Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Talih kuşu" kimlerin başına niçin kondu? 560 yılla yargılanmak, 3 yıl hapis cezası almak mı gerekiyor?
14/4/2013

"Talih kuşu" kimlerin başına niçin kondu? 560 yılla yargılanmak, 3 yıl hapis cezası almak mı gerekiyor?

Te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın sı­nı­rı na­sıl ge­çe­cek­le­ri, “a­kil in­san­la­r”, bun­la­rın ne­ler söy­le­ye­cek­le­ri, gün­de­me bir ge­ti­ri­lip bir yok olan do­ku­nul­maz­lık dos­ya­la­rı der­ken, birçok olay ül­ke­miz­de göz ar­dı edi­li­yor. Özel­lik­le bü­rok­ra­si­de hak­sız­lık, hu­kuk­suz­luk ala­bil­di­ği­ne art­mış du­rum­da. Ba­zı­la­rı “hak­kın­da so­ruş­tur­ma va­r”, “hak­kın­da açıl­mış da­va va­r” di­ye sü­rüm sü­rüm sü­rün­dü­rü­lü­yor. An­cak kün­ye­niz­de “AK­P’­li­di­r” ya­zı­yor­sa hak­kı­nız­da ce­za­lar is­ten­miş, ce­za­lar ve­ril­miş, so­ruş­tur­ma­lar de­vam edi­yor­muş hiç so­run de­ğil.Her şe­yi bel­ge­ler­le ya­zı­yo­rum. An­ka­ra Sin­can 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin 2010/262 sa­yı­lı dos­ya­sın­da­ki isim­ler­den bi­ri­si ta­nı­nan bir ki­şi. Çün­kü, ken­di­si da­ha ön­ce An­ka­ra-Eti­mes­gut il­çe­sin­de AK­P’­den be­le­di­ye baş­ka­nıy­dı. Di­ğe­ri ise Ga­zi­an­tep 6. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’nin 2007/516 sa­yı­lı dos­ya­sı. Bu dos­ya­da is­mi ge­çen ki­şi ise Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li İş­let­me­le­ri Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me Baş­kan­lı­ğı (KOS­GEB) Ki­lis İl Mü­dü­rü… Şim­di dos­ya­la­rı aça­lım.

560 yıl hap­si is­te­niyordu…

Eti­mes­gut AKP Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Ser­hat Ke­mal Yıl­maz, tu­tuk­lan­dı, uzun sü­re ce­za­evin­de kal­dı. Hak­kın­da­ki suç­la­ma­lar hay­li önem­li. İs­te­nen ha­pis ce­za­la­rı da 560 yıl… Sin­can 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin 2010/262 sa­yı­lı dos­ya­sı­na gö­re Yıl­maz, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­miy­le il­gi­li ola­rak, “suç iş­le­mek mak­sa­dıy­la ku­ru­lan ör­gü­te üye ol­mak, ka­mu gö­rev­li­si­nin res­mi bel­ge­de sah­te­ci­li­ği, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın iha­le­si­ne fe­sat ka­rış­tır­mak, ka­mu za­ra­rı­na do­lan­dı­rı­cı­lık, edi­min ifa­sı­na fe­sat ka­rış­tır­mak, 2005-2009 yıl­la­rın­da be­le­di­ye­nin za­ra­rı­na se­be­bi­yet ver­mek­le­” suç­la­nı­yor.

Hiç önem­li de­ğil. Ser­hat Ke­mal Yıl­maz, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ve Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ona­yıy­la Mil­li Pi­yan­go İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­’ne se­çi­li­yor. Sü­re­si do­lu­yor. 9 Mart 2013 ta­ri­hin­de ay­nı ki­şi, yi­ne ay­nı im­za­lar­la yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne ye­ni­den ata­nı­yor. Me­rak eden­ler 9 Mart ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­’ye ba­ka­bi­lir… Mil­li Pi­yan­go­’nun “ta­lih ku­şu­” Ser­hat Be­y’­in ba­şı­na kon­muş ve bir tür­lü ay­rıl­mı­yor.
Sa­vun­ma­sı da ko­lay “he­nüz hak­kın­da ve­ril­miş bir mah­ku­mi­yet ka­ra­rı yo­k”… Evet yok ama giz­li ta­nık ifa­de­le­riy­le, PKK iti­raf­çı­la­rı­nın ya­lan­la­rıy­la in­san­la­rın na­sıl ce­za­evin­de çü­rü­tül­dü­ğü­nü de unut­ma­ya­lım… Yok­sa, Yıl­ma­z’­ın suç­lu ol­du­ğu­nu biz de söy­le­mi­yo­ruz.

Mü­dür be­ye 3 yıl 1 ay 15 gün ha­pis

Ga­zi­an­tep 6. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de yar­gı­la­ma so­nuç­lan­dı ve özel fir­ma­nın sa­tı­nal­ma bö­lü­mün­de ça­lı­şan Sa­id Şa­hi­ner, “zin­cir­le­me şe­kil­de hiz­met ne­de­niy­le em­ni­ye­ti su­iis­ti­mal su­çu­nu iş­le­di­ği ve su­çun iş­le­niş bi­çi­mi ve özel­li­ği­nin kas­ta da­ya­lı ku­su­run ağır­lı­ğı güt­tü­ğü­” ge­rek­çe­siy­le 3 yıl 1 ay 15 gün ha­pis, bin 41 gün ad­li pa­ra ce­za­sı öde­me­ye, Fet­hul­lah Ye­şil­dağ ise 4 yıl 2 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.

Yar­gı­lan­dı­ğı dö­nem­de Sa­id Şa­hi­ner, 2011 yı­lın­da ön­ce Ga­zi­an­tep KOS­GEB İl Mü­dür­lü­ğü­’ne atan­dı. Şa­hi­ne­r’­in ara­la­rın­da ba­zı ga­ze­te sa­hip­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu ço­ğu AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen şir­ket sa­hip­le­ri­ne usul­süz kre­di ver­di­ği id­di­ası gün­de­me ge­ti­ril­di. Ya­ni Sa­id Şa­hi­ne­r’­in mü­dür­lük dö­ne­mi so­ruş­tu­ru­lu­yor. Sa­id Bey de­ğil de ay­nı du­rum­da baş­ka bir mü­dür hak­kın­da so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­müş ol­say­dı ki­şi bü­yük ola­sı­lık­la açı­ğa alı­nır ya da et­ki­siz gö­re­ve ge­ti­ri­lir­di. Onun ne ya­pıl­dı­ğı­nı da bi­raz son­ra öğ­re­ne­lim.

Araş­tı­ran, so­ruş­tu­ran ve bun­la­rı TBMM’ye ta­şı­yan CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker, 8 ay­dır so­nuç­lan­dı­rıl­ma­yan so­ruş­tur­ma yü­zün­den ya­sa ve ku­ra­lı­na gö­re des­tek alan fir­ma­la­ra, in­ce­le­me ne­de­niy­le ay­lar­dır öde­me ya­pıl­ma­dı­ğı­nı, bu du­ru­mun pek çok fir­ma­nın if­la­sı­na ne­den olu­na­ca­ğı­nı, usul­süz şe­kil­de pro­je des­te­ği ve­ri­len fir­ma­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun da ik­ti­da­ra ya­kın ki­şi­le­r ait ol­du­ğu­nu kay­de­di­yor.

Ta­bi­i ki fir­ma­lar des­tek ala­bil­me­li. Ama ik­ti­da­ra ya­kın ol­du­ğu için hak­sız ve usul­süz kre­di ve­ri­li­yor­sa bun­lar da de­rin­le­me­si­ne araş­tı­rıl­ma­lı. Ga­zi­an­te­p’­te ya­yım­la­nan ga­ze­te­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nün, bu bü­yük yol­suz­luk id­di­ası­nı gör­mez­den gel­me­si­nin ne­de­ni aca­ba al­dık­la­rı öne sü­rü­len usul­süz kre­di­ler­den mi kay­nak­la­nı­yor?

Olayın üstü kapatılıyor

Ha­pis ce­za­sı al­dı. Ai­le­sin­den baş­ka ce­za alan olup ol­ma­dı­ğı­nın üze­rin­de dur­mu­yo­rum. “Em­ni­ye­ti su­iis­ti­ma­l” su­çun­dan hü­küm gi­yen Sa­id Şa­hi­ne­r’­le te­le­fon­la ko­nuş­tum. Mah­ke­me ka­ra­rı­nı tem­yiz et­tik­le­ri­ni, baş­ka bir şey söy­le­mek is­te­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

Ga­zi­an­tep Mü­dür­lü­ğü dö­ne­min­de usul­süz des­tek­te bu­lun­du­ğu id­di­asıy­la hak­kın­da so­ruş­tur­ma de­vam eden Sa­id Şa­hi­ne­r’­den, AKP ko­lay ko­lay vaz­geç­mez. O yüz­den, Ga­zi­an­te­p’­ten alı­nıp Ki­lis Mü­dür­lü­ğü­’ne atan­dı. 8 ay­dır so­ruş­tur­ma da bit­mi­yor­sa, bu da ola­yın üs­tü­nü ka­pat­ma di­ye de yo­rum­la­na­bi­li­yor.

Mil­li Pi­yan­go­’nun, 560 yıl­la yar­gı­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si, Ki­li­s’­in ise “hiz­met ne­de­niy­le em­ni­ye­ti su­iis­ti­ma­l”­den ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­mış KOS­GEB mü­dü­rü var. Va­ta­na, mil­le­te ha­yır­lı ol­sun!
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Talih kuşu" kimlerin başına niçin kondu? 560 yılla yargılanmak, 3 yıl hapis cezası almak mı gerekiyor?

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları