..:: YENİ ::..    

"Balyoz'da Kumpas"
Saygı Öztürk'ün yeni kitabı "Balyoz'da Kumpas" raflarda yerini aldı. Kitap ilk ayında 6 baskı yaptı.

Balyoz'da Kumpas

"Gazeteci Ne Umar, Ne Bulur ?"
Saygı Öztürk'ün, BGC ve Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yüz Yüze Söyleşileri" etkinliğindeki  konuşması.

Medyatava.net röportajı
Medyatava.net'ten Sayım Çınar'ın Saygı Öztürk ile yaptığı röportaj.


..:: İLETİŞİM ::..

E-posta:

Adres:
Sözcü Gazetesi
Tahran Caddesi 3/7 Kavaklıdere / Ankara

Telefon:
0312 426 99 00


twitter.com/saygi_ozturk
facebook.com/saygiozturk


Site İçi Arama:


Powered by:

 

 


Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRKAnasayfa > Hulusi Paşa, Milli Savunma :Bakanına demeli ki...
16/6/2016
Gü­ney­do­ğu'da bir­den çok ili il­gi­len­di­ren te­rör ne­de­niy­le Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin bir bü­tün ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si­nin yo­lu­nu açan ya­sa ta­sa­rı­sı, önü­müz­de­ki haf­ta TBMM Ge­nel Ku­ru­lu'na ge­le­cek. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Fik­ri Işık, te­rö­rü sı­fır­la­yan as­ke­ri ba­şa­rı­lı bul­mu­yor, “Te­rö­rist­ler ey­lem yap­mı­yor­du, o yüz­den az şe­hit ver­di­k” di­yor.
Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, te­rör­le mü­ca­de­le eden ko­mu­tan­la­rın si­vil mah­ke­me­ler­de yar­gı­lan­ma­la­rı­na yıl­lar­ca se­yir­ci kal­dı. Da­ha­sı AKP dö­ne­min­de emek­li Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, kuv­vet ko­mu­tan­la­rı da yar­gı­lan­dı. “giz­li ta­nı­k”, “i­ti­raf­çı­” ya­lan­la­rıy­la kah­ra­man­ca gö­rev ya­pan­la­ra, te­rör­le mü­ca­de­le et­tik­le­ri için “va­tan ha­ini­” gö­züy­le ba­kıl­dı.
HU­LU­Sİ PA­ŞA'YI DA İL­Gİ­LEN­Dİ­Rİ­YOR

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Fik­ri Işı­k'­ın, “As­ke­rin şe­hit ver­me­mek için ope­ras­yo­na çık­ma­dı­ğı za­man­la­rı da bi­li­yo­ru­z” söz­le­ri­ne, bir­kaç emek­li ge­ne­ral dı­şın­da ses ve­ren de ol­ma­dı. Eğer o söz­le­ri bir CHP'­li söy­le­miş ol­say­dı anın­da ce­vap ye­tiş­ti­ril­di. Bu­gün ko­mu­ta ka­de­me­sin­de bu­lu­nan­la­rın önem­li bir bö­lü­mü o gün­ler­de Gü­ney­do­ğu'day­dı. Ör­ne­ğin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hu­lu­si Akar da 1998-2000 yıl­la­rın­da Tun­ce­li-Ho­zat İç Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­dey­di. Bu du­rum­da o açık­la­ma Hu­lu­si Pa­şa'yı da il­gi­len­di­ri­yor. Do­la­yı­sıy­la ba­kan, bü­tün ko­mu­tan­la­rı zan al­tın­da bı­rak­tı.
Fik­ri Işı­k'­ın o ta­rih­ler­de gö­rev ya­pan ko­mu­tan­la­ra bir suç­la­ma­sı da­ha var. Ba­kan “Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın Tür­ki­ye'ye tes­lim edil­me­sin­den son­ra uzun bir sü­re ör­güt ey­lem yap­ma­dı­ğı için şe­hit sa­yı­mız da az ol­du. Bu­nu, o dö­nem­de te­rör­le mü­ca­de­le­nin ba­şa­rı­sı ola­rak gör­me­mek ge­re­ki­r” di­yor. Pe­ki, ba­ka­nın de­dik­le­ri doğ­ru mu? As­ker şe­hit ver­me­mek için ope­ras­yo­na çık­mı­yor mu? Çık­ma­yan bir­lik­ler, bu em­ri ve­ren ko­mu­tan­lar kim? 2002 ön­ce­si şe­hit sa­yı­mı­zın az ol­ma­sı­nı ba­kan ni­çin ba­şa­rı­sız­lık ola­rak gö­rü­yor?
Ba­ka­na bu bil­gi­le­ri de kuş­ku­suz ba­zı ko­mu­tan­lar ver­miş­tir. O za­man bu id­di­ala­rı Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı araş­tır­ma­ya­cak mı? Yok­sa ter­fi dö­ne­min­de “rüt­be­” el­de et­mek için yi­ne ayak oyun­la­rı mı baş­la­dı? Bun­lar, göz­be­be­ği­miz olan ku­ru­lu­şu yıp­rat­mak­tan baş­ka bir şe­ye ya­ra­mı­yor.
İLK KEZ Gİ­REN HÜ­KÜM­LER

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Per­so­nel Ka­nu­nu ile Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı'n­da, uz­man ça­vu­şun­dan ast­su­ba­yı­na, su­ba­yı­na ka­dar tüm as­ke­ri per­so­ne­li ya­kın­dan il­gi­len­di­ren önem­li hü­küm­ler var. En kü­çük suç­lar­da bi­le as­ker, ay­lar­ca ce­za­evin­de yat­ma du­ru­muy­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak. Ko­nu­yu bi­raz aça­lım:
– “Hük­mün açık­lan­ma­sı­nın ge­ri­ye bı­ra­kıl­ma­sı­” si­vil­ler için her tür­lü su­ça ve­ri­len ce­za için uy­gu­la­nır­ken as­ke­ri suç­la­rı kap­sa­mı­yor­du. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, “ka­nun önün­de eşit­li­k” il­ke­si­ne ay­kı­rı bul­du ve 17 Ocak 2013 ta­ri­hin­de ip­tal et­ti. Bu ka­ra­rı as­ker­ler “dev­ri­m” di­ye ni­te­le­di. Böy­le­ce cü­rüm iş­le­yen as­ke­rin de ha­pis yat­ma­dan ai­le­si­nin dü­ze­ni bo­zul­ma­dan mes­lek­le­ri­ni sür­dür­me­le­ri sağ­lan­dı. Ye­ni ta­sa­rı ise as­ke­ri bir suç­tan do­la­yı 6 ay ve da­ha faz­la sü­re­li ha­pis ce­za­sı alın­dı­ğın­da ilk suç­la­rı ol­sa bi­le ha­pis ya­tıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor.
– Şu an­da gö­rev ya­pan as­ker­le­ri iler­ide en çok et­ki­le­ye­cek hü­küm­ler­den bi­ri­si de “Bir­li­ğin mu­ha­re­be ha­zır­lı­ğı­nı ve­ya et­kin­li­ği­ni za­fi­ye­te uğ­rat­ma­sı ya da bü­yük bir za­rar mey­da­na ge­tir­me­si­” mad­de­si ola­cak. Bu, ilk kez as­ke­ri ce­za hu­ku­ku­na gi­ri­yor. Bir­lik­ler­de­ki per­so­ne­lin sü­re şar­tı­na ba­kıl­mak­sı­zın ya­ni 1 gün bi­le hü­küm gi­yil­se ha­pis ya­tı­rı­la­ca­ğı­dır. Gü­ney­do­ğu'da gö­rev ya­pan ne­re­dey­se tüm bir­lik­ler bu ka­nun kap­sa­mı­na so­ku­lu­yor. Gü­ney­do­ğu'da gö­rev­li as­ker­ler ta­sa­rı ya­sa­laş­tık­tan son­ra en ba­sit ha­ta­la­rın­da bi­le ha­pis ya­ta­cak.
KAL­MAK İS­TE­ME­YEN­LER

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'n­de, zo­run­lu hiz­met ge­rek­çe gös­te­ri­lip is­ti­fa et­mek is­te­ye­ne is­ti­fa hak­kı ta­nın­mı­yor. Bü­yük emek ve mas­raf­lar­la ye­tiş­ti­ri­len Si­lah­lı Kuv­vet­ler men­sup­la­rı ara­sın­da zo­run­lu hiz­me­ti ta­mam­la­yıp ay­rı­lan­la­rın sa­yı­sı­nın da hay­li yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
Ba­zı­la­rı­nın ken­di­le­ri­ni at­tır­mak ama­cıy­la 18 di­sip­lin pu­anı­nı dol­du­ra­bil­mek için bi­le­rek suç iş­le­di­ği de sık­ça söy­le­ni­yor. Bu, Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­z'­in çok bi­lin­me­yen bir du­ru­mu­dur. Kal­mak is­te­me­ye­ni zor­la dur­dur­mak ye­ri­ne taz­mi­nat­la­rı­nı öde­me ko­şu­luy­la ay­rıl­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, si­lah­lı kuv­vet­le­ri­mi­zin da­ha mo­ti­ve per­so­nel­le da­ha et­kin gö­rev­ler sağ­la­ma­sı da­ha uy­gun ol­maz mı?
Gü­ney­do­ğu'da ya­şa­nan olay­lar­la mü­ca­de­le yıl­lar­dır “yö­ne­tim usul­le­ri­”ne gö­re ya­pıl­mı­yor. Te­rör iyi­ce az­dık­tan son­ra ba­zı ya­sal de­ği­şik­lik­ler yo­lu­na gi­di­li­yor. Bun­da da hay­li geç ka­lın­dı­ğı­nı hü­kü­met yet­ki­li­le­ri bi­li­yor. Ba­zı dü­zen­le­me­le­ri yap­mak için bu ka­dar şe­hit ve­ril­me­si mi ge­re­ki­yor­du?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşAnasayfa > Hulusi Paşa, Milli Savunma :Bakanına demeli ki...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
21/5/2017 Onlar el etek öperken…
19/2/2017 “Hayır”cılara bedel ödetiliyor
17/2/2017 O askerleri de biraz anlayın
15/2/2017 Bir kaybolup bir çıkan seçmenler var
14/2/2017 ABD zırhlıları, Mehmetçiğe çevrildi
12/2/2017 İşte El Bab gerçekleri
10/2/2017 ABD yüzünden çok şehit veriyoruz
  8/2/2017 Bürokraside bunlar da oluyor
  7/2/2017 İtirafçının itirafı: Daha bunlar ne ki…
  5/2/2017 Bir bize, bir Yunan’a bakın
  3/2/2017 “Kozmik Oda”dan fışkıran bilgiler
  1/2/2017 FET֒cüler Genelkurmay’ın kalbini dinlemeye almış
31/1/2017 Bölgemiz, dünya savaşına gebe
29/1/2017 Eğitimde garip uygulamalar
27/1/2017 İntikam itirafçılarına dikkat!
25/1/2017 Doğu ve Güneydoğu’da ‘halifelik’ propagandası
24/1/2017 “Derin devletin adamı” diyorlardı
22/1/2017 İhmalin ağır faturası
20/1/2017 İkinci “Yeşil” vakası
18/1/2017 Terörist ikinci eylemi nerede yapacaktı?
17/1/2017 İçkili yerlere “Özel güvenlikçi çalıştır” baskısı
15/1/2017 Peki onları kim seçti?
13/1/2017 “Beni Fetullah Gülen’e götüren milletvekili şimdi…”
11/1/2017 Gelin de seçimlerin sağlıklı yapıldığına inanın


 


..:: KİTAPLARI ::..

Örgüt Pazarı
Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
3.Baskı

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
6.Baskı

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
7.Baskı

Okyanus Ötesindeki Vaiz
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
14.Baskı

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2.Baskı

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
6.Baskı

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
6. baskı

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
13.Baskı

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
11.Baskı

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
6.Baskı

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
6.Baskı

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
6.Baskı

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
5.Baskı

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
18.Baskı

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
11. Baskı

 

webmaster

© 2011  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları