Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Önce mahkumlar direndi --- 2. yazı
19/8/2013

Önce mahkumlar direndi --- 2. yazı

Ve bek­le­nen gü­ne gi­ri­li­yor­du. 14 Ağus­to­s’­u 15 Ağus­to­s’­a bağ­la­yan ge­ce, de­rin bir ses­siz­lik var­dı. Bir grup Eru­h’­a doğ­ru ala­ca­ka­ran­lık­ta tek kol ha­lin­de yü­rü­yor­du. Her şey plan­la­dık­la­rı gi­bi gi­di­yor­du. Top­lan­ma ye­ri­ne gel­me­den ön­ce te­le­fon kab­lo­la­rı ke­sil­miş­ti, il­çe­le­rin ha­ber­leş­me ağı ar­tık yok­tu. Bir­den kı­ya­met kop­tu. Bom­ba­lar pat­lı­yor, ka­laş­ni­kof­lar ge­ce­nin ses­siz­li­ği­ni bo­zu­yor­du. Or­ta­lık ana-ba­ba gü­nüy­dü. Ko­ca il­çe bir grup te­rö­ris­te tes­lim ol­ma­ya baş­la­mış­tı. Te­rö­rist­le­rin ka­ra­ko­lun içi­ne gi­rer gir­mez sor­duk­la­rı ilk so­ru “Ko­mu­ta­nı­nız kim?” ol­du. Meh­met Ast­su­bay, rüt­be­le­ri­ni, ola­yın ilk şaş­kın­lı­ğı geç­ti­ğin­de çok­tan sök­müş­tü. Nö­bet­çi er Sü­ley­man Ay­dın şe­hit ol­muş­tu. 9’u as­ker 12 ki­şi ya­ra­lan­mış­tı. Dört te­rö­rist ban­ka­ya yö­nel­di. He­def ka­sa­yı aç­mak­tı. Pat­la­yı­cıy­la ka­sa­yı aç­mak is­te­di­ler. An­cak dev ka­sa­yı aça­ma­dı­lar. Bek­çi­nin çe­ne­si­ne nam­lu­yu da­ya­yıp sor­du­lar: “Ne­re­de ban­ka mü­dü­rü, ne­re­de ka­sa anah­ta­rı?”Mü­dür tam 4 sa­at kü­mes­te sak­lan­dı

Ban­ka­nın üst ka­tın­da loj­man­lar var­dı. Ko­şa­rak mü­dü­rün evi­ne gir­mek is­te­di­ler, içer­de kim­se yok­tu. Mu­ha­se­be Mü­dü­rü Mu­sa Çay­na­k’­ın evi­ne gir­di­ler. Çay­na­k’­a “Ver ka­sa­nın anah­ta­rı­nı­” di­ye ba­ğır­dı­lar. Çay­nak, “A­nah­tar Mü­dür Be­y’­de­” de­di… Da­ha son­ra ho­par­lör­den bir anons yük­sel­di: “Dik­kat dik­kat. Zi­ra­at Ban­ka­sı Mü­dü­rü Şa­ban Se­za­i Yıl­maz, ace­le ban­ka­ya gel. Gel­me­men ha­lin­de eli­miz­de olan eşin ve ço­cu­ğun ya­rım sa­at için­de öl­dü­rü­le­cek.” Yıl­maz, anon­su du­yu­yor­du. Yıl­maz o ka­rı­şık­lık­ta bir ta­vuk kü­me­si­ne gir­miş ve yü­züs­tü yat­mış­tı… Mü­dür tam 4 sa­at kü­mes­te sak­lan­dı O ban­ka­cı şim­di bir tu­ris­tik ili­miz­de ya­şı­yor. “O gün bir da­ha gel­me­si­n” di­yor ve şöy­le an­la­tı­yor: “Her şe­yi gö­ze al­dım ve çık­ma­ma­ya ka­rar ver­dim. Kü­me­se gir­di­ği­mi gö­ren­ler var­dı. İs­te­se­ler be­ni ele ve­re­bi­lir­ler­di. Bir ara kü­me­sin üze­rin­de ayak ses­le­ri duy­dum. ‘Bu­ra­lar­da yo­k’ di­ye bir ses duy­dum. Dört sa­at kü­mes­te bek­le­dim…Ta­vuk kü­me­sin­de bit çok­tu. Her ta­ra­fım ka­şın­ma­ya baş­la­mış­tı ama ka­şı­ya­mı­yor­dum. Eşim ve ço­cuk­la­rı­mın öl­dü­rül­müş ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor, çıl­dı­rı­yor­dum.” Ban­ka­cı­nın eşi ve oğ­lu jan­dar­ma­nın bah­çe­sin­dey­di­ler.

Kay­ma­ka­mın evi­ni kim­se söy­le­mi­yor­du

Se­ken kur­şun­lar­dan diz­ka­pa­ğın­dan ya­ra­la­nan oğ­lu Meh­met Re­ca­i Yıl­maz acı için­de kıv­ra­nı­yor­du. Ce­za­evi ka­pı­sı gü­rül­tüy­le açıl­dı. Mah­kum­lar kar­şı­la­rın­da eli si­lah­lı si­vil­le­ri gör­dü, içe­ri gi­ren­le­rin ilk söz­le­ri “Kür­dis­ta­n’­ı kur­duk. Af çı­kar­dık. Öz­gür­sü­nüz. Çı­ka­bi­lir­si­ni­z” ol­du. Bi­ri­si ce­sa­ret edip, “Val­lah biz kaç­ma­ya­ca­ğı­mı­za da­ir ko­mu­ta­na söz ver­mi­şiz. An­cak öl­dü­re­rek çı­ka­ra­bi­lir­si­ni­z” de­di. Te­rö­rist­ler­den bi­ri, “Ko­mu­tan ar­tık be­ni­m” de­di göğ­sü­nü yum­ruk­la­ya­rak. Ce­za­evin­den çık­ma­mak için bü­yük bir di­re­niş var­dı. Te­rö­rist­ler ka­pı­yı açık bı­ra­kıp gi­der­ken, mah­kum­lar ka­pı­yı ka­pat­tı. Ar­ka­sı­na ne bul­du­lar­sa dol­du­rup ba­ri­kat oluş­tur­du­lar. Mey­dan­da bi­ri­le­ri nu­tuk atı­yor, bi­ri­le­ri ye­re ya­tır­dık­la­rı va­tan­daş­la­rın ka­fa­la­rı­na Ka­laş­ni­ko­f’­u da­ya­mış “Kay­ma­ka­mın evi ne­re­de, sav­cı­nın evi ne­re­de, ko­mu­tan ne­re­de?” di­ye so­ru­yor­du. İn­san­lar ne Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­ın evi­ni, ne sav­cı­nın loj­ma­nı­nı gös­te­ri­yor­du. Ya­nıt, “Val­lah bil­mi­yo­rum…” olu­yor­du.

‘Gi­di­yo­ruz ama Al­lah so­nu­mu­zu hayır ede­’

Eru­h’­un ba­sıl­dı­ğı sa­at­ler­de Hak­ka­ri­’nin Şem­din­li İl­çe­si de ba­sı­lı­yor­du. Grup için­de bu­lu­nan Se­fe­ri Yıl­maz, Şem­din­li­’yi iyi bi­li­yor, on­la­ra kı­la­vuz­luk ya­pı­yor­du. Ba­ran, Meh­met Ağa­as­lan ve Ce­lal, Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu kar­şı­sın­da­ki ca­mi ile yol ara­sı­na yer­leş­ti. Bir grup, in­şa­at ha­lin­de olan As­ker­lik Şu­be­si­’ne yö­nel­di. Se­fe­ri Yıl­maz, si­lah­lı gru­bu şu­be­nin üst ka­tı­na çı­kar­dı. Ro­ke­ta­ta­rı kul­la­nan Hü­se­yin Til­ki, ga­zi­no­yu he­def alıp bir el ateş et­ti. Ro­ke­ta­tar ağa­ca çarp­tı. Bu ara­da Ka­laş­ni­ko­flu grup su­bay ga­zi­no­su­na sü­rek­li ola­rak ateş edi­yor­du. Bu atış­lar beş da­ki­ka ka­dar sür­dü. Grup in­şa­at­tan inip çe­kil­me­ye baş­la­dı. Te­rö­rist­le­rin as­ke­ri bi­na­la­ra yö­ne­lik sal­dı­rı­sı so­nu­cu As­ker­lik Şu­be Baş­ka­nı Tun­cay Şe­ne­rol, Ast­su­bay Ça­vuş Me­miş Arı­baş, Jan­dar­ma Ça­vuş Se­dat Ku­rum ağır şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Ast­su­bay Me­miş Arı­baş al­mış ol­du­ğu mer­mi ya­ra­sı so­nu­cu da­ha son­ra şe­hit ol­du. “Ka­ra ha­ber tel­graf­tan tez gi­de­r” der­ler ama Eru­h’­un ba­sıl­ma­sı­nı bil­dir­mek öy­le ko­lay ol­ma­dı. “İl­çe­miz ba­sıl­dı­” ha­be­ri­ni va­li­li­ğe bil­di­re­bil­mek Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­a dü­şü­yor­du. Şim­di ge­ce­nin ka­ran­lı­ğın­da yo­la çık­mak hiç de akıl işi de­ğil­di… Da­ha­sı git­me­ye yü­rek is­ter­di… İş­te o yü­rek genç Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­da, Or­man Böl­ge Şe­fi Ali Ak­su­’da, da­ha­sı bu­gün kim­se­nin adı­nı bi­le ha­tır­la­ma­dı­ğı Si­ir­t’­ten Eru­h’­a yol­cu ge­ti­ren ve ka­ran­lık çö­kün­ce ge­ri dön­me­yen bir tak­si şo­fö­rün­de var­dı. Yan­la­rı­na bir jan­dar­ma eri al­dı­lar. Tak­si şo­fö­rü, “Val­lah be­yim bun­lar yo­la pu­su bi­le kur­muş­lar­dır. Gi­di­yo­ruz ama Al­lah so­nu­mu­zu ha­yır ede­” de­di. Kay­ma­kam “Ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun git­me­li­yiz. Sa­ba­hı bek­le­ye­cek za­man de­ği­l” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

Ka­ra ha­be­ri ön­ce jan­dar­ma eri ver­di

Va­li ko­na­ğı­nın önü­ne gel­dik­le­rin­de sa­at 02.00 ci­va­rıy­dı. Ko­na­ğın bek­çi­si va­li­yi ra­hat­sız et­mek­ten kor­ku­yor, “Sa­yın Kay­ma­ka­mım sa­bah gel­se­niz ol­maz mı?” di­yor­du. Kay­ma­kam bek­çi­yi ters­le­di ve Va­li Re­cep Bir­sin Özen uyan­dı­rıl­dı. İl­çe­si ba­sı­lan kay­ma­kam çok sı­kın­tı­lıy­dı. Ge­ri­lim­li bir yol­cu­luk­tan son­ra va­li ko­na­ğı­na ulaş­tı­ğın­da bit­kin va­zi­yet­tey­di. Ba­yıl­dı ba­yı­la­cak­tı. Da­ha kay­ma­kam ağ­zı­nı aç­ma­dan jan­dar­ma er ko­nuş­tu: “Va­li Abi bi­zim il­çe­yi bas­tı­lar. Bö­lük ya­zı­cı­mız Sü­ley­man Ay­dın şe­hit ol­du, çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız ya­ra­lı.” Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğan da­ha faz­la di­re­ne­me­di. Bu­lun­du­ğu kol­tu­ğa yı­ğıl­dı. Ba­yıl­mış­tı. Kay­ma­ka­mı ayılt­mak için ko­lon­ya dö­kü­lü­yor. Ken­di­ne ge­lip sa­kin­le­şin­ce, olup bi­ten­le­ri an­lat­tı. Eru­h’­un ba­sıl­dı­ğı­nı Si­irt Va­li­si Re­cep Bir­sin Özen, Şem­din­li­’nin ba­sıl­dı­ğı­nı da Va­li Arif Ak­bu­lut An­ka­ra­’ya bil­di­ri­yor­du. Te­rör ör­gü­tü­nün kan­lı ey­lem­le­ri için iş­te “O ge­ce­” düğ­me­ye ba­sıl­mış­tı…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Önce mahkumlar direndi --- 2. yazı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları