Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Savaş düzeni"nin işaretleri
8/9/2013

"Savaş düzeni"nin işaretleri

911 ki­lo­met­re­lik Tür­ki­ye-Suriye sı­nı­rı ala­bil­di­ği­ne ha­re­ket­li. Su­ri­ye sı­nı­rın­da “3 bin at­lı, 250 araç­lı, bin ya­ya­” ka­çak­çı­dan söz edi­li­yor ve biz de ina­nı­yo­ruz! Ama yö­re hal­kı on­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün din­ci ör­güt­le­rin mi­li­tan­la­rı ol­du­ğu­nu, sı­nır­da as­ke­rin ön­lem al­ma­sın­dan son­ra bun­la­rın ya­şan­dı­ğı gö­rü­şün­de.CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Re­fik Er­yıl­maz, ba­zı sı­nır il­le­ri­ni do­laş­tı. “Sı­nır­da­ki ha­va­yı sor­du­ğum­da sa­vaş te­dir­gin­li­ği va­r” di­yor. Te­le­viz­yon­lar­da san­ki sa­vaş baş­lı­yor­muş gi­bi ve­ri­len ha­ber­ler, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da Su­ri­ye­’nin vu­rul­ma­ma­sı ha­lin­de, Su­ri­ye­’nin Tür­ki­ye­’yi vu­ra­ca­ğı an­la­mı­na ge­len söz­le­ri bu te­dir­gin­li­ği da­ha da ar­tı­rı­yor.

11 Ey­lü­l’­de kutlanacak olan ne bay­ra­mı?…

Su­ri­ye­’de sa­va­şa gi­dip ge­len Esad kar­şıt­la­rı­nın Apay­dın Kam­pı’n­da ara­la­rın­da­ki ko­nuş­ma­lar ür­kü­tü­yor. Kamp­ta bu­lu­nan­la­rın “11 Ey­lü­l’­de bay­ra­mı­mı­zı kut­la­ya­ca­ğı­z” söz­le­ri önem­li me­saj­lar içe­ri­yor. Mil­let­ve­ki­li Er­yıl­maz da, öğ­ren­di­ği bu bil­gi­yi ba­zı ka­mu gö­rev­li­le­riy­le pay­laş­mış. Son dö­nem­ler­de bı­yık­sız-sa­kal­lı olan­la­rın gi­riş-çı­kış­la­rı­nın faz­la­lı­ğı­na dik­kat çek­miş. Her za­man ol­du­ğu gi­bi yet­ki­li­ler “Ge­rek­li gü­ven­lik ted­bir­le­ri alı­nı­yo­r” kar­şı­lı­ğı­nı ver­miş. Esad kar­şıt­la­rı­nın, 11 Ey­lü­l’­de kut­la­ya­ca­ğı ne bay­ra­mı? Aca­ba, sal­dı­rı o gün mü baş­la­ya­cak?

İd­di­a çok. Ör­ne­ğin Sa­man­da­ğ’­ın Çev­lik-Ar­sus yo­lun­da de­niz kı­yı­sı­na pla­ka­sı bu­lun­ma­yan am­bu­lans­lar­la sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da si­lah ve mü­him­mat in­di­ril­di­ği­nin çok ta­nı­ğı bu­lun­du­ğu­nu, Mil­let­ve­ki­li Er­yıl­maz be­lir­ti­yor. O da, söy­le­nen­le­re baş­ta ih­ti­yat­lı yak­la­şı­yor. An­cak, an­la­tan­lar, gö­ren­ler ara­sın­da inan­dı­ğı ki­şi­ler bu­lun­du­ğu­nu ve o yüz­den te­red­dü­dü­nün bu­lun­ma­dı­ğı­nı ek­li­yor.

Rey­han­lı­’da 53 va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bom­ba­lı sal­dı­rıy­la il­gi­li Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu­’nun ça­lış­ma­sı da ta­mam­lan­dı. Öğ­re­ni­yo­ruz ki hiç­bir ka­mu gö­rev­li­si­nin ha­ta­sı, ek­si­ği yok­muş. Bu ra­po­run, Ha­tay C.Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­nın ka­pa­tıl­ma­sı için bir me­saj içer­di­ği de yö­re­de ko­nu­şu­lan­lar ara­sın­da.

Şa­m’­dan atı­la­cak fü­ze­ler

Ga­zi­an­te­p’­te bu­lu­nan CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ke­r’­e, “Va­tan­daş şu gün­ler­de en çok ne­yi ko­nu­şu­yor?” di­ye so­ru­yo­rum. Esa­d’­ın, Tür­ki­ye­’ye fü­ze atıp at­ma­ya­ca­ğı­nın ken­tin gün­de­min­de ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor, Esa­d’­ın elin­de An­ka­ra­’yı vu­ra­cak fü­ze­ler de bu­lun­du­ğu­nu as­ke­ri yet­ki­li­ler­den öğ­ren­di­ği­ni söy­lü­yor.

Açık­ça­sı va­tan­daşta kor­ku ve hu­zur­suz­luk var. İl­ginç­tir, bay­ram­dan son­ra sı­ğın­ma­cı sa­yı­sın­da önem­li bir ar­tış ol­muş. Sı­ğın­ma­cı sa­yı­sı­nın art­ma­sı­nın, Esa­d’­ın as­ker­le­ri­nin işi­ni ko­lay­laş­tı­ra­ca­ğı de­ğer­len­di­ri­li­yor. Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su­’nun Ga­zi­an­te­p’­te po­li­sin ko­ru­du­ğu bü­ro­su da bu­lu­nu­yor.

Ga­zi­an­te­p’­te, mu­ha­lif­ler için si­pa­riş ve­ri­len ro­ket mer­mi­si, top nam­lu­su, si­lah­la­rın ek­sik par­ça­la­rı üre­ti­li­yor. Bun­la­rın sı­nır­dan ge­çiş­le­ri­ne ise göz yu­mul­du­ğu ko­nu­şu­lan­lar ara­sın­da. Tür­ki­ye­’ye bu ka­dar gi­riş-çı­kış ya­pan grup­la­rın, ül­ke­miz­de ey­lem yap­ma­ya­ca­ğı­nı kim ga­ran­ti ede­bi­lir?

Su­ri­ye­’de ça­tı­şan va­tan­daş­la­rı­mız

CHP, Şan­lı­ur­fa­’dan mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­mış­tı. Şan­lı­ur­fa­’nın sı­nır il­çe­le­rin­den Cey­lan­pı­na­r’­da­ki du­ru­mu da CHP İl Baş­ka­nı Fer­hat Ka­ra­ta­ş’­tan din­li­yo­rum:

“Hü­kü­met ilk baş­ta El Nus­ra­’yı des­tek­le­di. Su­ri­ye­’de PYD ile El Nus­ra ara­sın­da­ki ça­tış­ma­lar­da, El Nus­ra­’dan ya­ra­la­nan­lar has­ta­ne­le­re ge­ti­ri­lir­ken, PYD’­li ya­ra­lı­lar ise ka­bul edil­me­di. Bu yüz­den, El Nus­ra mi­li­tan­la­rı­nın has­ta­ne­ye alın­ma­sı­na, PYD’­li­le­rin alın­ma­ma­sı­na va­tan­daş­la­rın tep­ki­si ol­du. Bu­gün Tür­ki­ye­’den hem El Nus­ra­’ya, hem de PYD’­ye ka­tı­lım­lar var. Ör­ne­ğin Si­ve­rek­li üç ki­şi El Nus­ra saf­la­rın­da ça­tı­şır­ken öl­dü. PYD’­ye ka­tı­lan­lar­dan da 5 ki­şi­nin öl­dü­ğü söy­le­ni­yor. Ya­ni va­tan­daş­la­rı­mız da Su­ri­ye­’de fark­lı grup­lar adı­na biz­zat ça­tış­ma­la­rın için­de.”

Mı­sır için ağ­la­yan Baş­ba­kan…

İl Baş­ka­nı Fer­hat Ka­ra­ta­ş’­a, ge­li­nen du­ru­mu va­tan­da­şın na­sıl kar­şı­la­dı­ğı­nı sor­dum. Şun­la­rı söy­le­di: “Baş­ba­ka­n’­ın tu­tu­mu­na kar­şı va­tan­daş da ho­mur­dan­ma var. Ör­ne­ğin ‘Mı­sı­r’­da ölen­le­re ağ­la­yan Baş­ba­kan, Su­ri­ye­’de bin­ler­ce in­sa­nın ölü­mü­ne ne­den ola­bi­le­cek sa­va­şı ni­çin is­ti­yor?’ di­ye kı­zı­yor­lar. Olay­la­rın bu ha­le gel­me­sin­de Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın so­rum­lu­lu­ğu­nun bü­yük ol­du­ğu­nu gör­me­ye baş­la­dı­lar. Ya­ni va­tan­daş uya­nı­yor. Has­ta­ne­ler Su­ri­ye­li­ler­le do­lu. Va­tan­daş hiz­met ala­mı­yor, Dev­let dok­tor gön­der­mi­yor, es­naf bi­tik du­rum­da.”

Çar­şam­ba gü­nü CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu, per­şem­be gü­nü de 6 ki­şi­lik CHP he­ye­ti Cey­lan­pı­na­r’­a gi­de­cek. Ra­por­la­rın­da, “Ki­li­s’­te, Cey­lan­pı­na­r’­da, bir­çok il­çe­de Su­ri­ye­li nü­fu­su, Türk va­tan­da­şı nü­fu­su­nu geç­ti­” no­tu­nu da dü­şe­cek­ler.

Bir de sı­nır boy­la­rın­da gö­re­cek­le­ri yer­ler var. Zırh­lı bir­lik­le­ri­miz sı­nı­ra gi­di­yor, fü­ze ba­tar­ya­la­rı yer­leş­ti­ri­li­yor, tank­lar ha­re­ket ha­lin­de. San­ki “sa­vaş dü­ze­ni­” alın­mış du­rum­da…
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Savaş düzeni"nin işaretleri

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları