Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Polise, iki yıldır atış yaptırılmıyor
16/12/2012

Polise, iki yıldır atış yaptırılmıyor

Te­rör ör­güt­le­ri po­lis mer­kez­le­ri­ni, po­lis­le­ri he­def al­dı. Son sal­dı­rı­da po­lis me­mu­ru Mü­ca­hit Daş­tan şe­hit edil­di. Daş­ta­n’­ın şe­hit ol­ma­sın­da, onun ye­ter­li si­lah­lı eği­ti­mi al­ma­mış ol­ma­sı­nın da ro­lü­nün bü­yük ol­du­ğu­nu baş­tan be­lir­te lim.Po­lis me­mur­lu­ğu­na as­ker­li­ği­ni yap­mış olan­lar alı­nı­yor­du. Şim­di bu zo­run­lu­luk kal­dı­rıl­dı. As­ker­li­ği­ni ya­pan po­lis, ora­da si­lah kul­lan­ma­yı öğ­re­ni­yor, de­ği­şik dö­nem­ler­de si­lah atış­la­rı ya­pı­yor. Po­lis mes­lek yük­sek okul­la­rı­na ge­çiş­le­rin­den son­ra da si­la­ha ya­ban­cı ol­mu­yor­lar­dı. An­cak bu­gün öğ­le de­ğil. Öğ­ren­ci­nin, okul­da si­lah kul­lan­ma­yı öğ­ren­me­si ye­ter­li de­ğil. Ay­rı­ca po­li­sin ref­leks­le­ri­ni ar­tır­ma­sı, si­lah kul­la­nı­mı­nı ge­liş­tir­me­si için bel­li dö­nem­ler­de uz­man­la­rın de­ne­ti­min­de atış yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­na “kad­ro atış­la­rı­” de­ni­li­yor.

Her po­li­sin, yıl için­de iki kez atı­şa alın­ma­sı, yaz ve kış dö­ne­min­de 25’er­den top­lam 50 atış yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu, po­li­sin bir sal­dı­rı­ya uğ­ra­ma­sı ha­lin­de kar­şı­sın­da­ki­ni et­ki­siz ha­le ge­tir­me­sin­de hay­li önem ta­şı­yor. Eğer, po­li­si­niz iyi atış ya­pa­mı­yor­sa, atış ya­pa­cak im­kan­lar ta­nın­ma­mış­sa, sal­dı­rı ha­lin­de şe­hit ol­ma­sı da ka­çı­nıl­maz olu­yor. Bu­ra­da dev­le­tin bü­yük so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğu­nu be­lir­te­lim.

“Mer­mi yok, atış da yo­k”

Tam iki yıl­dır po­lis­ler si­lah atı­şı ya­pa­mı­yor. Atış için ken­di­le­ri­ne ve­ril­me­si ge­re­ken mer­mi­ler ol­ma­dı­ğı, Em­ni­ye­t’­in elin­de mer­mi sto­ku bu­lun­ma­dı­ğı için po­lis­le­re “a­tış
yo­k” de­ni­li­yor. Ya­ni, po­li­sin si­lah kul­lan­ma­sı­nı ge­liş­tir­me­si­ne ola­nak sağ­lan­mı­yor. Do­la­yı­sıy­la po­lis da­ha ko­lay he­def olu­yor.

Özel ha­re­kat po­lis­le­ri yük­sek bir eği­tim alı­yor. On­la­ra atış yap­tı­rıl­maz­sa bi­le si­lah kul­lan­ma­yı çok iyi bil­dik­le­ri, eği­tim dö­ne­min­de ye­ter­li mer­mi yak­tık­la­rı için çok bü­yük so­run ol­ma­ya­bi­lir. An­cak ye­ni gö­re­ve baş­la­yan po­li­si eği­tim­siz bı­rak­mak bü­yük bir hak­sız­lık­tır.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma­la­rı için her­han­gi bir mer­mi sı­kın­tı­sı söz ko­nu­su de­ğil. On­lar, al­dık­la­rı sı­kı eği­ti­me rağ­men, atış güç­le­ri­ni ge­liş­tir­mek için Özel Ha­re­kat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’nın Göl­ba­şı­’n­da bu­lu­nan te­sis­le­rin­de eği­tim­le­ri­ni be­lir­li ara­lık­lar­la sür­dü­rü­yor, atış ta­lim­le­ri­ni ra­hat­lık­la ya­pı­yor.

An­cak si­lah­la ye­ni ta­nı­şan po­lis­le­rin eği­ti­mi için yıl­da 50 mer­mi ve­ril­mi­yor. Ge­rek­çe ola­rak da “Ma­ki­ne ve Kim­ya En­düs­tri Ku­ru­mu (MKE) te­sis­le­rin­de arı­za var­mı­ş” de­ni­li­yor. Bu na­sıl bir arı­zay­mış ki, iki yıl­dır po­lis ay­nı ge­rek­çey­le mer­mi­siz bı­ra­kı­lı­yor. Ya­ban­cı ül­ke­le­re mer­mi ih­raç eden MKE, Türk po­li­si için mer­mi üre­te­mi­yor mu? Bu­nun inan­dı­rı­cı bir ge­rek­çe ol­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. İs­ter is­te­mez, “M­KE­’nin üret­ti­ği mer­mi­ler Su­ri­ye­’ ye mu­ha­lif­le­re gön­de­ri­li­yo­r” yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor. Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar da, ön­ce ken­di po­li­si­mi­zi mer­mi­siz bı­rak­ma­sın­lar, on­la­rın ha­yat­la­rıy­la oy­na­ma­sın­lar.

İtal­yan mer­mi­si alı­nı­yor

MKE’­nin, Em­ni­ye­t’­e ver­me­si ge­re­ken 20 mil­yon adet mer­mi­nin za­ma­nın­da ve­ril­me­me­si, ne za­man ve­ri­le­ce­ği­nin de be­lir­siz ol­ma­sı üze­ri­ne Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yurt­dı­şın­dan mer­mi it­hal et­mek zo­run­da bı­ra­kı­lı­yor. Tür­ki­ye­’ye mer­mi sat­mak için İtal­yan fir­ma­sı son de­re­ce gö­nül­lü. Hat­ta ken­di mer­mi­le­ri­nin MKE ya­pı­mı mer­mi­ler­den da­ha ka­li­te­li ve ucuz ol­du­ğu­na Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­ni de inan­dır­mış.

Em­ni­yet, MKE ile im­za­la­dı­ğı pro­to­kol ge­re­ği yıl­da 20 mil­yon adet 9 mi­li­met­re çap­lı mer­mi alı­yor. Mer­mi ba­şı­na 85 ku­ruş öden­me­si ön­gö­rül­müş. Ge­çen yıl mer­mi­le­rin ve­ril­me­me­si ne­de­niy­le po­li­sin si­lah atış­la­rı ya­pı­la­ma­dı. So­run gi­de­ril­me­yin­ce, Em­ni­yet dış alım iha­le­si­ne çık­tı. MKE’­nin bu kez mer­mi ba­şı­na 96 ku­ruş tek­lif ver­di­ği­ni, bu­na kar­şı­lık İtal­yan fir­ma­sı­nın ise mer­mi­nin ta­ne­si­ni 35 ku­ru­şa sa­ta­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di­ği­ni öğ­re­ni­yo­rum. Kuş­ku­suz, İtal­yan Fı­occ­hı fir­ma­sı, pi­ya­sa­ya ucuz gi­rip bü­yük bir pa­zar el­de et­me­nin ça­ba­sı için­de. İtal­yan fir­ma­sı, is­te­ni­len mer­mi­nin ya­rı­sı­nı da he­men tes­lim et­me­yi ga­ran­ti et­ti.
Var­lı­ğıy­la, üre­ti­miy­le her za­man övün­dü­ğü­müz MKE, “tez­gah­la­rı arı­za­lı ol­du­ğu için mer­mi ve­re­mi­yo­r” ise ya­zık… Mil­li ku­ru­lu­şu­muz bu hal­de ol­ma­ma­lı. “Mer­mi üre­te­mi­yo­ru­z” de­ni­lip, po­li­si ya­ban­cı ül­ke­den mer­mi alır ha­le ge­tir­mek MKE­’ye as­la ya­kış­maz.

Po­li­sin so­ru­nu din­le­ni­yor mu?

10 yıl­da 320 em­ni­yet men­su­bu in­ti­har et­ti. TBMM, po­lis in­ti­har­la­rı­nı araş­tı­ra­cak. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de, “po­lis çıl­dır­mak üze­re­” di­yen me­mu­ra sö­zü bı­ra­kı­yo­rum:
“Her şe­yi eko­no­mi­ye bağ­lı­yor­lar ama po­li­sin asıl so­ru­nu hak­sız­lık, key­fi mu­ame­le ve ay­rım­cı­lık­tır. Ba­zı mü­dür­le­ri­miz hâlâ as­tı­ğım as­tık, kes­ti­ğim kes­tik an­la­yı­şın­da­lar. Ti­pi­ni, gö­rü­şü­nü be­ğen­me­dik­le­ri me­mu­ru anın­da baş­ka bi­ri­me gön­de­ri­yor­lar. Şu an­da 16 bin 500 po­lis, ken­di ku­ru­muy­la da­va­lı du­ru­mun­da. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Baş­ba­kan­lık ve TBMM ko­ru­ma­la­rı, Ga­zi Ma­hal­le­si­’n­de 5 ki­lo­luk çe­lik ye­lek­le 12 sa­at nö­bet tu­tan po­lis­ten her ay bin li­ra faz­la alı­yor. 2 yıl­dır po­li­se ‘mer­mi yo­k’ ge­rek­çe­si ile atış yap­tı­rıl­mı­yor.”

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Polise, iki yıldır atış yaptırılmıyor

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları