Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sizi gidi "Gezi ihbarcıları" sizi... Sahte ihbarlar yakışır mı?
5/7/2013

Sizi gidi "Gezi ihbarcıları" sizi... Sahte ihbarlar yakışır mı?

Dev­let okul­la­rı­nın ta­ma­mı­nı imam ha­tip­leş­ti­ren, eği­tim sis­te­mi­ni çık­maz­la­ra so­kan, “yan­da­ş” ata­ma uğ­ru­na de­ne­yim­li bü­rok­rat­la­rı “ha­vu­za ata­n” ön­ce­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer‘­in tah­ri­ba­tı­nı gi­der­mek ko­lay ol­ma­ya­cak. AKP dı­şın­da ye­ni bir hü­kü­met gel­me­den ye­ni dü­zen­le­me­le­re git­mek de zor gö­zü­kü­yor.Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, Yar­dım­cı­sı Or­han Er­dem, Müs­te­şar Yu­suf Te­kin, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Ka­ri­p‘­in top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dım. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ken­di­si­ne “Ders­ha­ne­le­re ka­yıt­lar ya­pıl­dı, ve­li­ler se­net­le­ri im­za­la­dı. Da­ha­sı ya­sa çı­ka­rıl­ma­dı, TBMM ta­ti­le gi­ri­yor. Bu du­rum­da ne ola­cak?” di­ye sor­dum. So­nun­da ba­kan, ya­pıl­mış ka­yıt­lar için “ka­yıt için ace­le et­me­sin­le­r” öne­ri­sin­de bu­lun­mak­la ye­tin­di.

Bu dö­nem ka­pa­tıl­maz…

Açık­ça­sı, ders­ha­ne­ler bu öğ­re­tim yı­lın­da da ka­pa­tıl­ma­ya­cak. Çün­kü, bu­nun ger­çek­leş­ti­ril­me­si için ön­ce ya­sal dü­zen­le­me, bu kap­sam­da tas­fi­ye için de bir za­man ve­ril­me­si ge­re­ke­cek. Da­ha­sı sı­nav­lar iyi okul­lar için yi­ne de­vam ede­cek. Eğer ço­cu­ğu­nu­zu ders­ha­ne­ye kay­det­tir­diy­se­niz, “ders­ha­ne­ler ka­pa­na­ca­k” de­nil­di­ği için kay­dı­nı­zı ge­ri al­ma­nı­za ge­rek yok. Po­lis ko­lej­le­ri AKP ile ce­ma­at ça­tış­ma­sı­nın so­nu­cu ye­ni öğ­ren­ci al­mı­yor. AKP, ce­ma­ati “ders­ha­ne­” so­pa­sıy­la hi­za­ya ge­tir­mek is­ti­yor. Bu­nun de­va­mın­da özel okul­lar için fark­lı adım­lar atıl­ma­sı da ge­le­bi­lir. Açık­ça­sı eği­tim yi­ne si­ya­se­te alet edi­li­yor.

Ba­kan Na­bi Av­cı­’dan da eği­tim­de kök­lü de­ği­şik­lik­ler yap­ma­sı­nı bek­le­me­ye­lim. Ata­ma­lar­la il­gi­li yö­net­me­lik­ler zor-be­la çı­ka­rı­la­bil­di. Öğ­ret­men­le­rin her yı­lın ni­san ayın­da ya­pı­lan il içi ata­ma­la­rı ya­pı­la­ma­dı. Öğ­ret­men­le­rin il­ler ara­sı yer de­ği­şik­li­ği ma­yıs ayın­da ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken he­nüz ya­pı­la­ma­dı. İl içi ve il dı­şı ata­ma­lar ya­pıl­ma­dı­ğı için eş du­ru­mu ata­ma­la­rı­na sı­ra bi­le gel­me­di. Şu­be mü­dür­le­ri­nin bek­le­di­ği ro­tas­yon yö­net­me­li­ği ni­ha­yet dün çı­ka­rı­la­bil­di. Oy­sa tüm bu ata­ma­lar okul­lar ka­pan­dı­ğın­da so­nuç­lan­dı­rılma­lıy­dı.

Mah­ke­me ka­rarı uy­gu­lan­mı­yor

Üst yö­ne­ti­me, eği­tim­le il­gi­li ol­ma­yan­la­rı ge­ti­ren Ömer Din­çer, ba­kan­lı­ğın ha­fı­za­sı du­ru­mun­da olan­la­rı bir ke­na­ra at­tı. 700’ü aş­kın üst bü­rok­rat, hiç­bir hiz­met ver­me­den, hat­ta da­ire­ye bi­le gel­me­den ma­aş al­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şı­yor. Ba­kan Na­bi Av­cı on­lar­la bir top­lan­tı yap­tı, en azın­dan gö­nül­le­ri­ni al­dı, öne­ri­le­ri­ni din­le­di. AKP yet­ki­li­le­ri ağız­la­rı­nı aç­tık­la­rı za­man ilk söz­le­ri “Hu­kuk dev­le­ti­” olu­yor. Bu­nu söy­le­yen­ler aca­ba hu­ku­kun ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor mu? Ba­kan­lık­ta üst dü­zey bü­rok­rat­la­rı gö­rev­siz ve iş­lev­siz ha­le ge­ti­ren uy­gu­la­ma­ya kar­şı da­va­lar açıl­dı. Bun­lar­dan bi­ri­si de Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı­’n­dan alı­nan Rem­zi Ka­ya­‘y­dı. İda­re Mah­ke­me­si, Rem­zi Ka­ya­‘nın müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı­na atan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ka­rar ver­di. Ka­rar ba­kan­lı­ğa teb­liğ edil­di. An­cak mah­ke­me ka­ra­rı uy­gu­lan­ma­dı. Ka­ya­‘nın avu­ka­tı Si­nan As­lan bu du­rum­da ne ya­pa­cak­la­rı­nı şöy­le an­la­tı­yor:

“Mah­ke­me ka­ra­rın­da, hu­ku­ka ve hak­ka­ni­ye­te ay­kı­rı ola­rak ya­pı­lan gö­rev­den al­ma­nın ip­tal edi­le­rek Rem­zi Ka­ya­’nın müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı­na ye­ni­den atan­ma­sı ge­re­kir­ken, ken­di­le­ri­ni mah­ke­me­nin üze­rin­de gö­ren­ler, mah­ke­me ka­ra­rı­nı yok sa­ya­rak uy­gu­la­mı­yor­lar. Ön­ce­ki Müs­te­şar Emin Za­rar­sız, il­gi­li Müs­te­şar Yar­dım­cı­la­rı Zü­be­yir Yıl­maz, Bi­rol Ekin­ci, İn­san Kay­nak­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Hik­met Ço­lak, Grup Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kah­ra­man hak­kın­da mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uy­ma­mak fii­li ne­de­niy­le suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­dum, ay­rı­ca taz­mi­nat da­va­la­rı aç­tım. Ba­kan Na­bi Av­cı ve ye­ni müs­te­şar Yu­suf Te­ki­n’­e, Ka­ya­’nın ata­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­tim. On­lar da mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­maz­sa hak­la­rın­da taz­mi­nat da­va­la­rı aça­ca­ğım.” Hak­tan, hu­kuk­tan söz eden­le­rin bu­nun gi­bi kaç mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı da so­ru öner­ge­le­ri­ne, ye­ni da­va­la­ra ko­nu ola­cak­tır.

Bu ih­bar­la­rı kim­ler ya­pı­yor

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Av­cı, “Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ne­” ka­tıl­ma­yı teş­vik et­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le okul yö­ne­ti­ci­le­ri hak­kın­da in­ce­le­me­ler baş­lat­tı. Ey­lem­le­re ka­tı­lan öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler de so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da… AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen iki öğ­ret­men sen­di­ka­sı, de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­te­di­ği okul yö­ne­ti­ci­le­ri hak­kın­da “Ge­zi di­re­ni­şi­ne ka­tıl­ma­la­rı için öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri teş­vik et­ti­” ih­bar­la­rı yap­tı­rı­yor, “ya­lan­cı ta­nık­la­rı­” mü­fet­tiş kar­şı­sı­na çı­ka­rı­yor. İh­bar­cı sen­di­ka­cı­lar, böy­le­ce mev­cut yö­ne­ti­ci­le­ri mah­ke­me ka­rar­la­rı ne­de­niy­le ala­ma­yın­ca “Ge­zi Di­re­ni­şi­” ken­di­le­ri için can kur­ta­rı­cı ol­du. Bu­gün yüz­ler­ce öğ­ret­men ifa­de­ye çağ­rı­lı­yor. Çok sa­yı­da yö­ne­ti­ci hak­sız, hu­kuk­suz ge­rek­çe­ler­le gö­rev­den alı­na­cak, çok sa­yı­da öğ­ret­me­nin gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ri­le­cek. Bu­nun için ba­ka­nın ya­yın­la­dı­ğı ya­zı­lı bir ge­nel­ge yok. An­cak AK­P’­nin ata­dı­ğı il Mil­li Eği­tim Mü­dür­le­ri ba­ka­nın gö­zü­ne gir­mek için ya­rı­şı­yor, “dü­men­den ih­ba­r”­lar­la yö­ne­ti­ci­le­ri­ni hu­zur­suz et­me­nin zev­ki­ni ta­dı­yor­lar. AK­P’­ye ya­kın sen­di­ka­la­rın bu oyun­la­rı­na kar­şı di­ğer öğ­ret­men sen­di­ka­la­rı­nın da­ya­nış­ma gü­nü­dür.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sizi gidi "Gezi ihbarcıları" sizi... Sahte ihbarlar yakışır mı?

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları