Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Lehte, aleyhte parayla her türlü tanıklık yapılıyor. Böyle olduğunu bakın kim söylüyor...
4/9/2013

Lehte, aleyhte parayla her türlü tanıklık yapılıyor. Böyle olduğunu bakın kim söylüyor...

AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de çı­ka­rı­lan ya­sa ile “giz­li ta­nık­lı­k” ge­ti­ril­di. Bu­nun en yay­gın uy­gu­la­ma­sı da “Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­da or­ta­ya çık­tı. San­ki giz­li ta­nık­lık, bu da­va­lar için çı­ka­rıl­mış gi­bi… Da­va­da, 50’yi aş­kın “giz­li ta­-nı­k” din­len­di. İşin il­ginç yö­nü, da­va­nın hem sa­nı­ğı, hem ta­nı­ğı, hem de giz­li ta­nı­ğı­nın açık­la­ma­la­rı­na da­ya­na­rak yüz­ler­ce ki­şi ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rıl­dı.Yar­gı­la­nan as­ker­ler, İş­çi Par­ti­li­ler, AKP kar­şı­tı yo­rum­la­rıy­la ta­nı­nan ga­ze­te­ci­ler, bi­lim adam­la­rı olun­ca, “giz­li ta­nı­k”­lar­dan AK­P’­nin hiç­bir şi­ka­ye­ti ol­ma­dı. Ama unut­ma­ya­lım, “giz­li ta­nık­la­r” bir gün si­ze de if­ti­ra­lar atar on­la­rın if­ti­ra­la­rı so­nu­cu sizi de ce­za­evi­ne koyabilirler.

Bu terörü AKP getirdi

Baş­ba­ka­n Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ni­kah ta­nık­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Ha­ta­y’­ın Dört­yol İl­çe­si Ye­şil­köy Bel­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fat­ma Gör­gen Se­li­moğ­lu, “Suç­tan kay­nak­la­nan mal var­lı­ğı de­ğer­le­ri­ni ak­la­ma, res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik, kas­ten adam öl­dür­me, teh­dit, an­tre­po ve­ya ge­çi­ci de­po­da­ki ser­best do­la­şım­da bu­lun­ma­yan eş­ya­yı izin­siz ola­rak çı­kar­ma­k”­la suç­la­nı­yor.

Ün­lü bir pet­rol şir­ke­tin­de yö­ne­ti­ci­lik ya­pan Ömer Ce­mil Sa­na­l’­ın 2007’de öl­dü­rül­me­siy­le il­gi­li ola­rak yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma so­nu­cu Fat­ma Gör­gen Se­li­moğ­lu ile kar­de­şi Re­şat Gör­gen tu­tuk­lan­dı. On­la­rın tu­tuk­lan­ma­sın­da iki “giz­li ta­nı­ğı­n” ifa­de­le­ri­nin de et­ki­li ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­” baş­ta ol­mak üze­re “giz­li ta­nık­la­r” gö­re­vi­ni yap­tık­la­rı­na gö­re, ar­tık bun­la­rın AK­P’­li­le­re de za­rar ver­me­ye baş­la­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­lip, ye­ni dü­zen­le­me­ye gi­di­le­bi­lir.
“Giz­li ta­nı­k”­lık tam an­la­mıy­la “giz­li ta­nık te­rö­rü­”ne dön­üşmüş du­rum­da. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu’nun da ye­ni ad­li yıl açı­lı­şın­da vur­gu yap­tı­ğı ko­nu­lar­dan bi­ri­si “giz­li ta­nık­lı­k”­tı. Fey­zi­oğ­lu­’nun “yol te­miz­li­ği­” an­la­mın­da söy­le­dik­le­rin­den ba­zı­la­rı:

“Ör­ne­ğin en­gi­zis­yon dö­nem­le­ri­ni an­dı­ran giz­li ta­nık­lık kal­dı­rıl­ma­lı. Uy­gu­la­ma­da tu­tuk­la­ma zo­run­lu­lu­ğu al­gı­sı ya­ra­tan ka­ta­log suç­la­ra iliş­kin dü­zen­le­me­den vaz­ge­çil­me­li. Te­rör­le Mü­ca­de­le Mah­ke­me­le­ri lağ­ve­dil­me­li. Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­ il­ga edil­me­li.”

AK­P’­li baş­ka­nın ifa­de­sin­den

Ada­na Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu ile Gö­rev­li 1. No.lu Ha­kim­li­ği­’n­de, adam öl­dür­me­ye az­met­tir­mek­le suç­la­nan be­le­di­ye baş­ka­nı ve onun avu­kat­la­rı­nın söy­le­dik­le­ri­ni za­bıt­lar­dan oku­ya­lım:

Şüp­he­li Fat­ma Gör­gen Se­li­moğ­lu sor­gu ve sa­vun­ma­sın­da: Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğum dö­nem­de ön­ce­ki ve son­ra­ki mal­la­rı­mın dö­kü­mü çı­ka­rıl­sın, mal­var­lı­ğım­da ar­tış yok­tur. Ev­len­dik­ten son­ra eşim­den do­la­yı bir ar­tış ol­muş­tur. Ben giz­li ta­nık be­yan­la­rı­nı ka­bul et­mi­yo­rum. Pa­ra kar­şı­lı­ğı da yap­mış ola­bi­lir­ler. Giz­li ta­nık­la­rın ne­den bu şe­kil­de ifa­de ver­dik­le­ri­nin tes­pit edil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Dos­ya­da bu­lu­nan ile­ti­şim tes­pit­le­ri, ta­nık be­yan­la­rı ve dos­ya­da bu­lu­nan aley­him­de olan hu­sus­la­rı ka­bul et­mi­yo­rum.

Gör­ge­n’­in avu­kat­la­rın­dan Ali Ya­vuz ise sa­vun­ma­sın­da da­ha çok “giz­li ta­nık­la­rın du­ru­mu­nu­” an­la­tı­yor. Er­ge­ne­ko­n’­da on­lar­ca in­sa­nı ya­kan “giz­li ta­nık­la­r” için Fat­ma Gör­ge­n’­in avu­ka­tı­nın mah­ke­me­de söy­le­dik­le­ri­ni oku­ya­lım:

“Fat­ma Gör­gen Se­li­moğ­lu 2004 yı­lın­dan be­ri be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­mak­ta­dır. Hiz­met nok­ta­sın­da hırs­lı ol­du­ğu için önü­nü kes­mek is­te­mek­te­dir­ler. Ha­ya­tın ola­ğan akı­şı­na gö­re bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın bir ki­şi­yi az­met­tir­mek için top­lan­tı yap­ma­sı dü­şü­nü­le­mez. Dos­ya­da­ki sü­reç 2007’den be­ri de­van et­mek­te­dir. Bu sü­reç­te ken­di­si­nin ya­nı­na le­he ya da aley­he pa­ra ile ta­nık­lık yap­mak is­te­yen bir sü­rü ki­şi gel­miş­tir. Giz­li ta­nık­la­rın da bu şe­kil­de pa­ra kar­şı­lı­ğı ta­nık­lık yap­mış ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Mü­vek­ki­lim is­tik­ba­li olan bir in­san­dır. Ay­rı­ca 2 ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğun ko­ru­yu­cu ai­le­si­dir. Tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­ruz.”

Bel­gelerle des­tek­len­me­li

Giz­li ta­nık­la­ra ba­zı em­ni­yet men­sup­la­rı­nın çok önem­li va­at­ler­de bu­lun­du­ğu­nu da, Di­yar­ba­kı­r’­da de­vam eden emek­li Al­bay Ce­mal Te­mi­zö­z’­ün yar­gı­lan­dı­ğı da­va­dan öğ­re­ni­yo­ruz. İki giz­li ta­nık, ken­di­le­ri­ne ve­ri­len söz­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si üze­ri­ne giz­li ta­nık­lık­tan vaz­ge­çi­yor.

Giz­li ta­nık ol­ma­la­rı için ken­di­le­ri­ne yurt­dı­şı­na gön­der­me, ra­hat bir ha­yat, pa­ra, ge­re­ki­yor­sa fi­zi­ki gö­rü­nü­mü­nün de­ğiş­ti­ril­me­si, ço­cuk­la­rı­na iş ga­ran­ti­si vaat edildiğini öne sür­dü­ler. İş­te giz­li ta­nık de­di­ği­niz bun­lar. Bi­ri­le­ri­ni yak­mak için na­sıl ya­lan söy­lü­yor, if­ti­ra­lar atıyorsa, ken­di­le­ri­ni böy­le bir ta­nık­lı­ğa ik­na eden­le­ri de ge­rek­ti­ği za­man sa­ta­bi­li­yor­lar.

Öl­dü­rü­len ün­lü pet­rol şir­ke­ti­nin yö­ne­ti­ci­le­rin­den Ömer Ce­mil Sa­nal için kar­deş­le­ri, avu­kat­la­rı ina­nıl­maz bir hu­kuk mü­ca­de­le­si yü­rü­tü­yor. So­ruş­tur­ma bel­li bir nok­ta­ya ge­ti­ril­di. Ül­ke­miz­de hu­kuk mü­ca­de­le­si­nin zor­lu­ğu­nu bi­len ve ya­şa­yan­lar için di­le­riz da­ha faz­la ge­cik­me­den ada­let ye­ri­ni bu­lur.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Lehte, aleyhte parayla her türlü tanıklık yapılıyor. Böyle olduğunu bakın kim söylüyor...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları