Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Hulusi Paşa, Milli Savunma :Bakanına demeli ki...
16/6/2016

Hulusi Paşa, Milli Savunma :Bakanına demeli ki...

Gü­ney­do­ğu'da bir­den çok ili il­gi­len­di­ren te­rör ne­de­niy­le Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin bir bü­tün ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si­nin yo­lu­nu açan ya­sa ta­sa­rı­sı, önü­müz­de­ki haf­ta TBMM Ge­nel Ku­ru­lu'na ge­le­cek. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Fik­ri Işık, te­rö­rü sı­fır­la­yan as­ke­ri ba­şa­rı­lı bul­mu­yor, “Te­rö­rist­ler ey­lem yap­mı­yor­du, o yüz­den az şe­hit ver­di­k” di­yor.


Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, te­rör­le mü­ca­de­le eden ko­mu­tan­la­rın si­vil mah­ke­me­ler­de yar­gı­lan­ma­la­rı­na yıl­lar­ca se­yir­ci kal­dı. Da­ha­sı AKP dö­ne­min­de emek­li Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, kuv­vet ko­mu­tan­la­rı da yar­gı­lan­dı. “giz­li ta­nı­k”, “i­ti­raf­çı­” ya­lan­la­rıy­la kah­ra­man­ca gö­rev ya­pan­la­ra, te­rör­le mü­ca­de­le et­tik­le­ri için “va­tan ha­ini­” gö­züy­le ba­kıl­dı.
HU­LU­Sİ PA­ŞA'YI DA İL­Gİ­LEN­Dİ­Rİ­YOR

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Fik­ri Işı­k'­ın, “As­ke­rin şe­hit ver­me­mek için ope­ras­yo­na çık­ma­dı­ğı za­man­la­rı da bi­li­yo­ru­z” söz­le­ri­ne, bir­kaç emek­li ge­ne­ral dı­şın­da ses ve­ren de ol­ma­dı. Eğer o söz­le­ri bir CHP'­li söy­le­miş ol­say­dı anın­da ce­vap ye­tiş­ti­ril­di. Bu­gün ko­mu­ta ka­de­me­sin­de bu­lu­nan­la­rın önem­li bir bö­lü­mü o gün­ler­de Gü­ney­do­ğu'day­dı. Ör­ne­ğin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hu­lu­si Akar da 1998-2000 yıl­la­rın­da Tun­ce­li-Ho­zat İç Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­dey­di. Bu du­rum­da o açık­la­ma Hu­lu­si Pa­şa'yı da il­gi­len­di­ri­yor. Do­la­yı­sıy­la ba­kan, bü­tün ko­mu­tan­la­rı zan al­tın­da bı­rak­tı.
Fik­ri Işı­k'­ın o ta­rih­ler­de gö­rev ya­pan ko­mu­tan­la­ra bir suç­la­ma­sı da­ha var. Ba­kan “Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın Tür­ki­ye'ye tes­lim edil­me­sin­den son­ra uzun bir sü­re ör­güt ey­lem yap­ma­dı­ğı için şe­hit sa­yı­mız da az ol­du. Bu­nu, o dö­nem­de te­rör­le mü­ca­de­le­nin ba­şa­rı­sı ola­rak gör­me­mek ge­re­ki­r” di­yor. Pe­ki, ba­ka­nın de­dik­le­ri doğ­ru mu? As­ker şe­hit ver­me­mek için ope­ras­yo­na çık­mı­yor mu? Çık­ma­yan bir­lik­ler, bu em­ri ve­ren ko­mu­tan­lar kim? 2002 ön­ce­si şe­hit sa­yı­mı­zın az ol­ma­sı­nı ba­kan ni­çin ba­şa­rı­sız­lık ola­rak gö­rü­yor?
Ba­ka­na bu bil­gi­le­ri de kuş­ku­suz ba­zı ko­mu­tan­lar ver­miş­tir. O za­man bu id­di­ala­rı Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı araş­tır­ma­ya­cak mı? Yok­sa ter­fi dö­ne­min­de “rüt­be­” el­de et­mek için yi­ne ayak oyun­la­rı mı baş­la­dı? Bun­lar, göz­be­be­ği­miz olan ku­ru­lu­şu yıp­rat­mak­tan baş­ka bir şe­ye ya­ra­mı­yor.
İLK KEZ Gİ­REN HÜ­KÜM­LER

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Per­so­nel Ka­nu­nu ile Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı'n­da, uz­man ça­vu­şun­dan ast­su­ba­yı­na, su­ba­yı­na ka­dar tüm as­ke­ri per­so­ne­li ya­kın­dan il­gi­len­di­ren önem­li hü­küm­ler var. En kü­çük suç­lar­da bi­le as­ker, ay­lar­ca ce­za­evin­de yat­ma du­ru­muy­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak. Ko­nu­yu bi­raz aça­lım:
– “Hük­mün açık­lan­ma­sı­nın ge­ri­ye bı­ra­kıl­ma­sı­” si­vil­ler için her tür­lü su­ça ve­ri­len ce­za için uy­gu­la­nır­ken as­ke­ri suç­la­rı kap­sa­mı­yor­du. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, “ka­nun önün­de eşit­li­k” il­ke­si­ne ay­kı­rı bul­du ve 17 Ocak 2013 ta­ri­hin­de ip­tal et­ti. Bu ka­ra­rı as­ker­ler “dev­ri­m” di­ye ni­te­le­di. Böy­le­ce cü­rüm iş­le­yen as­ke­rin de ha­pis yat­ma­dan ai­le­si­nin dü­ze­ni bo­zul­ma­dan mes­lek­le­ri­ni sür­dür­me­le­ri sağ­lan­dı. Ye­ni ta­sa­rı ise as­ke­ri bir suç­tan do­la­yı 6 ay ve da­ha faz­la sü­re­li ha­pis ce­za­sı alın­dı­ğın­da ilk suç­la­rı ol­sa bi­le ha­pis ya­tıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor.
– Şu an­da gö­rev ya­pan as­ker­le­ri iler­ide en çok et­ki­le­ye­cek hü­küm­ler­den bi­ri­si de “Bir­li­ğin mu­ha­re­be ha­zır­lı­ğı­nı ve­ya et­kin­li­ği­ni za­fi­ye­te uğ­rat­ma­sı ya da bü­yük bir za­rar mey­da­na ge­tir­me­si­” mad­de­si ola­cak. Bu, ilk kez as­ke­ri ce­za hu­ku­ku­na gi­ri­yor. Bir­lik­ler­de­ki per­so­ne­lin sü­re şar­tı­na ba­kıl­mak­sı­zın ya­ni 1 gün bi­le hü­küm gi­yil­se ha­pis ya­tı­rı­la­ca­ğı­dır. Gü­ney­do­ğu'da gö­rev ya­pan ne­re­dey­se tüm bir­lik­ler bu ka­nun kap­sa­mı­na so­ku­lu­yor. Gü­ney­do­ğu'da gö­rev­li as­ker­ler ta­sa­rı ya­sa­laş­tık­tan son­ra en ba­sit ha­ta­la­rın­da bi­le ha­pis ya­ta­cak.
KAL­MAK İS­TE­ME­YEN­LER

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'n­de, zo­run­lu hiz­met ge­rek­çe gös­te­ri­lip is­ti­fa et­mek is­te­ye­ne is­ti­fa hak­kı ta­nın­mı­yor. Bü­yük emek ve mas­raf­lar­la ye­tiş­ti­ri­len Si­lah­lı Kuv­vet­ler men­sup­la­rı ara­sın­da zo­run­lu hiz­me­ti ta­mam­la­yıp ay­rı­lan­la­rın sa­yı­sı­nın da hay­li yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
Ba­zı­la­rı­nın ken­di­le­ri­ni at­tır­mak ama­cıy­la 18 di­sip­lin pu­anı­nı dol­du­ra­bil­mek için bi­le­rek suç iş­le­di­ği de sık­ça söy­le­ni­yor. Bu, Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­z'­in çok bi­lin­me­yen bir du­ru­mu­dur. Kal­mak is­te­me­ye­ni zor­la dur­dur­mak ye­ri­ne taz­mi­nat­la­rı­nı öde­me ko­şu­luy­la ay­rıl­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, si­lah­lı kuv­vet­le­ri­mi­zin da­ha mo­ti­ve per­so­nel­le da­ha et­kin gö­rev­ler sağ­la­ma­sı da­ha uy­gun ol­maz mı?
Gü­ney­do­ğu'da ya­şa­nan olay­lar­la mü­ca­de­le yıl­lar­dır “yö­ne­tim usul­le­ri­”ne gö­re ya­pıl­mı­yor. Te­rör iyi­ce az­dık­tan son­ra ba­zı ya­sal de­ği­şik­lik­ler yo­lu­na gi­di­li­yor. Bun­da da hay­li geç ka­lın­dı­ğı­nı hü­kü­met yet­ki­li­le­ri bi­li­yor. Ba­zı dü­zen­le­me­le­ri yap­mak için bu ka­dar şe­hit ve­ril­me­si mi ge­re­ki­yor­du?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Hulusi Paşa, Milli Savunma :Bakanına demeli ki...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları