Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Başbakanın öfkesi, demir parmaklıkların arkasına yansıyor
24/7/2013

Başbakanın öfkesi, demir parmaklıkların arkasına yansıyor

Şi­ka­yet han­gi ce­za­evin­den, han­gi gö­rüş­te­ki ki­şi­ler­den ge­lir­se gel­sin, CHP’­li üç mil­let­ve­ki­li ade­ta “ko­şar adı­m” o ce­za­evi­ne gi­di­yor, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler­le, ce­za­evi gö­rev­li­le­riy­le gö­rü­şü­yor ve ça­lış­ma­la­rı­nı ra­po­ra dö­nüş­tü­rü­yor. Ada­let Ba­kan­lı­ğı da, açık­la­nan ra­por­lar üze­ri­ne “ya­lan­dı­r” açık­la­ma­sı ya­pı­yor. An­cak “ya­lan­dı­r” de­ni­len bir­çok ko­nu­nun so­nun­da “ger­çe­k” ol­du­ğu­nu da bi­li­yo­ruz.Ül­ke­miz­de “tu­tuk­lu­luk ce­za­ya dö­nüş­tü­” söz­le­ri­ni hu­kuk­çu­lar­dan sık­ça du­yu­yo­ruz. Ada­let Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ise ce­za­evin­de­ki mah­kum­la­rın tu­tuk­lu ora­nı­nın yüz­de 28’e ka­dar in­di­ği­ni sa­vu­nu­yor. Ül­ke­miz­de “key­fi­” tu­tuk­la­ma­lar ol­du­ğu Bir­leş­miş Mil­let­ler Key­fi Tu­tuk­la­ma­lar Ça­lış­ma Gru­bu­’nun (UNG­WAD) ra­po­ruy­la da or­ta­ya çık­tı.

AİHM ka­ra­rı var ama…

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM) İkin­ci Da­ire­si, 12 Ha­zi­ran 2013 ta­rih­li ka­ra­rın­da, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu (TMK) kap­sa­mın­da­ki suç­lar­da 6 yıl tu­tuk­lu­luk sü­re­si­nin “a­şı­rı uzu­n” ol­du­ğu­nu be­lir­le­di ve bu­nu Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si­’ne (AİHS) ay­kı­rı bul­du.

Be­lir­ti­len da­va dos­ya­sı için Tür­ki­ye­’nin gön­der­di­ği dek­la­ras­yon­da, baş­vu­ra­nın tu­tuk­lu­luk sü­re­si­nin AİH­S’­ne gö­re “a­şı­rı uzu­n” ol­du­ğu­nu ka­bul edi­li­yor, baş­vu­ran­la­rın her bi­ri­ne 4 bin 950 av­ro ve her tür­lü mas­raf ve gi­der­le­ri ve avu­ka­ta da 500 av­ro öde­me ka­bul edi­li­yor, mah­ke­me mev­cut da­va­yı dü­şür­me­ye da­vet edi­li­yor.

Yıl­lar­dır ce­za­evin­de tu­tu­lan Do­ğu Pe­rin­çek, Ok­tay Yıl­dı­rım, Meh­met De­mir­taş, Mu­zaf­fer Te­kin, Hik­met Çi­çek, Ha­san Atil­la Uğu­r‘­un avu­kat­la­rı AİHM ka­ra­rı­nı da­ya­nak gös­te­rip tah­li­ye­le­ri­ni is­te­di­ler.

Kim ne ra­por dü­zen­ler­se dü­zen­le­sin, yet­ki­li­le­ri­miz bun­la­ra mut­la­ka bir kı­lıf bu­lur. “Ar­tık on­lar tu­tuk­lu de­ğil ön hü­küm­lü­” der ve tah­li­ye­ler ger­çek­leş­mez. Eğer UNG­WAD, AİHM ka­rar­la­rı uy­gu­la­nır ol­say­dı bu­gün “Bal­yo­z”­un, “Er­ge­ne­ko­n”­un ce­za­evin­de sa­nı­ğı kal­maz­dı.

“Pa­ket­ler yer aç­mak içi­n”

Ce­za­evin­de ko­şul­la­rın iyi­leş­ti­ril­di­ği­ne iliş­kin açık­la­ma­la­ra kar­şın, CHP he­ye­ti­nin ra­por­la­rı da tam ter­si bir du­ru­mu or­ta­ya ko­yu­yor. Ce­za­ev­le­ri İn­ce­le­me Ko­mis­yo­nu­’nun CHP’­li üye­le­ri Ve­li Ağ­ba­ba, Öz­gür Özel ve Nu­ret­tin De­mi­r‘­in gün­de­me ge­tir­dik­le­ri, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler için “ne­fes bo­ru­su­” olu­yor en azın­dan için­de bu­lun­duk­la­rı ko­şul­la­rın dört du­var dı­şı­na çık­ma­sı sağ­la­nı­yor. Son 1,5 yıl­da 111 kez ce­za­evi zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan CHP’­li Öz­gür Öze­l‘­den, ce­za­evi iz­le­nim­le­ri­ni din­li­yo­rum:

“Ce­za­ev­le­ri­nin du­ru­mun­da iyi­leş­me yok. Yar­gı pa­ket­le­riy­le şart­lı sa­lı­ver­me­ler de ce­za­ev­le­ri tı­ka-ba­sa do­lu ol­du­ğu için ye­ni ope­ras­yon­lar­da tu­tuk­la­na­cak­la­ra yer aç­mak için çı­ka­rı­lı­yor. Sa­de­ce çö­züm sü­re­ci ne­de­niy­le An­ka­ra Sin­ca­n’­dan KCK ve PKK’­lı­lar tah­li­ye edil­di, he­men ar­dın­dan 28 Şu­bat tu­tuk­la­ma­la­rı baş­la­dı. Açık­ça­sı yar­gı pa­ket­le­ri ce­za­evin­de yer aç­mak için çı­ka­rı­lı­yor.

Bu­gün ce­za­ev­le­rin­de ka­pa­si­te­nin çok üze­rin­de mah­kum bu­lu­nu­yor. Ör­ne­ğin Şan­lı­ur­fa Ce­za­evi­’n­de ya­ta­cak yer ol­ma­dı­ğı için mah­kum­la­rın nö­bet­le­şe uyu­duk­la­rı­nı tes­pit et­tik. Ol­ma­sı ge­re­ke­nin çok üze­rin­de tu­tuk­lu ve hü­küm­lü bu­lu­nu­yor.

Mu­ha­lif olan tu­tuk­la­nı­yor

Tür­ki­ye­’de çok faz­la tu­tuk­lu var. Hü­kü­me­te mu­ha­lif bi­ri­si ge­ti­ril­di­ği za­man tu­tuk­lan­ma­sı için yo­ğun ça­ba gös­te­ri­li­yor. Mu­ha­lif olan­la­rın sa­lı­ve­ril­me­si ade­ta is­tis­na ha­li­ne gel­di.

F ti­pi ce­za­ev­le­rin­de ‘tec­ri­t’, ‘in­san­sız­laş­tır­ma­’ yay­gın bir bi­çim­de uy­gu­la­nı­yor. Ce­za­evi yö­ne­ti­mi­nin elin­de­ki en bü­yük si­lah es­nek mev­zu­at­tır. Mev­zu­atı hep ida­re­nin işi­ne gel­di­ği gi­bi yo­rum­la­ma yet­ki­si var. Ör­ne­ğin ‘mah­kum­lar ola­ğan­dı­şı sa­kal bı­ra­ka­maz­la­r’ de­ni­li­yor. Bir ce­za­evin­de ce­za­evi yö­ne­ti­mi ‘o­la­ğan sa­kal bir gün­dü­r’ di­ye yo­rum­la­nıp iki gün­lük sa­ka­lı ola­nı ce­za­lan­dı­rır­ken, baş­ka bir ce­za­evin­de ise sa­ka­la ka­rı­şıl­mı­yor. Bu da, ki­şi­nin yat­tı­ğı su­ça gö­re de­ği­şi­yor.

Her gün ayak­ka­bı ara­ma­sı

Ba­zı ce­za­ev­le­rin­de, her gün mah­kum­la­rın ayak­ka­bı­la­rı kal­dık­la­rı oda­la­rın ka­pı­sı­nın önün­de çı­kar­tı­lıp ba­kı­lı­yor. Ar­tık bu du­rum çok tep­ki çe­ki­yor. Bu yüz­den tar­tış­ma­lar hiç ek­sik ol­mu­yor. Bu­nun için ‘key­fi ara­ma­ya so­n’ slo­ga­nı atan­la­ra da ‘s­lo­gan at­mak su­re­tiy­le ce­za­evi dü­ze­ni­ni boz­mak su­re­tiy­le is­ya­na teş­vi­k’ de­ni­lip di­sip­lin ce­za­la­rı ve­ri­li­yor. Bir ay için­de 3 kez ce­za alan, ai­le­siy­le te­le­fon­la ko­nuş­ma­la­rı ya­sak­la­nan mah­kum­lar var. Ce­za­evin­de ce­za­sı bi­ten­ler, di­sip­lin ce­za­sı yü­zün­den tah­li­ye edil­mi­yor.

Baş­ba­ka­n’­ın ha­va­sı­na gö­re

Ce­za­ev­le­rin­de mu­ha­lif­le­re kar­şı Mus­so­li­ni­’nin dev­let in­ti­ka­mı uy­gu­la­nı­yor. Baş­ba­kan ter­sin­den kalk­mış­sa, ce­za­evi gö­rev­li­le­ri de ce­za­ev­le­ri­ne ter­sin­den gi­ri­yor­lar. Bu yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya ge­li­yor. Baş­ba­ka­n’­ın asa­bı bo­zu­lun­ca, bu in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı­nı da ger­gin­leş­ti­ri­yor. Ko­nuş­tu­ğu­muz iyi ni­yet­li ba­zı me­mur­lar, sert­lik em­ri­nin ‘yu­ka­rı­dan gel­di­ği­ni­’ söy­le­mek­le ye­ti­ni­yor. Böy­le dö­nem­ler­de si­ya­si mah­kum­lar ca­nın­dan bez­di­ri­li­yor. Böy­le gün­ler­de her­kes zor­da ama özel­lik­le Ge­zi Par­kı tu­tuk­lu­la­rı en zor­da… Ay­nı suç­la­ma­lar­la tu­tuk­la­nan­lar Sin­ca­n’­da F ti­pi­ne ‘te­rör suç­lu­su­’ di­ye ko­nu­lu­yor.”

Öz­gür Öze­l‘­in an­la­ta­cak­la­rı çok… Ra­por­la­rı “ya­lan­dı­r” de­yip bir ke­na­ra atıl­ma­ma­lı, dik­kat­le üze­rin­de du­rul­ma­lı.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Başbakanın öfkesi, demir parmaklıkların arkasına yansıyor

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları