Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte asker, işte komutan ve bir istifanın perde arkası
27/3/2013

İşte asker, işte komutan ve bir istifanın perde arkası

O, ba­ba­sı Ömer kap­ta­nın, de­de­le­ri Ze­ke­ri­ya kap­tan ve Bay­ram kap­ta­nın de­niz­ler­de­ki uğ­raş­la­rın­dan fark­lı, ai­le­de­ki ilk as­ker ol­du. Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın ar­dın­dan ge­le­cek Ağus­tos ayın­da De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­sı bek­le­nir­ken, o ani­den is­ti­fa et­ti. Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ne­r‘­in, İz­mir Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan “ca­sus­lu­k” ola­rak baş­la­yan so­ruş­tur­ma­da 13 ya­şın­da­ki kı­zı­nın adı­nın geç­me­si­ne tep­ki ola­rak is­ti­fa et­ti­ği gün­de­me ge­ti­ril­di.Oy­sa SÖZ­CÜ, is­ti­fa di­lek­çe­si­nin 28 Ey­lü­l’­de ve­ril­di­ği­ni, is­ti­fa ge­rek­çe­si­nin De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı per­so­ne­li­nin dü­şü­rül­dü­ğü du­rum­la il­gi­li ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­muş­tu. Ni­te­kim, ko­mu­tan ve­da ko­nuş­ma­sın­da da, bu du­ru­ma vur­gu yap­mış­tı.

Ora­mi­ra­l’­in ifa­de­sin­den
İz­mir 12. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de ço­ğun­lu­ğu as­ker olan 79’u tu­tuk­lu 357 sa­nık­lı, ek­le­riy­le bir­lik­te 100 bin say­fa­yı bu­lan da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı 16 Ni­sa­n’­da baş­lı­yor. Ora­mi­ral­li­ği dö­ne­min­de Nus­ret Gü­ne­r’­in de “mağ­du­r” ola­rak ifa­de­si­ne baş­vu­rul­du­ğu­nu öğ­re­ni­yo­ruz.

İd­di­ana­me­de, Nus­ret Gü­ne­r’­in o dö­nem­de 13 ya­şın­da olan kı­zı­nın oda­sı­na ka­me­ra yer­leş­ti­ril­me­sin­den söz edi­li­yor­du.
Ba­ba ola­rak Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner de, eşi Fat­ma Ha­nım da üzül­dü­ler. He­le he­le yan­la­rın­da­ki as­ker­le­rin ken­di­si­ne bir komp­lo kur­mak için ça­lış­tı­ğı­nı öğ­ren­di­ğin­de bu­na ön­ce şa­şır­dı­lar. An­cak hiç inan­ma­dı­lar. İz­mir Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Hü­se­yin Gül­le­’ye 7 Ara­lık 2012’de ifa­de ver­di. Şim­di o ifa­de­yi oku­ya­lım:

“Ben ha­len Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı ola­rak Ora­mi­ral rüt­be­si ile gö­rev ya­pa­rım. 8 Ağus­tos 2011 ta­ri­hin­den bu ya­na Göl­cü­k’ te gö­rev ya­pı­yo­rum. On­dan ön­ce­sin­de de İz­mi­r’­de gö­rev yap­mak­tay­dım. Ba­na hu­zur­da gös­ter­miş ol­du­ğu­nuz ve oku­du­ğu­nuz ta­li­mat ekin­de­ki Ha­kim Mu­rat Ata­man ve Mus­ta­fa Koç, isim­le­ri­nin ya­zı­la­rı­nın al­tı­na not bı­ra­kı­lan me­saj içe­rik­li özel ha­ya­tı­mın ve gö­rev ha­ya­tı­mın sü­reç­le­ri­ni kap­sa­yan ya­zış­ma­la­rı oku­dum ve an­la­dım.

Ba­na bah­set­miş ol­du­ğu­nuz Ha­kim Mu­rat Ata­man be­nim emir ast­su­ba­yım­dır. Ken­di­si be­nim ya­nım­da 8 yıl­dır gö­rev yap­mak­ta­dır. Ken­di­si­ni oğ­lum gi­bi se­ve­rim ve gü­ve­ni­rim. Mus­ta­fa Koç ise 2-3 se­ne bo­yun­ca ya­nım­da ça­lı­şan an­cak bir ad­li ola­ya ka­rış­tı­ğı id­di­ası üze­ri­ne ya­nım­dan ya­kın za­man ön­ce İz­mir Fo­ça­’ya ta­yin et­tir­di­ğim ast­su­bay­dır.

Şi­ka­yet­çi de­ği­lim

A.G. be­nim kı­zım olur. Ken­di­si do­ğal ola­rak ya­şı ge­re­ği er­gen­lik ya­şa­mak­ta­dır. Ben bah­si ge­çen ge­rek kı­zım­la ge­rek­se be­nim­le ve ai­le­min özel ha­ya­tı ile il­gi­li söz ko­nu­su hu­ku­ka ay­kı­rı şe­kil­de top­la­nan ve­ri­ler­den şu an iti­ba­ri ile bil­gi sa­hi­bi ol­dum. Bu ve­ri­le­rin kim ta­ra­fın­dan ne şe­kil­de el­de edil­di­ği­ne da­ir bil­gim ve dü­şün­cem yok­tur. Bu ve ben­ze­ri ve­ri­ler yo­lu ile şah­sı­ma yö­ne­lik hiç kim­se­den teh­dit, şan­taj vb bir ey­le­me ma­ruz bı­ra­kıl­ma­dım. Kı­zım ve eşim de bu ko­nu­da mağ­du­ri­ye­te uğ­ra­ma­dı­lar. Bah­se ko­nu olay­lar ile il­gi­li ola­rak söz ko­nu­su ve­ri­le­ri el­de eden, ka­yıt eden ya da bu­lun­du­ran ki­şi­ler hak­kın­da hiç­bir şe­kil­de şi­ka­ye­tim de yok­tur.”

“Be­nim için can ve­rir­le­r”

İfa­de­si bit­ti sa­nır­sı­nız. Öy­le ol­mu­yor. Nus­ret Gü­ner, en azın­dan mah­ke­me dos­ya­la­rı­na, ka­yıt­la­ra gir­me­si için önem­li bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­yor. Söz­le­ri­ne “şu­nu be­lirt­mek is­te­rim ki­” di­ye baş­lı­yor ve şöy­le de­vam edi­yor:

“Her top­lum­da is­tis­na­lar ola­bi­le­ce­ği bi­lin­ciy­le; Al­lah kor­ku­su olan, bu mil­le­tin ek­me­ği­ni ye­miş ve De­niz Okul­la­rın­da Bah­ri­ye ter­bi­ye­si al­mış hiç­bir De­niz Kuv­vet­le­ri men­su­bu su­bay ve­ya ast­su­ba­yın, kı­zı­ma/eşi­me ve do­la­yı­sıy­la ba­na bir komp­lo kur­muş ola­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum.

Ya­kın çev­rem­de­ki in­san­lar, be­nim hiç­bir za­man, ma­kam ve rüt­be pe­şin­de ol­ma­dı­ğı­mı çok iyi bi­lir­ler. Ya­ni, ba­na komp­lo kur­ma­yı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum ola­ca­ğı­na pek ih­ti­mal ver­mez­ler. Özel­lik­le, be­nim ya­kın çev­rem­de­ki emir su­ba­yım ve emir ast­su­ba­yım be­nim ev­lat­la­rım­dır ve be­nim için ha­yat­la­rı­nı da­hi se­ve se­ve fe­da eder­ler. Ken­di­le­ri­nin ba­na kar­şı bir ha­re­ket­le it­ham edil­me­le­ri ka­bul edi­le­mez.”

De­niz Kuv­vet­le­ri’­nin du­ru­mu

Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ne­r’­in ifa­de­si­ne 7 Ara­lık 2012’de baş­vu­rul­du. Oy­sa, Nus­ret Gü­ner 28 Ey­lül 2012’de ya­ni ifa­de­si­ne baş­vu­rul­ma­dan 3 ay ön­ce Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­den is­ti­fa et­mek için di­lek­çe ver­miş­ti. İş­te, ifa­de­si­ni ver­di­ğin­de, ay­rıl­ma ka­ra­rın­da ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu­nu da di­le ge­ti­ri­yor ve şöy­le di­yor:

“De­niz Kuv­vet­le­ri­nin dü­şü­rül­müş ol­du­ğu du­rum ne­de­niy­le, 28 Ey­lül 2012 ta­ri­hin­de ver­miş ol­du­ğum, an­cak ka­bul edil­me­yen is­ti­fa di­lek­çem­de be­lirt­ti­ğim hu­sus­lar ve mü­te­aki­ben ko­mu­tan­la­rı­na / amir­le­ri­me arz et­ti­ğim de­ğer­len­dir­me­le­rim­de, ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu­mu, uma­rım il­gi­li­ler/ yet­ki­li­ler da­ha iyi an­la­ya­cak­lar­dır. Tak­di­ri si­ze bı­ra­kı­yo­rum.”
Ko­mu­tan­lı­ğın du­ru­mu­nu ve ne ya­pıl­mak is­ten­di­ği­ni öğ­ren­mek isteyenlerin, Kır­mı­zı Ke­di Ya­yı­ne­vi’n­den çı­kan Ami­ral Cem Gür­de­ni­z’­in “He­def­te­ki Do­nan­ma­” ki­ta­bı­nı oku­ma­sı ge­re­kir
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte asker, işte komutan ve bir istifanın perde arkası

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları