Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > ABD Büyükelçisi de uzun tutukluluklara isyan etti…
6/2/2013

ABD Büyükelçisi de uzun tutukluluklara isyan etti…

Can­lı bom­ba­lı ey­lem­den son­ra dün AB­D’­nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne­’nin ko­nu­tun­da­yız. Bü­yü­kel­çi, son de­re­ce mü­kem­mel Türk­çe­siy­le gün­cel ko­nu­lar­la il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­lan­dı­rı­yor.Sal­dı­rı­nın “ABD ve Tür­ki­ye­’ye kar­şı ya­pıl­dı­ğı­nı­” be­lir­ti­yor, “Tan­rı­’ya şük­re­di­yo­ruz ki za­yi­at da­ha kö­tü ol­ma­dı. Kah­ra­man Türk gü­ven­lik gö­rev­li­miz Mus­ta­fa Akar­su he­pi­mi­zi ko­ru­du. Fe­da­kar­lı­ğı ve bu olay son­ra­sı Türk hal­kın­dan ge­len da­ya­nış­ma ve dost­luk me­saj­la­rı için de min­net­ta­rız. Hiç ta­nı­ma­dı­ğım in­san­lar ‘geç­miş ol­su­n’ di­yor­lar. Bu­nun an­la­mı bü­yük. Bu acı­yı bir­lik­te ya­şa­dık. Bu acıy­la bir­lik­te öf­ke de ge­li­yor. Ama ay­nı za­man­da da­ha ya­pı­cı mü­da­ha­le ve iş­bir­li­ği ko­nu­sun­da ka­rar­lı bir tu­tum be­ra­be­rin­de ge­li­yor. Or­tak düş­ma­na kar­şı her alan­da iş­bir­li­ği için ka­rar­lı ha­le ge­li­yo­ru­z” di­yor.

Sal­dı­rı­dan son­ra is­tih­ba­rat, kol­luk kuv­vet­le­ri ve Ada­let Ba­kan­lı­ğı ile yo­ğun bir iliş­ki için­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ti­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor:

“Bu iş­bir­li­ği sa­de­ce as­ke­ri de­ğil, kol­luk ve is­tih­ba­rat dü­ze­yin­de de AB­D’­nin en ya­kın müt­te­fik ve dost­la­rıy­la sa­hip ol­du­ğu se­vi­ye­ye ge­ti­ril­me­li. İyi bir yar­gı sü­re­ciy­le mah­ke­me­le­re hal­kın gü­ve­ni tam ol­ma­lı. Ay­nı şe­kil­de iyi ve ça­lı­şan bir ce­za sis­te­mi ol­ma­lı ki suç­lu­la­rı top­lum­dan uzak tu­ta­bi­le­lim ve her­ke­sin öz­gür­lük­le­ri­ni ko­ru­ya­bi­le­lim. Tür­ki­ye ve AB­D’­nin ulus­lar ara­sı te­rö­re kar­şı bir­lik­te mü­ca­de­le­si ge­li­şe­cek.”

Ör­gü­tün ak­tif ol­du­ğu bil­di­ril­miş

ABD Bü­yü­kel­çi­li­ği­’ne ya­pı­lan sal­dı­rı­da “gü­ven­lik za­fi­ye­ti­” var mıy­dı? Bü­yü­kel­çi şun­la­rı söy­lü­yor:

“Her te­rör sal­dı­rı­sın­dan son­ra ders çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­rız. Bir­bi­ri­mi­ze suç at­ma oyu­nu oy­na­mı­yo­ruz. Tür­ki­ye ve ABD müt­te­fik. Her za­man sa­vun­ma sis­te­mi­mi­zi, iş­bir­li­ği­mi­zi ge­liş­tir­mek müm­kün. Bu tür gö­rüş­me­ler ya­pı­yo­ruz. Da­ha çok is­tih­ba­rat, da­ha er­ken pay­la­şı­la­bi­lir miy­di? Bir­bi­ri­mi­zin açık­la­rı­nı ka­pa­ta­bi­lir miy­dik? Her za­man da­ha iyi yap­ma yo­lu var. Olay­dan son­ra Türk yet­ki­li­ler çok ça­buk mü­da­ha­le eti­ler. Da­ha ön­ce DHKP-C ör­gü­tü­nün tek­rar ak­tif ol­du­ğu ko­nu­sun­da bi­ze bil­gi ve­ril­miş­ti. Türk yet­ki­li­le­rin des­te­ği ko­nu­sun­da ha­ta gör­mü­yo­ruz. Ak­si­ne bir­lik­te da­ha faz­la şey yap­mak is­ti­yo­ruz. Bu ey­lem­le, iti­bar ka­za­nan bu grup kar­şı­sın­da da­ha çok bir­lik­te ça­lış­mak is­ti­yo­ruz. Te­rö­rizm hu­ku­kun ege­men ol­du­ğu yer­de as­la ba­şa­rı­lı ola­maz. IRA da gör­dü. Uma­rım PKK da şid­de­tin ba­şa­rı ge­tir­me­ye­ce­ği­nin far­kı­na var­ır. Uma­rım ki on­lar da ken­di da­va­la­rı­na yar­dım­cı ol­mak is­ti­yor­lar­sa te­rö­rizm şid­de­ti­ne bu­la­şa­rak bu da­va­ya hiç yar­dım­cı ol­ma­dık­la­rı­nı gö­rür­ler.”

AB­D’­de de yar­gı­la­na­cak

Sal­dı­rı­dan 40 sa­at son­ra AB­D’­den FBI eki­bi de bü­yü­kel­çi­lik­te­ki kad­ro­ya tak­vi­ye ola­rak gel­di. On­lar, MİT ve Em­ni­yet bi­rim­le­riy­le or­tak ça­lış­ma­lar ya­pı­yor ve her ay­rın­tı­nın üze­rin­de du­ru­yor­lar. Bü­yü­kel­çi, bu­ra­da önem­li bir ko­nu­ya da­ha de­ği­ni­yor: “DHKP-C ör­gü­tü, AB­D’­nin ada­let sis­te­mi­ne kar­şı dur­du. Ya­sa­la­rı­mı­za gö­re ABD, ül­ke dı­şın­da­ki ki­şi­le­ri de yar­gı­la­ma yet­ki­si­ne sa­hip. DHKP-C ko­nu­sun­da di­ğer ül­ke­ler­le sa­de­ce is­tih­ba­rat de­ğil, ka­nıt ko­nu­sun­da da bir­lik­te ça­lı­şa­bi­li­riz. Bu ka­nıt­lar ABD mah­ke­me­le­rin­de kul­la­nı­la­cak. Bu gru­ba kar­şı ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ği des­te­ği­ni ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi umu­yo­rum. Bu ör­gü­tün, bil­di­ğim ka­da­rıy­la 1990’dan be­ri AB­D’­ye kar­şı iş­len­­miş bir su­çu yok­tu. Ama te­rö­rist lis­te­miz­de var.”

Hep­si par­mak­lık­lar ar­ka­sın­da

ABD Bü­yü­kel­çi­si Ric­ci­ar­do­ne, ko­mu­tan­la­rın, mil­let­ve­kil­le­ri­nin, bi­lim adam­la­rı­nın, öğ­ren­ci­le­rin tu­tuk­lu­luk­la­rı­nı da ya­kın­dan iz­li­yor. Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan, TBMM Baş­ka­nı ve ba­zı ba­kan­la­rın ar­tık şi­ka­yet et­ti­ği ko­nu­dan o da şi­ka­yet edi­yor. Bü­yü­kel­çi­yi din­li­yo­ruz: “Tür­ki­ye­’nin ad­li sis­te­min­de­ki doğ­ru gö­zük­me­yen hu­sus­la­ra li­der­ler de de­ğin­di­ler. Çok uzun sü­re­dir ha­pis­te olan mil­let­ve­kil­le­ri var. Suç­la­rı bi­le bel­li de­ğil. As­ke­ri li­der­ler ay­nı şe­kil­de. On­la­ra bu ül­ke­yi ko­ru­ma gö­re­vi ve­ril­miş. Ama hap­se kon­uldu­lar. Pro­fe­sör­ler, es­ki YÖK Baş­ka­nı de­mir par­mak­lık ar­ka­sın­da. Hem de tam an­la­şıl­ma­yan suç­lar­la tu­tuk­lan­dı­lar. 16 yıl ön­ce­ki ça­lış­ma­lar­la il­gi­li be­lir­siz suç­la­ma­lar var. Şid­det içer­me­yen gös­te­ri ya­pan öğ­ren­ci­ler de­mir par­mak­lık ar­ka­sın­da. Hu­kuk sis­te­mi so­nu­cu bu şe­kil­de olur­sa, ka­fa­lar ka­rı­şı­yor. Bu in­san­lar te­rö­rist ola­rak yo­rum­la­nı­yor. Av­ru­pa ve ABD mah­ke­me­le­ri­nin bu­na kar­şı­lık ver­me­si zor olur. Bu­ra­da iyi olan şu: Ada­let Ba­ka­nı bir de­ğil, iki de­ğil, üç de­ğil dör­dün­cü pa­ke­ti gün­de­me ge­tir­di. So­run­la­rı çö­züm­le­ye­bil­mek için yap­tı. İn­san­lar dü­şün­ce suç­la­rın­dan do­la­yı hap­se gir­me­sin. Bu ko­nu­da ba­şa­rı­lı ol­mak zo­run­da­sı­nız. Biz­ de si­ze eli­miz­den ge­len yar­dı­mı ya­pa­ca­ğız.”

PKK’­nın uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı

Bü­yü­kel­çi, PKK ko­nu­sun­da Tür­ki­ye ile bir­lik­te ça­lış­tık­la­rı­nı öne sü­rü­yor, “PK­K’­nın uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı AB­D’­nin ara­nan­lar lis­te­sin­de. Bu ki­şi­ler ay­nı za­man­da te­rö­rist. Ama yar­gı­la­mak için bir ta­kım hu­ku­ki araç­la­rı kul­lan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z” di­yor ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor: “PK­K’­nın da­va­sı ne olur­sa ol­sun, si­lah kul­la­na­rak ba­şa­rı­lı ola­ma­ya­cak­tır. Tüm de­mok­ra­si­ler­de si­ya­si da­va­yı iler­le­te­bil­mek, be­ce­ri ve li­der­lik is­ter. Türk Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan ba­ka­cak olur­sak, te­rö­re kar­şı ta­ma­men ya­nın­da­yız da­ya­nış­ma için­de­yiz. PKK, si­lah­lı bir te­rö­rist gru­bu ol­ma­ya da­vam etik­çe, ABD de hep Tür­ki­ye­’nin ya­nın­da ola­cak­tır. PKK ile il­gi­li ko­nu­la­rın da ele alın­dı­ğı çok önem­li zi­ya­ret­ler ol­du. Bun­la­rı giz­li tut­mak iti­yo­rum. PKK’­nın li­der kad­ro­su­na kar­şı ‘O­pe­ras­yo­nel is­tih­ba­rat füz­yo­nu­’ de­nen bir ça­lış­ma sis­te­mi var. Bin La­din ola­yın­da ol­du­ğu gi­bi de­ne­yim­le­ri­mi­zi pay­la­şı­yo­ruz. Kan­dil ile il­gi­li ka­pa­si­te­le­ri­mi­zin ara­ta­ca­ğı­nı umu­yo­rum.”

Uzun sü­ren tu­tuk­lu­luk­lar, şef­faf ol­ma­yan da­va­lar, as­ker­le­rin, bi­lim adam­la­rı­nın, mil­let­ve­kil­le­ri­nin, öğ­ren­ci­le­rin tu­tuk­lu­luk­la­rın­dan ar­tık Baş­ba­kan da şi­ka­yet edi­yor. AB­D’­li dip­lo­mat da “So­run­la­rı teş­his et­ti­niz ve şim­di ça­lı­şı­yor­su­nu­z” di­yo­r… An­cak, gö­rül­dü ki “yar­gı pa­ket­le­ri­” bi­le as­ker­le­ri, mil­let­ve­kil­le­ri­ni, ga­ze­te­ci­le­ri ce­za­evin­den çı­kart­ma­ya yet­mi­yo­r…
-----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > ABD Büyükelçisi de uzun tutukluluklara isyan etti…

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları