Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Doğurdukça icra geldi
21/6/2013

Doğurdukça icra geldi

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve ba­kan­lar ne za­man ni­kah ta­nık­lı­ğı yap­sa, mik­ro­fo­nu alıp, genç ev­li­le­re “üç ço­cuk yet­mez, dört ço­cuk, o da yet­mez 5 ço­cuk ya­pı­n” di­yor. An­cak bu­nu söy­le­yen baş­ba­kan ve ba­kan­la­rın to­run sa­yı­la­rı­nın bir-iki ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. İn­san­la­rın kaç ço­cuk ya­pa­ca­ğı­na, do­ğu­mu na­sıl yap­tı­ra­ca­ğı­na ka­rı­şan Baş­ba­kan ve ba­kan­la­rı, ba­zı top­lan­tı­lar­da kar­şı­sın­da­ki­le­re “kaç ço­cu­ğu ol­du­ğu­nu­” so­ru­yor. Ço­cuk sa­yı­sı 1-2 ise “bas ga­za­” di­yor. Bu öğüt­te bu­lu­nan­la­ra sor­mak la­zım, ken­di oğ­lu­nu­za, da­ma­dı­nı­za ni­çin “bas ga­za­” de­mi­yor­su­nuz?İn­san­la­ra, ço­cuk­la­rı­nı imam ha­tip li­se­le­ri­ne gön­der­me­si­ni öğüt­lü­yor­lar. Ama ken­di ço­cuk­la­rı­nı özel okul­lar­da, Ame­ri­ka­’da, İn­gil­te­re­’de oku­tur­lar. Geç­miş­te yurt­dı­şın­da kız­la­rı­nı okut­ma­nın ge­rek­çe­si “tür­ban­lı ola­rak oku­la al­mı­yor­la­r” olu­yor­du. Kız­la­rı­nı­zı an­la­dık da, er­kek ço­cuk­la­rı­nı­zı ni­çin yurt­dı­şı­na gön­de­ri­yor­du­nuz?

İc­ray­la do­ğum pa­ra­sı

Baş­ba­kan Er­do­ğan “do­ğu­ru­n” der de, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu on­dan ge­ri ka­lır mı? Mem­le­ke­ti Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­ın Şu­hut İl­çe­si­’n­de de, Ba­kan “be­nim gi­bi en az 4 ço­cu­ğu­nuz ol­su­n” di­yor­du.

Va­tan­daş­lar, ken­di­le­ri­ne do­ğum yap­ma­la­rı öne­ri­sin­de bu­lu­nan­la­ra “Has­ta­ne mas­raf­la­rı ne ola­cak?” de­me­miş ola­cak ki, 9 yıl son­ra ic­ra da­ire­le­rin­den ge­len “has­ta­ne mas­ra­fı­nı öde­” ya­zı­sıy­la kar­şı­la­şı­yor­lar.

Af­yon­ka­ra­hi­sar CHP Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­ta­ş‘­ın ma­sa­sı ic­ra bel­ge­le­riy­le do­lu. 8-9 yıl­dır is­ten­me­yen, hat­ta bor­cu ol­du­ğu­nu bi­le bil­me­yen va­tan­daş­lar­dan yal­nız do­ğum pa­ra­sı de­ğil bir de bu­nun fai­zi is­te­ni­yor. Ör­ne­ğin 2004 yı­lı­nın Ma­yıs ayın­da 569 li­ra gö­zü­ken borç, yüz­de 9 fa­iz­le 645 li­ra ol­muş, böy­le­ce is­te­nen top­lam pa­ra mik­ta­rı da bin 214 li­ra­ya ulaş­mış. Ba­zı­la­rı­nın borç mik­ta­rı 2 bin li­ra­yı ge­çi­yor. Ço­ğu köy­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız için bun­lar bü­yük pa­ra­dır. Yüz­ler­ce, bin­ler­ce ki­şi şu gün­ler­de ken­di­le­ri­ne ge­len İc­ra Da­ire­si “ö­de­me em­ri­” ka­ğıt­la­rı­nı ko­nu­şu­yor. 10 yı­lı dol­ma­dan dev­let ala­ca­ğı­nı tah­sil et­me­nin ça­ba­sı içi­ne gir­miş.

Hani 18’e kadar ücretsizdi

Zü­bey­de Ha­nım Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si­’nin ic­ra yo­luy­la ala­cak­la­rı­nı ta­kip eder­ken, Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­taş da, ma­sa­sın­da­ki bel­ge­le­ri gös­te­ri­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor­du:

“Va­tan­da­şa gön­de­ri­len ic­ra bel­ge­le­ri ile il­gi­li fa­tu­ra­lan­dır­ma ki­şi­le­re da­ha ön­ce ve­ril­me­di­ği hal­de ne­den 9 yıl son­ra teb­li­gat gön­de­ril­miş­tir? İlam­sız ta­kip­ler­de öde­me em­ri gön­de­ri­len va­tan­daş­la­rın ço­ğu do­ğum ve ço­cuk te­da­vi­si için has­ta­ne­de bu­lun­muş­lar­dır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, 18 ya­şı­na ka­dar ço­cuk te­da­vi­le­ri­ni üc­ret­siz ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­me­si­ne rağ­men, Zü­bey­de Ha­nım Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len borç­lar­da be­lir­ti­len mik­tar­lar ne­yin be­de­li ola­rak is­ten­mek­te­dir?”

Siz­ler de, Baş­ba­ka­n’­ın, ba­kan­la­rın ga­zı­na ge­lip, da­ha faz­la ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­nız için “ga­za ba­s” söz­le­ri­ne al­dır­ma­yın. Hat­ta si­ze “ga­za ba­s” di­yen ba­kan­la­ra, ken­di ço­cuk­la­rı­nın, hat­ta ken­di­le­ri­nin kaç ev­lat, kaç to­run sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı so­run. Siz bun­la­rı sor­duk­ça bel­ki bu tür ko­nuş­ma­lar­dan vaz­ge­çer­ler, be­be­ği­ni­zin do­ğu­mu­nu na­sıl yap­tı­ra­ca­ğı­nı­za ka­rış­maz­lar.

On­la­rın yap­ma­sı ge­re­ken sağ­lık hiz­me­ti­ni ver­mek. Be­bek dün­ya­ya ge­ti­ren an­ne­-le­r, evi­ne 9 yıl son­ra ic­ra ka­ğı­dı gön­de­rip, “dün­ya­ya ge­tir­di­ği­niz ço­cu­ğun has­ta­ne mas­raf­la­rı­nı öde­mez­se­ni­z…” di­ye baş­la­yan cüm­le­nin ar­dın­dan evi­niz­den “mal kal­dı­rı­la­ca­ğı­” teh­di­diy­le kar­şı­laş­ma­ma­lı.

Sağ­lık­çı­la­ra bu düş­man­lık ne­den?

Yet­ki Ka­nu­nu­’na da­ya­na­rak ka­mu hiz­met­le­ri ve ba­kan­lık­la­rın teş­ki­lat­la­rı ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­mış­tı. Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ile Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da yö­ne­ti­ci­le­rin sta­tü ve öz­lük hak­la­rı ko­ru­nur­ken, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ise taş­ra teş­ki­la­tın­da “a­raş­tır­ma­cı­” kad­ro­su­na ata­nan yö­ne­ti­ci sta­tü­sün­de­ki ida­ri sağ­lık mü­dür yar­dım­cı­la­rı, şu­be mü­dür­le­ri hem sta­tü hem de ma­aş ve ek öde­me­ler­de bü­yük oran­da hak ka­yıp­la­rı­na uğ­ra­tıl­dı.

Bu da yet­me­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de, ka­nun­lar açı­sın­dan ay­nı iş ye­rin­de ve ay­nı em­sal du­rum­da ça­lı­şan­lar ara­sın­da bir bü­tün­lük sağ­lan­ma­sı ge­re­kir­ken bu­nu da boz­du­lar. Ma­aş yö­nün­den ça­lı­şan per­so­ne­lin bir­bir­le­ri ara­sın­da bü­yük uçu­rum­lar oluş­tu.

Ka­mu Has­ta­ne­ler Bir­li­ği­’ne çok yük­sek üc­ret­ler­le söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da 10 bin 300 ye­ni kad­ro ve­ri­lip bu ka­dar kad­ro ma­li­ye­ye yük ge­tir­mez­ken, ka­za­nıl­mış hak­la­rı elin­den alı­na­rak “a­raş­tır­ma­cı­” ya­pı­lıp mağ­dur edi­len­le­rin sa­yı­sı ise 800’ü geç­me­yen ida­ri sağ­lık mü­dür yar­dım­cı­sı ve şu­be mü­dür­le­ri­nin ma­li­ye­ye ge­ti­re­ce­ği yü­kü ge­rek­çe gös­ter­mek ayıp­tır.

Dev­le­te yıl­la­rı­nı ve­ren in­san­lar, bir an­da “biz­den de­ğil­di­r” de­ni­lip ke­na­ra atıl­dı. Şim­di hiç­bir iş yap­tı­rıl­mı­yor ama ba­zı­la­rı­na “ce­za­” ola­rak her gün da­ire­ye gel­me­le­ri is­te­ni­yor, üs­te­lik di­ğer me­mur­la­ra uy­gu­lan­ma­yan “gi­riş-çı­kış­ta im­za zo­run­lu­lu­ğu­” bu­lu­nu­yor. Ken­di­niz­den gör­me­di­ği­ni­ze bu ne düş­man­lık be kar­de­şim?
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Doğurdukça icra geldi

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları