Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Eski MİT müsteşarının ricası
22/5/2013

Eski MİT müsteşarının ricası

5 kuv­vet ko­mu­ta­nı, 2 jan­dar­ma ge­nel ko­mu­ta­nı, 3 or­du ko­mu­ta­nı, 8 ko­lor­du ko­mu­ta­nı, 2 Kuzey De­niz Sa­ha ko­mu­ta­nı, 1 tak­tik ha­va kuv­vet ko­mu­ta­nı, 6 tü­men ko­mu­ta­nı, 2 ha­va üs ko­mu­ta­nı, 4’ü mu­vaz­zaf 9 tu­gay ko­mu­ta­nı, 2 ha­va üs ve de­niz böl­ge ko­mu­ta­nı, 13’ü kurmay al­bay ol­mak üze­re 32 tu­tuk­lu su­bay… 74 ko­mu­ta­nın ya­nın­da tek si­vil ola­rak da YÖK es­ki Baş­ka­nı Prof. Dr. Ke­mal Gü­rüz, Sin­can ve Mamak cezaevlerinde. Ba­zı­la­rı­nın tutuk­lu­ğu­nun üze­rin­den 13 ay geç­ti. İd­di­ana­me­yi her tu­tuk­lu gi­bi on­lar da sa­bır­sız­lık­la bekliyor.Yıl­lar­ca dev­le­te en üst gö­rev­ler­de hiz­met et­miş in­san­lar, şim­di te­rör suç­lu­la­rı­nın tu­tul­du­ğu ce­za­ev­le­rin­de çi­le çe­ki­yor. Ço­ğu­nun yaş­la­rı ge­re­ği ra­hat­sız­lık­la­rı var. Ama il­ginç­tir has­ta­ne­ye bi­le git­me­me­ye özen gös­te­ri­yor­lar.

Müs­te­şar­lı­ktan ce­za­evi­ne

Emek­li Or­ge­ne­ral Teo­man Ko­man, da­ha çok Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı kim­li­ğiy­le ta­nı­nı­yor. An­cak o, MİT Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­de de bu­lun­muş­tu. Yü­rü­mek­te ve ya­ta­ğı­nın bu­lun­du­ğu oda­ya ulaş­mak için 18 ba­sa­mak­lı mer­di­ve­ni­ çık­mak­ta hay­li zor­la­nı­yor. Oda ar­ka­daş­la­rın­dan hep şu is­tek­te bu­lu­nu­yor:

“Ra­hat­sız­lan­sam da, mer­di­ven­den düş­sem de sa­kın be­ni has­ta­ne­ye kal­dır­ma­sın­lar. ‘Ce­za­evin­den çık­mak için has­ta­lan­dı­’ de­nil­me­si be­ni öl­dü­rür. Ben ölüm­den kork­mam. As­ker­ler ölü­me gö­re kur­gu­lan­mış­tır. Ölüm için ha­zır­lan­mış­lar­dır. Ce­za­evin­de öl­mek­ten de hiç kork­mam. Böy­le bir du­rum­da be­nim has­ta­ne­ye git­me­mi en­gel­le­me­ni­zi is­te­rim.”

Ce­za­evin­de baş­ka oda­lar­da tu­tu­lan emek­li iki Kor­ge­ne­ral Hak­kı Kı­lınç ve Mus­ta­fa Bı­yık, Ba­tı Ça­lış­ma Gru­bu (BÇG) top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­mak­la suç­la­nı­yor. Teo­man Ko­man, “Ben on­la­rın ko­mu­ta­nı­yım. Ko­mu­tan emir ver­me­den ast hiç­bir halt ede­me­z” ha­be­ri­ni ulaş­tı­rı­yor. Ko­man, ha­ki­me de “Or­ta­da dar­be­ci ol­du­ğu id­di­a edi­len şa­hıs­lar var­dır. An­cak ne hik­met­se bir dar­be yok­tur. 28 Şu­bat ka­rar­la­rı ile BÇG bir ara­da dü­şü­nül­me­me­si ge­re­kir. İki­si bir­bi­rin­den ay­rı şey­ler­di­r” di­yor.

13 ay geç­tik­ten son­ra öz­gür­lük ha­kim­le­ri­nin kar­şı­sı­na çı­kan 28 Şu­bat tu­tuk­lu­la­rın­dan ba­zı­la­rı “tah­li­ye ya da ad­li kon­trol ted­bir­le­ri­” da­hil hiç­bir ta­lep­te bu­lun­ma­dı. Ye­ni­den ha­kim kar­şı­sı­na çık­tık­la­rın­da ise tah­li­ye is­te­me­yen­le­rin sa­yı­sı­nın da ar­ta­ca­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum.

“Tu­tuk­lu kal­ma­ya ra­zı­yı­m”

Öz­gür­lük ha­ki­mi­nin kar­şı­sın­da ve­ri­len ifa­de­ler de hay­li il­ginç. Mah­ke­me tu­ta­nak­la­rın­dan ön­ce emek­li Al­bay Ali­can Tür­k’­ün söy­le­dik­le­ri­ni oku­yo­ruz:

“Ben 13 ay ön­ce ayın 15’i­ni 16’ya bağ­la­yan ge­ce bu sa­lon­da tu­tuk­lan­dım. Ben tu­tuk­lan­dı­ğım sı­ra­da ha­kim uyu­yor­du, be­ni din­le­me­yen bir ha­kim ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­dım. 13 ay­dır iti­raz­la­rı­ma olum­lu ce­vap ala­ma­dım. Be­nim ada­le­te olan gü­ve­nim sar­sıl­mış­tır, eğer bu­ra­da ifa­de ve­ren­ler­den bir ki­şi da­hi tu­tuk­lu ka­la­cak­sa ben de tu­tuk­lu kal­ma­ya ra­zı­yım. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı olan en üst ami­ri­miz ad­li kon­trol­le ser­best bı­ra­kıl­mış­tır, biz­ler tu­tuk­lu­yuz. Be­nim tah­li­ye ta­le­bim yok­tur.”

“Ta­nı­ğım Barzani olabilir”

Emek­li Kor­ge­ne­ral, MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Alan, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­dan 18 yıl hü­küm giy­me­si­ne ve tu­tuk­lu ol­ma­sı­na rağ­men, bir de 28 Şu­bat So­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da tu­tuk­lan­dı. Bu du­ru­mu avu­ka­tı Şu­le Naz­lı­oğ­lu Erol da, “Tu­tuk­lan­ma­sı an­la­şıl­ma­sı zor bir du­rum­du­r” di­ye de­ğer­len­di­ri­yor. En­gin Alan da, mah­ke­me tu­ta­na­ğı­na gö­re şun­la­rı söy­lü­yor:

“Ba­tı Ça­lış­ma Gru­bu bel­ge­le­ri­ni ha­zır­lan­dı­ğı ta­rih­te ben Ku­zey Ira­k’­ta gö­rev­liy­dim. Bu ko­nu­da ba­na şim­di­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve üs­tüm olan ko­mu­tan­lar ta­nık­lık ede­bi­lir. Hat­ta be­nim hak­kım­da ge­re­kir­se Bar­za­ni da­hil ta­nık ola­rak din­le­ne­bi­lir. Çün­kü be­nim in­ce­le­me­ler yap­tı­ğım çev­re­de ya­nım­da ge­zi­yor­du.

Ön­ce­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de te­rör ör­gü­tü üye­li­ğin­den tu­tuk­luy­ken BDP’­den mil­let­ve­ki­li se­çi­len ki­şi ser­best bı­ra­kıl­mış­tır. Be­nim du­ru­mum ile kı­yas­lan­dı­ğın­da or­ta­da­ki so­nu­cun an­la­şıl­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Bu du­rum al­tın­da ben si­zi de ra­hat­lat­mak için ha­kim­li­ği­niz­den hiç­bir ta­lep­te bu­lun­ma­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim.”

“Ce­za­evin­de mut­lu­yu­m”

Tu­tuk­lu­lar­dan emek­li Ha­va Kor­ge­ne­ral Vu­ral Avar da “Ön­ce­le­ri hiç­bir ce­za mev­zu­atın­da yer al­ma­yan suç ola­rak ‘Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­ni de­vir­me­k’ ya­zı­lıy­ken son ka­rar­da bu hu­sus de­ğiş­ti­ril­miş. Şüp­he­li­ler­den Ce­la­let­tin Ba­can­lı­’nın is­mi­ni lis­te­de gör­dü­ğüm­de şa­şır­dım. Onun BÇG’­de gö­rev­len­di­ril­miş ol­ma­sı şu­be­de tek ki­şi ol­du­ğun­dan müm­kün de­ğil­dir. Ben tu­tuk­lu­lu­ğu­mun kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­ye­cek­tim an­cak ben­den çok da­ha suç­suz du­rum­da bu­lu­nan ar­ka­da­şı­mın siz­den bir ta­lep­te bu­lun­ma­ma­sı üze­re ben ta­lep­te bu­lun­mak­tan vaz­geç­tim. Ce­za­evin­de mut­lu ola­rak ya­şa­mak­ta­yım. Söy­len­ti­ye gö­re af çı­ka­cak­mış ben bu­nu da ka­bul et­me­ye­ce­ğim. Atı­lı olan suç­tan ak­lan­ma­dan ce­za­evin­den çık­mak is­te­mi­yo­rum” de­di… “28 Şu­bat Da­va­sı­”nın ge­cik­me­si, “tu­tuk­lu­lu­ğun ce­za­ya dö­nüş­tü­ğü­” id­di­ala­rı­nı ar­tı­rı­yor. Sin­can ve Ma­ma­k’­ta tu­tuk­lu ko­mu­tan­lar ve ai­le­le­ri “Bu da­va­nın bir an önce baş­la­ma­sı­nı istiyoruz” diyor.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Eski MİT müsteşarının ricası

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları