Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Emin Çölaşan ve bana, cezaevinde Engin Alan paşa neler anlattı? İşte o görüşmenin ilk bölümü
30/3/2013

Emin Çölaşan ve bana, cezaevinde Engin Alan paşa neler anlattı? İşte o görüşmenin ilk bölümü

Yıl­la­rı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye adayan, Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, 11 Şu­bat 2011’de tu­tuk­lan­dı, Si­liv­ri Ce­za­evi’­ne gön­de­ril­di.Tu­tuk­luy­ken MHP’­den mil­let­ve­ki­li se­çi­len Alan “Bal­yoz Da­va­sı­”n­dan 18 yıl hü­küm giy­di. Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de emek­li Al­bay Er­dal Ak­ya­zan ile ay­nı oda­yı pay­laş­tı. Da­va­la­rı bi­tin­ce iki­si de An­ka­ra Sin­can Ce­za­evi­’ne is­tek­le­ri üze­ri­ne 15 Ocak 2013’te nak­le­dil­di. Soh­be­ti­mi­zde iki ce­za­evi ara­sın­da­ki far­kı sor­duk. En­gin Pa­şa an­la­tı­yor:

‘Sincan’dan memnun’

“Sin­can Ce­za­evi­’n­de her şey­den ön­ce ru­tu­bet yok. 24 sa­at su akı­yor. Ye­mek­le­ri da­ha ka­li­te­li, ay­rı­ca sı­cak ola­rak ve­ri­li­yor. Ör­ne­ğin ön­ce­ki gün ye­mek­te kı­zar­mış ta­vuk, kuş üzüm­lü pi­lav ve tat­lı var­dı. Ba­zen de sev­me­di­ği­miz ye­mek­ler de olu­yor. Ya­ni ida­re edi­yo­ruz. Haf­ta­da 300 li­ra­ya ka­dar şar­kü­te­ri ve ma­nav­dan hiz­met ala­bi­li­yo­ruz. İn­faz Ko­ru­ma Me­mur­la­rı­’y­la so­ru­num yok. Ga­yet iyi ni­yet­li ola­rak ça­lı­şı­yor­lar. Oy­sa Si­liv­ri­’de, bi­ze bi­raz ya­kın­lık gös­te­ren he­men baş­ka bir bö­lü­me alı­nı­yor­du. Sağ­lık hiz­met­le­ri An­ka­ra­’da da­ha iyi du­rum­da. Sin­can Ce­za­evi­’n­de kah­val­tı­lık­lar bir gün ön­ce­den ve­ri­li­yor. Si­liv­ri­’de ol­du­ğu gi­bi Sin­ca­n’­da da çiğ yu­mur­ta ya­sak. Kah­val­tı için yu­mur­ta mut­la­ka kay­na­tıl­mış ola­rak da­ğı­tı­lı­yor. Öğ­le ye­me­ği 12.30, ak­şam ye­me­ği 17.30 ci­va­rın­da ve­ri­li­yor.”

‘Ye­mek yapa­ma­m’

Kar­de­şi gi­bi sev­di­ği Er­dal Al­bay, gü­zel çay dem­li­yor. En­gin Pa­şa­’nın ye­mek işi pek elin­den gel­me­di­ği için bu iş­le­ri de Er­dal Al­bay se­ve se­ve ya­pı­yor. En­gin Pa­şa şöy­le di­yor: “Ha­ya­tım ev­de bark­ta geç­me­di­ği için ben ye­mek pi­şir­mek­ten an­la­mam. Bu iş­le­re ya­ban­cı­yım. Er­dal hal­le­di­yor.”

Sa­de­ce 30 ka­nal var

Sin­can F-1 Ti­pi Ce­za­evi­’n­de mah­kum­la­rın iz­le­ye­bi­le­ce­ği 30 te­le­viz­yon ka­na­lı var. Di­lek­çe­ler ve­ril­miş, ka­nal lis­te­si­ne son ola­rak Ka­nal B, Halk TV, Ulu­sal Ka­nal ve Ben­gü­türk te­le­viz­yon­la­rı da ek­len­miş. Sin­ca­n’­da oda­la­ra en faz­la 10 ki­tap alın­dı­ğı­nı be­lirt­miş­tik. Di­lek­çe üze­ri­ne bu sa­yı şim­di 15 ki­ta­ba çı­ka­rıl­mış.

‘Bir ye­re varılmayacak’

En­gin Pa­şa, te­rör­le il­gi­li ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­li­yor. “A­çı­lı­m” ko­nu­sun­da şun­la­rı söy­lü­yor: “A­çı­lım­la, ba­na gö­re hiç­bir ye­re va­rı­la­ma­ya­cak. Ken­di­mi­ze şu­nu sor­ma­mız la­zım. Ka­sım ayı gel­di­ğin­de ör­güt ne ya­par? Ör­güt, Tür­ki­ye top­rak­la­rın­da bu­lu­nan un­sur­la­rı­nı sı­nır öte­si­ne çı­ka­rır. Üs böl­ge­le­ri­ni ko­ru­yan bin, bin 500 ki­şi­lik bir güç bı­ra­kır, di­ğer­le­ri gi­der. Şu an­da dı­şa­rı­ya çı­kı­şın de­ğil, içe­ri­ye gi­riş­le­rin dur­du­rul­ma­sı ge­re­ken ay­lar­da­yız.

‘Fa­l mı ba­kacak­lar?’

Tür­ki­ye­’den si­lah­la­rıy­la gi­de­cek un­sur­la­rın sı­nır öte­sin­de is­kam­bil fa­lı­na ba­ka­cak hal­le­ri yok. Ora­da uzun eşek de oy­na­ma­ya­cak­lar. Bir kıs­mı Su­ri­ye­’de PYD’­ye tak­vi­ye ola­cak. Önem­li bir bö­lü­mü de si­lah­lı ve si­ya­si eği­tim­le­ri­ni sür­dü­re­cek ve bek­le­me­de ka­la­cak. Ne za­ma­na ka­dar bek­le­ye­cek? Ana­ya­sa­’da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­ri, ken­di­le­ri­ne gö­re ya­pı­la­cak ana­ya­sa ta­nı­mı­nı gö­re­cek­ler. Va­tan­daş­lık ta­nı­mı, ana dil­de eği­tim, özerk­lik, Ab­dul­lah Öca­lan ve KCK tu­tuk­lu­la­rı­nın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı gi­bi is­tek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­na ba­ka­cak­lar. Bun­la­rı bek­le­me­ye­cek­se, sı­nır öte­sin­de si­lah­la­rıy­la ne­yi bek­le­ye­cek?

‘Na­sıl gü­ve­niyorlar?’

İs­tek­le­ri kar­şı­lan­ma­dı­ğı za­man bu si­lah­lı un­sur­lar ne ya­pa­cak? Kamp­la­rın­dan yo­la çı­kıp Tür­ki­ye top­rak­la­rı­na gi­re­cek­ler. İs­te­dik­le­ri­ni yap­ma­dı­ğın sü­re­ce, bu on­lar için sa­de­ce bir ge­ce­lik iş. Bir ge­ce için­de te­rö­rist­ler ül­ke­mize gi­re­bi­lir. Şim­di Baş­ba­kan ve ba­zı hü­kü­met yet­ki­li­le­ri açık­la­ma ya­pı­yor, ‘Hiç­bir ta­viz­de bu­lun­ma­dık, hiç­bir ko­nu­da söz ver­me­di­k’ di­yor­lar. İş­te bun­la­rı an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum. Pe­ki, bun­la­rın si­lah­la­rıy­la bir ge­ce gel­me­ye­cek­le­ri­ne na­sıl gü­ve­ne­cek­si­niz? Bu sa­at­ten son­ra bir adım bi­le ge­ri adım at­maz­lar.”

En­gin Alan, si­ga­ra tir­ya­ki­si. Gö­rüş­me sı­ra­sın­da, si­ga­ra­dan söz edi­yor. İki zi­ya­ret­çi sa­lo­nu­nun ara­sın­da­ki ha­va­lan­dır­ma­ya ge­çip bir si­ga­ra iç­me­yi çok is­ti­yor. An­cak, bu­nun ya­sak ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Ge­çen­ler­de baş­ka bir tu­tuk­lu­yu zi­ya­ret eden mil­let­ve­ki­li burada si­ga­ra iç­miş. An­cak ken­di­si­ne ce­za da ke­sil­miş.

‘A­teş­ke­s hep boz­uldu’

En­gin Pa­şa, “Te­rö­rist­ler­le tam 30 se­ne sa­vaş­tık. Bu ka­dar kan dö­kül­dü. Bu dö­nem için­de te­rö­rist­le­rin de ba­zı ka­za­nım­la­rı ol­du. Şim­di, si­lah­la­rı bı­ra­kıp mü­ca­de­le­yi si­ya­se­ten yü­rü­te­cek­le­ri­ni söy­lü­yor­lar. Ama bun­la­rın sa­mi­mi­ye­ti yok. Geç­miş dö­nem­de tam 7 kez söz­de ateş­kes ilan et­ti­ler. Her se­fe­rin­de ateş­ke­si kan­lı ey­lem­ler­le boz­du­la­r” di­yor.

Ölürüm de beni çıkarın demem

Engin Alan, 28 Şubat Soruşturması kapsamında 70’in üzerinde emekli ve muvazzaf askerin tutuklu olduğunu hatırlatıyor. Bunların bazılarının yaşları ve sağlık durumlarının cezaevinde tutulmaya uygun olmadığını belirtiyor: “Bu yaşta hapis olan insanların yaşları gereği büyük sağlık sorunları da var. Bazıları 80 yaşında. Bu insanlar nereye kaçacak? Tutuksuz yargılansa ne olur? Her biri bu ülkeye hizmet etmiş insanlara bu zulüm niçin? Şunu belirteyim, ben kendim için kimseye ‘Beni çıkartın’ demem. Ölürüm de, bunu söylemem. Burada bol spor yapıyorum. Her branştan doktorumuz da var. Cezaevinde yatmayı da bir vatan görevi olarak kabul ediyorum.”

Ada­le­te olan inan­cı­mı kay­bet­tim

En­gin Ala­n “Bal­yoz Da­va­sı”n­da 18 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Sah­te CD’­ler­den söz edi­yor, ola­yın ina­nıl­maz bir bi­çim­de çarp­tı­rıl­dı­ğı­nı, fark­lı yön­le­re çe­kil­di­ği­ni an­la­tı­yor. Na­sıl bir hak­sız­lık­la kar­şı kar­şı­ya bu­lun­duk­la­rın­dan söz eder­ken si­nir­le­ni­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor: “Bal­yoz Da­va­sı­’nı ta­rih mut­la­ka ya­za­cak. Davadaki tu­tum yü­zün­den hu­ku­ka olan inan­cı­mı kay­bet­tim. Ada­let duy­gum yok ol­du. Ar­tık mem­le­ket­te ada­let ol­du­ğu­na inan­mı­yo­rum. Bu ka­dar bü­yük hak­sız­lık ola­maz.

‘BDP’li kadar olamadım’

28 Şu­bat So­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ifa­de için çağ­rıl­dım. ‘De­lil yok’ denilerek tu­tuk­lan­ma­dım. Sav­cı iti­raz et­ti bu kez tu­tuk­lan­dım. Bir ha­kim tu­tuk­la­mı­yor, bir ha­kim ay­nı dos­ya­dan tu­tuk­lu­yor. Bu na­sıl ada­let?”

“Bal­yoz Da­va­sı”­nın ge­rek­çe­li ka­ra­rı için ne­ler di­ye­ce­ği­ni sor­du­ğu­muz­da, En­gin Pa­şa, “Ge­rek­çe­li ka­ra­rı oku­ma­dım. Ha­kim­le­re de söy­le­dim; bu ül­ke­de ben, BDP’li Se­ba­hat Tun­cel ka­dar ola­ma­dım. Bun­dan son­ra­sı hi­ka­ye­dir. 2007 yı­lın­da Se­ba­hat Tun­ce­l’­i, mil­let­ve­ki­li ol­duk­tan son­ra ser­best bı­ra­kan ay­nı mah­ke­me, be­ni bı­rak­mı­yor.”

Emin ÇÖLAŞAN- Saygı ÖZTÜRK

-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Emin Çölaşan ve bana, cezaevinde Engin Alan paşa neler anlattı? İşte o görüşmenin ilk bölümü

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları