Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Vali yardımcısının ipi bu yüzden çekildi
21/7/2013

Vali yardımcısının ipi bu yüzden çekildi

Me­sut Ta­ner Genç, PKK te­rö­rünün en az­gın dö­ne­mi olan 1993’te, Hak­ka­ri­’nin Bey­tüş­şe­bap il­çe­sin­de gö­rev yap­tı. Ora­da ya­şa­dık­la­rı­nı ki­tap ha­li­ne ge­tir­di. Bey­tüş­şe­ba­p’­ın ge­çen yıl te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ril­me gi­ri­şi­min­den son­ra, Gen­ç’­in mü­ca­de­le­si­ni ga­ze­te­ci-ya­zar Yıl­maz Öz­dil kö­şe­si­ne ta­şı­dı. Ha­len Sam­sun Va­li Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pan Genç, Ba­rış ve De­mok­ra­si Par­ti­si (BDP) he­ye­ti­nin Sam­su­n’­da top­lan­tı ya­pa­ma­ma­sı üze­ri­ne elek­tro­nik or­tam­da, “Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­dık di­yen­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı­nın is­pa­tı­dı­r” di­ye yaz­dı. İş­te bu du­rum hak­kın­da in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı­na ne­den ol­du.Va­li­le­rin, ik­ti­da­rın me­mu­ru gi­bi dav­ran­dı­ğı bir dö­nem­de va­li yar­dım­cı­sı­nın bu söz­le­ri hay­li dik­kat top­la­dı. Genç, söz­le­riy­le “ik­ti­da­rın de­ğil, Dev­le­tin va­li yar­dım­cı­sı­” ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­le kal­ma­yıp, “Vay be! Böy­le va­li de kal­mı­ş” yo­rum­la­rı­na da ne­den ol­muş­tu. So­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği­miz­de ken­di­si­ne ulaş­mış­tık. Bi­ze, “25 yıl dev­le­te hiz­met et­tim. Ben, bir Türk mil­li­yet­çi­si ola­rak baş eğ­me­dim. Kı­rı­la­bi­li­rim ama eğil­mem. Tür­k’­üm” de­miş­ti.

Yak­la­şık 25 yıl­dır kay­ma­kam­lık, va­li yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan Me­sut Ta­ner Genç, hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma­dan son­ra, tep­ki­si­ni yi­ne sür­dür­dü. BDP’­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ve KCK üye­le­ri­nin tu­tuk­lan­ma­sı üze­ri­ne Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­in “me­şe ağa­cı­nın han­gi da­lı ne­re­ni­ze bat­tı sa­yın hü­kü­met. Has­s…­tirr” sö­zü­nü ha­tır­lat­tı.

Bu söz­ler­den kı­sa sü­re son­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­in ba­kan­la el ele gö­rün­tü­le­ri de va­li yar­dım­cı­sı­nı hem üz­dü, hem de dev­let adı­na üzül­dü.

“Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­dık di­yen­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı­nın is­pa­tı­dı­r” tweetin­den son­ra, Va­li Yar­dım­cı­sı Genç he­def ol­du. Bu söz­le­riy­le Baş­ba­ka­n’a ha­ka­ret et­ti­ği­ni dik­ka­te alan İçiş­le­ri Ba­ka­nı, ola­yın in­ce­len­me­si için iki mü­fet­tiş bir­den gö­rev­len­dir­di.

Has­ta­ne­de ifa­de­…

Mü­fet­tiş­le­rin Sam­su­n’­a ifa­de için gel­di­ği gün özel bir has­ta­ne­de, ope­ras­yon için bek­le­yen, da­mar yo­lu açıl­mış, ame­li­yat kı­ya­fe­ti giy­di­ril­miş olan Va­li Yar­dım­cı­sı Gen­ç’­in ifa­de­si iş­te bu ko­şul­lar­da alın­dı. İlk so­ru, “Bu twee­ti siz mi at­tı­nız?” ol­du. Genç şun­la­rı söy­le­di:

“E­vet ben at­tım. An­cak yan­lış an­la­şı­lır dü­şün­ce­siy­le bu­nu bir sa­at son­ra sil­dim. An­cak o an­da ta­kip­çi­le­rim al­mış­lar. Yaz­dık­la­rım ba­sın­da yer al­dı. Ben; BDP’­li­le­rin mil­li tan­si­yo­nu yük­selt­ti­ğin­den ya­kın­dım. Sam­su­n’­da yaş­lı ka­dı­nın­dan, ha­mi­le ka­dı­nı­na ka­dar her­kes BDP he­ye­ti­nin ge­li­şi­ne tep­ki gös­te­ri­yor­lar­dı. Mil­li has­sa­si­yet­le yük­se­len mil­li­yet­çi­lik var­dı. Ben de mil­li­yet­çi­li­ğin Sam­su­n’­da gök­le­re çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, mil­li­yet­çi­li­ğin ayak­lar al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı­nı, bun­la­rı söy­le­yen­le­rin ayak­lar al­tın­da kal­dı­ğı­nı be­lirt­tim.”

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, 17 Şu­ba­t’­ta Mar­di­n’­in Mid­yat il­çe­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Biz her tür­lü mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­mış bir ik­ti­da­rı­z” de­miş­ti. Mü­fet­tiş­ler, va­li yar­dım­cı­sı Gen­ç’­e, “T­wee­ti­niz­le Baş­ba­ka­n’ı mı he­def al­dı­nız?” so­ru­su­nu yö­nelt­ti. Genç şu kar­şı­lı­ğı ver­di:

“Bir açı­ko­tu­rum­da Mil­let­ve­ki­li Meh­met Me­ti­ne­r’­in, ‘mil­li­yet­çi­lik be­nim ayak­la­rı­mın al­tın­da­dı­r’ sö­zü ak­lım­day­dı. Ka­fam­da yer eden, BDP’­li­le­rin ayak­lar al­tın­da kal­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­te­dim. Baş­ba­ka­nı he­def al­ma­dım. Böy­le bir dü­şün­cem de ol­ma­dı. Geç­miş­te Baş­ba­ka­n’a, hü­kü­met üye­le­ri­ne ha­ka­ret eden­le­r hâ­lâ gö­rev­le­ri ba­şın­da­dır. Be­nim yaz­dık­la­rım­dan do­la­yı so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı ya­dır­ga­dım. Baş­ba­ka­nı he­def al­ma gi­bi bir kas­tım da yok­tu.”

Ar­tık va­li ola­ma­ya­cak

Mü­fet­tiş­ler ra­po­run­da Gen­ç’­i “Hiz­met için­de dev­let me­mu­ru­nun iti­bar ve gü­ven duy­gu­su­nu sar­sa­cak ni­te­lik­te dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­k”­la suç­la­dı. Dos­ya­sı te­miz, 7 tak­dir­na­mesi bu­lu­nan Va­li Yar­dım­cı­sı için öner­dik­le­ri “ay­lık­tan kes­me­” nin bir alt ce­za­sı olan “kı­na­ma­” ve­ril­me­si­ de istendi.

Ba­kan­lık “ay­lık­tan kes­me­” yi uy­gun bul­du. Bu ce­za­yı alan va­li yar­dım­cı­sı­nın va­li­lik, bü­yü­kel­çi­lik, müs­te­şar, müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı, ge­nel mü­dür­lük, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı ve dai­re baş­kan­lı­ğı yo­lu da ka­pan­dı.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Vali yardımcısının ipi bu yüzden çekildi

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları