Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Onu bırakın asıl bunu cevaplandırın
8/6/2016

Onu bırakın asıl bunu cevaplandırın

Bö­lü­cü ör­güt PKK ile yıl­lar­ca mü­ca­de­le et­me­ye­cek, on­la­rın il­çe­ler­de kam­yon kam­yon si­lah da­ğıt­ma­sı­na göz yu­ma­cak­sı­nız, pat­la­yı­cı yer­leş­tir­me­le­ri­ne, hen­dek­ler aç­ma­la­rı­na, ba­ri­kat­lar kur­ma­la­rı­na, kim­lik kon­trol­le­ri yap­ma­la­rı­na se­yir­ci ka­la­cak­sı­nız, yol kon­trol­le­ri­ni or­ta­dan kal­dı­ra­cak­sı­nız son­ra “te­rör az­dı­” de­yip ye­ni­den mü­ca­de­le­ye baş­la­ya­cak­sı­nız. Bun­lar yet­me­di bir de bir dö­nem si­lah gön­de­ril­di­ği ya­ban­cı ba­sın­da ge­niş yer alan din­ci te­rör ör­gü­tü IŞİD be­la­sı­nı ül­ke­mi­zin ba­şı­na sar­dı­lar.


İki ör­güt de, yal­nız ül­ke­miz­den de­ğil di­ğer ül­ke­ler­den de mi­li­tan bul­mak­ta zor­lan­mı­yor. Çün­kü bi­ri­si ırk­çı, bi­ri­si din­ci… Bun­la­rın giz­len­me­le­ri, ba­rın­ma­la­rı ve ör­güt­sel fa­ali­yet­ler­de bu­lun­ma­la­rı da zor ol­mu­yor. Açık­ça­sı ül­ke­mi­zi tam an­la­mıy­la ör­güt­le­rin fa­ali­yet ala­nı ha­li­ne ge­tir­di­ler.
BU TAB­LO Sİ­ZİN ESE­Rİ­NİZ

AK­P'­nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lın­da ger­çek­ten te­rör bi­ti­ril­miş­ti. Olay sa­yı­sı sı­fır­lan­mış, şe­hit sa­yı­mız 7'ye ka­dar in­di­ril­miş­ti. AK­P'­li yıl­lar­la bir­lik­te şe­hit sa­yı­mız da yıl­dan yı­la ye­ni­den art­tı. 2016 yı­lı­nın 31 Ma­yıs ta­ri­hi iti­ba­riy­le 315 as­ker ve po­li­si­miz, ko­ru­cu­muz şe­hit edil­di. Bu sa­yı, AK­P'­li yıl­lar­da en yük­sek ra­kam­dır. Olay­la­rın yo­ğun­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı 7 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hin­den yi­ne 31 Ma­yı­s'­a ka­dar şe­hit sa­yı­mı­za bak­tı­ğı­mız­da 535'e ulaş­tı. An­cak son bir haf­ta için­de­ki şe­hit­le­ri­miz­le sa­yı 550'ye yak­laş­tı.
Yal­nız as­ke­ri­miz, jan­dar­ma­mız, po­li­si­miz, ko­ru­cu­muz şe­hit edil­mi­yor. Bir de ga­zi­le­ri­miz var. Ha­ni ha­ber­ler­de “ya­ra­lan­dı­” de­ni­len, isim­le­ri bi­le geç­me­yen­ler. “Ya­ra­lan­dı­” de­dik­le­ri­mi­zin bir kıs­mı­nın ömür bo­yu te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum edil­di­ği­ni, ko­lu­nu, ba­ca­ğı­nı, gö­zü­nü kay­bet­ti­ği­ni de hep göz ar­dı edi­yo­ruz. Şe­hi­din ge­ri­de ka­lan­la­rı­na, ga­zi­le­ri­ne aca­ba bu ül­ke sa­hip çı­kı­yor mu?
O AY­RI­CA­LIK­LA­RI Bİ­LE YOK

Hak­ka­ri Dağ ve Ko­man­do Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı, Asa­yiş Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı gi­bi gö­rev­ler­de bu­lu­nan emek­li Kor­ge­ne­ral Al­tay To­ka­t'­tan, ga­zi­le­ri­mi­zin na­sıl gö­rül­dü­ğü­nü din­li­yo­rum:
“Bir göz­lük­çü­ye git­tim ve re­çe­te­yi gös­te­re­rek göz­lük al­mak is­te­dim. Göz­lük­çü­ye SGK'­lı ve ga­zi ol­du­ğu­mu söy­le­dim. Göz­lük­çü ‘SG­K'­lı­la­ra çok az mik­tar­da in­di­rim var ama ga­zi­le­re in­di­rim yo­k' de­di. Bu­nun üze­ri­ne me­rak et­tim ve göz­lük­çü­ye ‘Şe­hit­le­rin eş ve ça­lış­ma­yan ço­cuk­la­rı­na ila­ve in­di­rim ya­pı­lı­yor mu?' di­ye sor­dum. ‘Ha­yı­r' de­di. İla­ve in­di­rim ya­pı­lan­lar olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğum­da ise bil­gi­sa­ya­rın­dan da bak­tı mil­let­ve­ki­li, ya­kın­la­rı ve TBMM ça­lı­şan ve emek­li­le­ri­ne in­di­rim ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
O an ‘Şe­hi­di­ne, ga­zi­si­ne sa­hip çık­ma­yan, say­gı ve il­gi gös­ter­me­yen dev­let­ten, mil­let­ten ve in­san­dan ha­yır gel­me­z' söz­le­ri­ni ha­tır­la­dım. Va­tan, mil­let uğ­ru­na ha­ya­tı­nı ver­miş ve şe­hit ol­muş. Ya­ni di­ni­mi­ze gö­re en yü­ce ma­ka­ma çık­mış. Fa­kat bi­zim Müs­lü­man ge­çi­nen­ler bu­nu an­la­ma­mış. Al­la­h'­a ina­nı­yor­sak ila­hi ada­let er geç te­cel­li ede­cek ve ge­re­ği ya­pı­la­cak­tır. Ama iş iş­ten geç­miş ola­bi­lir.”
Al­tay pa­şa, “Bu an­la­yış­la hiç­bir so­ru­nu­mu­zun çö­zü­le­me­ye­ce­ği­ni bi­le­lim. Çün­kü bu çar­pık an­la­yı­şa sa­hip olan­la­ra Al­lah bi­le yar­dım et­me­z” di­yor.
ÜL­KE­Yİ ÖLÜM TAR­LA­SI­NA ÇE­VİR­Dİ­LER

7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra ne­re­dey­se iki ta­bu­ra ya­kın as­ke­ri­miz, po­li­si­miz, jan­dar­ma­mız şe­hit edi­lir­ken, bir de “can­lı bom­ba­”, “pat­la­yı­cı yük­lü araç­la­rın pat­la­tıl­ma­sı­” so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den si­vil­ler var. Bö­lü­cü ve din­ci ha­in­ler ül­ke­mi­zi ade­ta “ö­lüm tar­la­sı­na­” çe­vir­di­ler. İs­tan­bu­l'­da mey­da­na ge­len son ey­lem de za­ten mo­ral­siz olan ül­ke in­sa­nı­nı da­ha kö­tü yap­tı.
20 Tem­muz 2015'te Su­ru­ç'­ta 34 va­tan­da­şı­mız “can­lı bom­ba­” ey­le­mi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Son­ra­sı­nı yi­ne ha­tır­la­ta­lım:
n 10 Ekim 2015: An­ka­ra Ga­rı önün­de 105 va­tan­da­şı­mız öl­dü.
n 10 Ocak 2016: İs­tan­bul-Sul­ta­nah­me­t'­te 11 va­tan­da­şı­mız öl­dü
n 17 Şu­bat 2016: An­ka­ra-Me­ra­sim So­ka­k'­ta 29 si­vil me­mur öl­dü.
n 13 Mart 2016: Kı­zı­la­y'­da 37 va­tan­da­şı­mız öl­dü.
n De­ği­şik ta­rih ve yer­ler­de­ki pat­la­ma­lar­da 190 ki­şi öl­dü.
Tab­lo­yu in­ce­le­di­ği­miz­de tam 432 va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Şe­hit edi­len gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri, pat­la­ma­lar­da ha­ya­tı­nı yi­ti­ren si­vil­le­rin sa­yı­sı bi­ne yak­laş­mış du­rum­da… İl­çe­ler­deki ça­tış­ma­lar­da öl­dü­rü­len te­rö­rist­ler­le il­gi­li ara­ma­mı­za rağ­men Ge­nel­kur­ma­y'­dan bil­gi ala­ma­dık.
KİM YAP­TIY­SA YAP­TI

İs­tan­bu­l'­da po­li­si­mi­zi he­def alan pat­la­ma­nın bi­lan­ço­su da ağır ol­du. Kuş­ku­suz yi­ne bi­ri­le­ri “is­tih­ba­rat za­fi­ye­ti var­dı, yok­tu­” tar­tış­ma­sı­na gi­re­cek­tir. Za­fi­yet ol­ma­sa böy­le bir olay ya­şa­nır mıy­dı?
Yet­ki­li­ler yi­ne açık­la­ya­cak­tır, “ey­le­mi fa­lan­ca ör­güt­ten, fi­lan­ca yap­tı­” di­ye… Ba­na ne kar­de­şim kim yap­tıy­sa yap­tı. Dev­let ola­rak se­nin gö­re­vin bu ey­lem­le­ri ol­ma­dan ön­le­mek­tir. Bun­ca can git­tik­ten son­ra şu yap­mış, bu yap­mış ki­me ne? So­nuç­ta te­rö­rist­ler “biz is­te­di­ği­miz yer­de ey­lem ya­pa­bi­li­ri­z” me­sa­jı ver­di.
Te­rör­le mü­ca­de­le­yi yap­ma­zsa­nız, iş­te bu­gün­kü tab­lo or­ta­ya çı­kar. Bu eser de, AKP hü­kü­me­ti­nin ese­ri­dir.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Onu bırakın asıl bunu cevaplandırın

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları