Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Askere o kapılar da kapandı...
29/5/2013

Askere o kapılar da kapandı...

“Bal­yoz Da­va­sı­”n­da sa­nık­la­rın he­men ta­ma­mı­na ha­pis ce­za­la­rı ve­ril­di. “Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­nın ha­zi­ran so­nu ya da tem­muz or­ta­sı­na ka­dar bi­ti­ril­me­si bek­le­ni­yor. Bu­gün tu­tuk­suz ola­rak yar­gı­la­ma­sı de­vam eden sa­nık­la­rın da ço­ğu­nun tu­tuk­lan­ma­sı­nın sür­priz ol­ma­ya­ca­ğı­nı, ko­nuş­tu­ğu­muz avu­kat­lar söy­lü­yor. Sı­ra “28 Şu­bat Da­va­sı­”na ge­li­yor. Mah­ke­me­ye id­di­ana­me su­nul­du. Mah­ke­me­nin iddianemeyi ka­bu­lün­den son­ra ar­tık da­va aşa­ma­sı da baş­lı­yor.355 kla­sör­lük da­va­nın avu­kat­la­ra, sa­nık­la­ra fo­to­ko­pi­le­ri­nin ya da CD’­si­nin ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Avu­kat­la­ra, bun­la­rın ve­ril­me­ye­ce­ği söy­len­di. On­lar da “Pe­ki biz na­sıl sa­vun­ma ya­pa­ca­ğı­z” de­yip, ya fo­to­ko­pi ya da da­va dos­ya­sı­nın ta­ra­nıp CD ha­lin­de ve­ril­me­si­ni, du­ruş­ma­nın ka­me­ra­ya alın­ma­sı­nı da ya­zı­lı ola­rak is­te­di­ler. Bu ara­da yi­ne bir umut­la “tah­li­ye” bek­len­ti­si­ne gir­di­ler.

“Ten­sip­te tah­li­ye ka­ra­rı­” bek­len­ti­si

Ar­tık dos­ya­lar mah­ke­me­de­dir. Mah­ke­me he­ye­ti­nin du­ruş­ma ha­zır­lık­la­rı için dü­zen­le­di­ği tu­ta­na­ğa “ten­si­p” de­ni­li­yor. Mah­ke­me, o da­va­nın tu­tuk­lu sa­nık­la­rı hak­kın­da “ten­sip ka­ra­rı­nı­” ya­zar­ken tah­li­ye ede­bil­me yet­ki­si­ne de sa­hip… Bu­gü­ne ka­dar “tah­li­ye is­tek­le­ri­” hep ge­ri çev­ri­len sa­nık avu­kat­la­rı, bu kez da­va­ya ba­ka­cak mah­ke­me he­ye­ti­nin sür­priz bir ka­ra­rıy­la da kar­şı­la­şa­bi­lir.

28 Şu­bat tu­tuk­lu­la­rı için 15 Ma­yı­s’­ta sür­priz bir du­ruş­ma ya­pıl­dı. 4’ün­cü yar­gı pa­ke­tin­den ön­ce­ki ya­sa­ya gö­re tu­tuk­lu­la­rın, tu­tuk­lu­luk ha­li her ay öz­gür­lük ha­kim­le­ri ta­ra­fın­dan sav­cı­nın ha­zır­lık so­ruş­tur­ma dos­ya­sı üze­rin­den göz­den ge­çi­ri­li­yor ve her ay “tu­tuk­lu­luk ha­li­nin de­va­mı­na­” ka­ra­rı çı­kı­yor­du. 4’ün­cü yar­gı pa­ke­tiy­le tu­tuk­lu­luk ha­li­nin de­vam edip et­me­ye­ce­ği­ne ha­kim ka­rar ver­me­den ön­ce tu­tuk­lu­la­rın ve avu­kat­la­rı­nın ha­kim önü­ne çık­ma­sı uy­gu­lan­ma­sı­na ge­çil­di.

Du­ruş­ma sa­lo­nu ka­pı­la­rı ki­lit­len­di

Tu­tuk­la­nış­la­rın­dan 13 ay son­ra ha­kim kar­şı­sı­na çık­mak Sin­can ve Ma­mak ce­za­ev­le­rin­de he­ye­can ya­rat­tı. Ço­ğu tu­tuk­lu­lar ken­di­le­ri için olum­lu bir so­nuç çık­ma­ya­ca­ğı­na inan­sa­lar da sa­vun­ma­la­rı­nı yap­tı­lar, da­ha ön­ce ver­dik­le­ri di­lek­çe­le­rin ye­te­rin­ce in­ce­le­me­di­ği­ni ve bu kez ken­di­le­ri biz­zat an­la­tın­ca suç­suz ol­duk­la­rı­nı da­ha iyi ifa­de edip ser­best bı­ra­ka­cak­la­rı­nı da göz ar­dı et­mi­yor­lar­dı.

Da­ha ön­ce mah­ke­me ne­dir bil­me­yen as­ker­ler, YÖK es­ki Baş­ka­nı Prof. Dr. Ke­mal Gü­rüz, o gün 2-3 sa­at­te ve­ri­len 10-15 da­ki­ka­lık ara­lar­la tam 26 saa­ti uy­ku­suz ge­çir­di. Mah­ke­me­ye ilk sevk edil­dik­le­rin­de hak­la­rın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ri­len ko­mu­tan­lar, di­ğer du­ruş­ma sa­lo­nu­nun tah­ta kol­tuk­la­rı­na uza­nıp uyu­du­lar. Bu gö­rün­tü­ler­le pa­şa­la­rın içi­ne dü­şü­rül­dü­ğü du­ru­mu SÖZ­CÜ göz­ler önü­ne ser­di. Ko­mu­tan­lar hak­la­rın­da­ki ka­ra­rı he­ye­can­la bek­ler­ken, yaş­la­rı ge­re­ği uy­ku­suz­lu­ğa da­ya­na­maz ha­le gel­miş­ler­di. Ge­ri­si­ni, du­ruş­ma sa­lo­nun­da bu­lu­nan avu­kat­tan din­li­yo­rum:

“SÖZ­CÜ­’de ya­yım­la­nan fo­toğ­raf ve ya­zı­dan ra­hat­sız­lık du­yul­muş ola­cak ki, bu kez kar­şı ta­raf­ta­ki boş du­ruş­ma sa­lon­la­rı da ki­lit­len­miş ol­du­ğun­dan, ço­ğu yaş­lı olan tu­tuk­lu ko­mu­tan­lar uza­nıp din­len­me im­ka­nı bu­la­ma­dan tah­li­ye umu­duy­la 26 saa­ti tah­ta san­dal­ye­ler üze­rin­de otu­ra­rak ge­çir­di­ler.”

Bu ağır yü­ke can mı da­ya­nır?

Ha­kim ka­ra­rı­nı ve­rip, aya­ğa kal­kar­ken avu­kat­lar­dan bi­ri “Sa­yın Ha­kim, ta­ri­he adı­nı­zı yaz­dır­ma şan­sı­nı­zı ka­çır­dı­nız. Bu da­va­nın si­ya­si de­ğil, hu­ku­ki bir da­va ol­du­ğu­nu ve­re­ce­ği­niz tah­li­ye ka­rar­la­rı ile tüm Tür­ki­ye­’ye gös­te­re­bi­lir­di­ni­z” di­yor­du. Bun­dan son­ra ya­şa­nan­la­rı yi­ne avu­kat­tan din­li­yo­rum:

“A­vu­ka­tın söz­le­ri üze­ri­ne ha­kim şa­şır­dı ‘A­ma ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis­le yar­gı­la­nı­yor­lar. Siz de ka­ra­ra iti­raz ede­bi­lir­si­ni­z’ de­yip du­ruş­ma sa­lo­nun­dan ay­rıl­dı. Oy­sa mev­cut iç­ti­hat­la­ra gö­re, sa­de­ce mü­eb­bet­le yar­gı­lan­mak kaç­ma şüp­he­si­nin var­lı­ğı için ve tu­tuk­lu­lu­ğun de­va­mı için ye­ter­li de­ğil­dir. Tu­tuk­lu­la­rın ta­ma­mı hak­kın­da ‘tu­tuk­lu­lu­ğu­nun de­va­mı­’ yö­nün­de ver­dik­le­ri ka­rar­dan son­ra du­ruş­ma sa­lon­la­rın­dan ay­rıl­dı­lar.”

Bü­tün ge­ce on­la­rı yal­nız bı­rak­ma­ya­rak ad­li­ye önün­de tah­li­ye ka­ra­rı bek­le­yen ai­le­le­rin du­ru­mu­nu avu­kat “iç­ler acı­sıy­dı­” di­ye an­la­tı­yor. Ar­tık dos­ya An­ka­ra 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de… Bun­dan son­ra tu­tuk­lu­lu­ğun de­va­mı­na veya salıverilmelere bu mah­ke­me­de karar ve­ri­le­cek.

“Du­ruş­ma­da uyu­yan ha­ki­m”

Tu­tuk­lu sa­nık­lar 26 sa­at uy­ku­suz kal­dık­tan son­ra ye­ni­den ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Ha­kim­le­rin, za­bıt ka­ti­bi­nin, mü­ba­şi­rin, avu­ka­tın da yor­gun düş­tü­ğü­nü bi­li­yo­ruz. Üs­te­lik o ha­kim­le­rin, avu­kat­la­rın 26 sa­at­lik ça­lış­ma­la­rın­dan son­ra yi­ne o gün du­ruş­ma­la­ra ka­tıl­dık­la­rı­nı öğ­re­ni­yo­ruz. Bu ka­dar ağır yük aca­ba baş­ka ül­ke­nin yar­gı men­sup­la­rın­da var mı­dır? Bir sa­nı­ğın, mah­ke­me tu­ta­nak­la­rı­na yan­sı­yan şu söz­le­ri de yar­gı­nın ağır yü­kü­nü ve yar­gı­ya olan ba­kı­şı or­ta­ya koy­ma­ya ye­ti­yor:

“Ben, 13 ay ön­ce ayın 15’i­ni 16’sı­na bağ­la­yan ge­ce bu sa­lon­da tu­tuk­lan­dım. Ben tu­tuk­lan­dı­ğım sı­ra­da ha­kim uyu­yor­du. Be­ni din­le­me­yen bir ha­kim ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­dım. Be­nim ada­le­te olan gü­ve­nim sar­sıl­mış­tır.”
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Askere o kapılar da kapandı...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları