Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Apo bırakılmadan, kimler bırakılmayacak. Cevabını efsane komutan veriyor
30/6/2013

Apo bırakılmadan, kimler bırakılmayacak. Cevabını efsane komutan veriyor

Özel Kuv­vet­ler es­ki Ko­mu­ta­nı, MHP Mil­let­ve­ki­li emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, Bal­yoz Da­va­sı­’n­da 18 yıl hü­küm giy­di. 28 Şu­bat da­va­sı­nın sa­nık­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Hak­kın­da ke­sin­leş­miş mah­ku­mi­yet ka­ra­rı bu­lun­ma­ma­sı­na ya­ni dos­ya­la­rı he­nüz Yar­gı­ta­y’­da ol­ma­sı­na rağ­men “yurt­dı­şı­na ka­çar, de­lil­le­ri ka­rar­tı­r” di­ye Sin­can F ti­pi Ce­za­evi­’n­de tu­tu­lu­yor.


Gü­ney­do­ğu­’da ge­li­nen du­ru­mu ya­kın­dan iz­li­yor. Zi­ya­re­ti­ne ge­len bir ar­ka­da­şı­na “Di­yar­ba­kı­r’­da ya­pı­lan top­lan­tı­da alı­nan 9 mad­de­lik ka­rar­la­rı öğ­ren­di­ğim­den bu ya­na ina­nın ar­tık uyu­ya­mı­yo­rum. Bir ül­ke bu ha­le na­sıl ge­ti­ri­lir ina­na­mı­yo­ru­m” di­yor.

Öca­la­n’­ı bı­rak­ma­dan as­la…

En­gin Pa­şa­’yı, ikin­ci kez tu­tuk­lan­ma­dan ön­ce has­ta­ne­de te­da­vi­si de­vam eder­ken Emin Çö­la­şan ağa­be­yim­le zi­ya­ret et­miş­tik. O gün bi­ze, “Ba­kın bi­zi tu­tuk­la­ya­cak­lar, he­pi­mi­ze ağır ce­za­lar ve­re­cek­ler ve hiç­bi­ri­mi­zi ce­za­evin­den çı­kart­ma­ya­cak­la­r” de­di. Açık­ça­sı, o soh­bet­te ve ge­çen şu­bat ayın­da ce­za­evin­de gö­rüş­tü­ğü­müz­de ne söy­le­diy­se ön­gö­rü­le­ri­nin he­men ta­ma­mı gerçekleşti.

En­gin Pa­şa, “Tu­tuk­lu kal­mam umu­rum­da de­ği­l” di­yor. Ama şu­na ke­sin­lik­le ina­nı­yor, “Te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan ser­best bı­ra­kıl­ma­dan, tu­tuk­lu CHP mil­let­ve­kil­le­ri Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ral, Mus­ta­fa Bal­bay ve MHP Mil­let­ve­ki­li ola­rak be­ni as­la bı­rak­ma­ya­cak­lar. Tu­tuk­lu 5 BDP mil­let­ve­kil­li ise üçü­müz­den de ön­ce tah­li­ye edi­le­cek. Bu söy­le­dik­le­ri­me kim­se şa­şır­ma­sı­n” di­yor.

En­gin Pa­şa­’nın emir su­ba­yı, Ku­zey Ira­k’­ta kol­la­rı ara­sın­da son ne­fe­si­ni ver­di. Te­rö­rün en sı­cak dö­ne­min­de mü­ca­de­le eden ko­mu­tan­lar, şim­di ya­şa­nan­la­ra ta­nık ol­duk­ça kah­ro­lu­yor. İş­te o yüz­den­dir ki En­gin Ala­n’­ın is­ya­nı ce­za­evi dı­şı­na taşıyor: “Te­rör ör­gü­tü­nün fa­ali­yet­le­ri­ne kar­şı TBMM’­nin bu ka­dar ka­yıt­sız kal­ma­sı­na şa­şı­rı­yo­rum. Ciz­re­’de te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı ken­di­le­ri­ne gö­re söz­de po­lis bi­ri­mi ku­ru­yor, el­le­ri­ne ça­put par­ça­la­rı­nı alıp do­la­şı­yor, yol kon­tro­lü ya­pı­yor ve bun­la­ra kar­şı ses­siz ka­lı­nı­yor. Mec­lis bu olup bi­ten­le­re na­sıl se­yir­ci ka­la­bi­li­yor?”

BDP’­li­le­rin dos­ya­la­rı bek­li­yor

Bir BDP’li vekile “te­rör ör­gü­tü üye­si ol­ma­” su­çun­dan 8 yıl 9 ay, baş­ka bir mil­let­ve­kil­li­ne te­rör ör­gü­tü pro­pa­gan­da­sı yap­mak, ör­güt üye­si ol­ma­mak­la bir­lik­te ör­güt adı­na suç iş­le­mek­ten 14 yıl 6 ay ha­pis ce­za­sı ve­ril­di. Yar­gı­tay, ağır ce­za­lar alan BDP’­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin dos­ya­sı­nı tu­tu­yor. En­gin Ala­n’­ın da mah­kum­la­rı ara­sın­da bu­lun­du­ğu Bal­yoz da­va­sı ise 15 Tem­mu­z’­da ele alı­na­cak.

Mah­ku­mi­ye­ti ke­sin­le­şen tu­tuk­lu BDP mil­let­ve­ki­li­nin Ana­ya­sa­’nın 84. mad­de­si­ne gö­re, ka­ra­rın TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da oku­nup, mil­let­ve­kil­li­ği­nin dü­şü­rül­me­si ge­re­kir­ken, bu da ya­pıl­mı­yor. Ama tu­tuk­suz yar­gı­la­nan CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ci­ha­ner, he­men her gün “yan­da­ş” ga­ze­te­le­rin man­şet­le­rin­de yer alı­yor.

İl­han Ci­ha­ne­r’­e, bü­yük hak­sız­lık­lar ya­pı­lı­yor. BDP mil­let­ve­kil­le­riy­le il­gi­li mah­ke­me­den “zor­la ge­tir­me­” ka­ra­rı bu­lun­ma­sı­na rağ­men hiç­bi­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di, ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı da TBMM ta­ra­fın­dan mah­ke­me­ye ia­de edil­di, mil­let­ve­ki­li­nin ve­ril­me­ye­ce­ği be­lir­til­di. An­cak du­rum Ci­ha­ne­r’­e ge­lin­ce, ay­nı tu­tum or­ta­ya ko­nul­mu­yor. Ya­ni, BDP’­li­ler le­hi­ne ka­rar­lar alı­nı­yor.

Niçin du­ruş­ma­ya git­mi­yor?

Du­ruş­ma­ya git­me­yen İl­han Ci­ha­ner soh­be­ti­miz­de, “Be­nim yar­gı­la­mam baş­la­dı­ğım­da usu­lü­ne uy­gun baş­la­mış bir so­ruş­tur­ma yok­tu. Da­ha ön­ce sa­vun­ma ver­me­me rağ­men ıs­rar­la be­ni ça­ğı­rı­yor­lar. Oy­sa ben sa­vun­ma­mı hem Yar­gı­ta­y’­da hem de Er­zu­ru­m’­da yap­mış­tım. Du­ruş­ma­ya git­me­dim. Bi­rin­ci­si ba­na ulaş­mış zor­la ge­tir­me ka­ra­rı yok­tu. İkin­ci­si ise yar­gı­la­ma hu­kuk­suz ol­du­ğu için git­me­di­m” di­yor.

Tu­tuk­lu vekillerin du­ru­mu­na de­ği­ni­yor: “On­la­rın tu­tuk­lan­ma ge­rek­çe­le­ri de­lil ka­rar­ta­bi­le­cek­le­ri ve ka­ça­cak­la­rı şüp­he­si. Oy­sa, adam öl­dü­ren po­lis me­mu­ru hak­kın­da mah­ke­me tu­tuk­suz yar­gı­la­ma ka­ra­rı ver­di. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin tu­tuk­lu­luk­la­rı hu­ku­ki de­ğil, mil­li ira­de açı­sın­dan 8 mil­let­ve­ki­li­nin tu­tuk­lu ol­ma­sı da ka­bul edi­le­mez bir du­rum­du­r” di­yor.
İl­han Ci­ha­ne­r’­in mah­ke­me­ye git­me­me­si­ni, yar­gı­lan­ma­sı­nı ise avu­ka­tı Tur­gut Ka­za­n’­a sor­dum. Ka­zan, Er­zin­can es­ki Baş­sav­cı­sı İl­han Ci­ha­ne­r’­in du­ru­mu­nu şöy­le an­lat­tı:

“12 Ey­lül re­fe­ran­dum­undan son­ra HSYK ve Yar­gı­tay bam­baş­ka ya­pı­ya bü­rün­dü­rül­dü. Bu sü­reç­te İl­han Ci­ha­ner için da­va­ya de­vam edil­me­si im­ka­nı yok­ken de­vam edi­yor. 11. Ce­za Da­ire­si, açı­lan da­va­nın ta­ma­men ya­sa­dı­şı ol­du­ğu­na ka­rar ver­miş ve dos­ya­yı Er­zin­can Sav­cı­lı­ğı­’na gön­der­miş­ti. Çün­kü, so­ruş­tur­ma iz­ni alın­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı. Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma iz­ni is­te­di. Da­ha izin ve­ril­me­den Ci­ha­ner mil­let­ve­ki­li se­çil­di. So­ruş­tur­ma mil­let­ve­ki­li se­çil­me­den ön­ce baş­la­mış­sa do­ku­nul­maz­lık iş­le­mez. Oy­sa Ci­ha­ner için so­ruş­tur­ma iz­ni ve­ril­me­miş­ti. Do­la­yı­sıy­la so­ruş­tur­ma­sı ön­ce­den baş­lan­mış iş sa­yı­la­maz ve bu yüz­den de yar­gı­la­ya­maz­sı­nız.”

Ce­za­evin­de 8 mil­let­ve­ki­li var. K.Ereğ­li Be­le­di­ye­si, dün­ya­nın unut­ma­dı­ğı Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ra­l’­a, “Sev­gi, dost­luk ve ba­rış ödü­lü­” ver­di. Ba­zı­la­rı­nın ama­cı ce­za­evin­de­ki tu­tuk­lu mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı ar­tır­mak. Bu oyun bo­şa çı­ka­rıl­ma­lı.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Apo bırakılmadan, kimler bırakılmayacak. Cevabını efsane komutan veriyor

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları