Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Benim polisim" işini bildi ve gereğini yaptırdı
9/7/2013

"Benim polisim" işini bildi ve gereğini yaptırdı

Ge­zi Par­kı gös­te­ri­ci­le­rini da­ğıt­mak için po­lis ol­du­ğu bel­li ol­ma­yan an­cak po­lis ol­du­ğu son­ra­dan an­la­şı­lan ‘e­li so­pa­lı­la­r’ gör­dük. Gö­zal­tı­na al­dık­la­rı ki­şi­le­re ağır kü­für­ler eden, ta­ciz­de bu­lu­nan­lar ol­du­ğu­na iliş­kin ifa­de­ler oku­duk. De­niz ke­na­rın­da otu­ran­ kız­la­rın saç­la­rın­dan çe­kip sü­rük­le­yen­ler, eli pa­la­lı­la­rın sır­tı­nı sı­vaz­la­yan­lar ek­ran­lar­da gös­te­ril­di. Bun­lar ar­tık sı­ra­dan gö­rün­tü­ler ol­du.Tep­ki­le­ri ya­tış­tır­mak için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan, “O­lay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­mış­tır. Yan­lış ya­pan­la­rı tüm teş­ki­la­ta mal et­mek doğ­ru de­ğil­di­r” açık­la­ma­la­rı ya­pıl­dı. Bu tür olay­lar­da ‘in­ce­le­me­’ baş­la­tıl­dı­ğı açık­la­nır, son­ra olay so­ğu­duk­tan son­ra po­lis­le­re ‘u­ya­rı­’ ya da ‘kı­na­ma­’ ce­za­sı ve­ri­lir, olay böy­le­ce unu­tur gi­der.

Tril­yon­la­rı ni­çin har­ca­dı­nız?

İn­ce­le­me-so­ruş­tur­ma için gö­rev­len­di­ri­len po­lis baş­mü­fet­ti­şi­dir. Ya­ni, il em­ni­yet mü­dür­lü­ğü, dai­re baş­kan­lı­ğı, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı bek­le­yen ki­şi­dir. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Mül­ki­ye Mü­fet­ti­şi ise va­li­lik bek­le­yen, bu­lun­du­ğu gö­rev ne­de­niy­le va­li­li­ğe en ya­kın isim­dir.

Böy­le bir du­rum­da ne mül­ki­ye mü­fet­ti­şi­nin ne de po­lis mü­fet­ti­şi­nin ta­raf­sız, ba­ğım­sız bir so­ruş­tur­ma yap­ma­sı bek­le­ne­mez. Ya­ni, üst gö­rev bek­le­yen bi­ri­si­nin Ba­kan­lı­k’­ın is­te­me­di­ği bir ra­por dü­zen­le­me­ye­ce­ği, bü­rok­ra­si­yi ya­kın­dan bi­len­le­rin ya­ban­cı­sı ol­du­ğu bir du­rum de­ğil­dir.

2008 yı­lın­da “kol­lu­ğun, ba­ğım­sız bir de­ne­tim gru­bu ta­ra­fın­dan de­net­len­me­si” için pro­je ha­zır­lan­dı. Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin bu pro­je­si için İn­gil­te­re, 600 bin po­und­luk des­tek­te bu­lun­du. İn­gil­te­re­’den uz­man­lar ge­ti­ril­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da po­lis ve jan­dar­ma yet­ki­li­le­ri­nin de ka­tı­lı­mıy­la ay­lar sü­ren bir ça­lış­ma ya­pıl­dı. Su­num­lar ger­çek­leş­ti­ril­di.
Po­lis mü­fet­ti­şi, jan­dar­ma mü­fet­ti­şi, mül­ki­ye mü­fet­tiş­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nün ba­ğım­sız de­ne­tim yap­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı. Baş­ta İn­gil­te­re ol­mak üze­re birçok Ba­tı ül­ke­sin­de uy­gu­la­nan sis­te­me ge­çil­me­si müm­kün ol­ma­dı. Çün­kü, böy­le bir uy­gu­la­ma ik­ti­dar­da bu­lu­nan si­ya­set­çi­le­rin işi­ne gel­mez.

Sor­mak ge­re­ki­yor, tril­yon­la­rı ni­çin har­ca­dı­nız, o ça­lış­ma­la­rı ni­çin uy­gu­la­ma­ya koy­ma­dı­nız? Son­ra, fa­lan­ca olay or­ta­ya çı­kın­ca, “İn­ce­le­me baş­lat­tık. İki mül­ki­ye mü­fet­ti­şi ile iki po­lis mü­fet­ti­şi gö­rev­len­dir­di­k” açık­la­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Siz­den ta­yin bek­le­yen, üst gö­rev bek­le­yen bi­ri­le­ri­nin ya­pa­ca­ğı so­ruş­tur­ma­lar ne ka­dar sağ­lık­lı ola­ca­ğı­nı va­rın siz dü­şü­nün.

Şark ta­yin­le­ri­ni dur­du­ran­lar

Em­ni­ye­t’­te ‘Şark-Gar­p’ adı ve­ri­len ta­yin­ler var­dır. He­men her po­li­sin ‘Şar­k’ gö­re­vi yap­ma­sı zo­run­lu. An­cak bu­nun ka­ğıt üze­rin­de ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. ‘A­da­mı­nı bu­la­n’ bu ta­yin­ler­den kur­tul­ma­yı ba­şa­rı­yor. Hiç Şark gö­re­vi­ne git­me­yen­ler var­ken, ikin­ci kez şark ta­yi­ni çı­kan po­lis­ler ara­sın­da bu du­ru­mu da­va ko­nu­su ya­pan ve so­nuç­ta mah­ke­me ka­ra­rıy­la yer­le­rin­de ka­lan po­lis­ler ol­du. Ta­yin­le­rin mah­ke­me ka­ra­rıy­la dur­du­rul­ma­sı, Em­ni­yet üst yö­ne­ti­mi­nin ca­nı­nı sık­sa da, is­te­me­ye is­te­me­ye bun­la­rı uy­gu­la­mak zo­run­da kal­dı­lar.

Da­ha ön­ce Şark gö­re­vi­ne git­me­miş olan Baş­ba­ka­n’­ın ko­ru­ma­la­rı­nın da ta­yin­le­ri son ka­rar­na­me­de çık­tı. Em­ni­yet, ya­sal zo­run­lu­luk ne­de­niy­le ta­yin­ler ko­nu­sun­da bir ay­rım yap­ma­dı. Po­lis­le­rin, bu­lun­duk­la­rı il­ler­de ili­şik­le­ri­ni ke­sip ye­ni gö­rev yer­le­ri­ne git­me­si ge­re­ki­yor. Öğ­re­ni­yo­ruz ki Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ön­ce­ki cum­hur­baş­kan­la­rın­dan Ah­met Nec­det Se­zer, Sü­ley­man De­mi­rel, ba­zı Ba­kan­la­rın ko­ru­ma­la­rı­nın da ta­yin­le­ri çık­mış.

An­cak olan­lar yi­ne olu­yor. Baş­ba­kan tüm po­lis­ler için ‘Be­nim po­li­si­m’ di­yor. Ama, ken­di ko­ru­ma­la­rı­na ay­rı­ca­lık ya­pı­yor. On­la­rın ta­yin­le­ri dur­du­ru­lu­yor. Ki­mi­nin ‘ge­çi­ci gö­re­v’ adı al­tın­da yi­ne ay­nı gö­re­vi yap­ma­la­rı sağ­la­nı­yor. Bu du­rum, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ko­ru­ma­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­ri­yor.

On­la­rın­ki de dur­du­rul­du

Baş­ba­ka­n’­ın ko­ru­ma­la­rı­nın Şark ta­yin­le­ri­nin dur­ma­sı­nı ‘ör­ne­k’ gös­te­ren cum­hur­baş­kan­lı­ğı çev­re­le­ri de, ta­yin­le­rin dur­ma­sı için ha­re­ke­te geç­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ko­ru­ma­la­rı­nın ta­yin­le­ri dur­du­ru­lun­ca, ön­ce­ki cum­hur­baş­kan­la­rı­nın ko­ru­ma­la­rı­nın ta­yin­le­ri de dur­du­rul­du. Ha­len gö­rev­li ba­kan­lar ile es­ki ba­kan­lar da ko­ru­ma­la­rı­nı kur­tar­ma­ya baş­la­dı.
So­nuç­ta ne mi ol­du? An­ka­ra­’dan şark ta­yi­ni­ne gön­de­ri­len 175 em­ni­yet men­su­bun­dan 76’sı ta­yin­le­ri­ni dur­dur­ma­yı ba­şar­dı. Bu sa­yı önü­müz­de­ki gün­ler­de ar­ta­cak­tır. Çün­kü, gön­de­ri­len­le­rin bir kıs­ma ‘ge­çi­ci gö­re­v’ ya da baş­ka isim­ler al­tın­da An­ka­ra­’ya dö­ne­cek­tir.

Mes­le­ği­nin so­nu­na gel­miş ve da­ha ön­ce Şark hiz­me­ti­ne gön­de­ril­me­miş olan­la­ra ‘Şark gö­re­vi­’ çı­ka­rı­lın­ca önem­li bir bö­lü­mü ar­tık bu­lun­duk­la­rı il­ler­de yer­le­şik dü­zen­le­ri ol­du­ğu için emek­li­li­ği seç­ti. Ama ta­yin­le­ri çık­tı­ğı için atan­dık­la­rı il­le­re git­me­le­ri ve son­ra ay­rıl­ma­la­rı is­ten­di. Ya­ni gi­diş­te har­cı­rah, dö­nüş­te har­cı­rah ve­ri­li­yor.

‘Be­nim po­li­si­m’­i iş­te bu du­ru­ma ge­tir­di­ler. Mah­ke­me ka­rar­la­rı bi­le po­lis­ler için adil bir bi­çim­de uy­gu­lan­mı­yor. Son­ra ‘Be­nim po­li­si­m’ di­yor­su­nuz. Po­li­sin is­te­di­ği adil bir yö­ne­tim. Pe­ki, sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinden 175 po­li­sin Şark ta­yi­ni çı­kar­ken, bu­nun 76’sı­nın ta­yi­ni dur­du­ru­lu­yor­sa bu­nun ne­re­si adil yö­ne­tim olu­yor?
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Benim polisim" işini bildi ve gereğini yaptırdı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları