Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Çinli iş adamlarına altın sarısı kartvizit
16/1/2013

Çinli iş adamlarına altın sarısı kartvizit

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, yar­dım­cı­la­rı Fa­ruk Lo­ğoğ­lu, Er­do­ğan Top­rak, Em­re­han Ha­lı­cı, mil­let­ve­kil­le­ri Mu­har­rem İn­ce, Er­dal Ak­sün­ger, Os­man Ay­dın, Ke­mal De­ğir­men­de­re­li, Ali De­mir­ça­lı, Ay­lin Naz­lı­aka, Dur­du Öz­bo­lat, Meh­met Ali Su­sam, Çin Ko­mü­nist Par­ti­si­’nin da­vet­li­si ola­rak Çi­n’­de­ler… Ken­di­le­ri­ne ka­la­ba­lık iş ada­mı gru­bu da eş­lik edi­yor.Çi­n’­e mal sat­mak öy­le ko­lay de­ğil. An­cak, CHP’­li ola­rak bi­li­nen iş adam­la­rı, Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun, Çi­n’­li yö­ne­ti­ci­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­den ya­rar­la­nıp, iş çev­re­le­riy­le bir ara­ya ge­li­yor­lar. Bur­sa­lı iş adam­la­rın­dan Er­tuğ­rul Kap­lan, “Çok olum­lu te­mas­la­rı­mız ol­du­” di­yor, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ben­zer ge­zi­le­ri­ne iş adam­la­rı ola­rak ka­tıl­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­ti­yor.

Kart­vi­zi­ti iki eli­niz­le tu­ta­cak­sı­nız
Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak, ge­zi ön­ce­si iş adam­la­rı­na ba­zı öğüt­ler­de bu­lun­du. Çin­li iş adam­la­rı­nın kart­vi­zi­te bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni , kart­vi­zit ve­re­cek­ler­se mu­ha­ta­bı­nı et­ki­le­me­nin bi­rin­ci yo­lu al­tın sa­rı­sı renk­te ba­sıl­mış kart­vi­zi­ti, iki eli­niz­le tu­ta­rak say­gı­lı bir şe­kil­de tak­dim et­me­niz ge­re­ki­yor­muş.
Si­ze ve­ri­len kart­vi­zi­ti de iki eli­ni­ze alıp bir sü­re in­ce­le­me­niz, ona ve­ri­len öne­mi gös­te­ri­yor­muş. Eğer, kar­tı in­ce­le­me­den ce­bi­ni­ze ko­yar­sa­nız iliş­ki­niz baş­la­ma­dan bit­miş de­mek­tir. O yüz­den iş adam­la­rı­mı­zın kart­vi­zit­le­ri hep al­tın sa­rı­sı ren­gin­dey­di.

Bah­şiş ve he­di­ye “rüş­ve­t” sa­yı­lı­yor
Çi­n’­de yap­ma­nız ge­re­ken­ler­den bi­ri­si de, bah­şiş ver­me­mek ol­ma­lı. Siz, Çi­n’­in ge­le­nek­le­ri­ni bil­me­di­ği­niz için bah­şiş ver­se­niz bi­le ver­di­ği­niz pa­ra­yı gar­son si­ze ia­de ede­cek­tir. İl­ginç­tir, Çi­n’­de he­di­ye ver­mek di­ye bir ge­le­nek de yok. Çün­kü, he­di­ye­niz “rüş­ve­t” ola­rak ka­bul edi­li­yor. Genç­ler bu ge­le­ne­ği kır­mak için ça­lı­şı­yor. Bu­nun da yo­lu şöy­le: Bi­ri­si­ne he­di­ye ver­mek is­ti­yor­sa­nız, kar­şı­nız­da­ki­nin bu­nu en az üç kez red­det­me­si ge­re­ki­yor. An­cak, dör­dün­cü öne­ri­niz­de bu­nu alır­sa me­se­le yok. An­cak yi­ne “ha­yı­r” der­se siz de ku­su­ra bak­ma­yın ve bu­na say­gı du­yun.

Pe­ki­n’­de tek-çift pla­ka uy­gu­la­ma­sı
Pe­kin, ha­va kir­li­li­ği­nin en yük­sek ol­du­ğu dö­ne­mi ya­şı­yor. Hal­kın zo­run­lu ol­ma­dık­ça so­ka­ğa çık­ma­ma­sı çağ­rı­la­rı da ya­pı­lı­yor. 22 mil­yon nü­fus­lu Pe­ki­n’­de yak­la­şık 5 mil­yon oto­mo­bil var. Oto­mo­bi­le ta­lep ar­tın­ca, dev­let oto­mo­bil sa­yı­sı­nı sı­nır­la­ma­ya baş­la­mış. Oto­mo­bil al­mak için sı­ra­ya gi­ri­yor­su­nuz, ar­tık ne za­man uy­gun bu­lu­nur­sa oto­mo­bil sa­hi­bi ola­bi­le­cek­si­niz. Bun­lar da ha­va kir­li­li­ği­ne kar­şı ön­lem ola­rak alı­nı­yor. Ay­rı­ca haf­ta­nın bel­li gün­le­rin­de tek-çift pla­ka­la­rın tra­fi­ğe çı­kı­şı­na izin ve­ri­li­yor. Bu­na uy­ma­mak di­ye de bir şey yok. İn­san­lar, bu tür ön­lem­le­rin ken­di sağ­lık­la­rı için alın­dı­ğı­nın da far­kın­da… Bir za­man­lar Pe­ki­n’­de, oto­mo­bil­den çok bi­sik­let bu­lu­nur­du. Şim­di, bi­sik­let­le­rin ye­ri­ni de oto­mo­bil­ler al­mış. Zen­gin­lik art­tık­ça, oto­mo­bil­le­rin mar­ka ve mo­de­li de de­ğiş­miş. Dö­kü­len tak­si­ler ye­ri­ni, yük­sek mo­del­li tak­si­le­re bı­rak­mış.

Me­mur ola­na sa­de­ce bir ço­cuk
Pe­ki­n’­e, Şan­ga­y’­a gi­den­le­rin uğ­rak yer­le­ri ipek, in­ci ve elek­tro­nik eş­ya pa­zar­la­rı olu­yor. He­men her şe­yin tı­pa tıp tak­lit­le­ri var. Çok sı­kı pa­zar­lık ya­pan ka­za­nı­yor. Ör­ne­ğin bir ürü­ne sa­tı­cı 1000 yu­en is­ti­yor­sa, bi­lin ki onu 100 yue­ne ala­bi­lir­si­niz. Pa­zar­lık yön­te­mi de şöy­le: Sa­tı­cı he­sap ma­ki­na­sı­na is­te­di­ği fi­ya­tı ya­zı­yor, son­ra siz ya­zı­yor­su­nuz. İni­yor, çı­kı­yor ve so­nun­da ge­nel­de an­la­şı­yor­su­nuz.
Baş­ba­kan ve ba­kan­lar ka­tıl­dık­la­rı ni­kah tö­ren­le­rin­de genç­le­re, “siz­den en az 3 ço­cuk, 5 ço­cuk bek­li­yo­ru­z” di­yor­lar. Çi­n’­in nü­fu­su son sa­yı­ma gö­re 1 mil­yar 337 bin… Bu­ra­da ise do­ğum­la­ra sı­nır­la­ma ge­ti­ri­li­yor. Eş­ler­den bi­ri­si dev­let me­mu­ruy­sa, on­la­rın ikin­ci ço­cuk yap­ma hak­la­rı yok. Ak­si hal­de me­mu­ri­ye­ti kay­be­di­yor­lar. Baş­ka mes­lek sa­hip­le­ri de, kar­şı­lı­ğı­nı öde­ye­rek bir­den çok ço­cuk sa­hi­bi ola­bi­li­yor­lar.

“Türk Yı­lı­” ola­rak kut­la­na­cak
Tür­ki­ye-Çin iliş­ki­le­ri ge­li­şi­yor. Ge­çen yıl Tür­ki­ye­’de “Çin Kül­tür Yı­lı­” et­kin­lik­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti. Çin­li­ler, şu­bat ayın­da Yı­lan Yı­lı­’na gi­re­cek. Mart ayın­da da “Türk Kül­tür Yı­lı­” baş­la­tı­la­cak.

İki ül­ke ara­sın­da tu­rizm iliş­ki­le­ri de ge­li­şi­yor. Bü­yü­kel­çi Mu­rat Esen­li, Tu­rizm Ata­şe­si İlk­nur Yi­ği­t’­in ça­ba­la­rı so­nuç ver­me­ye baş­la­mış. Ge­çen yıl 100 bin Çin­li, tu­rist ola­rak ül­ke­mi­ze gel­miş. Bu yıl, sa­yı­nın kat­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Kı­lıç­da­roğ­lu Çin Sed­di­’n­de
Çi­n’­e ge­lip “Ya­sak Şeh­ri­”, “Çin Sed­di­”ni gör­me­mek ol­maz. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da, aşı­rı so­ğu­ğa al­dır­ma­dan Çin Sed­di­’ni do­laş­tı. Ora­da bir ta­lih­siz­lik de ya­şa­dık. Kı­lıç­da­roğ­lu ile ga­ze­te­le­rin An­ka­ra tem­sil­ci­le­ri, prog­ram­da­ki bir ak­sak­lık ne­de­niy­le Çin Sed­di­’ n­de bu­lu­şa­ma­dı ama iş adam­la­rı for­mu ve ar­ka­sın­dan Şan­gay yol­cu­lu­ğun­da yi­ne bir­lik­tey­di. Tür­ki­ye gün­de­mi­ni Çi­n’­den ya­kın­dan iz­le­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, cu­ma ak­şa­mı An­ka­ra­’da ola­cak.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Çinli iş adamlarına altın sarısı kartvizit

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları