Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Emniyet'te kavga yaşanırken, operasyonun perde arkası
31/5/2013

Emniyet'te kavga yaşanırken, operasyonun perde arkası

Em­ni­ye­t’­in gün­de­min­den “ce­ma­at” hiç ek­sik ol­maz. Bun­la­rın kim ol­duk­la­rı, ki­me ya­kın ol­duk­la­rı, iliş­ki­le­ri, o gö­re­ve ni­çin ge­ti­ril­di­ği de bi­li­nir. Dö­ne­mi­ne gö­re bun­lar ba­zen öne çı­kar, ba­zen de ken­di­le­ri­ni çok iyi giz­le­me­yi ba­şa­rır­lar. Em­ni­ye­t’­te Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­ma bir­denbire bu nok­ta­ya gel­me­di. Ge­ri­de en az 25 yıl­lık bir sü­reç var.Ba­zı em­ni­yet men­sup­la­rı­nı din­le­di­ği­m za­man yıl­lar ön­ce bir der­gi­nin ka­pa­ğın­da­ki baş­lı­ğı anım­sa­dım. Ora­da “Em­ni­yet, Fet­hul­la­h’­a ema­ne­t” di­ye ya­zı­yor­du. An­cak Em­ni­ye­t’­e hak­sız­lık yap­ma­ya­lım. On­la­rın için­de Ata­türk­çü, çağ­daş on­bin­ler­ce in­san var. Na­ma­zı­nı da kı­lar, oru­cu­nu da tu­tar ama ken­di­si­ni as­la ce­ma­atin için­de gör­mez. Ce­ma­at için­de yer al­ma­dık­la­rı için hak­sız­lık­la­ra da uğ­rar… An­cak on­lar için “Dev­le­tin po­li­si­” ol­mak ye­ter…

Kah­ra­man gi­bi gös­te­ri­li­yor

15 Mar­t’­ta, “Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si’n­de ope­ras­yo­n” ya­pı­la­ca­ğı­nı, Baş­kan Ömer Al­tı­par­ma­k’­ın gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı ar­dın­dan da da­ire­de önem­li de­ği­şik­lik­ler ola­ca­ğı­nı du­yur­muş­tuk. O yüz­den ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler bi­zim için sür­priz ol­ma­dı. Çün­kü, Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu mü­fet­tiş­le­ri, Baş­ba­ka­n’­ın ça­lış­ma ofi­sin­de bu­lun­du­ğu öne sü­rü­len “bö­ce­k”­ten son­ra so­ruş­tur­ma baş­lat­mış, bi­rin­ci şüp­he­li ola­rak İs­tih­ba­rat Da­ire­si gö­rül­müş, “hü­kü­met-ce­ma­at kav­ga­sı­”nın yan­sı­ma­sı ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş­ti.

Ömer Al­tı­par­ma­k’­ın ye­ri­ne En­gin Din­ç’­in atan­ma­sın­dan son­ra özel­lik­le ce­ma­ate ya­kın ya­yın or­gan­la­rı, Din­ç’­i he­def tah­ta­sı­na oturt­tu. Hrant Din­k’­in öl­dü­rül­me­sin­de Din­ç’­in gö-­re­vi­ni ih­mal et­ti­ğini öne sü­rdül­er. Oy­sa ko­nu­yu araş­tır­dı­ğı­mız­da bu ki­şi­nin Din­k’­in vu­ru­la­ca­ğı­nı 17 Şu­bat 2006’da ra­por et­ti­ği an­la­şı­lı­yor.

“Er­ge­ne­ko­n”, “Bal­yo­z” gi­bi ope­ras­yon­la­rı ya­pan­la­rın tas­fi­ye edil­di­ği­ni öne sü­rüp diz­le­ri­ni dö­ven­ler de var. Ama unut­ma­ya­lım, bu da­va­lar­la il­gi­li en çok gün­de­me ge­ti­ri­len de sah­te bel­ge­ler­di. Ha­kim­le­rin, cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın, em­ni­yet men­sup­la­rı­nın te­le­fon­la­rı IME­I nu­ma­ra­la­rı üze­rin­den mah­ke­me ka­ra­rı al­dı­rı­la­rak din­len­me­miş miy­di? Ha­ne­fi Av­cı­’nın ki­ta­bı­na ko­nu olan­lar hep bu da­ire­de ya­pı­lan­lar­la il­gi­li de­ğil miy­di?

Ken­di baş­kan­la­rı­na oyun

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Emin Ars­lan, ba­şı­na ge­len olay­la­rın so­rum­lu­su ola­rak bir za­man­lar baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı bu da­ire­yi gös­ter­me­di mi? Sab­ri Uzun, dai­re baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de eşi ile bir­lik­te oto­mo­bi­le bi­ner­ken, bu da­ire­nin men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan giz­li­ce fo­toğ­raf­la­rı çe­kil­me­di mi? Ken­di baş­kan­la­rı­na bun­la­rı ya­pan­la­rın, baş­ka­la­rı­na ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni va­rın siz dü­şü­nün…

As­lın­da öte­den be­ri hep gün­dem­de olan bu da­ire­nin, po­lis mü­fet­tiş­le­ri­nce de­ğil Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu, Mül­ki­ye Mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan cid­di bir de­ne­ti­me ta­bi tu­tul­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­bi­i ki bu da­ire­yi ta­nı­yan ba­zı ki­şi­le­rin de gö­rüş­le­ri­ni alıp kap­sam­lı araş­tır­ma yap­ılma­sı ha­lin­de çok şey­ler çı­ka­bi­le­ce­ği de ifa­de edi­li­yor.

Gö­re­ve ge­ti­ri­len­ler için “ce­ma­at” ya­yın or­gan­la­rın­da, “Geç­miş­te is­tih­ba­rat hiz­met­le­rin­den çı­ka­rıl­mış ya da ce­za al­mış olan ki­şi­le­r” ol­du­ğu öne sü­rü­lü­yor. Bu da­ire­yi ya­kın­dan bi­len ki­şi­nin de­ğer­len­dir­me­si ise “Gö­rev­den alın­ma­lar ve yer­le­ri­ne ya­pı­lan ata­ma­lar­da yüz­de 90 isa­bet var. Yüz­de 10 ise ek­sik­lik va­r” olu­yor. Ay­nı ki­şi söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor:

“Sa­de­ce mer­kez­de gö­rev­li şu­be mü­dür­le­ri­nin de­ğiş­me­siy­le ama­ca ula­şıl­maz. Yer­le­ri­ne ge­ti­ri­len ki­şi­le­rin, ken­di me­sa­i an­la­yı­şı­nı uy­gu­la­ya­cak kad­ro yok­sa, bu du­rum esa­sı et­ki­le­mez, ce­ma­atin gü­cü ek­sil­mez.”

Es­ki baş­kan ne di­yor?

Em­ni­ye­t’­te “Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­ma­” id­di­ala­rı­nı da içe­ren Ha­ne­fi Av­cı­’nın ki­ta­bın­da, ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı­nın İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’n­de­ki du­ru­mu da an­la­tıl­mış­tı. İd­di­ala­rı so­ruş­tu­ran Mül­ki­ye baş­mü­fet­tiş­le­ri Fer­da İle­ri, Mus­ta­fa Ya­vuz, İl­ha­mi Do­ğan ile Po­lis Baş­mü­fet­ti­şi Ne­cat Öz­de­mi­r’­in ha­zır­la­dı­ğı ra­por elim­de… İfa­de­si­ne baş­vu­ru­lan isim­ler ara­sın­da yer alan dö­ne­min İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­ka­nı Ömer Al­tı­par­mak da, bir­çok em­ni­yet men­su­bu gi­bi “ce­ma­ati hiç duy­ma­dı­k” di­yen­ler­den. İd­di­ala­rı şöy­le ce­vap­lan­dı­rı­yor:

“25 yıl­lık em­ni­yet­çi­li­ği­min 19 yı­lı is­tih­ba­rat bi­rim­le­rin­de geç­ti. Ben gö­rev yap­tı­ğım sü­re içe­ri­sin­de ge­rek İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ve ge­rek­se taş­ra bi­rim­le­rin­de bir ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı­na ya­hut her­han­gi bir ide­olo­jik grup­laş­ma­ya rast­la­ma­dım.

İs­tih­ba­rat per­so­ne­li de top­lu­mun bir bi­re­yi ol­ma­sı ha­se­biy­le ül­ke­yi yö­ne­ten­le­re, ta­ri­hi şah­si­yet­le­re, ka­na­at ön­der­le­ri­ne, si­ya­si par­ti li­der­le­ri­ne say­gı ve sev­gi du­ya­bi­le­ce­ği gi­bi bun­lar­dan hoş­lan­ma­ya­bi­lir. İs­tih­ba­rat per­so­ne­li için önem­li olan bu­nu gö­re­vi­ne yan­sıt­ma­ma­sı­dır. İs­tih­ba­rat per­so­ne­li za­ten bu özel­li­ğe sa­hip per­so­nel ara­sın­dan se­çil­mek­te­dir. Ba­na gö­re ce­ma­at­çi ya­pı­lan­ma ya­hut ide­olo­jik bir ör­güt­len­me­nin is­tih­ba­rat üni­te­le­rin­de var­lı­ğı söz ko­nu­su de­ğil­dir. Böy­le bir ya­pı­lan­ma­nın is­tih­ba­rat bi­rim­le­rin­de oluş­ma­sı da im­kan­sız­dır.”

“Böy­le bir ya­pı­lan­ma as­la yo­k” di­yen­le­rin da­ha son­ra na­sıl al­da­tıl­dık­la­rı­nı da din­le­miş­tik. Bu­nun en so­mut ör­ne­ği de Ha­ne­fi Av­cı­’dır.
---
Not: Emniyet'te Fethullahçı yapılanmanın ayrıntılarını "Okyanus Ötesindeki Vaiz" isimli kitabsımda bulabilirsiniz.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Emniyet'te kavga yaşanırken, operasyonun perde arkası

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları