Şişli Etfal Hastanesi’ne gö­tü­rül­dü. Bugün ra­por alın­dık­tan son­ra Şe­ner Pa­şa ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rı­la­cak.

O da­va, bu ha­le ge­tir­di

Pa­şa­’nın ce­za­evi­ne ko­nul­ma­sı­na avu­ka­tı Fi­liz Ese­n’­in iti­ra­zı çok. On­lar­dan birka­çı­nı din­li­yo­rum:

- “Mü­vek­ki­lim, hiç­bir za­man sa­vun­ma ya­pa­cak du­rum­da ol­ma­mış ve bun­dan son­ra da ola­ma­ya­cak­tır. Oku­ma-yaz­ma ye­te­ne­ği as­la ge­ri ge­ti­ri­le­me­ye­cek­tir. Ge­çir­di­ği be­yin ha­sa­rı, ya­ni or­ga­nik be­yin sen­dro­mu ne­de­niy­le hak­kın­da hiç­bir za­man yar­gı­la­ma ya­pı­la­ma­ya­cak­tır.”

- “San­ki mü­vek­ki­li­min sav­cı­lık sor­gu­su, kim­lik tes­pi­ti, sa­vun­ma­la­rı alın­mış… Di­ğer sa­nık­lar­la ay­nı du­rum­day­mış gi­bi hü­küm ve­ril­di.”

- “Ya­şa­ma ke­na­rın­dan tu­tu­nan mü­vek­ki­li­min bı­ra­kın ce­za­evi­ne ko­nul­ma­sı­nı; ba­sit ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­dereme­me­si, mev­cut sta­bil du­ru­mu­nun anın­da bo­zu­la­rak çok kı­sa bir sü­re­de öl­me­si an­la­mı­na gel­mek­te­dir.”

- “E­ruy­gur, da­va­dan ön­ce hiç­bir be­yin­sel prob­le­mi ol­ma­yan, son de­re­ce ze­ki bir in­san­ken bu da­va ne­de­niy­le or­ga­nik be­yin sen­dro­mu ge­çir­di. Ak­li me­le­ke­le­ri nok­san, muh­taç bir in­san; bir tür al­ze­imer et­ki­siy­le ka­lı­cı akıl has­ta­sı ol­du. Se­be­bi ta­ma­men mah­ke­me­dir, yar­gı­la­ma­dır. Şim­di bu yet­mez­miş gi­bi bir de ce­za­evi­ne ko­na­rak ya­şa­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Yar­gı­la­ma ve ce­za­lan­dır­ma da­hil, hiç­bir şey in­san ha­ya­tı ve sağ­lı­ğın­dan da­ha önem­li de­ğil­dir. Bi­li­yo­ruz ki, mü­vek­ki­lim ce­za­evin­de ya­şa­ya­ma­ya­cak­tır.”

Şe­ner Eruy­gur için has­ta­ne­nin ve­re­ce­ği ‘sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ru­’, ya onun ce­za­evi­ne gön­de­ril­me­si­nin ya da ha­pis ce­za­sı­nı evin­de çek­me­si­nin yo­lu­nu aça­cak. Ne ya­zık ki ül­ke­miz­de, doktorların tıb­bın ge­re­ği­ne uy­gun sağ­lık ra­po­ru ver­me­si bi­le suç ha­li­ne gel­di... Tutuklanmaya göze alanlar ancak gerçek durumu yansıtan rapor verebiliyor...
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bir paşanın hazin sonu....

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları