Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Fişleme anketi"nin sponsoru Büyükşehir Belediyesi
12/7/2013

"Fişleme anketi"nin sponsoru Büyükşehir Belediyesi

Mer­ke­zi An­ka­ra­’da bu­lu­nan Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği (ÇGD), ik­ti­da­rın da mu­ha­le­fe­tin de her za­man say­gı duy­du­ğu bir der­nek­tir. İk­ti­dar­lar­la, ye­rel yö­ne­tim­ler­le hiç ya­kın iliş­ki­si ol­ma­dı­ğı bi­li­nir. Ken­di kı­sıt­lı ola­nak­la­rıy­la ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şır. Ga­ze­te­ci­le­rin hak ve hu­kuk­la­rı­nı ko­ru­mak adı­na ye­ri gel­di­ği za­man en sert açık­la­ma­lar ya­pı­lır.Der­ne­ğin, bir­çok il­de ol­du­ğu gi­bi Bur­sa­’da da şu­be­si bu­lu­nu­yor. Yet­ki­li­le­ri­ne gö­re 650 ci­va­rın­da da üye­si var. Böy­le bir der­ne­ğin ye­rel yö­ne­tim­ler­le ne işi ola­bi­lir? An­cak, Bur­sa­’da öy­le bir ça­lış­ma baş­la­tıl­dı ki, doğ­ru­su bu du­ru­ma ga­ze­te­ci­ler de şa­şır­dı. Der­nek ara­cı­lı­ğıy­la “fiş­len­dik­le­ri­ni­” dü­şün­dü­ler.

Ya­pı­lan ça­lış­ma şu: Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Bur­sa Şu­be Baş­kan­lı­ğı, ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si eği­lim­le­ri­ni be­lir­le­mek için an­ket uy­gu­lan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Bu­nu da Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin araş­tır­ma­la­rı­nı ya­pan BU­PAR isim­li şir­ke­te yap­tır­mak is­te­di. Açık­ça­sı böy­le bir araş­tır­ma için BU­PAR şir­ke­ti­ne bir öde­me de ya­pıl­ma­ya­cak­tı. Ya­ni, der­nek ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si eği­lim­le­ri­ni, ba­kış­la­rı­nı be­le­di­ye şir­ke­ti ara­cıy­la öğ­re­ne­cek­ti. Araş­tır­ma­nın bir ör­ne­ği de kuş­ku­suz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’­nin elin­de bu­lu­na­cak­tı.

Si­ya­si eği­lim­le­ri öğ­re­ni­le­cek

Der­ne­ğin Bur­sa şu­be­si yal­nız ken­di üye­le­ri­nin de­ğil, Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üye­le­ri için de an­ket ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı is­te­miş­ti. Bur­sa­’ da bu­lu­nan ga­ze­te­ci­le­re, be­le­di­ye şir­ke­ti­nin gö­rev­len­dir­di­ği an­ke­tör­ler git­ti ve o ga­rip so­ru­la­rı yö­nelt­mek is­te­di.

İn­san­la­rın her şey­den nem kap­tı­ğı bir dö­nem­de, Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Bur­sa Şu­be­si­’nin, AK­P’­li be­le­di­ye ile iş­bir­li­ği­ne gi­rip an­ket uy­gu­la­ma­ya baş­la­ma­sı açık­ça­sı ga­ze­te­ci­le­ri aya­ğa kal­dır­dı. Çün­kü so­ru­la­ra ve­ri­le­cek ce­vap­lar tam an­la­mıy­la ga­ze­te­ci­nin si­ya­si gö­rü­şü­nü or­ta­ya ko­ya­cak­tı. Za­ten amaç da on­la­rın si­ya­si eği­lim­le­ri­ni öğ­ren­mek­ti…
Oy­sa, der­ne­ğin gö­re­vi ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si gö­rüş­le­ri­ni or­ta­ya koy­mak ol­ma­ma­lı. İn­san­la­rın bas­kı al­tın­da tu­tul­du­ğu, ga­ze­te­ci­le­rin öz­gür­ce ya­za­ma­dı­ğı bir or­tam­da on­la­rın si­ya­si eği­lim­le­ri­ni öğ­ren­mek, der­ne­ğin Bur­sa Şu­be­si­nin ne işi­ne ya­ra­cak?

Er­do­ğa­n’­lı, Arın­ç’­lı so­ru­lar

An­ket uy­gu­la­nan ki­şi­le­rin isim­le­ri ya­zıl­dı. Her ne ka­dar der­nek yet­ki­li­le­ri isim­le­rin açık­lan­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş ol­sa da, siz gör­me­se­niz bi­le be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin elin­de kim­le­rin han­gi so­ru­ya han­gi ce­vap­la­rı ver­di­ği bel­li. Bun­la­rın ya­rın baş­ka amaç­la kul­la­nıl­ma­ya­ca­ğı­nı da kim­se ga­ran­ti ede­mez.

Ga­ze­te­ci­le­re “Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­” hak­kın­da ne dü­şün­dük­le­rin­den, bu ey­lem­le­ri des­tek­le­yip des­tek­le­me­dik­le­ri­ne, Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Baş­ba­kan Er­do­ğan, yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın bu olay­lar­la il­gi­li tu­tum­la­rı­nı na­sıl bul­duk­la­rı­na, ço­cuk­la­rı­nı imam ha­tip li­se­si­ne gön­de­rip gön­der­me­ye­cek­le­ri­ne, han­gi ye­rel ve yay­gın ga­ze­te­le­ri, han­gi ya­zar­la­rı oku­duk­la­rı­na va­rın­ca­ya ka­dar de­ği­şik so­ru­lar yö­nel­til­di. Ga­ze­te­ci­ye yö­nel­ti­len so­ru­lar­dan bi­ri­si de “Siz, ço­cu­ğu­nu­zun ra­di­kal so­la mı yok­sa ra­di­kal sa­ğa mı ya­kın ol­ma­sı­nı is­ter­di­niz?” ol­du. Pe­ki, sa­yın baş­kan sa­na ne?

Tep­ki­ler üze­ri­ne dur­du­rul­du

Der­nek Baş­ka­nı, her ne ka­dar “fiş­le­me yo­k” de­se de, Bur­sa­lı mes­lek­taş­la­rı­mız “fiş­le­ni­yo­ru­z” di­ye tep­ki gös­ter­di. So­nuç­ta ÇGD an­ket ça­lış­ma­sı­nı dur­dur­mak zo­run­da kal­dı. Pe­ki, ya­pı­lan an­ket­ler ne ola­cak? Bur­sa ÇGD Şu­be Baş­ka­nı­’nın me­ra­kı ga­ze­te­ci­ler için ağır so­nuç­lar ve­re­cek­ti. Son­ra, ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si eği­lim­le­ri der­nek baş­ka­nı­nı ni­çin bu ka­dar il­gi­len­di­ri­yor? ÇGD üye­le­ri­nin olay­la­ra ba­kı­şı­nı baş­ka­nın çok iyi bil­me­si ge­re­kir. ÇGD Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Aba­kay da, şu­be baş­ka­nı­nın be­le­di­ye ile iç­li-dış­lı ol­ma­sı­nı ya­dır­ga­dı ve bu du­ru­mu ken­di­siy­le de ko­nu­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.

ÇGD Şu­be Baş­ka­nı Yük­sel Bay­sal, gön­de­re­ce­ği­ni söy­le­di­ği an­ket so­ru­la­rı­nı ise ne ka­dar yan­lış bir şey yap­mış ol­du­ğu­nun far­kı­na var­mış ola­cak ki ken­di­sin­den is­te­yen ga­ze­te­ci­le­re gön­der­mek­ten vaz­geç­ti. Açık­ça­sı, Bur­sa­lı mes­lek­taş­la­rı­mı­zı fiş­len­mek­ten son an­da kur­tul­du di­yo­ruz ama mes­lek­taş­la­rı­mız “ne kur­tul­ma­sı, ço­ğu fiş­len­di­” di­ye ıs­rar edi­yor…

-----

ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Baysal'ın tepkiler üzerine meslektaşlarını nasıl eleştirdiğini de kendi yazısından okuyalım:

Gerçekten çok üzgünüm.
Basit bir bilimsel araştırma etrafından fırtınalar koparıldı.
Gazeteci milletinin korkaklığı, pısırıklığı, hiç okumadığı, bir kez daha ortaya çıktı.
Bu kadarını ben bile beklemiyordum.
***
Olay şu…
Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, Türkiye’de bir ilki yapmak istedik.
Nasıl gazete çıkardıysak, nasıl Anadolu Medya Zirvesi’ni Bursa’da topladıysak, nasıl Uludağ’da kamp yaptıysak, Bursalı gazetecilerin tümünün duygularını, düşüncelerini, kaygılarını, görüşlerini, eğilimlerini, kısaca ne yaşıyorsa onun fotoğrafını çekmek için adım attık.
Erdal Akaltun’a sordum, “Yapabilirim” dedi.
Finansman noktasında Yönetim Kurulu Üyemiz, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Basın Sorumlusu Saffet Yılmaz’dan destek istedik.
“Olur” dedi.
Sonuçta bunu bir kitap halinde, ÇGD yayınları olarak çıkarmak iyi olacak diye düşündük.
***
Aman Allahım!
“Öyle soru mu olurmuş?”
“Siz fişleme mi yapıyorsunuz?”
“Saçma sapan sorular var!” gibi bilimsel (!) değerlendirmeler yapıldı.
Şaşırdım, üzüldüm, kahroldum.
Bursa basını hiç kitap okumuyor ne yazık ki…
Bir tek sosyoloji kitabı okuyan kişi bile anlar ve bilir ki, “deneklere” her soru sorulur.
Cinsel hayatı dahil!
***
Gezi Parkı sorusuna bile itiraz eden oldu!
İnanılmaz bir şey!
Gazetecilere “Gezi parkı haklı eylem midir? diye sormak neden sorun olsun?
Ne fişlemesi kardeşim, anketi firma yetkilileri dışında kimsenin görme şansı var mı?
Efendim isim niye soruluyor?
Cahillik işte…
“Teyit almak için isim ve telefon sorulur!”
Kimseye bildirim yapılmak için değil…

-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Fişleme anketi"nin sponsoru Büyükşehir Belediyesi

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları