Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Öcalan, 31kanallı televizyonda kendisini gördü
13/1/2013

Öcalan, 31kanallı televizyonda kendisini gördü

Av­ru­pa Kon­se­yi İş­ken­ce­yi Ön­le­me Ko­mi­te­si (CPT), te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­a, İm­ra­lı Ce­za­evi­’n­de te­le­viz­yon ve­ril­me­si­ni is­te­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ise “40 bin ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu olan bir ki­şi­ye te­le­viz­yon ve­ril­me­si­nin uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı­” be­lirt­ti ve bu ko­nu­da ya­ban­cı ül­ke­ler­de­ki te­rö­rist­ler­le il­gi­li ör­nek­ler de ver­di. Ya­ni, o gü­nün mev­zu­atı, Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ve­ril­me­si­ne bir en­gel ol­ma­mak­la be­ra­ber, te­le­viz­yon is­te­ği uy­gun bu­lun­ma­mış­tı.Ce­za­evi mev­zu­atı­na gö­re, yük­sek gü­ven­lik F Ti­pi Ce­za­ev­le­ri­’n­de, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­rin kul­lan­dı­ğı or­tak ko­ğu­şa ce­za­evi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan kü­çük ek­ran bir te­le­viz­yon ve­ri­li­yor. An­cak, siz oda­nız­da te­le­viz­yon bu­lun­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, ce­za­evi kan­ti­nin­den bu­nu al­dı­ra­bi­li­yor­su­nuz. Te­le­viz­yo­nu­nu­zun har­ca­dı­ğı elek­tri­ğin pa­ra­sı da siz­den tah­sil edi­li­yor.

Ce­za­ev­le­rin­de te­le­viz­yo­nun han­gi ka­nal­la­rı­nın iz­le­ne­ce­ği­ne mah­kum­la­rın ge­nel is­tek­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ka­rar ve­ri­li­yor ve ka­nal­lar ayar­la­nı­yor. PKK’­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan, “PK­K’­nın te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı iz­le­mek is­ti­yo­rum. On­lar ne dü­şü­nü­yor, ne ko­nu­şu­yor bil­mek, yol ha­ri­ta­mı da bu­na gö­re ayar­la­ma­yı amaç­lı­yo­ru­m” di­ye­bi­lir. Öca­la­n’­ın her is­te­ği­ni ye­ri­ne ge­ti­ren yet­ki­li­ler, ön­ce “Ba­ka­lım, An­ka­ra­’ya so­ra­lı­m” der, bu is­te­ği­ni de ye­ri­ne ge­ti­rir.

Te­le­viz­yon­da ev­li­lik prog­ram­la­rı
Öca­la­n’­a 1999 yı­lın­da bir rad­yo ve­ril­di. O rad­yo­nun ya­nı sı­ra, Öca­la­n’­ın bir te­le­viz­yo­nu var. Hem de tam 31 ka­nal­lı. Han­gi ka­na­lı aç­sa ev­li­lik prog­ram­la­rıy­la kar­şı­la­şa­cak ve bu kez ev­len­mek için ha­re­ke­te ge­çe­cek.

Ce­za­evi mev­zu­atı­na gö­re, Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ve­ril­me­liy­di. Eğer ya­sa­lar uy­gu­la­nı­yor­sa, onun da hak­kıy­dı. Ya­sal hak­kı ol­ma­sı­na, üs­te­lik de Av­ru­pa Kon­se­yi İş­ken­ce­yi Ön­le­me Ko­mi­te­si­’nin ra­po­ru­na rağ­men dü­ne ka­dar te­le­viz­yon ver­me­yen dev­let, ne ol­du da bir­den bi­re Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ver­di? Apo’­nun oda­sı­na dün te­le­viz­yon yer­leş­ti­ril­di. Ka­nal ayar­la­rı ya­pıl­dı. Öca­lan, Fran­sa­’ da­ki olay­la il­gi­li ha­ber­le­ri iz­ler­ken, ek­ran­da fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­dü, “Se­rok Apo- Baş­kan Apo­” slo­gan­la­rıy­la yü­zü gül­dü…

Ab­dul­lah Öca­la­n’­a te­le­viz­yon ve­ril­me­si ola­yı­nı AK­P’­li­ler “Ca­nım bir tek TRT-1’i iz­le­ye­bi­le­ce­k” de­se­ler de, bu­nun as­lı yok. Ba­kın bu ko­nu­da Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in bir so­ru öner­ge­si­ne ver­di­ği ce­va­bı oku­ya­lım: “Ce­za­evin­de 31 te­le­viz­yon ka­na­lı iz­le­ne­bil­mek­te­dir. Eği­tim ve psi­ko- sos­yal ser­vis­ler ta­ra­fın­dan tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­re, öf­ke kon­tro­lü, be­nim ai­lem prog­ra­mı, cin­sel suç prog­ra­mı, mü­eb­bet ha­pis prog­ra­mı, in­ti­har ve ken­di­ne za­rar ver­me­yi ön­le­me prog­ra­mı da yü­rü­tül­mek­te­dir.”

Apo­’ya cım­bız-ma­kas da la­zım
Ce­za­evin­de il­ginç ya­sak­lar var­dır. Her ya­sak, de­ne­yim­le­re da­ya­nı­la­rak, tu­tuk­lu ve­ya hü­küm­lü­lerin ken­di­le­ri­ne za­rar ver­me­me­si için alı­nı­yor. Ör­ne­ğin, ce­za­evi­ne gi­ri­şi ya­sak olan­lar ara­sın­da cım­bız ve ma­kas da yer alı­yor. Ne­den mi? Yet­ki­li­ler şöy­le açık­lı­yor: “Cım­bız, bı­yık ma­ka­sı ke­si­ci ve de­li­ci alet ola­rak kul­la­nı­la­bi­li­yor. Tek bı­çak­lı tı­raş bı­ça­ğı da ya­sak. Tı­raş bı­ça­ğı ola­rak ken­di­si­ne ve­ya baş­ka­sı­na za­rar ver­me amaç­lı kul­la­nıl­ma­yan üç bı­çak­lı tı­raş bı­ça­ğı ve­ri­li­yor.”

Ab­dul­lah Öca­lan, “Ben bı­yık­la­rı­ma düş­kü­nüm. Cım­bız, ma­kas is­ti­yo­ru­m” di­ye gö­rüş­me­ler­de şart ko­yar­sa bu­na da şa­şır­ma­ya­lım. Ba­kar­sı­nız bir gün Baş­ba­kan şöy­le bir açık­la­ma ya­par: “Ab­dul­lah Öca­la­n’­a, bir adet cım­bız ile bı­yık­la­rı­nı dü­zel­te­bil­me­si için bir adet ma­kas ve­ril­me­si için ta­li­mat ver­dim. Bel­ki de bun­lar ken­di­si­ne ve­ril­miş­ti ya da ve­ril­mek üze­ri­dir.”

Ce­za­ev­le­rin­de ya­sak­lar lis­te­si de uzun. Şu gün­ler­de An­ka­ra-Sin­can Ce­za­evi­’n­de­ki tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler­den ge­len ha­ber­ler, ce­za­evi­ne ki­tap­la­rın alın­ma­dı­ğı yo­lun­da. Ko­nu­yu, yet­ki­li­le­re sor­du­ğu­muz­da ise şu ce­va­bı alı­yo­ruz: “Hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­ra pos­ta yo­luy­la ge­len ve­ya zi­ya­ret­çi­le­ri ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len ya da sevk­le ge­len sü­re­li-sü­re­siz ya­yın­lar de­ne­ti­me ta­bi tu­tu­lu­yor. Hak­kın­da top­lat­ma ve­ya ya­sak­la­ma ka­ra­rı ol­ma­yan ya­yın­lar, ge­re­ken ka­yıt­la­rı ya­pıl­dık­tan son­ra il­gi­li­si­ne ve­ri­li­yor.”
Bir ki­ta­bı­nın ce­za­evi­ne gi­re­bil­me­si, an­cak “Ki­tap oku­ma ko­mis­yo­nu­”nun­dan “ge­çer no­t” al­ma­sıy­la müm­kün olu­yor.

Ça­ta­lı ve bı­ça­ğı da özel
Ab­dul­lah Öca­lan, yıl­lar­dır plas­tik ka­şık- ça­tal-bı­çak kul­la­nı­yor. Ada­let Ba­kan­lı­ğı bu ko­nu­da da bir dü­zen­le­me yap­mış. Ba­kan­dan öğ­re­ni­yo­ruz:

“Ko­ğuş oda ve ek­len­ti­le­rin­de her hü­küm­lü için kan­tin­den te­min edil­mek şar­tıy­la bir adet uç kıs­mı siv­ri ol­ma­yan 10 san­ti­met­re uzun­lu­ğun­da bı­çak, plas­tik ve­ya yu­mu­şak me­tal­den imal edil­miş ça­tal, ye­mek ve çay ka­şı­ğı ile 0.50 mm ka­lın­lı­ğın­da iki adet me­tal ye­mek ta­ba­ğı ve iki­şer adet cam su bar­da­ğı ile çay bar­da­ğı, ta­ba­ğı bu­lun­du­ra­bi­li­yor­lar.”

Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın sağ­lık şart­la­rı ise he­men hiçbir ce­za­evin­de ol­ma­yan ay­rı­ca­lık­lar­la do­lu. Öca­lan, ye­ni ha­liy­le mah­kum­la­rın kra­lı ol­du. Han­gi mah­ku­mun dev­le­tin üst dü­ze­yin­den bu ka­dar özel mi­sa­fir­le­ri var?
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Öcalan, 31kanallı televizyonda kendisini gördü

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları