Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Görmez, Atatürk'ü hiç görmez mi?
28/3/2013

Görmez, Atatürk'ü hiç görmez mi?

Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le ya­yım­la­nan hut­be­ler­de son iki yıl­dır Ata­türk ve Türk ke­li­me­si­nin geç­me­me­si, ya­pı­lan dua­da Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­me­z’­in Ata­türk adı­nı an­ma­ma­sı­ hayli tepki uyandırdı. Baş­ka­n, Di­ya­net Der­gi­si’n­de de uzun sü­re­dir Ata­türk ile il­gi­li ya­zı­la­ra yer ver­dirtmiyor. Di­ya­net ya­yın­la­rın­dan da Ata­tür­k’­ün ta­ma­men çı­ka­rıl­ma­ya baş­lan­dı­ğını öğreniyoruz.Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nın, Ata­tür­k’­ü yok sa­yan tav­rı de­vam eder­ken, Baş­kan Gör­me­z’­in, “İz­mi­r’­in fark­lı bir din­dar­lı­ğı var. Bu din­dar­lı­ğın ir­fan ge­le­ne­ği­ne ih­ti­ya­cı va­r” söz­le­ri­ne açıklık getirse de tep­ki­ler de­vam edi­yor. Emek­li müf­tü olan CHP Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­kes, Baş­kan Gör­me­z’­in tu­tu­mu­nu eleştirirken, “O ma­kam­da bu­lun­ma­sı­nı ön­ce Al­la­h’­a, son­ra Ata­tür­k’­e borç­lu­du­r” diyor.

“A­ta­tür­k’­e Fa­ti­ha’­yı çok gö­ren baş­ka­n”

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nın 15 Mart 2013 Cu­ma gü­nü Tür­ki­ye­’de­ki tüm ca­mi­le­ri­miz­de oku­nan hut­be­le­rin­de, 18 Mart Şe­hit­ler Gü­nü anıl­mış an­cak Ulu Ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün adın­dan söz edil­me­miş­tir.

Hat­min du­ası­nı oku­yan Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, dua­sın­da Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ü an­ma­dı­ğı anlaşıldı. Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Di­ya­net İş­ler Baş­kan­lı­ğı­’nın Baş­ka­nı olan Mehmet Gör­mez, Ata­tür­k’­e bir Fa­ti­ha­’yı çok gör­müş­tü­r” yorumları yapıldı.

10 Ka­sı­m’­da hut­be­ler­de de adı geçmedi

9 Ka­sım 2012’de Cu­ma hut­be­sin­de or­gan nak­li­nin in­san ha­ya­tın­da­ki öne­mi­ne dik­kat çe­kil­di. Ata­türk Haf­ta­sı ol­ma­sı­na rağ­men, hut­be­de Ata­tür­k’­ün adı­ yine ge­çi­ril­me­di­. CHP’li Öz­kes, şun­la­rı söy­le­di:

“Te­le­viz­yon­lar­da ya­yın­la­nan mev­lit prog­ram­la­rın­da Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su ulu ön­der Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na du­a et­mek ve rah­met di­le­ğin­de bu­lun­mak ge­le­ne­ği var­dı. An­cak 4 Tem­muz 2012 Çar­şam­ba gü­nü ak­şa­mı TRT’­de can­lı ola­rak ya­yın­la­nan ‘Be­rat Kan­di­li­’ özel prog­ra­mın­da, Amas­ya il müf­tü­sü İs­ma­il İpek yap­tı­ğı dua­da Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na rah­met di­le­me­miş­tir. Dev­le­tin te­le­viz­yo­nun­da dev­le­tin müf­tü­sü Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı an­ma­mış­tır.”

Boz­dağ: Ge­nel ola­rak du­a edi­li­yor

CHP’­li Öz­ke­s’­in so­ru öner­ge­le­ri­ni Di­ya­ne­t’­ten So­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ şöy­le ce­vap­lan­dır­dı:
“2007 yı­lın­da çı­ka­rı­lan ge­nel­ge­ye gö­re İl Hut­be Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan hut­be­ler oku­nu­yor. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ta­ra­fın­dan ku­rul­muş olan bir ku­ru­mu, her de­fa­sın­da Ata­türk kar­şı­tıy­mış gi­bi gös­ter­me­ye ça­lış­mak iyi ni­yet­le bağ­daş­ma­mak­ta­dır. Dua­da, şe­hit­le­re, ga­zi­le­re, ha­yır sa­hip­le­ri­ne, va­ta­nı­mı­zın düş­man iş­ga­lin­den kur­ta­rıl­ma­sın­da ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­rul­ma­sın­da eme­ği ge­çen­le­rin ruh­la­rı­na isim söy­le­me­den ge­nel ola­rak du­a edil­miş­tir.”

“Al­lah rı­za­sı için bir cüm­le söy­le­yi­n”

Emek­li müf­tü CHP Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­kes, Bozdağ’ın açıklamalarına karşı SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di:
“Be­kir Boz­da­ğ’­a gö­re, Ata­tür­k’­ün adı­nın anıl­ma­ma­sı­nı nor­mal gör­mek iyi ni­yet­miş. Ata­tür­k’­ü an­ma­mak iyi ni­yet­miş ama ‘A­ta­tür­k’­ü ne­den an­mı­yor­su­nuz?’ di­ye sor­mak iyi ni­yet­le bağ­daş­mı­yor­muş. Pes doğ­ru­su. Ba­kan, in­san ze­ka­sı ile alay edi­yor.

Hut­be­yi ve­ya dua­yı baş­tan so­na Ata­tür­k’­e ayı­rın da de­mi­yo­rum. Al­lah rı­za­sı için bir cüm­ley­le de ol­sa sa­de­ce Ata­türk ke­li­me­siy­le de ol­sa anıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Çok mu gö­rü­lü­yor bu is­te­ğim. Ma­dem Ata­türk kar­şıt­lı­ğı yok, ma­dem iyi ni­yet var, o hal­de Ata­türk ne­den anıl­mı­yor? Ade­ta ‘biz Ata­tür­k’­ü unut­tuk, an­mı­yo­ruz siz de ha­tır­lat­ma­yı­nız, ak­si hal­de iyi ni­yet­li de­ğil­si­ni­z’ de­mek is­ti­yor­lar. Bil­mez­ler mi ki Ata­türk ol­ma­say­dı ne ca­mi­ler olur­du ne de Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı. Be­kir Boz­dağ bu­gün Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ise ön­ce Al­la­h’­a son­ra Ata­tür­k’­e şük­ran borç­lu­dur.”

Baş­kanın ya­zı­sı stres üze­ri­ne

Di­ya­ne­tin Ata­türk ve Türk­lü­ğü yal­nız hut­be­ler­den çı­kar­mak­la kal­ma­yıp ya­yın­lar­da da Ata­tür­k’­e yer ver­me­di­ği be­lir­len­di. Her yıl Mart sa­yı­sın­da Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri ve ora­da ya­şa­nan kah­ra­man­lık­la­ra yer ve­ri­len Di­ya­net der­gi­sin­de bu yıl Çanakkale, Atatürk, Türklük yine yok sayıldı.

Ay­lık der­gi­de es­ki­den be­ri biz­zat Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan baş­ya­zı­da o ay der­gi­de iş­le­nen gün­de­me gö­re ya­zı bu­lu­nur­ken, bu yı­lın Mart ayın­da ise Baş­kan Gör­mez ne Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­’ne, ne de Türk ve Ata­türk kav­ram­la­rı­na yer ver­me­di. Ha­dis Pro­fe­sö­rü olan Meh­met Gör­mez, stres üze­ri­ne yaz­ma­yı ter­cih et­ti…
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Görmez, Atatürk'ü hiç görmez mi?

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları