Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte son bilgiler: İki efsane komando tugayı Güneydoğu'ya gönderilmedi, alanlar terör örgütüne kaldı.... .Jandarma da Irak sınırından çekiliyor...
24/4/2013

İşte son bilgiler: İki efsane komando tugayı Güneydoğu'ya gönderilmedi, alanlar terör örgütüne kaldı.... .Jandarma da Irak sınırından çekiliyor...

Gü­ney­do­ğu­’da ve ya­pıl­dı­ğı za­man sı­nır öte­si ope­ras­yon­lar­da te­rö­rist­le­rin en çok kork­tu­ğu, ürk­tü­ğü ve kar­şı­laş­ma­mak için ça­ba gös­ter­di­ği bir­lik­ler Bo­lu Dağ ve Ko­man­do Tu­ga­yı ile Kay­se­ri Tu­ga­yı­’dır. Ta­bi­i ki özel kuv­vet­ler ko­mu­tan­lı­ğı­na bağ­lı tim­le­rin ye­ri de ay­rı­dır.Haf­ta­lar­dır te­rö­rist­le­rin sı­nır öte­si­ne na­sıl ge­çe­cek­le­ri ko­nu­şu­lu­yor. Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, suç iş­le­miş, as­ker, po­lis, ko­ru­cu şe­hit et­miş, öğ­ret­men ka­çır­mış, yol kes­miş, kim­lik kon­trol­le­ri yap­mış olan­la­ra “Suç iş­le­di­niz iş­le­me­si­ne ama siz sı­nı­rın öte­si­ne ge­çi­n” di­yor. Üs­te­lik ken­di­le­ri­nin gü­ven­lik güç­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rül­me­ye­ce­ği ga­ran­ti­si ve­ri­li­yor.

Suç iş­le­yen ki­şi­le­ri ya­ka­la­mak ye­ri­ne sı­nır öte­si­ne git­me­le­ri is­te­nir­ken, yıl­lar­ca te­rö­rist­ler­le mü­ca­de­le eden ko­mu­tan­la­ra ise “Siz yurt­dı­şı­na ka­ça­bi­lir­si­niz. O yüz­den si­zi ce­za­evin­de tu­tu­yo­ru­z” de­ni­li­yor.

Va­li­le­re yı­kı­la­cak

As­ker­den te­rö­rist­le­ri gör­se bi­le gör­me­me­si, bun­lar­la il­gi­li is­tih­ba­rat­lar al­sa bi­le ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­me­si, ge­çiş­le­ri­ni gör­se bi­le mü­da­ha­le et­me­me­si açık­ça ol­ma­sa bi­le üs­tü ka­pa­lı ola­rak is­te­ni­yor.

Te­rö­rist­ler eğer Ira­k’­ın Ku­ze­yi­’ne çe­kil­me­ye ka­rar ve­rir­se, çe­kil­me dö­ne­min­de sı­nır böl­ge­le­rin­de­ki va­li­ler, o dö­nem­de as­ke­ri bir­lik­le­re ope­ras­yon ona­yı ver­me­ye­cek. As­ker bir­li­ğin­den, üs böl­ge­sin­den ay­rıl­ma­ya­cak, ken­di­le­ri­ne bir sal­dı­rı ol­ma­dık­ça ye­rin­den ha­re­ket et­me­ye­cek. Bu­gün va­li­ler­den bu em­ri is­te­yen­ler, ya­rın ters bir du­rum­la kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da ken­di­le­ri­ni kur­ta­ra­bi­lir. An­cak va­li­ler ve ora­da bu­gün gö­rev ya­pan ko­mu­tan­lar için du­rum hiç is­te­me­dik­le­ri bir bi­çim­de ge­li­şe­bi­lir. Bu­gün ce­za­ev­le­rin­de 457 as­ker bu­lu­nu­yor. İle­ri­de, bu dö­nem­le il­gi­li araş­tır­ma­lar ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı kim­se ga­ran­ti ede­mez.

Jan­dar­ma çe­ki­li­yor

Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­den çok şü­kür şe­hit gel­mi­yor. Ama bu ora­da her şe­yin gül­lük gü­lis­tan­lık ol­du­ğu an­la­mı­na da gel­mi­yor. He­men her gün PKK’­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan le­hi­ne gös­te­ri­ler ya­pı­lı­yor, iş­yer­le­ri yağ­ma­la­nı­yor. İl­ler­den İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na ge­len ‘a­sa­yiş ve gü­ven­lik ra­por­la­rın­da­’ te­rör ör­gü­tü kay­nak­lı olay­la­rın hiç ek­sik ol­ma­dı­ğı­nı üst dü­zey yet­ki­li­ler de be­lir­ti­yor.

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, bu­lun­du­ğu ma­ka­ma gel­me­den ön­ce Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de uzun sü­re gö­rev yap­mış, Ira­k’­ın Ku­ze­yi­’ne ger­çek­leş­ti­ri­len ‘sı­nır öte­si ope­ras­yon­la­ra­’ ka­tıl­mış bir as­ker. Ken­di­si de çok iyi bi­lir ki, bu dö­nem­de Tür­ki­ye­’nin de­ği­şik yö­re­le­rin­den sı­nır böl­ge­le­ri­ne ‘kay­dır­ma­’ ya­pı­lır­dı. An­cak bu kez du­rum bi­raz fark­lı ge­li­şi­yor. Irak sı­nı­rın­dan jan­dar­ma çe­ki­li­yor. Ye­ri­ne Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tanlı­ğı­’na bağ­lı bir­lik­ler kay­dı­rı­lı­yor. An­la­şı­lı­yor ki, jan­dar­ma ya­kın bir ge­le­cek­te ‘kır po­li­si­’ne dö­nüş­tü­rü­le­cek. AKP, ba­şın­dan be­ri jan­dar­ma­yı kal­dır­ma­yı plan­lı­yor­du ve bu­nun adım­la­rı da atı­lı­yor.

Ef­sa­ne­ler gön­de­ril­me­di

Her yı­lın mart ayın­dan iti­ba­ren Gü­ney­do­ğu­’ya iki ef­sa­ne tu­gay gön­de­ri­lir­di. Bun­lar­dan bi­ri Bo­lu Dağ ve Ko­man­do Tu­ga­yı, di­ğe­ri de Kay­se­ri Tu­ga­yı­’dır. Bu yıl, bu tu­gay­lar bo­şu­na bek­le­di. Şu ana ka­dar iki bir­lik de Gü­ney­do­ğu­’ya gön­de­ril­me­di.

Bu tu­gay­lar sa­bit bir yer­de bek­le­mez, sü­rek­li ha­re­ket ha­lin­de­dir. Ne za­man, ne­re­de bu­lu­na­ca­ğı bel­li ol­maz. O yüz­den te­rö­rist­ler bu iki tu­gay­la kar­şı­laş­ma­yı hiç is­te­mez. Bu tel­siz ko­nuş­ma­la­rı­na da yan­sır, “O ta­raf­ta Bo­lu var, şu ta­raf­ta Kay­se­ri va­r” de­ni­lip bir­bir­le­ri­nin dik­kat­le­ri­ni çe­ker­ler­di. Da­ha çok Şır­nak Böl­ge­si­’n­de Bo­lu Tu­ga­yı, Di­yar­ba­kı­r’­ın Ku­ze­yi­’n­de ise Kay­se­ri Tu­ga­yı ha­re­ket ha­lin­de olur­du. Te­rö­rist­le­rin ba­rın­dı­ğı bi­li­nen has­sas böl­ge­ler­de hep bu iki tu­gay bu­lu­nur­du. Çün­kü, böl­ge­ler­de mev­cut kuv­vet­le­rin ope­ras­yon gü­cü sı­nır­lı­dır. Ope­ras­yon­la­rı ya­pan il­çe jan­dar­ma bö­lük ko­mu­tan­lık­la­rın­da 150’şer ki­şi bu­lu­nu­yor. On­la­rın ara­zi­de ara­ma-ta­ra­ma im­kan­la­rı da kı­sıt­lı­dır. Pe­ki dağ­la­rı kim kon­trol ede­cek, alan ha­ki­mi­ye­ti­ni kim sağ­la­ya­cak?

Yak­la­şık 5’er bin as­ker­den olu­şan, üs­te­lik de sü­rek­li ha­re­ket ha­lin­de olan Bo­lu ve Kay­se­ri Tu­gay­la­rı­’nın Gü­ney­do­ğu­’ya gön­de­ril­me­me­si hay­li sür­priz ol­du. Bu iki tu­ga­yın gön­de­ril­me­me­si­ni ‘Dev­let yet­ki­li­le­ri­’ ile gö­rüş­me­le­rin­de Ab­dul­lah Öca­lan is­te­miş de ola­bi­lir. Ta­bi bu önem­li tu­gay­la­rın ora­da ol­ma­ma­sı “te­rör­le mü­ca­de­le­nin ra­fa kal­dı­rıl­dı­ğı­” bi­çi­min­de de yo­rum­la­na­bi­lir.

Çe­kil­me ol­ma­dı­ğı gi­bi…

Te­rör ör­gü­tü ken­di­ne gö­re ge­liş­tir­di­ği tak­ti­ği ve ‘yol ha­ri­ta­sı­nı­’ uy­gu­lu­yor. Te­rö­rist­le­rin ‘si­lah­lı mı, si­lah­sız mı­’ gi­de­ce­ği tar­tı­şı­lır­ken, bu­gü­ne ka­dar sı­nı­rın öte­si­ne te­rö­rist­le­rin geç­ti­ği­ne iliş­kin her­han­gi bir bil­gi de yok.
Da­ha­sı, te­rö­rist­le­rin çe­kil­di­ği­ni be­lir­le­mek de ko­lay ol­ma­ya­cak. Yö­re­nin in­sa­nı yö­re­sel kı­ya­fe­ti­ni gi­yip kö­yü­ne, mez­ra­sı­na gi­de­cek. Ora­da ‘e­mi­r’ bek­le­ye­cek. Te­rö­rist­ler gi­de­cek di­ye kim­se se­vin­me­sin. Git­tik­le­ri gi­bi bun­la­rın ge­le­bi­le­cek­le­ri de göz ar­dı edil­me­me­li.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte son bilgiler: İki efsane komando tugayı Güneydoğu'ya gönderilmedi, alanlar terör örgütüne kaldı.... .Jandarma da Irak sınırından çekiliyor...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları