Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sizin kızınıza, karınıza, bacınıza söylense...
28/6/2013

Sizin kızınıza, karınıza, bacınıza söylense...

Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri, Ez­gi­’yi, Ba­rı­ş’­ı, İs­ma­il’­i, Er­ka­n’­ı, Pı­na­r’­ı ve da­ha ni­ce­le­ri­ni po­lis şid­de­tiy­le, da­ya­ğıy­la, ha­ka­ret ve cin­sel ta­ci­ziy­le ta­nış­tır­dı. Ya­şa­dık­la­rın­dan son­ra ki­mi­le­ri­nin uy­ku dü­ze­ni, ki­mi­si­nin psi­ko­lo­ji­si bo­zul­du ve on­lar da zor gün­ler ge­çi­ri­yor.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, tür­ban­lı bir ha­nı­ma ya­pıl­dı­ğı­nı öne sür­dü­ğü an­cak bir tür­lü doğ­ru­lan­ma­yan sal­dı­rı ola­yı­nı hep gün­de­me ge­ti­ri­yor ama po­lis me­mu­ru­nun genç bir kı­za yap­tı­ğı sal­dı­rı­ya, ağır ha­ka­ret­le­re se­yir­ci ka­lı­yor. Ya­ni on­la­rı da “biz­den-biz­den de­ği­l” di­ye ayı­rı­yor.

İki tip po­lis, iki tip gös­te­ri­ci

An­cak ya­sa­lar­la ve­ril­miş gö­re­vin dı­şı­na çı­kan­lar, in­san­la­rı öl­dü­ren, göz­le­ri­ni çı­ka­ran, genç kız­la­ra bi­le ağ­za alı­na­ma­ya­cak kü­für­ler eden­le­rin sa­yı­sı az ol­sa bi­le, ya­şa­nan­lar po­li­sin ima­jı­nı cid­di bir bi­çim­de ze­de­li­yor. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler sık­ça, “Ya­pı­lan yan­lış­lık­la­rı tüm teş­ki­la­ta mal et­me­mek ge­re­ki­r” di­yor. Hak­lı­dır ama in­san­lar ya­pan­la­rın gö­rev­de kal­dı­ğı­nı gö­rün­ce em­ni­ye­te olan gü­ve­ni­ni kay­be­di­yor.

Ay­nı kül­tür­le ye­tiş­miş, ay­nı eği­ti­mi al­mış, ay­nı şart­lar­da gö­rev ya­pan em­ni­yet men­sup­la­rın­dan ba­zı­la­rı­nın olum­suz dav­ra­nış ve söz­le­ri, dev­le­tin em­rin­de, hal­kın hiz­me­tin­de, bu hal­kın için­den çı­kıp, bu hal­kın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak­la gö­rev­li po­li­sin ima­jı­nı bo­zu­yor. Bi­li­yo­ruz bun­la­rın sa­yı­la­rı az. Ama bun­lar yü­zün­den fe­da­kar­ca ça­lı­şan po­li­se ba­kış de­ği­şi­yor. Mes­le­ğin onu­ru­nu ko­ru­mak, iç­le­rin­de­ki olum­suz tu­tum için­de­ki­le­ri­ni ayık­la­mak da em­ni­yet men­sup­la­rı­na dü­şü­yor.

De­ne­yim­li bir em­ni­yet mü­dü­rü, mey­dan­lar­da, so­kak­lar­da­ki em­ni­yet men­su­bu ve gös­te­ri­ci­le­rin iki tür­lü ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor:

“İ­ki tür­lü gös­te­ri­ci var. Bi­rin­ci­si de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­nan sa­mi­mi in­san­lar ve on­la­rın hak ara­yı­şın­dan is­ti­fa­de ile ya­kıp yı­kan, po­li­se sal­dı­ran mar­ji­nal gu­rup­lar.
İki tür­lü po­lis var. Bi­rin­ci­si suç iş­le­me lük­sü­nün ol­ma­dı­ğı­nı bi­len ve her şe­ye rağ­men gö­re ­vi­ni en iyi şe­kil­de yap­ma­ya ça­lı­şan­lar, ikin­ci­si ise aşı­rı güç kul­la­nan, ya­sa­la­rı çiğ­ne­yen­ler.”

Ba­kan­la­ra, ve­kil­le­re sor­du…

İs­tan­bu­l’­da gö­zal­tı­na alı­nan Pı­na­r’­ın ba­şı­na ge­len­le­ri, cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na yap­tı­ğı suç du­yu­ru­su ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ab­dur­rez­zak Ay­dı­n’­a ver­di­ği ifa­de­yi ga­ze­te­miz­de ür­pe­re­rek oku­mu­şu­nuz­dur. Sü­ley­man isim­li si­vil po­lis, genç kı­za “Ha­zır bu­ra­sı ka­ran­lık­ken se­ni do­m… s…” di­yor. Ya­şa­dı­ğı olay­dan son­ra genç kı­zın uy­ku dü­ze­ni bo­zu­lu­yor, ka­bus­lar gö­rü­yor, mil­let­ve­ki­li­nin de ver­di­ği des­tek­le bu söz­le­ri söy­le­yen po­lis hak­kın­da “ha­ka­ret, ta­ciz ve gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­ma­” suç­la­ma­sıy­la da­va­cı ve şi­ka­yet­çi olu­yor.

Böy­le bir ola­yın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­nin boy­nu­nun bor­cu­dur. CHP Mil­let­ve­ki­li Yıl­dı­ray Sa­pan, Pı­nar’­ın ba­şı­na ge­len­le­ri TBMM kür­sü­sü­ne ta­şı­dı. Ba­kan­la­ra, mil­let­ve­kil­le­ri­ne, “Po­li­sin, Pı­na­r’­a söy­le­di­ği ‘ha­zır bu­ra­da ışık­lar ka­pa­lıy­ken do­m… s…’ söz­le­ri si­zin kı­zı­nı­za, ka­rı­nı­za, ba­cı­nı­za söy­len­se siz­ler ne his­se­der­si­niz?” de­di ve o yüz­den po­li­sin yar­gı kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di.

TBMM tu­ta­nak­la­rı­na ge­çen o ko­nuş­ma­yı yap­tı­ğı gün, mil­let­ve­ki­li­ne de bir elek­tro­nik pos­ta gel­di. Ora­da da şun­lar ya­zı­lıy­dı:

“Sa­yın Yıl­dı­ray Sa­pan, ba­zı ha­ber­ler­de duy­dum ki ‘Ha­zır bu­ra­da ışık­lar ka­pa­lı se­ni do­m… s…’ di­yen po­li­si arı­yor­muş­su­nuz. Ben o po­li­sin ya­kı­nı­yım. An­la­dı­ğım ka­da­rıy­la si­zin de ca­nı­nız çek­miş. Ba­na bak o… ço­cu­ğu, se­ni hem do­m… hem de …”

Yıl­dı­ray Sa­pan, gö­zal­tı ara­cın­da Pınar’a ha­ka­ret­ler eden po­li­sin pe­şi­ni bı­rak­ma­ma­ya ka­rar­lı… Ko­nu­yu TBMM’­ye de ta­şı­dı. Umarız İçiş­le­ri Ba­ka­nı, po­lis me­mu­ru Sü­ley­man için “mün­fe­rit bir ola­y” de­mez ve ko­nu­yu ay­rın­tı­lı bir bi­çim­de araş­tı­rır.
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sizin kızınıza, karınıza, bacınıza söylense...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları