Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Alo 184 çık devreden yetti artık"
2/12/2012

"Alo 184 çık devreden yetti artık"

Dok­tor­lar öl­dü­rü­lü­yor, sal­dı­rı­ya uğ­ru­yor, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı on­la­ra sa­hip çık­mak, bu sal­dı­rı­la­rın önü­nü al­mak ye­ri­ne, dok­tor­la has­ta ya da ya­kın­la­rı­nı kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ri­yor. Ba­kan­lı­ğın “184 şi­ka­ye­t” hat­tı dok­tor­lar üze­rin­de bas­kı ku­rul­ma­sı­nın bir nu­ma­ra­lı ara­cı ha­li­ne ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın bu uy­gu­la­ma­sın­dan esin­le­nen Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı da, öğ­ret­men­ler üze­rin­de bas­kı ku­rul­ma­sı­nı “A­lo 147” hat­tıy­la ger­çek­leş­ti­ri­yor. Kim ol­duk­la­rı bi­le bi­lin­me­yen ki­şi­le­rin ih­bar­la­rı so­nu­cu sağ­lık ça­lı­şan­la­rı hak­kın­da in­ce­le­me­ler, so­ruş­tur­ma­lar ya­pı­lı­yor, ifa­de­ler alı­nı­yor. Mo­ral­li ol­ma­sı ge­re­ken sağ­lık ça­lı­şan­la­rı bu­na­lı­ma so­ku­lu­yor.22 Ka­sı­m’­da İs­tan­bul Sa­mat­ya Has­ta­ne­si po­lik­li­ni­ği­ne özür­lü ol­du­ğu be­lir­ti­len bir has­ta ge­ti­ril­di. Son­da­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si için Acil bö­lü­me gön­de­ril­di. Dr. Me­li­ke Er­dem, son­da­nın de­ğiş­ti­ri­le­bil­me­si için has­ta­yı üro­lo­ji ser­vi­si­ne yön­len­dir­di. İş­te olan­lar da bun­dan son­ra olu­yor. Dok­tor Er­dem hak­kın­da Sağ­lık Bil­gi İle­ti­şim Mer­ke­zi­’nin (SA­BİM) “184 şi­ka­ye­t” hat­tı­na te­le­fon edi­li­yor. Me­li­ke Er­dem, ifa­de­ye çağ­rı­lı­yor. İfa­de­si­ni ver­dik­ten son­ra 6 kat­tan ken­di­si­ni atı­yor.

Böy­le re­za­let ol­maz… Ge­len ih­bar ve şi­ka­yet­ler hiç­bir süz­geç­ten ge­çi­ril­me­den sağ­lık per­so­ne­li hak­kın­da he­men so­ruş­tur­ma baş­la­tı­lı­yor. Tıp­kı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da ya­pıl­dı­ğı gi­bi. Te­pe­le­rin­de “De­mok­le­sin Kı­lı­cı­” gi­bi sal­la­nan “184 şi­ka­ye­t” hat­tı­nın amaç dı­şı kul­la­nı­mı­nı ön­le­mek için Dr. Er­de­m’­i in­ti­ha­ra gö­tü­ren ola­yı pro­tes­to için, ben­zer olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği Mer­kez Kon­se­yi, sa­lı gü­nü bü­tün has­ta­ne­ler­de 08.00-10.00 sa­at­le­ri ara­sın­da Dr. Er­dem için say­gı du­ru­şun­da bu­lu­na­cak­lar, ar­ka­sın­dan da “184 yet­ti ar­tık, çık dev­re­de­n” di­ye­cek ve o gün 184’ü te­le­fon­lar­la ki­lit­le­ye­cek­ler.

Türk Ta­bib­ler Bir­li­ği Mer­kez Kon­se­yi Üye­si Os­man Öz­türk, hak­sız, yer­siz şi­ka­yet­ler­le in­san­la­rın onu­ruy­la oy­nan­dı­ğı­nı, ağır teh­dit­ler al­tın­da tu­tul­duk­la­rı­nı an­la­tı­yor. Dok­tor­la­rın ar­tık sa­vun­ma ver­mek­ten ça­lı­şa­maz du­ru­ma ge­ti­ril­di­ğin­den ya­kı­nı­yor, bu du­ru­ma mut­la­ka bir son ve­ril­me­si­nin zo­run­lu­lu­ğu­nu kay­de­di­yor.

“Giz­li ta­nık­lık­tan far­kı yo­k”
An­ka­ra Ta­bip Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Öz­den Şe­ne­r’­le ko­nu­şu­yo­ruz. “184 şi­ka­ye­t” hat­tı­nın sağ­lık per­so­ne­li için “giz­li ta­nık­lı­k”, “muh­bir­li­k” hat­tı­na dö­nüş­tü­rül­dü­ğün­den ya­kı­nı­yor ve şun­la­rı an­la­tı­yor:
“Sağ­lık­ta şid­de­tin kay­na­ğı, dok­tor ölüm­le­ri­nin se­bep­le­rin­den bi­ri­si bu ih­bar hat­tı­dır. Dr. Me­li­ke Er­dem, SA­Bİ­M’­e sa­vun­ma­sı­nı ver­di, çık­tı ve in­ti­har et­ti. Dok­to­run tu­va­le­te git­me­si bi­le şi­ka­yet ko­nu­su olu­yor. Ame­li­yat­tan ye­ni çı­kan has­ta­ya ye­mek ve­ril­mez. Ki­şi, 184’e ‘a­me­li­yat­tan çık­tım be­ni aç bı­rak­tı­la­r’ di­ye şi­ka­yet edi­yor ve bu yüz­den dok­tor hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lı­yor. Po­lik­li­nik­te­ki has­ta kö­tü­leş­ti di­ye ör­ne­ğin dok­to­ra te­le­fon ge­li­yor. Yu­ka­rı­ya git­ti­ği za­man, has­ta, ‘sı­ra be­nim ol­ma­sına rağ­men dok­tor yu­ka­rı­ya çı­kıp has­ta­ya bak­tı­’ di­ye şi­ka­yet edi­yor, dok­tor so­ruş­tur­ma ge­çi­ri­yor.

Ço­cu­ğu­na, ai­le he­ki­min­den ra­por is­ti­yor. Dok­tor ra­por ver­me­yin­ce şi­ka­yet edi­yor. Dok­to­ra, tıp­la il­gi­si ol­ma­yan gö­rev­li ‘ni­çin ra­por ver­mi­yor­su­nuz?’ di­ye so­ru­yor. Bu ya­pı­lan­la­rın hep­si oy av­cı­lı­ğı­dır. Bu so­ruş­tur­ma­lar­dan dok­tor­lar yıl­dı, usan­dı. Dok­tor­lar ma­aş ke­sil­me­sin­den, ta­yin­den, sür­gün­den kor­ku­yor­lar. Ba­kan­lık, dok­tor­la­rın gırt­la­ğı­na çök­müş, teh­dit­le her gün 150 has­ta bak­tı­rı­yor. Bir kalp dok­to­ru 150 has­ta­ya ba­kar mı? Eğer ba­kar­sa, bu­nun an­la­mı hiç­bi­ri­ne bak­mı­yor de­mek­tir.”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın sağ­lık per­so­ne­li üze­rin­de­ki ina­nıl­maz bas­kı­la­rı için ör­nek­ler ya­ğı­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri, “va­tan­da­şın yüz­de 90’ı sağ­lık­ta dö­nü­şüm­den mem­nun. Ama he­kim­le­ri­mi­zi mem­nun ede­mi­yo­ru­z” di­yor. Ta­bip Oda­sı da, dok­tor­lar­la an­ket dü­zen­le­di­ğin­de, 100 dok­tor­dan 84’ü “has­ta­la­rın ni­te­lik­li sağ­lık hiz­me­ti­” al­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yor.

Mu­aye­ne­ha­ne için de iha­le…
Sağ­lık tam an­la­mıy­la ti­ca­ri­le­şi­yor. Bu ko­nu­da ye­ni yö­net­me­lik­ler çı­ka­rı­lı­yor. Ön­ce­ki gün çı­ka­rı­lan yö­net­me­li­ğe gö­re, bun­dan böy­le ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, her tür­lü sağ­lık te­si­si aça­bil­mek için ön­ce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­dan li­sans ta­le­bin­de bu­lu­na­cak. An­cak bu­ra­da il­ginç bir du­rum var. Li­sans için açık ar­tır­ma ya­pı­la­cak.
Ba­kan­lık ne­re­de mu­aye­ne­ha­ne, po­lik­li­nik, has­ta­ne açı­la­bi­le­ce­ği­ni bu ay be­lir­le­ye­cek. Bu yer­ler için açı­la­cak iha­le­yi ka­za­nan mu­aye­ne­ha­ne, po­lik­li­nik, has­ta­ne aça­bi­le­cek. Ör­ne­ğin, Çan­ka­ya­’da be­yin cer­ra­hı açı­ğı var. 10 be­yin cer­ra­hı mu­aye­ne­ha­ne aça­bil­mek için baş­vur­duy­sa, kim da­ha çok pa­ra­yı ve­rir­se, mu­aye­ne­ha­ne­yi o aça­bi­le­cek. Açık­ça­sı ve­ri­le­cek pa­ra da has­ta­dan çı­ka­rı­la­cak.

An­ka­ra Ta­bip Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Öz­den Şe­ner, bu yö­net­me­li­ği şöy­le yo­rum­lu­yor:
“Bu, sağ­lı­ğın ta­ma­men ti­ca­ri­leş­miş ol­du­ğu­nun tes­ci­li­dir. Sağ­lık, in­san­la­rın üze­rin­den pa­ra ka­za­nı­lan bir me­ta ha­li­ne ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ka­mu-özel or­tak­lı­ğıy­la ku­ru­la­cak has­ta­ne­ler için yüz­de 70 do­lu­luk ga­ran­ti­si ve­ri­yor. Dev­let ar­tık sağ­lık ala­nın­dan eli­ni çek­miş­tir.”

Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın bu ka­dar mut­suz, bu ka­dar küs­kün ol­du­ğu bir dö­nem her hal­de ya­şan­ma­mış­tır.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Alo 184 çık devreden yetti artık"

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları