Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Rüzgar tersine eser, vali ve askerlerden bunun hesabını sorarlar... Aman kanunların dışına çıkmayın
12/4/2013

Rüzgar tersine eser, vali ve askerlerden bunun hesabını sorarlar... Aman kanunların dışına çıkmayın

Bö­lü­cü ör­güt mi­li­tan­la­rı­nın sı­nır öte­si­ne na­sıl ge­çe­ce­ği hü­kü­me­tin bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu ol­du. Te­rö­rist­le­rin baş­ka ül­ke top­rak­la­rı­na geç­me­si­ne sı­nır böl­ge­sin­de­ki va­li­le­rin, as­ker­le­rin “göz yum­ma­sı­” açık­ça suç iş­le­me­le­ri is­te­ni­yor.İl İda­re­si Ka­nu­nu­’na gö­re as­ker an­cak va­li­nin ona­yı alın­dık­tan son­ra ope­ras­yo­na çı­ka­bi­li­yor. As­ker, ope­ras­yon iz­ni is­te­se, va­li onay ver­mez­se te­rö­rist­ler de so­run­suz ge­çe­cek. An­cak dö­nem de­ğiş­ti­ğin­de, bu va­li­ler­den de, o dö­ne­min so­rum­lu­su ko­mu­tan­lar­dan da bu­nun he­sa­bı­nın mah­ke­me­ler­de so­ru­la­bi­le­ce­ği­ni, Baş­ba­ka­n’­ın ise ken­di­si­ni ra­hat­lık­la kur­ta­ra­bi­le­ce­ği­ni ko­nuş­tu­ğum hu­kuk­çu­lar söy­lü­yor.

Rüz­gar ter­si­ne dön­dü­ğün­de ne­ler ol­mu­yor ki… Plan­lı se­mi­ne­re ka­tı­lan­lar “dar­be ya­pa­ca­k” di­ye hü­küm giy­me­di mi? MGK ka­ra­rı­nın al­tın­da im­za­sı olan kuv­vet ko­mu­tan­la­rı tu­tuk­lan­ma­dı mı? Ya­şa­nan on­ca ör­nek or­ta­day­ken, va­li­le­rin, ko­mu­tan­la­rın çok dik­kat­li dav­ran­ma­la­rı­nı, kol­tuk uğ­ru­na ya­sa­dı­şı emir­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­me­le­ri ve her za­man bu dü­ze­nin sür­me­ye­ce­ği­ni de bil­me­le­ri ge­re­ki­yor.

Si­zi gi­diuya­nık­lar si­zi…

Ya­rın bu­nun he­sa­bı­nı yi­ne siz va­li­den, as­ker­den sor­ma­ya­cak mı­sı­nız? “Ya­zı­lı emir gös­te­r” de­me­ye­cek mi­si­niz? Gös­ter­se bi­le “ya­sa­dı­şı em­ri ni­çin yap­tı­nız?” di­ye he­sap so­rul­maz mı? Bu­gün ce­za­evin­de bu­lu­nan as­ker­ler ni­çin tu­tuk­lu? Ya­sal se­mi­ner yap­mak, MGK ka­ra­rı ve Baş­ba­kan­lık, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­le­ri­ne da­ya­lı ola­rak Ba­tı Ça­lış­ma Gru­bu kur­mak­la suç­lan­mı­yor­lar mı?

As­ke­re ka­nun­suz emir ver­me­ye ça­lı­şan­lar ka­dar, bu emir­le kar­şı­laş­ma­la­rı muh­te­mel olan as­ker­le­rin ön­ce Ana­ya­sa­’nın 137. mad­de­si­ni son­ra Türk Ce­za Ka­nu­nu­’nun 319. mad­de­si­ni, ar­dın­dan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri İç Hiz­met Ka­nu­nu­’nun 13, 14, 20 ve 22’n­ci mad­de­le­ri­ni çok iyi oku­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Em­re ita­at­siz­lik­te ıs­rar eden­le­rin ce­za­sı­nın ne ol­du­ğu­nu 1632 Sa­yı­lı As­ke­ri Ce­za Ka­nu­nu­’nun 30, 41 ve de­ği­şik 87. mad­de­le­ri­ni oku­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­rum.

Emir, açık­ça suç oluş­tu­ru­yor­sa…

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin dün­ya­nın en güç­lü or­du­la­rı ara­sın­da ol­ma­sı­nı sağ­la­yan bi­rin­ci özel­li­ği­ di­sip­li­ni­dir. Di­sip­lin bir or­du­nun te­me­li­dir. Di­sip­lin, emir­le­re mut­lak ita­ati, ita­at ise her ko­şul­da, emir­le­ri ca­nı pa­ha­sı­na da ol­sa za­ma­nın­da, tam ola­rak, de­ğiş­tir­me­den, sı­nı­rı­nı aş­ma­dan yap­mak­tır.

Ami­rin hiz­met­le il­gi­li ta­lep­le­ri der­hal ye­ri­ne ge­ti­ri­lir. Emir açık­ça suç teş­kil edi­yor­sa bu emir ya­zı­lı olarak verilse bile ke­sin­lik­le ya­pıl­maz. Ya­pı­lır­sa, em­ri ve­ren­le be­ra­ber em­ri ya­pan da so­rum­lu tu­tu­lur. An­cak, suç teş­kil eden em­ri ya­pan ki­şi­nin ce­za­lan­dı­rı­la­bil­me­si için, suç teş­kil eden fii­lin iş­len­di­ği an­da o em­rin suç teş­kil et­ti­ği­nin far­kın­da ol­ma­sı ge­re­kir. Bu ko­nu, mah­ke­me ka­ra­rın­da ye­ter­li, ke­sin ve so­mut de­li­ler­le or­ta­ya ko­nul­ma­lı­dır.

Bal­yoz da­va­sın­da çok sa­yı­da as­ke­ri per­so­nel, her yıl ya­pı­lan plan­lı bir se­mi­ne­re ka­tıl­dık­la­rı ve em­re ita­at et­tik­le­ri için mah­ke­me ta­ra­fın­dan çok ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­dı. İd­di­aya gö­re, bu ki­şi­ler dar­be pro­va­sı yap­mış­lar, ya­ni suç iş­le­miş­ler. Ge­rek­çe­li ka­rar­da, mah­ke­me­ce bu top­lan­tı­da suç iş­len­di­ği­nin tüm ka­tı­lan­lar­ca bi­lin­di­ği ka­na­ati­ne ula­şıl­dı­ğı ya­zı­lı. An­cak, bu ka­na­ati des­tek­le­yen so­mut bir de­lil gös­te­ril­me­di.

“Dar­be pro­va­sı id­di­ası­” doğ­ru ol­sa bi­le, en üst­te­ki ba­zı ko­mu­tan­la­rın dı­şın­da ka­lan ast rüt­be­li per­so­nel bu­nu na­sıl bi­le­bi­lir­ler? On­lar sa­de­ce al­dık­la­rı em­re ita­at et­miş­ler­dir. İta­at et­me­se­ler hem ha­pis ce­za­sı ala­cak­lar, hem de TSK’­dan ili­şik­le­ri ke­si­le­cek­ti.

Ki­şi­ler bu plan­lı top­lan­tı­ya ka­tıl­dık­la­rı tak­dir­de ise yıl­lar son­ra “dar­be id­di­ası­”y­la tu­tuk­la­na­bi­le­cek, ce­za ala­bi­le­cek­ler ve yi­ne TSK’­dan ili­şik­le­ri ke­si­le­bi­le­cek ve ha­yat­la­rı­nın so­nu­na ka­dar “dar­be­ci­” ola­rak anı­la­cak­lar.

As­ker tu­tuk­lat­ma­nın ye­ni pla­nı mı?

Amir­le­rin­den al­dı­ğı her em­ri kuş­kuy­la kar­şı­la­yan ki­şi­ler­de gö­rev is­te­ği ve böy­le bir Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’­de ba­şa­rı ve di­sip­lin ka­lır mı? Bı­ra­kın bir Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, böy­le bir ku­rum ola­bi­lir mi? Bir hu­kuk dev­le­tin­de mev­cut ya­sa­la­rın işi­ne ge­len­le­ri­ni al­mak ve di­ğer­le­ri­ni gör­me­mek ola­bi­lir mi?

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin di­sip­lin­li ya­ni güç­lü ol­ma­sının bir kı­sım çev­re­ler­ce is­ten­me­di­ği bir ger­çek. Bun­la­rın ara­sın­da Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti­’ni yok et­mek için, TSK’­yı güç­süz kıl­mak is­te­yen­le­r aca­ba bu amaç­la­rı­na ula­şa­bil­mek için sah­te bel­ge­ler üre­tip yar­gı­yı mı kul­lan­mak is­ti­yor?

Te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı bi­le ken­di­le­ri­ni ga­ran­ti­ye ala­bil­mek için “ya­sa çı­kar­tı­n” di­yor. Böy­le bir ya­sa çı­kar­tı­lır­sa TSK men­sup­la­rı ken­di­si­ni kur­ta­ra­bi­lir. Yok­sa, ya­zı­lı emir on­la­rın iler­de ce­za­evi­ne gir­me­ye­ce­ği­ni gös­ter­mez.

As­ker­le­re ka­nun­suz bir bi­çim­de “te­rö­rist­le­rin sı­nır öte­si­ne ge­çiş­le­ri­ne göz yu­mu­n” de­mek on­la­ra suç iş­le­tip ge­le­cek­te tu­tuk­lat­ma­nın yo­lu­nu aç­mak için mi? Aca­ba bi­ri­le­ri valilerden, as­ker­le­rden yasadışı işler mi yapmasını istiyor… Bunun işaretleri de görülüyor.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Rüzgar tersine eser, vali ve askerlerden bunun hesabını sorarlar... Aman kanunların dışına çıkmayın

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları