Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > AKP'nin cami siyaseti ve yolsuzluk örnekleri
16/6/2013

AKP'nin cami siyaseti ve yolsuzluk örnekleri

“Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da te­rör ör­gü­tü ve onun­la bağ­lan­tı­lı olan­la­rın el üs­tün­de tu­tul­du­ğu bir dö­nem­de, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri de “tek adam­lı­ğa­” tep­ki ola­rak haf­ta­lar­dır de­vam edi­yor. İş­te top­lum bu ko­nu­la­ra odak­lan­mış­ken, yol­suz­luk ko­nu­la­rı da unu­tul­muş du­rum­da. Va­tan­da­şa gaz, yan­da­şa iha­le ve rant tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor.Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, CHP’­nin mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­dı­ğı Bin­gö­l’­ün “fah­ri mil­let­ve­ki­li­” ola­rak da gö­rev ya­pı­yor. Dün te­le­fon­la ara­dı­ğım­da, Bin­gö­l’­ün bir il­çe­sin­de va­tan­daş­la­rı din­li­yor­du. Din­le­dik­le­ri de yol­suz­luk üze­ri­ne… Ka­ra­yo­lu, de­mir­yo­lu ya­pım iha­le­le­ri yol­suz­luk­la­rı da her­ke­sin di­lin­de…

Bin­gö­l’­de­ki uya­nık­lı­ğa ba­kın

Bin­gö­l’­den ge­çen Mu­rat Neh­ri üze­ri­ne ta­nın­mış bir fir­ma ta­ra­fın­dan 4 adet hid­ro­elek­trik san­tral (HES) in­şa­atı sü­rü­yor. Pa­lu-Genç-Muş de­mir­yo­lu ba­raj su­la­rı al­tın­da ka­la­cak. De­mir­yo­lu hat­tı­nın yer de­ğiş­tir­me­si ge­re­ki­yor. İl­ginç olan şu: Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı ka­mu­laş­tır­ma be­de­li il­gi­li fir­ma­dan alın­ma­dan, de­mir­yo­lu hat­tı­nın iha­le­si­ni de ay­nı fir­ma­ya 744 mil­yon li­ra­ya iha­le et­ti.

Ül­ke­mi­zin sa­de­ce Tak­sim Ge­zi Par­kı de­ğil her ta­ra­fı ta­lan edil­mek ve pay­la­şıl­mak is­te­ni­yor. Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, CHP Bin­göl İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ba­n’­la bir­lik­te Bin­göl Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du, olu­şa­cak ka­mu za­ra­rı­na dik­kat çek­ti­ler. Ar­tık ge­ri­si yar­gı­ya kal­dı.

Bo­ya­ba­t’­ta AK­P’­li­le­re so­ruş­tur­ma

Si­no­p’­un Bo­ya­bat İl­çe­si­’n­de yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le yap­tı­rı­la­cak ter­mi­nal bi­na­sı 29 yıl­lı­ğı­na Ha­mit Çe­li­k‘­in fir­ma­sı­na ve­ril­di. İha­le­nin şart­la­ra uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­dı­ğı, in­şa­at üze­rin­de­ki uy­gu­la­ma­la­rın şart­na­me­ye ay­kı­rı ol­du­ğu, fir­ma­nın Be­le­di­ye Mec­lis ka­ra­rı ol­ma­dan ken­di çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da plan-pro­je de­ği­şik­li­ği ya­pıp in­şa­at ala­nı üze­rin­de yüz­de 30 ar­tış sağ­la­dı­ğı mü­fet­tiş ra­po­ruy­la be­lir­len­di.

Si­no­p’­un AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Er­miş, dö­ne­min be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri Ha­san To­su­noğ­lu (ha­len AKP İl­çe Baş­ka­nı), Ay­şe Genç, Ka­dir Er­miş, Mus­ta­fa Kor­kan, Ka­mil Men­teş, Lüt­fi­ye Yük­sel, Ha­san Uy­sal, Nu­ri Er­dem, Re­cep Çay­lak, Ömer Va­tan, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Ye­ğin, be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri Ser­ver Esen, Hü­se­yin Te­pe­li, Hü­se­yin Er­do­ğan, Vol­kan Er­bay, Ni­hat Al­kan, Nu­ri Doğ­ru, Ya­şar Gür­büz, Ha­kan Kan­de­mir, Ha­ti­ce Uzun, Er­dem Ko­laz­lı, Uğur Yi­ği­toğ­lu, Mu­har­rem Ye­ner ve Ek­rem Ye­ğin hak­kın­da ön in­ce­le­me ya­pıl­dı.

Mü­fet­tiş ra­po­ru­na da­ya­na­rak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Er­miş, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri Ay­şe Genç, Ka­dir Er­miş, Mus­ta­fa Kor­kan, Ka­mil Men­teş, Ömer Va­tan, Ha­san To­su­noğ­lu, Lüt­fi­ye Yük­sel, Ha­san Uy­sal, Nu­ri Er­dem, Re­cep Çay­lak ve ba­zı be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri hak­kın­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ta­ra­fın­dan 25 Mart 2013 ta­rih, 2013/127 sa­yı­lı ka­rar­la “so­ruş­tur­ma iz­ni­” ve­ril­di. Ka­ra­ra ret oyu kul­la­nan Mec­lis Üye­si Ne­vin Kü­çük­baş ise so­ruş­tur­ma iz­ni dı­şın­da tu­tul­du. Bo­ya­bat­lı­la­rın bun­lar­dan da ha­be­ri ol­sun…

Be­le­n’­de AK­P’­nin uya­nık­lı­ğı

Ha­ta­y’­ın Be­len İl­çe­si­’nin MHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ce­mil Yıl­maz­lar, il­çe­le­ri­ne TO­Kİ ta­ra­fın­dan ko­nut ya­pıl­ma­sı için uğ­raş­tı. Bu­nun için 2 bin 700 üye kay­dı yap­tı. He­nüz gi­ri­şim­ler­den so­nuç alın­ma­ma­sı­na, TO­Kİ­’ye ar­sa bu­lun­ma­sı, imar dü­zen­le­me­si, yer tes­li­mi ya­pıl­ma­ma­sı­na rağ­men, bu ge­liş­me­ler­den ha­ber­dar olan AKP İl­çe Baş­ka­nı sah­ne­ye çık­tı.

Or­ta­da TO­Kİ ko­nut­la­rı yok ama AKP İl­çe Baş­kan­lı­ğı­’nın önü­ne bü­yük bir ta­be­la as­tı­rıl­dı. Ora­da “Söz ver­dik, sö­zü­müz­de dur­duk, pro­je­le­ri­miz Be­le­n’­imi­ze ha­yır­lı ol­su­n” ya­zıl­dı. MHP’­li baş­ka­nın gi­ri­şi­mi­nin önü­nü kes­mek için bu ta­be­la ası­lır­ken, bu­nun in­di­ril­me­si için kay­ma­kam­lı­ğa baş­vu­ru­lur­sa, siz o ta­be­la­nın in­di­ri­le­ce­ği­ni mi sa­nı­yor­su­nuz. Ni­te­kim baş­vu­ru­lar ya­pıl­dı ya­pıl­ma­sı­na ama kay­ma­ka­mın da o ta­be­la­yı in­dir­me­ye pek ni­yet­li ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı.

Be­le­di­ye yer tah­sis et­ti, Tos­ya­lı Hol­ding ca­mi yap­tır­dı. AK­P’­nin önün­de­ki ta­be­la­da “ca­mi yap­tır­dı­k” rek­la­mı ya­pı­lı­yor. Ya­ni va­tan­da­şın yap­tı­ğı ca­mi­ye bi­le AKP sa­hip çı­kı­yor. Dev­le­tin yap­tır­dı­ğı ka­pa­lı spor sa­lo­nu da, oku­lu da san­ki AKP il­çe baş­ka­nı yap­tır­mış gi­bi rek­la­mı­nı ya­pı­yor. Açık­ça­sı, bu ta­be­la Be­le­n’­de AKP dı­şın­da­ki her­ke­sin ca­nı­nı sı­kı­yor.

Gezi Parkı, askıya aldırttı

İs­tan­bul-Sa­rı­yer Ta­rab­ya Ma­hal­le­si­’n­de 74 paf­ta 1108 ada 10 par­sel­de ka­yıt­lı 22 bin 931 met­re­ka­re­lik ko­ru ni­te­lik­li, bi­rin­ci de­re­ce SİT ala­nı, İl­ler Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan alın­dı. Bu­ra­sı 3. de­re­ce­de SİT ala­nı­na çev­ri­lip yüz­de 60’lık bö­lü­mü­ne in­şa­at ya­pıl­ma­sı­nın yo­lu açıl­dı. Ge­zi Par­kı di­re­ni­şi baş­la­yan­ca, İl­ler Ban­ka­sı bu ko­nu­yu şim­di­lik as­kı­ya al­dı. İs­tan­bu­l’­un du­yar­lı hal­kı­na du­yu­ru­lur.

Loj­man­la­rı­nı sa­tı­şa çı­ka­ran İl­ler Ban­ka­sı­’nın Kar­tal-Sa­vak­de­re­re­si mev­ki­in­de tar­la ni­te­lik­li 10 par­sel ta­şın­ma­zın al­tın­da imar de­ği­şik­li­ğiy­le kim­le­re rant sağ­lan­mak is­te­ni­yor aca­ba?

İl­çe­ler­de, il­ler­de olup bi­ten­le­ri bel­ge­ler­le yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz… Çün­kü in­san­lar yol­suz­luk­tan bık­tı, usan­dı.
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > AKP'nin cami siyaseti ve yolsuzluk örnekleri

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları