Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > CHP Genel Başkanı ile birlikte Tekirdağ'daydık. Bize önemli açıklamaları oldu. İşte sözleri
25/4/2013

CHP Genel Başkanı ile birlikte Tekirdağ'daydık. Bize önemli açıklamaları oldu. İşte sözleri

CHP Lide­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu sa­na­yi­ci­nin, iş ada­mı­nın ve es­na­fın nab­zı­nı tut­ma­ya de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce Bur­sa, Ada­na, Ma­lat­ya, Kay­se­ri ve Ga­zi­ate­p’­e gi­de­rek bu il­le­rin sa­na­yi ve ti­ca­ret oda­la­rıy­la gö­rü­şen Kı­lıç­da­roğ­lu dün de Trak­ya­’nın en bü­yük sa­na­yi mer­kez­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Te­kir­da­ğ’­ı zi­ya­ret et­ti. Te­kir­dağ Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Oda­sı­’n­da böl­ge­nin so­run­la­rı­nı din­le­yen CHP Li­de­ri ar­dın­dan da Çer­kez­köy ve Çor­lu­’ya uğ­ra­dı. SÖZ­CÜ­’ye de ko­nu­şan Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun de­ğer­len­dir­me­- le­ri­nin sa­tır baş­la­rı şöy­le:Fa­tu­ra CHP’­ye ke­si­le­cek

CHP’­nin çö­zü­mün kar­şı­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­mek en bü­yük hak­sız­lık­tır. Baş­ba­kan Er­do­ğan ma­lum med­ya­sı­nı da kul­la­na­rak san­ki “CHP ba­rı­şın kar­şı­sın­day­mı­ş” gi­bi bir al­gı oluş­tu­ru­yor. Bu­nu yap­ma­da­ki ama­cı sü­reç ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­la­nır­sa fa­tu­ra­yı CHP’­ye kes­mek­tir. TBMM’­de ku­ru­lan Çö­züm Sü­re­ci­ni De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu­’na üye ver­me­dik. Çün­kü bu ko­mis­yon­ AK­P’­nin da­yat­ma­sı ve em­ri­va­ki­le­riy­le oluş­tu­rul­du. Biz ba­rı­şın, çö­zü­mün kar­şı­sın­da ol­sak baş­ka ül­ke­ler­de çö­züm sü­re­ci­ni araş­tı­rır mı­yız? CHP ola­rak, IRA’­nın çö­züm sü­re­ci­ni in­ce­le­dik. Şim­di de Gü­ney Af­ri­ka­’da­ki çö­züm sü­re­ci­ni in­ce­le­mek için dü­zen­le­nen prog­ra­ma iki mil­let­ve­ki­li­miz­le ka­tı­la­ca­ğız.

Bu işi va­li­le­re yı­ka­cak­lar

BDP ön­ce­ki gün, “Çe­kil­me 25 Ni­sa­n’­da baş­la­ya­ca­k” di­ye açık­la­ma yap­tı. Bu açık­la­ma­dan ön­ce de kü­çük grup­la­rın çe­kil­me­ye baş­la­dı­ğı yö­nün­de ha­ber­ler çık­tı. Çe­kil­me baş­la­dı mı, baş­la­ya­cak mı, ger­çek­ten çe­kil­me ola­cak mı? Bun­la­rı kim­se bil­mi­yor. Baş­ba­kan ‘Pa­zar­lık ya­pıl­ma­dı, ödün ve­ril­me­di­’ di­yor. Öy­ley­se iyi bir olay. An­cak kim­se ne olup bit­ti­ği­ni bil­mi­yor. Bu sü­re­cin be­de­li ne­dir, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da han­gi pa­zar­lık­lar ya­pıl­mış­tır kim­se­nin ha­be­ri yok. An­la­şı­lan o ki; bu işi va­li­le­rin üze­ri­ne yı­ka­cak­lar.

So­ru­lar ob­jek­tif de­ğil

AKP ar­dı ar­dı­na ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı açık­lı­yor. Top­lu­mun bü­yük bö­lü­mü­nün sü­re­ci des­tek­le­di­ği­ni du­yu­ru­yor. Bun­lar ob­jek­tif ol­ma­yan an­ket so­nuç­la­rı­dır. Siz kal­kıp da “Ba­rış is­ti­yor mu­su­nu­z” der­se­niz, bı­ra­kın hal­kın yüz­de 60’ı­nı her­hal­de yüz­de 100’ü “e­ve­t” di­ye­cek­tir. So­ru­yu bu şe­kil­de so­rar­sa­nız ta­bi­i ki bu ya­nı­tı alır­sı­nız. İn­san­lar me­rak edi­yor. PKK’­ya, Apo­’ya ne ve­ril­di? Bi­zim ta­ba­nı­mız da çö­zü­me, ba­rı­şa de­ğil, AK­P’­nin da­yat­ma­sı­na, yön­te­mi­ne, hu­kuk­suz­lu­ğu­na tep­ki gös­te­ri­yor.

Si­ya­set­çi­ye şan­taj ya­kış­maz

Bi­li­yor­su­nuz da­ha ön­ce TBMM’­de Yol­suz­luk­la­rı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­du. Baş­ba­kan o ko­mis­yo­nun dö­ne­min­de hiç sor­gu­la­ma­yan 2001 kri­zi­ni şim­di gün­de­me ge­ti­rip MHP Li­de­ri Bah­çe­li üze­rin­den rest çe­ki­yor. Ada­ma so­rar­lar bu­gü­ne ka­dar ne­re­dey­din? Şim­di bu­nu gün­de­me ge­tir­me­nin adı şan­taj­dır. Si­ya­set­çi­ye şan­taj ya­kış­maz.

Re­jim de­ği­şik­li­ği is­ti­yor

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın baş­kan­lık sis­te­mi da­yat­ma­sı, ye­ni Ana­ya­sa sü­re­ci­ni cid­di öl­çü­de sa­bo­te et­miş­tir. AK­P’­nin ku­rul­du­ğu ta­rih­ten bu ya­na açık­la­dı­ğı se­çim bil­dir­ge­le­ri­ne ba­kın. Hiç­bi­rin­de “baş­kan­lık sis­te­mi­” di­ye bir ifa­de bu­la­maz­sı­nız. Ama şim­di tek adam ol­mak için böy­le bir da­yat­ma­nın içi­ne gir­miş­tir. Bu­nun adı re­jim de­ği­şik­li­ği­dir.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > CHP Genel Başkanı ile birlikte Tekirdağ'daydık. Bize önemli açıklamaları oldu. İşte sözleri

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları